2020. szeptember 21.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
 
 

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Az Országos Köznevelési Tanács 2003. március 13-i üléséről

2003. május 6.

Napirend:

 1. Tájékoztató az érettségi vizsga szabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) kormányrendelet módosításáról

  Előterjesztő: Horn György, az OÉVB elnöke
  Meghívott: Fazekas Márta osztályvezető (OM)

 2. Javaslat az érettségi közismereti tárgyak általános és részletes követelményeinek csökkentésére

  Előterjesztő: Horn György, az OÉVB elnöke
  Meghívott: Lukács Judit, a KÁOKSZI igazgatója

 3. Tájékoztató a kerettantervi tananyagcsökkentés mechanizmusáról és a TSZKB március 6-ai üléséről

  Előterjesztő: dr. Trencsényi László, a TSZKB elnöke
  Meghívott: Szakácsné Nemere Györgyi főtanácsos (OM)

 4. Tájékoztató a NAT-projekt mechanizmusáról, szervezetéről

  Előadó: Vass Vilmos projektigazgató

 5. Egyebek

*

Az ülésen csak az 1-3. napirendi pontokkal kapcsolatos meghallgatására futotta az időből. A NAT-projekt mechanizmusáról, szervezetéről szóló tájékoztató meghallgatására, illetve az ezzel kapcsolatos beszélgetésre rendkívüli OKNT ülésen március 27-én kerül sor.


A 2005. évi érettségi vizsga szabályozásáról és tartalmáról (1. és 2. sz. napirendi pont)

Az OKNT részletes az Országos Érettségi és Vizsga Bizottság (OÉVB) előterjesztésében vitát folytatott az OM közoktatási államtitkár helyettese Sipos János által előterjesztett 100/97-es érettségi szabályozási módosító javaslatról, s a KÁOKSZI által elkészített érettségi követelményekről. Megnyugvással vette tudomásul, hogy a közoktatási terület végre felvette a kapcsolatot a felsőoktatással, s hogy ezúttal végre egyeztető munka folyt a két érintett képzési szintet képviselő intézmények között az érettségit illetően.

 • Az OKNT tudomásul vette, hogy az érettségi tartalmi és szabályozási kérdéseiben a közoktatási törvény alapján csupán véleményezési joga van, de fontosnak tartotta kiemelni, hogy szükségesnek látja a törvény e téren való módosítását, tekintettel arra, hogy a kimeneti szabályozást éppúgy tartalmi kérdésnek tekinti, mint a folyamatszabályozás tartalmi területeit (NAT, kerettantervek, Óvodai Nevelési Program), amelyekben az OKNT-nek egyetértési joga van.
 • Az OKNT nem vitatta az OÉVB azon álláspontját, miszerint a 2005-ben bevezetendő érettségi megoldás előrelépést jelent a jelenlegi lebonyolításhoz képest, nem vitatta azt sem, hogy az érettségi továbbfejlesztésének munkálatait azonnal meg kell kezdeni, s ahhoz, hogy 2008-ben bevezethető legyen a továbbfejlesztett változat, még ebben az évben a NAT felülvizsgálatával együtt a szakmai és szabályozási feladatokat be is kell fejezni, hogy a 2004-ben kezdő 9. évfolyam számára meghirdethető legyen.
 • Az érettségi követelmények csökkentését vita nélkül tudomásul vette az OKNT, s támogatta, hogy további korrekciókra márciusban még lehetőséget biztosít a közoktatási kormányzat.
 • Az érettségi 2005. évi bevezetéséről, szabályozási eljárásáról heves és sok szempontot felvető vitán, az OKNT minden tagja részletesen kifejtette álláspontját, s az eltérő vélemények ellenére nagy többségű határozatokat hozott.
 1. Az OKNT támogatja az egységes érettségi 2005. évi bevezetését. Ennek értelmében tárgyanként egységes kimenettel zárul a közoktatás a középiskolás tanulók számára (standard érettségi).
 2. Az OKNT felkéri az Oktatási Minisztert, hogy ne hirdesse ki – illetve vonja vissza - az emelt szintű érettségi követelményeket. A testület tagjainak többsége szerint az egyszintű standard érettségi önmagában is alkalmas a felsőoktatási felvételi rangsorok kialakítására, s más érdemi okot nem talál a kétszintűség bevezetésére. Két szinten csupán az idegen nyelvi érettségit javasolja a testület meghirdetni.
 3. Tekintettel arra, hogy az érettségi a felsőoktatásba belépést biztosít, és egyben a rangsorképzésnek is eszköze lehet, az OKNT támogatja, hogy a felsőoktatási intézmények ne tarthassanak felvételi vizsgákat, s a rangsorolás alapja az érettségi vizsga, valamint a tanulók 11-12. év végi osztályzata legyen. A felvételi tilalma alól csak a művészeti és a sport- testkultúra felsőoktatási intézményei kapjanak felmentést.
 4. Az OKNT szükségesnek tartja, hogy az OM a tanulók számára két évvel az érettségit megelőzően a szakcsoportonkénti felsőoktatási döntést követően központilag határozza meg és tegye közzé az egyes felsőoktatási intézmények felvételt meghatározó tárgyait
 5. A felvételi rendszer átalakítása érdekében az érettségi szabályozással együtt módosítni szükséges a felvételi eljárás rendjét szabályozó jogszabályokat. Ennek keretében javasolja az OKNT újragondolni a hozott és az érettségin szerzett pontszámok rendjét, arányait, oly módon, hogy a jelentkezőket megnyugtatóan lehessen a felsőoktatási intézményeknek rangsorolni. Javasoljuk, hogy a jelenlegi 50%-nál kisebb mértékben számítsanak a hozott pontok, s továbbra is legyen mód a korábbi eredményeknek az érettségi (jelenleg még felvételi) eredményeivel való korrigálására. Hozott pontszámmal azonban ne legyen kiváltható az érettségi.
 6. Az OKNT egyhangúan döntött arról is, hogy egy adott felvételi időszakban ne legyen megismételhető az érettségi vizsga.
 7. Az OKNT támogatja, hogy az országos tanulmányi versenyeken szerzett helyezések, valamint az idegen nyelvvizsgák továbbra is többletpontot jelenthessenek
 • Az OKNT javasolja, hogy az OÉVB további szakmai ajánlásait (vizsgaleírások, érettségi dokumentáció, ekvivalencia , stb.) az OM vezetése vegye fontolóra.

Tájékoztató a kerettantervi tananyagcsökkentés mechanizmusáról és a Tartalmi Szabályozást Követő Bizottság (TSZKB) március 6-ai üléséről

Az OKNT meghallgatta Sipos János helyettes államtitkár tájékoztatóját a szóban forgó kérdésről. A TSZKB előzőleg írásban kérdéseket juttatott el a helyettes államtitkár úrhoz, kérve, hogy tájékoztatójában adjon ezekre választ.

A helyettes államtitkár úr, majd Parti Zoltán főosztályvezető helyettes úr tájékoztatójában a következők kaptak nagyobb hangsúlyt:

 • A tananyagcsökkentésre azért kerül sor, mert a parlament a költségvetési törvényben úgy módosította a közoktatási törvényt, hogy ha április 30-áig megjelenik a kerettantervi tananyag-csökkentésről szóló miniszteri rendelet, akkor 2003. szeptember 1-jétől az első, az ötödik és a kilencedik évfolyamon kezdve, aztán majd felmenőrendszerben folytatva, több évfolyamon csökken a tanulók heti kötelező óraszáma, visszaáll a ‘98-as állapot. Ez konkrétan azt jelenti, hogy az alsó tagozatban az évfolyamok nagyobbik részén nem változik a gyerekek óraszáma (csak a harmadik évfolyamot érinti majd két évvel később), a felső tagozatban valamennyi évfolyamot érinti, a középiskolákban a 9-10. évfolyamokat, felmenő rendszerben. Ez azt jelenti, hogy idén szeptemberben csak az 5. és a 9. évfolyamon jelent tényleges óraszámcsökkentést.
 • Mivel a heti két és fél óra csökkentés kb. 10 százalékot jelent, a kerettantervi bizottság úgy döntött, hogy a tananyagcsökkentést is 10 százalékos mértékben valósítja meg úgy, hogy ez valamennyi tantárgyat érintse.
 • A végrehajtás megkönnyítésére az iskolák részére óratervmintákat kínál a minisztérium. Ezek figyelembe vétele nem kötelező.
 • A tananyagcsökkentésnek nem eshetnek áldozatául a modernizációs elemek, tehát nem dönthetnek úgy a nevelőtestületek, hogy eltörlik például a modulokat. Irányelv volt, hogy elsősorban a lexicális ismeretek mennyiségét kell csökkenteni, nem pedig a képességfejlesztés lehetőségeit.
 • A tanagyagcsökkentést a kerettantervet annakidején készítő bizottságok hajtották végre Valamennyi bizottság örömmel vállalta a feladatot azzal a fenntartással, hogy, csak ne járna együtt az óraszám csökkentésével.
 • Keresi a minisztérium annak a jogi lehetőségét, hogy a tananyagcsökkentéssel járó helyi tantervi módosításokat ebben az egy esetben ne kelljen a fenntartóval, szakértővel elfogadtatni, illetve erre csak a következő évben - amikor a NAT-tal kapcsolatos módosítások egyébként is belépnek – kerülhessen sor.

A Tanács tagjainak hozzászólásaiban az alábbi lényeges álláspontok fogalmazódtak meg:

 • Az OKNT csapdahelyzetben van. Decemberi megbeszélésünkön is világossá vált, hogy szakmailag nem tartjuk indokoltnak, hogy a tanulói terheléscsökkenés, illetve az iskolai kötelező óraszám csökkenésének ilyen típusú összekapcsolása megtörténjék. Leszögeztük: megengedhetetlennek tartjuk, hogy pénzügyi szabályozás felülírjon szakmai döntéseket. A költségvetési törvényt illetően nem volt sem egyetértési, sem véleményezési jogosítványunk. Mi ezt a dokumentumot csak tájékoztatásul kaptuk meg. Ami azonban ebből a döntésből következik, mármint a tananyagcsökkentés, ennek szakmai kérdéseiben egyetértési jogunk, illetve egyetértésünk kifejezésére vagy megtagadására kötelezettségünk van. Az OKNT tehát ebben az értelemben kényszerhelyzetben van.
 • Elhangzottak olyan vélemények, hogy a fentiekre tekintettel a tananyagcsökkentésben ne foglaljunk állást, illetve ne hagyjunk jóvá semmilyen tananyagcsökkentést, mert ezzel visszamenőleg legitimálna az OKNT egy olyan döntést, amellyel elvileg nem értett egyet.
 • Szerencsétlen dolog csak a tananyag csökkentéséről intézkedni, ahelyett, hogy annak átrendezéséről volna szó, pl. a PISA-felmérések tanulságainak figyelembe vételével. A 10%-os csökkentésnek a “fűnyíró elv” alapján történő elrendelése alapvetően hibás elgondolás. Ezért a jelenlegi csökkentést csak abban az esetben lehetne elfogadni, ha azt további lépések követik a modernizáció irányában, illetve ha már ez a csökkentés is ebben az irányban tartalmazna prioritásokat.
 • A kötelező óraszám csökkentésével azzal a feltétellel lehetne egyetérteni, ha gondoskodás történne arról, hogy a felszabaduló időben gondoskodás történjék a gyerekek szabadidős foglalkoztatásáról, illetve a velük való törődésről, hiszen a gyerekek jelentős részének olyan szülei vannak, akik egész nap dolgoznak. Ha csak a kötelező óraszámok csökkentéséről történik intézkedés, ez kifejezetten az esélykülönbségeket fogja növelni.

Tekintettel arra, hogy az OKNT ülésen a TSZKB tagjai jelen voltak, az a határozat születetet, hogy haladéktalanul vegye fel az a bizottág a kapcsolatot a tananyagcsökkentést végző bizottságokkal, járjon el annak érdekében, hogy az itt elhangzottaknak a munkálatok hátralévő részében még érvényt lehessen szerezni. Megállapodás született arra nézve, hogy ez a találkozás március 19-én a Minisztérium szervezésében létrejön. Ennek előkészítésére az elhangzottak figyelembe vételével a TSZKB az alábbi határozatot fogadta el:


Az OKNT TSZKB - az OKNT ülésével összefüggésben - március 13-án másodízben gyűjtött tapasztalatokat a "tananyagcsökkentés" programjáról. A tömör tájékoztatások nyomán úgy döntött, hogy kéri a "kerettantervi bizottságok" és a TSZKB együttes ülésének mielőbbi összehívását, egyben valamennyi elkészült és készülő dokumentum megküldését, hogy tájékozottsága teljesebbé válhasson, s döntés-előkészítő munkáját felelősséggel láthassa el.

Az OKNT több tagjának véleményét figyelembe véve az alábbi elvi álláspontot alakítja ki:

 • a "kerettantervi módosítás - tananyagcsökkentés" akut feladatát kényszerű lépésként fogadja el, ezzel együtt fontosnak tartja, hogy ez a folyamat optimális mértékben, rendszerszerűen illeszkedjék a nevelőtestületeknek, ill. iskolafenntartóknak a "NAT-revizió" nyomán amúgy is esedékessé váló helyi tantervezési munkálataihoz, ennek megfelelően jussanak az érintettek kellő információkhoz;
 • olyan elvek érvényesítését várja el tehát az OKNT, melyek a készülő NAT irányában mozdítják el a nevelőtestületek figyelmét, vagyis a kompetenciafejlesztés, képességfejlesztés irányába hat, nemkülönben a lehetséges védelmet biztosít a NAT-ba foglalt un. modernizációs tartalmaknak, s nem mechanikusan értelmezi tanulói teher-csökkenésként az óraszámcsökkenést, illetve tananyagcsökkenést (ezen elvek nyilvánvalóan kétségbe vonják a tantárgyankénti - 10%-os - "fűnyíró-elv" mechanikus érvényesülését).

Trencsényi László
bizottsági elnök


2003. március 23.


Horn György

Loránd Ferenc

Trencsényi László

az OÉVB elnöke

az ONKT elnöke

a TSZKB elnöke

 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok