2022. augusztus 9.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
 
 

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 39/D. és 39/E. §. módosítása

2005. szeptember 20.
Az egyes közoktatási tárgyú jogszabályok módosításáról szóló 21/2005. (VII. 25.) OM rendelet az alábbiak szerint módosította a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 39/D. és 39/E. §-át:

9. § Az R. 39/D. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
"39/D. § (1) Az e rendelet 1. §-a (1) bekezdésének b)-c) pontjában felsorolt iskola a tanuló szociális helyzetébõl és fejlettségébõl eredõ hátrányának ellensúlyozása céljából képességkibontakoztató felkészítést (a továbbiakban: képességkibontakoztató felkészítés) szervez, melynek keretei között a tanuló egyéni képességének, tehetségének kibontakoztatása, a fejlõdésének elõsegítése, tanulási, továbbtanulási esélyének kiegyenlítése, tehetségének kibontakoztatása folyik.
(2) A képességkibontakoztató felkészítés keretében - a tanuló igényéhez igazodva - oldja meg az iskola
a) a személyiségfejlesztéssel, közösségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatokat,
b) a tanulási kudarcnak kitett tanulók fejlesztését segítõ programot,
c) a szociális hátrányok enyhítését segítõ pedagógiai tevékenységet.
(3) A képességkibontakoztató felkészítésben részt vevõ tanulók nevelése és oktatása a többi tanulóval együtt, azonos osztályban, csoportban folyik.
(4) A képességkibontakoztató felkészítésben részt vevõ tanulók nevelése és oktatása, tudásának értékelése az oktatási miniszter által - a közoktatási törvény 95. §-a (1) bekezdésének j) pontja alapján - 27480/2003. számú közleménnyel kiadott és az Oktatási Közlöny 2003. évi 20. számában közzétett pedagógiai rendszer alkalmazásával történik.
(5) A képességkibontakoztató felkészítésben a tanuló a szülõ írásban adott - a személyes adatai kezeléséhez való hozzájárulást is tartalmazó - egyetértõ nyilatkozata alapján vehet részt, ha - a (6) bekezdésben meghatározott kivétellel - a közoktatási törvény 121. § (1) bekezdésének 14. pontja alapján halmozottan hátrányos helyzetûnek minõsül.
(6) Az iskola igazgatója felveheti a képességkibontakoztató felkészítésbe azt a tanulót is, aki nem halmozottan hátrányos helyzetû. Az így felvehetõ tanulók létszáma azonban nem haladhatja meg az adott osztályba felvett, képességkibontakoztató felkészítésben részt vevõ tanulók tíz százalékát, tört létszám esetén felfelé kerekítve.
(7) A képességkibontakoztató felkészítésben részt vevõ tanuló - egyéni fejlesztési terv alapján történõ - haladását, fejlõdését, illetve az ezeket hátráltató okokat az osztályfõnök és az érdekelt pedagógusok legalább háromhavonta értékelik. Az értékelésre meg kell hívni a tanuló szülõjét, a tanulót, a gyermek- és ifjúságvédelmi felelõst, indokolt esetben a gyermekjóléti szolgálat, a gyámhatóság, illetve a nevelési tanácsadó képviselõjét.
(8) A képességkibontakoztató felkészítést az intézmény - a közoktatási törvény 95. § (1) bekezdésének i) pontja alapján mûködõ - az Országos Oktatási Integrációs Hálózattal kötött együttmûködési megállapodás alapján, a Hálózat szakmai támogatásával látja el."
10. § (1) Az R. 39/E. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
"(1) Integrációs felkészítésben vesznek részt azok a képességkibontakoztató felkészítésben részt vevõ tanulók, akik egy osztályba, osztálybontás esetén egy csoportba járnak azokkal a tanulókkal, akik nem vesznek részt a képességkibontakoztató felkészítésben. Az integrációs felkészítés megszervezése nem járhat együtt a halmozottan hátrányos helyzetû tanulók összevonásával. E rendelkezések alkalmazásában a tanulók összevonását jelenti, ha
a) a településen egy iskola mûködik, évfolyamonként egy vagy több osztállyal és a halmozottan hátrányos helyzetû tanulók osztályon, osztálybontás esetén csoporton belüli aránya meghaladja az ötven százalékot,
b) a településen több iskola mûködik, és azok közül bármelyikben a halmozottan hátrányos helyzetû valamennyi tanuló létszámának az iskolába járó összes tanuló létszámához viszonyított aránya huszonöt százalékkal magasabb, mint az összes iskolában a halmozottan hátrányos helyzetû tanulók létszámának az összes iskolába járó tanulók létszámához viszonyított aránya,
c) az iskolában évfolyamonként több osztály mûködik, és évfolyamonként az egyes osztályokban a halmozottan hátrányos helyzetû tanulók létszámának az osztályba járó összes tanuló létszámához viszonyított aránya eltérõ az osztályok között, amennyiben ez az eltérés meghaladja a huszonöt százalékot."
(2) Az R. 39/E. §-ának (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
"(4) Az integrációs felkészítésre egyebekben a 39/D. §-ban foglaltakat kell alkalmazni."
(3) Az R. 39/E. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:
"(5) Ha az áthelyezés indokoltsága a képzési kötelezettségrõl és a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet 20. § (4) bekezdésében foglalt felülvizsgálat, illetõleg a 12. § (2) bekezdése alapján kezdeményezett felülvizsgálat eredményeként megszûnt, a kötelezõ felvételt biztosító, vagy a választott általános iskolába visszahelyezett tanuló nevelése és oktatása tekintetében a 39/D. § (4) bekezdésében foglalt pedagógiai rendszert kell alapul venni."
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok