2024. április 23.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
 
 

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

A Közoktatás-politikai Tanács Szervezeti és Működési Szabályzata

2005. december 7.
melyet a testület 2005. október 18-ai ülése fogadott el.


A Közoktatás-politikai Tanács
Szervezeti és Működési Szabályzata

Preambulum

A közoktatás közügy; ezen elv alapján fogadta el a Parlament a Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvényt és a 97. §-ában hozta létre a Közoktatás-politikai Tanácsot. A Magyar Köztársaság közoktatásügyében érintettek teljes körét fedik le a Tanács oldalai, amelyeken keresztül a közoktatás szereplőinek szempontjai jelennek meg. Ezért felelősség terheli a Tanács egészét, valamint külön-külön minden egyes oldalát a miniszter számára megfogalmazott javaslataik kialakításában, a döntéseinek előkészítésében, a közjavát szolgáló és ezért nyilvános véleményének kialakításában.

I. Szervezeti szabályzat
 • A Közoktatás-politikai Tanács (a továbbiakban: KT) tagjai (a Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (továbbiakban: Kt.) 97.§ 1.)
  1. az országos pedagógus szakmai szervezetek,
  2. az országos pedagógus szakszervezetek,
  3. az országos szülői szervezetek,
  4. az országos diákszervezetek,
  5. a helyi önkormányzatok érdekképviseleti szervezetei,
  6. az országos kisebbségi önkormányzatok,
  7. a nem állami, nem önkormányzati iskolafenntartók négy-négy (összesen 28), továbbá
  8. a kormányzatot képviselők:
   Oktatási miniszter, illetve az oktatásban érdekelt minisztérium, vagy országos hatáskörű szerv egy-egy delegált összesen 7 (hét) képviselője:
   Belügyminisztérium,
   Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium;
   Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium,
   Gazdasági és Közlekedési Minisztérium;
   Egészségügyi Minisztérium
   Pénzügyminisztérium;
 • A Közoktatás-politikai Tanács a Kt. 97.§ (2) bekezdés a)-h) pontjában meghatározottak szerint nyolc (8) oldalt alkot.
 • A Közoktatás-politikai Tanács tagjait az Kt. 97.§ (1) bekezdésben meghatározott szervezetek, intézmények delegálják.
 • A Tanács tagjai tagságukról a minisztertől okiratot kapnak.
 • KT-tagság - a KT tagjának lemondása, összeférhetetlensége, visszahívása, halála vagy érintett, a szervezet jogállását meghatározó jogforrás szerint - megszűnik, az oldalnak 30 napon belül új képviselőt kell delegálnia, amelynek módjáról és eredményéről a testület tagjait tájékoztatni kell.
 • A Tanács feladatainak ellátására állandó és eseti bizottságokat hozhat létre.
 • A Tanács tagjainak díjazását, a díjazás összegét a Miniszter évente határozza meg és tárja a KT elé Az oldalak költségeik térítéséről maguk gondoskodnak. (97§. (4) bekezdés).
 • A titkárság feladata a KT működtetése.
 • A Tanács postacíme, és rendszeres üléseinek helye:
  Oktatási Minisztérium (továbbiakban: minisztérium)
  1055 Budapest, Szalay u. 10-14.
  A Tanács e-mail címe: kozokt-pol.tan@okm.gov.hu
  Fax: 31-27-016
 • A Közoktatás-politikai Tanács hivatalos iratain a KT neve, címe és elérhetőségei jelennek meg.
II.
A testület működése

A KT a Közoktatásról szóló tv. 97§ 3. bekezdése alapján a működését az alábbiakban állapítja meg.

 1. A KT tevékenységét testületi formában ülésein fejti ki, melyet a miniszter hív össze.
  Joga a tárgyalásra felvett napirendi pontokról szavazással:
  • állást foglalnia elvi jelentőségű ügyekben,
  • véleményt alkotnia a közoktatást érintő ügyekben ,
  • javaslatot tennie;
  • kérdést intézni a miniszterhez közoktatást érintő kérdésekben.
 2. Köteles napirendre venni a miniszter által javasolt témákat.
 3. A minisztériumot minden napirend esetében a miniszter, vagy államtitkára, illetve helyettes államtitkára képviseli.
  A KT döntés-előkészítő, véleményező és javaslattevő jogosultsággal rendelkezik, a jogosultságába tartózó ügyekben testületi álláspontját határozatban szavazással alakítja ki. Döntést saját működéséről hoz.
 4. A javaslataira és állásfoglalásaira, véleményeire várja az oktatási miniszter válaszát
 5. A KT. többségi szavazással kialakított javaslata és állásfoglalása, véleménye a napirendi pontban tárgyalt dokumentum-, jogszabálytervezet csatolandó részévé válik.
Szavazás és határozat képesség

 1. A határozatképességet az oldalak és a szavazás időpontjában jelenlévő oldalak és delegáltak száma alapján kell megállapítani:
  1. SZSZM elfogadása esetében 8 oldal és 20 fő jelenléte;
  2. Más esetekben 5 oldal és 15 fő jelenléte szükséges.
 2. A Kt mindegyik oldalának 1-1 szavazata van.
  1. Az SZMSZ elfogadása esetén 6 oldal, más esetben
  2. Egyszerű szavazattöbbséggel (a határozatképesség megléte esetén a jelenlévő oldalak felénél egyel több egybehangzó szavazata dönt.
  • A szavazás általában nyílt szavazással történik.
  • A személyi ügyekben a szavazás titkos.
  • A szavazás módja: IGEN, NEM, TARTÓZKODÁS. A tartózkodó szavazatokat a 'NEM' szavazatok közé kell számítani.
  • Ügyrendi kérdésekben a KT vita nélkül dönt.
  • Határozatképtelenség esetén a KT . nem testületi jellegű konzultációt folytat.
A Tanács ülései
 1. A KT munkaterv szerint dolgozik. Az éves munkatervre a Miniszter és az oldalak tesznek javaslatot, amelyet a Titkárság állít össze.
 2. A munkatervben nem szereplő tárgyra bármelyik oldal tehet javaslatot (Kt. 97.§. (1) bekezdés). A napirendre tűzésének időpontjáról a KT egyszerű többséggel dönt.
 3. A KT rendes üléseit éves munkaterv alapján, szükség szerint, de legalább háromhavonta tartja.
 4. A rendes ülések napját az éves munkaterv tartalmazza.
 5. Rendkívüli tanácskozás 8 napon belül összehívandó, amennyiben ezt azonos tárgyban legalább három oldal a Titkárságon keresztül kezdeményezi,
 6. A KT a naptári év utolsó tervezet ülésén értékeli a munkáját és a munkaterv teljesítését.
 7. A KT üléseit napirend pont alapján szervezi
 8. A KT üléseit úgy kell szervezni, hogy munkája egy ülésen hat óránál ne legyen hosszabb. Egy napirendi pont tárgyalására legalább két órát kell szánni.
 9. A napirendi pontokban szereplő tárgyhoz tartozó dokumentumokat a Titkárság a tervezett ülés napja előtt legalább 8 nappal postai és/ vagy elektronikus levélben megküldi a tagoknak.
 10. A Titkárság az írásos anyagokat az állami és szolgálati titok védelméről szóló törvényeknek, jogszabályoknak és előírásoknak megfelelően küldi meg a jogosult címzetteknek.
A részvétel
 1. Tanácskozási joggal vehet részt az ülésen az a személy aki a napirendre meghívóval rendelkezik.
 2. AKT állandó meghívottja, a napirend feltüntetésével az Országgyűlés közoktatás ügyeivel foglalkozó Bizottságának elnöke.
 3. Egyszeri tanácskozási jogot a KT egyszerű többséggel adhat.
 4. Minden oldal mindegyik napirendi ponthoz egy szakértőt hívhat.
A tisztségviselők
 1. Az ülések soros elnökét az oldalak a 1) pontban felsorolt sorrendnek megfelelően, rotációs elv szerint jelölik ki az oldalak. A megbízása a következő ülés soros elnökének kijelöléséig tart.
 2. A soros elnök általános feladatai:
  1. Vezeti a tanácskozást;
  2. a határozati javaslatokról elrendeli a szavazást, és megállapítja a szavazás eredményét;
  3. Hitelesíti az elnöksége ideje alatt keletkezett dokumentumokat.
  4. A soros levezető elnök figyelmeztethet, illetve megvonhatja a szót a tárgytól való eltérés, vagy a KT munkájának zavarása esetén.
  5. Bármelyik oldal javaslatára, többségi döntés esetén, az elnök zárt ülést rendelhet el.
 3. Az oldalak megválasztják és bejelentik állandó és eseti szóvivőjüket, akinek feladata kialakítani és képviselni az oldal többségi és kisebbségi álláspontját.
A tanácskozás ügyrendje
 1. A soros levezető elnök
  • megállapítja a KT határozatképességét;
  • A napirendi pontok felett megnyitja a vitát.
  • A napirendi javaslatokról az előterjesztő álláspontja meghallgatása után vita nélkül szavazást rendel el;
  • A napirendi pont tárgyalását az előterjesztő kezdi meg, s ezt követően az elnök az oldalak szóvivőinek az 1) pontban elsorolt sorrendben adja meg a szót.
 2. Az oldal szóvivője
  1. ismerteti az oldal többségének javaslatát és véleményét, valamint az oldalon belüli kisebbségi véleményt.
  2. ismerteti az elkészült javaslatokat és véleményeket.
  3. határozati javaslatot tesz.
 3. A napirend előterjesztője válaszolhat az elhangzottakra.
 4. A napirend előterjesztőjének válaszát követően az oldal szóvivőjének két percnyi viszontválaszra van módja, amelyre az előterjesztő reflektálhat.
 5. A napirendi pont lezárása előtt a levezető elnök ismerteti az elhangzott javaslatokat. Először az utolsónak elhangzott határozati javaslatot teszi fel szavazásra.
 6. A KT bármelyik oldala álláspontja kialakítására tárgyalási szünetet vehet igénybe.
A KT üléseinek dokumentálása

 1. Az ülésekről szószerinti jegyzőkönyv készül, amely alapján a Titkárság határozati összefoglalót készít.
 2. A határozati összefoglaló tartalmazza:
  • a napirendi pontokat,
  • az azzal kapcsolatos főbb álláspontokat,
  • a különvéleményeket,
  • a támogatott vagy elutasított javaslatokat,
  • a határozatot,
  • a szavazási arányokat.
 3. Az összefoglalót a soros elnök hitelesíti. A Kt. határozataira adott miniszteri válasz része a határozati összefoglalónak, esetleges elmaradását a közzétételkor jelezni kell.
 4. A határozati összefoglalót a Tikárság legkésőbb a következő ülés meghívójával együtt küldi ki a KT tagjainak.
 5. A Határozati összefoglalót megkapják a KT állandó meghívottjai, és a Parlament frakciói.
A nyilvánosság
 1. A KT ülései nyilvánosak. Az ülésen való részvétel szándékot - a sajtó képviselőinek kivételével - a Titkárságon előzetesen be kell jelentkezni.
 2. A KT üléseiről készült Határozati Összefoglalót a Titkárság eljuttatja az MTI-hez és írott és az elektronikus országos sajtóhoz.
 3. A határozatokat és közleményeket a Köznevelésben kell közzé tenni elkészülésüket követő 60 napon belül.
 4. OM honlapján határozatlan ideig szerepel:
  • A KT törvényi legitimációja;
  • SZMSZ;
  • éves munkaterve;
  • valamennyi határozata és közleményei;
  • a KT tagjainak neve, a delegáló szervezet neve és címe;
  • az oldalak ügyrendje,
  • a következő ülés napirendje;
  • bejelentkezés módja a KT ülésein való személyes részvételre.
 5. A KT szó szerinti jegyzőkönyveinek, Határozati Összefoglalójának egy példányát az Országos Pedagógus Könyvtárban és Múzeumban kell elhelyezni.
Budapest, 2005. október 18.

Görbe László sk.
 
Dr. Sáska Géza
országos pedagógus szakmai szervezetek nevében
 
helyi önkormányzatok érdekképviseleti szervezetei nevében
Kerpen Gábor sk.
 
Braun József sk.
országos pedagógus szakszervezetek nevében
 
nem önkormányzati iskolafenntartók nevében
Keszei Sándor sk.
 
Hanti Vilmos
országos szülői szervezetek nevében
 
országos diákszervezetek nevében
Schäffer István sk.
 
Arató Gergely sk.
az országos kisebbségi ÖK. önkormányzatok nevében
 
tárcák nevében

 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok