2022. augusztus 9.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
 
 

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Beszámoló az OOIH 2005. évi tevékenységéről

2006. március 14.
ORSZÁGOS OKTATÁSI INTEGRÁCIÓS HÁLÓZAT
1137 Budapest, Váci út 37. V. 511.
Telefon: 1/886-3978; Telefax: 1/886-3921


BESZÁMOLÓ
a 2005. évi tevékenységről


Készítette:

dr. Szőke Judit
központvezető
2006. január

I. A 27343/2004 SZÁMÚ OM TÁMOGATÁS ALAPJÁN A 2005. ÉVI ALAPFELADATOK (a működési költség terhére)

Az Országos Oktatási Integrációs Hálózat (a továbbiakban OOIH) 2003. január 1-jén kezdte meg működését, egy budapesti (központi) iroda és három vidéki régiós iroda felállításával, szorosan együttműködve a "Hátrányos helyzetű és roma gyermekek integrációjáért felelős miniszteri biztos" hivatalával. Az OOIH alapvető célja az inkluzív, együttnevelő pedagógiai kultúra terjesztése, a magyarországi közoktatási intézményekben felismert szegregációs formák felszámolásának elősegítése. Fő tevékenysége az integrációs nevelés minél több intézményben történő bevezetésének szakmai támogatása, a pedagógusok és intézményeik horizontális együttműködésére épülő szakmai hálózat kiépítése.
Az OOIH 2003-ban kiépített bázisintézményi hálózata egyben "pilot" programul szolgált a Nemzeti Fejlesztési Terv Humán-erőforrás Fejlesztési Operatív Program (HEF OP) 2.1. intézkedés ("Hátrányos helyzetű tanulók esélyegyenlőségének biztosítása az oktatási rendszerben") "A" pályázati komponensének megvalósításához is. A bázisintézményi program ugyanis 2004-től beépült a 2.1. "A" komponensének központi és pályázati programjába, így az állami forrásokból megkezdett program, mint pilot program tovább folytatódik. A 2.1.1. A komponens központi programját a suliNova Kht. az OOIH szakmai vezetésével valósítja meg.
A nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 39/D.§-a módosítása eredményeként 2006-tól az OOIH-nak lehetősége lesz arra, hogy jogszabályi felhatalmazás alapján együttműködési megállapodást kössön az integrációs, illetve a képesség-kibontakoztató normatívát igénylő intézményekkel. A módosítás értelmében a képesség-kibontakoztató felkészítést az intézmény az OOIH-val kötött együttműködési megállapodás alapján, a Hálózat szakmai támogatásával látja majd el (amely mintegy 700-800 iskolát érint majd).

A Hálózat céljaira szolgáló pénzeszközök 2005-ben:
 
Szerződés száma
Támogató
Támogatás célja
Támogatás összege:
27343/2004
OM Hátrányos Helyzetű és Roma Gyermekek Integrációjáért Felelős Miniszteri Biztos Hivatala
Országos Oktatási Integrációs Hálózat Programigazgatóság 2004. évi működési költségeihez és szakmai programjainak megvalósítására
182.870.000 Ft
32536/2004
OM Hátrányos Helyzetű és Roma Gyermekek Integrációjáért Felelős Miniszteri Biztos Hivatala
"Utolsó padból" c. program megvalósítása
41.530.000,- Ft
10392/2005
OM Hátrányos Helyzetű és Roma Gyermekek Integrációjáért Felelős Miniszteri Biztos Hivatala
Országos Oktatási Integrációs Hálózat Programigazgatóság 2005. évi működési költségeihez és szakmai programjainak megvalósítására
97.510.000,- Ft
31048/2005
OM Hátrányos Helyzetű és Roma Gyermekek Integrációjáért Felelős Miniszteri Biztos Hivatala
Országos Oktatási Integrációs Hálózat Programigazgatóság 2005. évi szakmai programjainak megvalósítására
10.250.000,-Ft

A Hálózat rendelkezésére álló tárgyi feltételek 2005-ben:
 
A központi iroda a suliNova Kht. telephelyén, a Váci út 37. V. emelet 511-es szobájában van. A regionális irodák 2005. december 31-ig pedagógiai intézetekben, illetve az irodaházban működtek.
 
Régiós Iroda
Koordinátor
Cím
Észak-Alföldi Regionális Iroda
Nagy Anna Magdolna
2005. június 30-ig
4400 Nyíregyháza, Búza u. 10.
2005. július 1-től
4400 Nyíregyháza, Bujtos u. 27.
Észak-Magyarországi Regionális Iroda
Nemes Katalin
3534 Miskolc, Andrássy út 96.
Dél-Dunántúli Regionális Iroda
Andl Helga
7626 Pécs, Egyetem utca 6.
Közép-Magyarországi Regionális Iroda
Billus Daniela
1137 Budapest, Váci út 37. V. em. 511.
 
Az OOIH személyi feltételei a 2005. évben:
 
Főállású: 13 fő:
 • 4x2 fő a régiós irodákban - koordinátor és asszisztens
 • 5 fő a központi irodában
Megbízási jogviszonyban: 225 szerződés
 
Forráshiány és szervezeti átalakítások miatt a régiós koordinátorok munkáját a jövőben az NFT HEFOP 2.1.1. A komponens finanszírozza majd, így az OOIH szervezeti egységeiként működő régiós irodák 2005. december 31.-ével megszűntek.
 

TEVÉKENYSÉGEK
 
Együttműködési rendszerek kialakítása
 
Civil szervezetekkel, szociális partnerekkel, pedagógiai szakemberekkel, intézményekkel való együttműködés kialakítása. Az OOIH közel 600 közoktatási intézménnyel, 100 cigány kisebbségi önkormányzattal és települési önkormányzattal van szinte napi kapcsolatban, amely során az integrációra vonatkozó információkat, pályázati lehetőségekről szóló tájékoztatást ad.
A 2006-ban megkötendő együttműködési megállapodások előkészítéseként az OOIH 2005 novemberében megkezdte a normatívát igénylő iskolák adatbázisának kiépítését (2005 végéig több, mint 400 iskola visszajelzése alapján).
 
Az integrációs normatíva-igénylés megismertetése
 
A "Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről szóló 2004. évi CXXXV. törvény" 3. melléklet 24bb és 24bd pontja alapján a központi költségvetés jelentős részét teszi ki ezeknek a programoknak a támogatása: a táblázatban szereplő, a halmozottan hátrányos helyzetű tanulókat támogató 2 program finanszírozására éves szinten közel 2 milliárd forint jut. A normatíva-igénylés elterjedésében jelentős szerepe van az OOIH tevékenységének is.
 
 
Összeg
Tanulók száma (fő)
Képesség-kibontakoztató normatíva (2004/2005 tanév adatai alapján)
564 000 000 Ft
31 936
Integrációs normatíva (2004/2005 tanév adatai alapján)
1 150 000 000 Ft
17 539
Összesen:
1 714 000 000 Ft
49 475

Felmérés végzése
 
Az OOIH 2005 nyarán kérdőíves felmérést végzett több mint 200, képesség-kibontakoztató és integrációs felkészítést végző iskola körében, amelynek célja az integrációs normatíva-igénylés hatásainak a mérése volt.
 
Az Integrációs Pedagógia Rendszer megismertetése
 
Az OOIH közreműködik az oktatási miniszternek a hátrányos helyzetű tanulók integrációs és képesség-kibonatkoztató felkészítésének pedagógiai rendszeréről szóló közleménye alapján (Oktatási Közlöny XLVIII. évfolyam 20. szám 3241-3248. o.) az integrációs pedagógiai rendszer alkalmazásában, kialakításában (pl. szabadidős tevékenységben, multikulturalitás megismertetésében).
 
Információk szolgáltatása, intézménylátogatás
 
A közoktatási intézmények és önkormányzati szakemberek tájékoztatása információs napokon, illetve helyszínen való tájékoztató az integrációs és képesség-kibontakoztató normatíva igénylésének feltételeiről.
A látogatások alapvető célja az volt, hogy az OOIH munkatársai ismertessék az integrált nevelés jogi és pedagógiai rendszerét, illetve annak bevezetési ütemtervében segítsenek, tájékoztatás adjanak.
A Hálózat munkatársai több száz közoktatási intézménybe jutottak el, ahol személyes kapcsolatfelvétel történt az intézményvezetőkkel és a tantestülettel.
 
Konferencián való előadás, részvétel
 
Az OOIH munkatársait 2005-ben számos szakmai fórumra (országos, regionális, megyei, helyi) hívták meg, hogy előadás keretében ismertessék az integrált nevelés jogi és pedagógiai alapjait.
A munkatársak közel 50 országos konferencián, megyei szintű szakmai tanácskozáson vettek részt, ahol az inkluzív pedagógia tartalmi kérdésiről tartottak előadást.

II. A 27343/2004 SZÁMÚ OM TÁMOGATÁS ALAPJÁN A 2004. ÉVRŐL ÁTHÚZÓDÓ PROJEKTFELADATOK
 
1. Óvodai férőhelyhiánnyal kapcsolatos célvizsgálat
 
A halmozottan hátrányos helyzetű családok gyerekei esetében még ma is az átlagosnál nagyobb valószínűséggel fordul elő, hogy a gyerekek egyáltalán nem járnak óvodába, vagy jóval később (5-6 éves korban) kezdenek óvodába járni. Az óvodáztatási esélyegyenlőség megteremtése elengedhetetlen feltétele annak, hogy a legszegényebb, leghátrányosabb helyzetű családok gyerekei az eddiginél sikeresebb iskolai pályafutásban reménykedhessenek. A kérdőíves felmérést az OOIH 105 faluban és az azokhoz tartozó 83 körzetbe tartozó településen végezte. Az óvodába járó gyermekek szülei véleményének vizsgálata alapján összesen 118 kérdőív készült 2005. májusában. 43 nagyvárosban 330 óvodai, 393 védőnői, 54 családi kérdőív és 28 városi térkép készült el 2005. júniusában. A felmérés az egész országra kiterjedően folyt. A kutatást Havas Gábor vezette.
 
2. Roma-magyar óvodai Daloskönyv elkészítése
 
A CD roma művészek kisgyermekeknek szánt dalait tartalmazza. A dalok népdalfeldolgozások, illetve saját szerzemények megadott szövegekre (Weöres Sándor, Choli Daróczi József, Karsai Ervin verseire, valamint népköltészeti alkotásokra). A daloskönyvben a CD anyagának egyszerűsített kottái és a dalszövegek szerepelnek. A CD-n 26 dal hallható neves roma művészek előadásában.
 
3. Szakmai tanácsadás az 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 39/E §. alapján integrációs felkészítést folytató iskoláknak
 
Az általunk felkért szakértők személyesen látogatták végig azokat az integrációs normatívát igénylő iskolákat (összesen 203 intézményt), amelyek az általunk kiküldött kérdőívekre adott válaszaikban szakmai segítségnyújtást igényeltek az integrációs felkészítéssel (az IPR bevezetésével, a jogszabályi háttér értelmezésével, a normatíva igényléssel, stb.) kapcsolatban.
 
4. Tényfeltárás végzése Liskó Ilona és Havas Gábor: "Szegregáció a roma tanulók általános iskolai oktatásában" c. kutatás nyomán
 
A Liskó Ilona - Havas Gábor: Szegregáció a roma tanulók általános iskolai oktatásában/2004 című kutatása nyomán az érdeklődés homlokterébe került 178 roma többségű általános iskola közül
 • a mellékelt táblázatban megjelölt településeken a közoktatás környezetének tényfeltárása, kérdőív kitöltése,
 • az iskolai szegregációs mutatóknak a beiskolázási körzet és a település szegregációs indexéhez való viszonyítása,
 • a gettóiskolák és a környező iskolák szakmai munkájának összehasonlítása, valamint
 • az integrációt segítő lehetséges partnerszervezetek felkutatása
történt meg.
 
5. Pályázatokkal kapcsolatos segítségnyújtás és tanácsadás
 
A HEF OP 2.1-es intézkedésben hat pályázat szolgálta az integrált nevelést: közülük kettő a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelését bevezető iskolákat, (2.1.3; 2.1.5), kettő a tanoda programok támogatását (2.1.4A és 2.1.4B), egy a kistréségi, illetve városi szegregáció felszámolását (2.1.7.), és egy további az egyiskolás települések többségében halmozottan hátrányos helyzetű tanulókat oktató iskoláinak fejlesztését (2.1.8) szolgálta. Az OOIH által végzett tevékenységek az alábbiak voltak: a potenciális célcsoport felkeresése, tájékoztatása, tárgyalások az érintett városok oktatáspolitikusaival és tisztségviselőivel a pályázaton való részvétel érdekében, rövid jelentések készítése a felkeresett településeken történt megbeszélésekről, illetve javaslatok a következő lépésekre vonatkozóan.
Az 1/2004/ROP 2. 3 "Óvodák és alapfokú nevelési-oktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése" c. pályázattal kapcsolatban az OOIH munkatársai informálták, motiválták az érintett, hátrányos helyzetű településeket, és szükség esetén a pályázatírásban is segítséget nyújtottak. A pályázattal kapcsolatban a következő konkrét tevékenységek valósultak meg: lista kialakítása (amely a férőhelyhiánnyal küzdő településeket tartalmazza, a hiányzó férőhelyek száma szerint sorba rendezve), és pályázatírók megkeresése minden régióból.
 
6. Szakmai találkozó a nyelvi jogoknak a szakértői rehabilitációs bizottságok vizsgálatain történő érvényesítéséről
 
7. Munkakonferencia összehívása jogvédők számára
 
A rendezvény témakörei: lehetőségek az oktatási diszkriminációval szembeni fellépésre, különös tekintettel "Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról" szóló 2003. évi CXXV. törvényre; a törvényesség és szakszerűség ellenőrzése; a kormányzati szervek felelőssége és lehetőségei; "séta a terepen": egy hatékony, a kiszolgáltatott csoportok minél szélesebb körét elérő jelzőrendszer kiépítésének lehetőségei
 
8. Egyhetes képzés nyújtása az OOIH valamennyi munkatársa számára
 
Szervezetfejlesztő tréning, a kistérségi és az új régiós koordinátorok számára önismereti, hatékonysági és kommunikációs tréning tartása; esetek bemutatása az oktatási szegregációról (közvetett és közvetlen diszkriminációs esetek bemutatása). A rendezvény 2005. május 9-13-ig tartott Gárdonyban, átlagosan 68 fő részvételével.
 
9. Tanoda könyv kiadása
 
Az 1000 példányban kinyomtatott Tanoda könyv átfogó módon nyújt a tanodák számára módszertani segítséget. A könyv egy Magyarországon viszonylag új, a hátrányos helyzetű tanulók iskolai sikerességét támogató programot/intézménytípust, a tanodát kívánja népszerűsíteni. A Tanoda program sikerességéhez helyi civil szervezetek, kisebbségi önkormányzatok aktivitására van szükség, akik megkeresik közelebbi és távolabbi környezetükben azokat az emberi és anyagi erőforrásokat, melyekkel felállítható és működtethető a tanoda. Az OOIH ezért a könyvet a cigány kisebbségi önkormányzatok és a működő tanodák számára juttatja el.
 
10. Információs nap
 
Az OOIH 2005. február 24-én információs napot rendezett 80 hátrányos helyzetű, főleg Borsod megyéből érkező, középiskolás gyermek számára.

11. Területi Regionális Fejlesztési Célelőirányzat (TRFC) szaktanácsadás
 
A Területi Regionális Fejlesztési Célelőirányzat (TRFC) regionális pályázati tevékenységek támogatását jelenti azokon a hátrányos helyzetű településeken, ahol az óvodai férőhelyhiány problémája felmerült. A program keretében decentralizált területfejlesztési program kiírását támogató szakmai segítségnyújtó tevékenység, szaktanácsadás történt, ennek keretében helyszíni konzultációk megtartása, a lehetséges pályázók felkészítése mind tartalmi, mind formai szempontból. A felkészítő tevékenység személyre szabott volt, az óvoda vezető és a fenntartó részvételével zajlott.
 
 
III. A 32536/2004 SZÁMÚ OM TÁMOGATÁS TERHÉRE, 2004. ÉVRŐL ÁTHÚZÓDÓ PROJEKTFELADATOK

TANULMÁNYOK, SZAKÉRTŐI JELENTÉSEK
 
12. Szakértői vélemény elkészíttetése a Romaversitas Tutor-programjának értékeléséről
 
A romák társadalmi integrációját elősegítő kormányzati programról és azzal összefüggő intézkedésekről szóló 1021/2004.(III.18.) Korm. határozat I. sz. mell. 36. pontjában rögzítettek alapján két szakértő működött közre a hátrányos helyzetű fiatalok integrációját segítő mentor-program kidolgozásában. Ennek keretében készült el a szakértői vélemény - a mentor-program elindításához szükséges, már működő modellértékű program(ok) kiértékeléséről, alkalmazhatóságának vizsgálatáról -, melynek célja a "Romavesitas Alapítvány" egyik legfontosabb program-elemének, a "Tutori-képzés"-nek részletes vizsgálata és a tapasztaltak elemzése volt a mentor-programon belüli felhasználhatóság szempontjából.
 
13. Hatástanulmány elkészíttetése az NFT HEFOP 2.1. intézkedés várható hatásairól
 
A megbízott szakértő közreműködött a Nemzeti Fejlesztési Terv Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Programjának 2.1-es intézkedéséhez ("Hátrányos helyzetű tanulók esélyegyenlőségének biztosítása az oktatásban") kapcsolódóan a 2.1-es intézkedés új, 2005-ös pályázati kiírásainak kidolgozásában. Ennek keretében hatástanulmányt készített az új pályázati kiírások szakmai tartalmára vonatkozóan. A szakértői jelentés megtekinthető az OOIH irattárában.
 
14. Szakértői jelentés elkészíttetése Cigány Kisebbségi Önkormányzatok, civil szervezetek működéséről, működésük potenciális problémáiról
 
A kisebbségi önkormányzati képviselők választásáról, valamint a nemzeti és etnikai kisebbségekre vonatkozó egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslattal kapcsolatban a felkért szakértő jelentést készített a Cigány Kisebbségi Önkormányzatok jelenlegi működéséről. Ennek keretében elemezte a Cigány Kisebbségi Önkormányzatok, civil szervezetek működésének potenciális problémáit, valamint a jelentés részeként javaslatot tett a helyzet megoldására. A jelentés célja az NFT HEFOP pályázati kiírásai előkészítésével párhuzamosan a Cigány Kisebbségi Önkormányzatok, kisebbségi szószólók, mint konzorciumi partnerek szerepének vizsgálata, valamint a jó együttműködési lehetőségének áttekintése volt. A szakértői jelentés megtekinthető az OOIH irattárában.
 
15. Tanulmány elkészíttetése az integrált oktatási folyamatok történeti és jogszabályi hátteréről és előzményeiről
 
A megbízott szakértő tanulmányt készített az integrált oktatásról, annak lehteséges akadályairól, az integrációt támogató eszközrendszerről, az együttműködő partnerek szerepéről. Az integrált oktatásban rejlő lehetőségek és korlátok c. tanulmány célja az integrált oktatási folyamatok történeti és jogszabályi hátterének és előzményeinek vizsgálata volt a roma gyermekeket érintő átfogó oktatáspolitika elemzésének tükrében. A tanulmány megtekinthető az OOIH irattárában.
 
16. Az elmúlt 30 év roma oktatáspolitikai vitáinak elemzése
 
Az OOIH két szakértőt kért fel az elmúlt 30 év roma oktatáspolitikai vitáinak elemzésére. Az elemzés célja az integrációt megelőző korábbi tapasztalok elemzése, felhasználása volt. A stratégiai tervezés alapjául szolgáló dokumentum áttekinti azokat az oktatáspolitikai intézkedéseket is, amelyeket a korábbi kormányzatok tettek a hátrányos helyzetű rétegek leszakadása ellen, az esélyegyenlőség megteremtése érdekében. Az elemzés megtekinthető az OOIH irattárában.
 
17. Civil szervezetekkel való együttműködés a diszkriminatív gyakorlatok elleni fellépés során - elemző tanulmány elkészíttetése
 
18. Összefoglaló jelentés elkészítése A HU0101-01 PHARE-program ("A halmozottan hátrányos helyzetű, elsősorban roma fiatalok társadalmi beilleszkedésének elősegítése") 1. sz. alprogramjával kapcsolatos helyszínlátogatásokról, a már megvalósult pályázati folyamat értékelése, elemzése
 
A szociálisan hátrányos helyzetű, elsősorban roma lakosság támogatására, esélyegyenlőségének megteremtésére szolgáló PHARE HU 0101-01 programhoz, mint oktatáspolitikai célokat szolgáló hosszú távú fejlesztési tervhez kapcsolódóan "A halmozottan hátrányos helyzetű elsősorban roma fiatalok társadalmi beilleszkedésének elősegítése" című program 1. sz. alprogramjával kapcsolatban az OOIH két szakértőt kért fel helyszínlátogatásokra, melyekről a megbízottak összefoglaló jelentést készítettek. A jelentés a roma közösségi házak és információs központok című alprogram 38 nyertes pályázója helyszíni látogatásai során tapasztaltakról készült és az volt a célja, hogy alapanyagul szolgáljon a PHARE-program értékeléséről szóló zárótanulmányhoz. Az összefoglaló jelentés megtekinthető az OOIH irattárában.
 
19. Tanulmány elkészíttetése az egyenlő bánásmódról szóló törvényben meghatározott jogelvek gyakorlati érvényesítéséről és az oktatásban fellelhető diszkriminatív gyakorlatok felszámolásának esélyeiről
 
A megbízott szakértő a 1021/2004.(III.18.) Korm. határozat I. sz. mell. 27. pontjában leírt "Antidiszkriminációs Jelzőrendszer" kialakításához kapcsolódóan tanulmányt készített az egyenlő bánásmódról szóló törvényben meghatározott jogelvek gyakorlati érvényesítéséről és az oktatásban fellelhető diszkriminatív gyakorlatok felszámolásának esélyeiről. A tanulmány elsődleges célja azoknak az információknak az összegyűjtése volt, amelyek segítségével hatékonyan elő lehet készíteni az oktatás területén jelentkező diszkriminációs jelenségek felismerését és felszámolását segítő ún. "Antidiszkriminációs Jelzőrendszer"-t. A tanulmány megtekinthető az OOIH irattárában.
 
20. A roma identitás, kultúra és nyelv megőrzése - integrált oktatásszervezés. Elemző tanulmány elkészíttetése
 
A felkért szakértő a roma identitás, kultúra és nyelv megőrzésével foglalkozó elemző tanulmányt készített a multikulturális ismereteket közvetítő programok, tananyagok elkészítését és bevezetését megelőzően. A tanulmány célja az integrált oktatásszervezésnek megfelelően a tananyag köz- és felsőoktatásban történő bevezetésének előkészítése volt. A tanulmány megtekinthető az OOIH irattárában.
 
21. A hátrányos helyzetű gyermekek mobilitásának vizsgálata, különös tekintettel a gyermekvédelmi szakellátásban élő gyermekekre
 
A szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek mobilitásának vizsgálatával kapcsolatban az OOIH által felkért szakértő tanulmányt készített a gyermekvédelmi szakellátásban élő gyermekekről. A tanulmány célja annak feltárása volt, hogy az oktatás, mint mobilitási lehetőség hogyan befolyásolja a szociálisan hátrányos helyzetű társadalmi rétegek előrejutását, felemelkedését, valamint annak vizsgálata, hogy a gyermekvédelmi gondoskodásban felnövő fiatalok munkaerőpiaci versenyképességét képzettségi szintjük mennyire befolyásolja, determinálja-e későbbi esélyeiket a munkavállalás során. A tanulmány megtekinthető az OOIH irattárában.
 
22. Elemzés a "Cigánylabirintus" című hiánypótló, ismeretterjesztő, oktatás céljára is használható kiadvány oktatási segédanyagként való felhasználásáról, tankönyvvé minősítésének lehetséges hasznáról
 
A kiadvány célja beállítódás- és vélekedésbeli változások elindítása a magyar társadalomban, eszközei újszerű módon, játékos, interaktív formában szolgálják a roma kisebbséggel szembeni előítéletek csökkentését, a tolerancia erősítését.
A "Cigánylabirintus" című hiánypótló, ismeretterjesztő oktatás céljára is használható kiadvány megjelentetése előtt az OOIH által felkért két szakértő elemzést készített, melynek céljai a következők voltak:
 • annak a lehetőségnek a vizsgálata, hogy a kiadvány tankönyvvé minősítést nyerhessen, valamint beépülhessen a NAT-ba
 • a kiadvány terjesztésének elősegítése érdekében a lehetséges érintett oktatási intézmények feltérképezése,
 • a könyvvel közvetlen kapcsolatba kerülő pedagógusok részére ajánlás/ismertetés készítése.
Az elemzés megtekinthető az OOIH irattárában.

A TANODA PÁLYÁZAT KIÍRÁSÁT TÁMOGATÓ TEVÉKENYSÉGEK
 
23. Az NFT HEFOP/2004/2.1.4 "Modell értékű tanoda típusú (extrakurrikuláris) tevékenységek támogatása a hátrányos helyzetű tanulók iskolai sikeressége érdekében" című pályázat új kiírását támogató tanácsadási tevékenység
 
Az OOIH két tanácsadót bízott meg az NFT HEFOP/2004/2.1.4 "Modell értékű tanoda típusú (extrakurrikuláris) tevékenységek támogatása a hátrányos helyzetű tanulók iskolai sikeressége érdekében" című pályázat új kiírását támogató szakmai segítségnyújtó tevékenységgel, szaktanácsadással. A felkészítő tevékenység személyre szabott volt, egy-egy konzultáció alkalmával több pályázó részvételével zajlott. A tanácsadók a helyszíni konzultációk során alkalmanként minimum 4 órás tréninget tartottak a lehetséges pályázók mind tartalmi, mind formai szempontból való felkészítése céljából.
 
24. Az NFT HEFOP/2004/2.1.4 "Modell értékű tanoda típusú (extrakurrikuláris) tevékenységek támogatása a hátrányos helyzetű tanulók iskolai sikeressége érdekében" című pályázat új kiírását támogató tanácsadó melletti kisegítő munkatársi feladatok
 
Az NFT HEFOP/2004/2.1.4 "Modell értékű tanoda típusú (extrakurrikuláris) tevékenységek támogatása a hátrányos helyzetű tanulók iskolai sikeressége érdekében" című pályázat új kiírását támogató helyszíni konzultációkat tartó két tanácsadó munkájának segítésére az OOIH megbízott egy kisegítő munkatársat. Az előkészítői, szakmai szervezői tevékenység során a feladatok a következők voltak:
 • a szükséges tájékoztató / informatív dokumentumok összeállítása a meghívottaknak,
 • a tanácsadás szakmai előkészítése,
 • a tanácsadás szempontjainak kidolgozásában való részvétel.
25. Az NFT HEFOP/2004/2.1.4 "Modell értékű tanoda típusú (extrakurrikuláris) tevékenységek támogatása a hátrányos helyzetű tanulók iskolai sikeressége érdekében" című pályázat új kiírását támogató tanácsadó melletti asszisztensi feladatok
 
Az NFT HEFOP/2004/2.1.4 "Modell értékű tanoda típusú (extrakurrikuláris) tevékenységek támogatása a hátrányos helyzetű tanulók iskolai sikeressége érdekében" című pályázat új kiírását támogató helyszíni konzultációkat tartó két tanácsadó munkájának segítésére az OOIH megbízott két asszisztenst. Az előkészítői, témamenedzselési feladatok a következők voltak:
 • a helyszín biztosítása,
 • a meghívottak értesítése,
 • a tréningeszközök beszerzése,
 • szükséges dokumentációk sokszorosítása, biztosítása a meghívottaknak,
 • a tréner utaztatásáról való gondoskodás,
 • tréningeszközök helyszínre szállítása,
 • a résztvevők számára kávé, pogácsa, szendvics biztosítása.
"UTOLSÓ PADBÓL" PROGRAM
Tanulmányok az "Utolsó Padból" programhoz
 
26. A 2004. évi felülvizsgálati eredmények értékelése, adatfeldolgozása, egy kutatási anyag elkészíttetése
 
27. A speciális intézmények funkcióváltását segítő szakaanyagok létrehozása (web oldal, tanulmányok, programok)
 
A 10 fős team (a marcali Hétszínvirág Általános Iskola pedagógusai) az egységes gyógypedagógiai módszertani központok átalakulásához szükséges program minták / minta programok készítésére, illetve a programok implementálásához szükséges tréningek tréningtervének kidolgozására kapott megbízást. A szakértők a Környezetvédelmi Nevelés Programot, a Gyermek Pedagógiai Programot, a Minőségirányítási Programot, az Egészségnevelési Programot, és a Centrum Szervezeti és Működési Szabályzatát készítették el, illetve ismertették meg a tréningeken.
 
28. Intézkedési program kidolgozása az eltérő tantervű iskolákba indokolatlanul áthelyezett és már nem visszahelyezhető gyermekek munkaerőpiaci esélyeinek növelése érdekében
 
Tájékoztató tevékenységek az "Utolsó Padból" programhoz
 
29. Módszertani központok támogatása az Intézményi mobilitás program eredményeire alapozva: CD elkészíttetése, web oldalra (OM honlapra) helyezése.
 
Az "Utolsó Padból" program szakmai vezetése által összeállított szakanyagokból egy kb. 60-80 oldalas elektronikus e-book készült, mely az alábbiakban részletezett paraméterekkel rendelkezik:
 • CD alapú, Windows-os operációs rendszer alatt működik.
 • Legalább pentium1-es konfigurációjú számítógépeken való futtatás lehetőségével bír.
 • Használatát a szoftver automatikus elindulása segíti.
 • A felületen előre meghatározott struktúrában elérhetők a tartalmi elemek
 • A leadott elektronikus dokumentumok, média fájlok saját kezelőfelületéről megnyithatók, olvashatók, valamint egységes felületen megjeleníthetőek.
 • A megnyitott dokumentumok tartalma kereshető, a felhasználó által kijelölt részek kinyomtathatók.
 • Kezelését "Help" rendszer segíti.
Szükség esetén mozgóképek, animációk beépíthetőek.
 
30. Szülői tájékoztató plakát megterveztetése, elkészíttetése 400 példányban
 
Az OOIH az "Utolsó padból" program keretében tájékoztató plakátot készített azon szülők számára, akik sajátos nevelési igényű gyermek(ek)et nevelnek. A plakát arról tájékoztatja a szülőket, hogy jogukban áll:
 • részt venni gyermekük vizsgálatán,
 • kérni, hogy a vizsgálat a gyermek anyanyelvén folyjék,
 • gyermekükkel kapcsolatos, az eljárással összefüggő minden információt megkapni,
 • a szakembertől részletes tájékoztatást kérni gyermekük állapotáról,
 • a bizottság szakvéleményét megismerni, ha ezzel kapcsolatban kérdése van, azt feltenni, és ha nem ért egyet a benne foglaltakkal, azt kinyilvánítani,
 • ha nem ért egyet a szakvéleményben foglaltakkal, azt a bizottságnak jelezni,
 • ha a vizsgálat sajátos nevelési igényt állapított meg, akkor felülvizsgálatot kérni.
31. Igazgatók, tanítók, jegyzők tájékoztatása konferenciákon, konferenciaszervezés
 
"A visszahelyezett gyermekekkel foglalkozó tanítók felkészítése" célkitűzéssel összhangban az "Utolsó padból" program keretei közt 2005. május 4-én megrendezésre került konferencia különféle költségei (bérleti díj, reprezentáció és annak járuléka, a meghívók, mappák nyomdai-, illetve posta ktg.-e, a helyszín biztosítására kiírt közbeszerzési pályázattal kapcsolatos jogi tanácsadás díja, illetve a négy felkért előadó megbízási díja) kerültek az alprogram terhére elszámolásra.
 
32. Két napos konferencia a visszahelyezett gyermekekkel foglalkozó pedagógusoknak. Jó gyakorlatok ösztönzése, kiadvány elkészíttetése
 
33. Útmutató kidolgoztatása a visszahelyezett gyermekek benntartására
 
A tanulmányok az "Utolsó padból" program keretei között kiadandó útmutatóba készültek, melyek megírására négy szakértőt kért fel az OOIH.
 
34. Útmutató megjelentetése a visszahelyezett gyermekek benntartásával kapcsolatban, 1000 példányban
 
A tanulmányok elkészültek és felkerültek az OM honlapjára, így a sokszorosítás külön költségbe nem került.
 
35. A civil szféra bevonása, a szülők tájékoztatása
 
A civil szféra bevonása, és a szülők tájékoztatása annak érdekében, hogy minél több gyermek kerüljön visszahelyezésre, illetve felülvizsgálatra. A megvalósítás egy pályázati felhívás megjelentetése, majd egy PR kampány lebonyolítása formájában zajlik.
 
36. A nyilvánosság tájékoztatása, a problémák feltérképezése a nevelési tanácsadás keretében lefolytatott iskolaérettségi vizsgálat során a hátrányos helyzetű, elsősorban roma gyermekek esélyegyenlőségének biztosítása érdekében. Tréningek a problémával kapcsolatos álláspontok megismerésére
 
"A hátrányos helyzetű, főképp roma gyermekek esélyegyenlőségének biztosítása a nevelési tanácsadás keretében lefolytatott iskolaérettségi vizsgálat alkalmával" célkitűzéssel összhangban az "Utolsó padból..." program keretei közt 2005. május 2-án megrendezésre került konferencia különféle költségei (bérleti díj, reprezentáció és annak járuléka, a meghívók, mappák nyomdaktg.-e, illetve a három felkért csoportvezető megbízási díja) kerültek ezen alprogram terhére elszámolásra.
 
37. "Iskolaérettségi vizsgálat-jó gyakorlatok" ankét rendezése szakértők és az érintettek bevonásával
 
A tevékenység idő hiányában nem valósult meg.
 
38. "Összefüggés a hátrányos helyzet és a fogyatékossá minősítés között" nemzetközi szakmai konferencia EU-s tagországok, és csatlakozás előtt álló tagországok részvételével
 
Egyéb tevékenység az "Utolsó Padból" programban
 
39. Az UP Munkacsoport működtetésének költsége
 
Az "Utolsó padból" programot szakmailag koordináló munkatársak megbízási díjai kerültek ezen alprogram terhére elszámolásra.


EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK
 
40. Bírók képzése
 
2004. október 13-14-én, 40 bíró részvételével zajló antidiszkriminációs képzés, amelyet az OOIH az Oktatási Minisztériummal közösen rendezett meg.
 
41. Szakkönyv kiadás
 
A Dr. Bársony János és Daróczi Ágnes által írt "Vrana mámi mesél" című roma népismereti könyv 3000 példányban történő kiadása a Kht. által. A könyv és a hozzá tartozó hangzóanyag szerzői- illetve felhasználási díjai, a hangstúdió díja, a gyártási engedély költsége, valamint a könyv és a CD sokszorosítási költségei kerültek ezen pontban elszámolásra.

42. "Mentor program" ismeretterjesztő plakátok nyomdai költsége
 
A plakát elkészült és arról értesíti azokat a hallgatókat, akik tanulmányaikat a "szociálisan hátrányos helyzetű fiatalok felsőfokú tanulmányait elősegítő" program segítségével kezdték meg, hogy számukra lehetőség nyílik a Mentor-programban való részvételre.
 
43. "Antidiszkriminációs jelzőrendszer" nyitókonferencia
 

IV./A A 10392/2005 SZÁMÚ OM TÁMOGATÁS TERHÉRE, 2004. ÉVRŐL ÁTHÚZÓDÓ, 2005-BEN MEGVALÓSÍTOTT PROJEKTFELADATOK

44. A Dr. Bársony János és Daróczi Ágnes által írt "Vrana mámi mesél" című roma népismereti könyv postázása iskoláknak, könyvtáraknak


IV./B A 10392/2005 SZÁMÚ OM TÁMOGATÁS TERHÉRE, 2006-RA ÁTHÚZÓDÓ PROJEKTFELADATOK


45. "EszmeCsere az integrációért" III.

Eddig két alkalommal (2003-ban és 2004-ben) rendezte meg az OOIH több száz fő részvételével az "EszmeCsere az integrációért" elnevezésű országos konferenciát. A III. "EszmeCsere az integrációért" országos szakmai konferenciára várhatóan 2006. márciusában kerül sor.

46. Integrációs tanácsadás

Integrációs tanácsadás 510 iskolában 1 alkalommal. Az OOIH adatbázisában jelenleg több mint 700 olyan intézmény szerepel, amely a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 39/D. vagy 39/E. paragrafusai alapján képesség-kibontakoztató és/vagy integrációs felkészítést folytat. A hivatkozott rendelet értelmében az OOIH-nak ezen intézményekkel Együttműködési Megállapodást kell kötnie. A Megállapodásban garantált szakmai segítségnyújtás egyik formája a tanácsadás. Az év folyamán - egy másik forrásból finanszírozva - még egy alkalommal látogatnak majd el tanácsadók az érintett intézményekbe.
47. "Roma művészek a gyermekekért" c. CD kiadása

A CD master példánya és a kottagrafikák elkészültek, azonban a szerzői jogok rendezésére, illetve a kottafüzet nyomdaköltségére az eredeti szerződésben már nem volt elegendő forrás.

48. Egyéb szakmai programok

Az OOIH szakmai munkájával kapcsolatos tanulmányok írása, kutatások végzése, adatbázis készítése, stb.


V. A 31048/2005 SZÁMÚ OM TÁMOGATÁS TERHÉRE, 2006-RA ÁTHÚZÓDÓ PROJEKTFELADATOK


49. Az "Utolsó padból" program keretében szoftverfejlesztés a tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottságok részére


50. Térinformatikai rendszer kialakítása, mely tartalmazza Magyarország összes általános iskoláját, valamint a hozzá tartozó iskolakörzet- határokat.
 

51. Kutatás a "Lakóhelyi és iskolai szegregáció összefüggéseinek elemzése a budapesti általános iskolák alsó tagozatába járó hátrányos helyzetű gyerekek körében" címmel

Ladányi János 8 évvel ezelőtt készített kutatást a "Lakóhelyi és iskolai szegregáció összefüggéseinek elemzése a budapesti általános iskolák alsó tagozatába járó hátrányos helyzetű gyerekek körében" címmel.
A kutatást az eltelt közel egy évtized politikai, illetve gazdasági változásai, valamint a korai iskolai szelekció és a térségi szegregáció felerősödése miatt szükséges megismételni.

52. A hátrányos helyzetű és roma gyermekek bevonása a nem hátrányos helyzetű gyermekek számára kiírt pályázati lehetőségek elérésébe

A hátrányos helyzetű és roma gyermekek oktatása, erkölcsi-, illetve anyagi támogatása kiemelten kezelendő témakör. Ennek egyik lehetősége a célcsoport bevonása a nem hátrányos helyzetű gyermekek számára kiírt pályázati lehetőségek elérésébe, melynek érdekében felmérendő, hogy mely információs csatornák a legmegfelelőbbek a cél elérésére.
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok