2020. szeptember 21.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
 
 

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Közlemény az Országos Köznevelési Tanács 2005. január 13-i üléséről

2005. január 14.
Napirend
 
Napirend előtt az OKNT december 9-i ülésén kialakított álláspontjának megfelelően vita nélküli határozott:
  • A sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról szóló OM-rendelettel kapcsolatos álláspontjáról
valamint
  • A judaisztika érettségi vizsgatantárgy központi követelményeiről
Az OKNT mind A sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról szóló OM-rendeletet, mind A judaisztika érettségi vizsgatantárgy központi követelményeiről az Országos Érettségi és Vizsga Bizottság (OÉVB) által beterjesztett és az OKNT legutóbbi ülésen már megvitatott előterjesztését egyhangú szavazattal elfogadta.

A napirend szerinti témák:

1. Ajánlás az alternatív (nem NAT-alapú) kerettantervek jóváhagyásának rendjére
Előadó: Horn György OKNT-tag
Meghívott: Dr. Balogh Lászlóné szakmai referens

2. Az oktatási miniszter rendelet-tervezetének véleményezése a 2005/2006. tanév rendjéről
Előadó: Dr. Varga Mária Beáta főosztályvezető-helyettes
Szakértők: Dr. Farkas Ildikó közoktatási jogi referens, Juhász József (OKÉV)

3. Tájékoztató a tankönyvellátás helyzetéről, elvi kérdéseiről
Előadó: Dr. Karlovitz János TTB-tag, Brassói Sándor főosztályvezető-helyettes
Szakértők: Szalay Sándor irodavezető, Dr. Bartha Lajosné szakmai főtanácsadó

1. Ajánlás az alternatív (nem NAT-alapú) kerettantervek jóváhagyásának rendjére
 
Tekintve, hogy a Közoktatási Törvény 131.§ (3) pontja kimondja, hogy "Abban a kérdésben, hogy az iskola alternatív iskolaként végzi-e tevékenységét, az engedélyezési eljárásban az Országos Köznevelési Tanács foglal állást", már a korábbi üléseken felmerült, hogy ki kellene dolgozni az alternatívitás definícióját, illetve meg kellene fogalmazni azokat a kritériumokat, amelyek mentén megítélhető, hogy egy adott iskola alternatív iskolának minősül-e.
A napirend előadója, Horn György írásos előterjesztésében ezt nem javasolta. "Az OKNT ne hozzon létre alternatív iskolai definiciót, hanem egyedi eljárásban döntsön minden a Közoktatási Törvény 131.§-a alapján benyújtott kerettantervről." - állat a javaslatban. Javasolta továbbá, hogy az OKNT formai kritériumokban várja el a benyújtótól ugyanazokat a követelményeket, amelyeket a Nat-alapú vagy Nat-hoz igazodó kerettantervek esetében elvár. Az OKNT kérje fel a Kerettantervi Bizottságot, hogy az elfogadást illetően tegyen az OKNT-nek indoklással ellátott határozati javaslatot, az OKNT pedig ennek alapján hozza meg döntését.

Egyetértés volt abban, hogy a Közoktatási Törvényben nincs egyértelműen megfogalmazva sem az alternatív iskola, sem a kerettanterv fogalma. "Kötelességünk jelezni a Minisztériumnak - hangzott el -, hogy ebben rendet kellene csinálni."

Vita volt arról, hogy az alternatív iskolákat a tantervük, ennek a Nat-tól való eltérései teszik-e "alternatívvá", vagy sajátos működési rendjük, amellyel azokhoz a sajátos helyzetű tanulói rétegekhez alkalmazkodnak, amelyek esetében az "iskola" klasszikus, illetve szokványos fogalma szükségképpen módosulásokat kell, hogy elszenvedjen. A kialakult álláspont szerint ez utóbbin van a hangsúly. Ennek megítélése viszont túlmutat a tantervi szakértői kompetencián. Többen javasolták, hogy az OKNT kérje fel az Alternatív és Magániskolák Egyesületét (AME), hogy ebből a szempontból véleményezze az alternatívként benyújtott kerettanterveket.

Végezetül 3 tartózkodással ellenszavazat nélkül az alábbi határozat született:

"A 131. § alapján tárgyalt kerettantervek döntés-előkészítése is a kerettantervi bizottság kompetenciájába tartozik, azzal a megszorítással, hogy a bizottság köteles egy 4. számú szakértőt felkérni, akinek az a feladata, hogy az alternatívitásról kialakult közvélekedés szempontjait érvényesítse a bírálatban. Ezen szempontokat az AME segítségével Horn György OKNT-tag állítja össze, az OKNT pedig a következő ülésén fogadja el."

 
2. Az oktatási miniszter rendelet-tervezetének véleményezése a 2005/2006. tanév rendjéről
 
A beterjesztett javaslattal kapcsolatban az OKNT tagjai számos kérdést tettek fel és néhány javaslatot fogalmaztak meg. Két olyan téma volt, amely nagyon sok kritikát váltott ki: a tanulmányi versenyek ügye és a mérés-értékelés ügye. Többen javasolták, hogy az OKNT a közeljövőben OM előterjesztésre tűzze napirendre az országos tanulmányi versenyek témáját. A jelen előterjesztésből is az tűnt ki, hogy ezek rendszere átgondolatlan. Tisztázatlan, hogy "Milyen alapon és hogyan dől el, hogy mit támogat a Minisztérium, s hogy miért pont azt támogatja, amit támogat?" - hangzott el.
A mérés-értékelés témájával kapcsolatban igényként fogalmazódott meg annak pontos rögzítése, hogy a tanév folyamán milyen mérésekre kerül sor, a hogy ezek kiterjednek-e valamennyi iskolatípusra, pl. a gyógypedagógiai és a nemzetiségi iskolákra is. Mindaddig, amíg nincs az oktatásirányításnak egy teljesen összefüggő, rendszerbe illeszkedő ellenőrzési, értékelési, mérési rendszere, az éves szinten esedékes mérések-értékelésekben hozott döntések mindig esetlegesek lesznek.
Kvázi "követelésként" fogalmazódott meg, hogy a mérések eredményeit az OM hozza nyilvánosságra.
A javaslatokkal összefüggésben vetődött fel annak igénye, hogy az OKNT időközönként - legalább félévenként - tekintse át, mi lett a sorsa megfogalmazott javaslatainak. Az a tapasztalat ui., hogy az OKNT egy évvel ezelőtti javaslatainak nyomuk sincs a jelenlegi előterjesztésben.

 
3. Tájékoztató a tankönyvellátás helyzetéről, elvi kérdéseiről

Napirend érdemi vitájára idő hiányában, illetve mert többen az ülés tervezett időpontja előtt távoztak s ezért az OKNT határozatképtelenné vált, nem került sor. Az Elnök a hasonló helyzetek elkerülése érdekében ismertette azon elhatározását, hogy a jövőben írásban kérni fogja minden OKNT tagtól, hogy a meghívóban szereplő ülésről, hány órakor kíván távozni. Az elmaradt napirenddel kapcsolatban az OKNT úgy döntött, hogy február 10-i rendes ülésén első témaként tűzi napirendre a tankönyvellátás helyzetéről és elvi kérdéseiről szóló napirendi pontot. Ez nem érinti azt a korábbi döntését, hogy február 17-én Nyíregyházán a kistérségi iskolatársulások témájában kihelyezett ülést és szakértői tanácskozást tart.
 
Loránd Ferenc
az OKNT elnöke
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok