2023. október 3.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
 
 

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

2. számú melléklet

2002. december 3.
2. számú melléklet a ......./2000. ( ) OM rendelethez

2. számú melléklete a ......./2000. ( ) OM rendelethez

 

Az engedélyezési eljárások

I. Rész

AZ ALKALMAZÁSI ENGEDÉLY KIADÁSA

1.

1.1Az alkalmazási engedély kiadásáról a Vizsgaközpont a Tantervi Bizottság javaslata alapjándönt. A Tantervi Bizottság javaslatát a kérelem megküldésétől kilencven napon belül alakítja ki.

1.2 Az Országos Köznevelési Tanács

a) dolgozza ki a szakértői vélemények, valamint a jóváhagyás kritérium rendszerét,

b) határozza meg a Tantervi Bizottság létszámát és összetételének általános szempontjait

1.3 A Tantervi Bizottság tagjait az oktatási miniszter kéri fel.

1.4 A kérelemnek tartalmaznia kell:

a) a pedagógiai rendszer bemutatását, így különösen

 • a benyújtott tantervi programot, illetve a tantárgy tantervét,
 • a megvalósításhoz szükséges képesítési és tárgyi feltételek ismertetését,
 • a tanterv alapján folyó nevelés-oktatás minőségbiztosításának módját.

b) a tantervi program, tantárgyi tanterv célját, feladatát, óratervét, tananyagát és követelményeit,

c) a tananyag elsajátítását, a tanuló teljesítmény ellenőrzését és értékelését szolgáló fő módszerek és eszközök leírását,

d) a szükséges tankönyvek és segédkönyvek jegyzékét.

1.5 A kérelemhez csatolni kell

a) ha a tantervet, tantárgyat a nemzeti, etnikai kisebbségek iskolai nevelését, oktatását szolgálja, az érintett országos kisebbségi önkormányzat véleményét,

b) szakmai előkészítő, szakmai alapozó, pályaorientáció tantárgy esetén a szakképesítésért felelős miniszter által irányított minisztérium szakvéleményét,

c) az eljárási díj befizetésének igazolását.

 

2.

A Tantervi Bizottság javaslatának meghozatala előtt legalább kettő szakértői véleményt szerez be. Kisebbségi oktatás esetén ki kell kérni az Országos Kisebbségi Bizottság véleményét és az érintett országos önkormányzat egyetértését, további feltétel, hogy az egyik szakértő mindenképpen az adott kisebbség oktatásában szerzett gyakorlattal rendelkezzen. A szakértők foglalkoztatásának költségeit az eljárási díjból kell fedezni.

3.

a) A Tantervi Bizottság a jóváhagyására és az alkalmazási engedély kiadására irányuló kérelmet - támogató vagy elutasító - javaslatával együtt megküldi a Vizsgaközpont részére.

b) A Tantervi Bizottság feltételhez kötheti a tanterv, tantárgy jóváhagyására és az alkalmazásiengedély kiadására vonatkozó javaslatának megadását. A feltételek teljesítésére vonatkozó felhívást meg kell indokolni, és a teljesítéshez határidőt kell biztosítani. A határidő kérelemre meghosszabbítható. E határidővel az 1. pont a) alpontban meghatározott határidő meghosszabbodik. Ha a javasolt változtatások végrehajtását vállalják, annak teljesítése után - újabb kérelem benyújtása nélkül - a tantervet a Tantervi Bizottság elbírálja. Ha a meghosszabbított határidőig a kérelmező nem adja be a Tanterv Bizottság feltételeinek megfelelő újabb kérelmet, a Tantervi Bizottság a kérelem elutasítására tesz javaslatot a Vizsgaközpontnak.

c)Támogató javaslat esetén a Vizsgaközpont vezetője, miután a beküldött dokumentumok alapján megvizsgálja, hogy a Tanterv Bizottság által készített javaslat előkészítése, meghozatala, tartalma és formája megfelel a rendeletben előírtaknak, kiadja az alkalmazási engedélyre vonatkozó határozatot és intézkedik arról, hogy a tanterv felkerüljön a tantervi jegyzékre. A beküldött javaslat dokumentációját hiba vagy hiányosság esetén vissza kell küldeni korrigálás vagy kiegészítés céljából a Tantervi Bizottságnak.

d) A Tantervi Bizottság elutasító javaslatáról annak megérkeztétől számított harminc napon belül a Vizsgaközpont értesíti a kérelem benyújtóját. A kérelem benyújtója a szakvéleményeket és a Tantervi Bizottság javaslatát megismerheti, illetve kérésére azok másolatát részére ki kell adni. A kérelem benyújtója a Tantervi Bizottság javaslatára és a szakvéleményekre tizenöt napon belül észrevételt tehet, amelyet meg kell küldeni a Vizsgaközpontnak. Ennek alapján a Vizsgaközpont vezetője dönt a kérelem kiadásáról vagy elutasításáról. Dönthet úgy is, hogy a kérelem szakmai elbírálását a Tantervi Bizottság új szakértők felkérésével ismételje meg.

e) A tanterv, tantárgy jóváhagyása - ha az egyébként megfelel az e rendeletben foglaltaknak - nem utasítható el azon az alapon, hogy világnézetileg elkötelezett ismereteket tartalmaz, az engedélyben azonban fel kell tüntetni, hogy az az állami és az önkormányzati feladatellátás keretében nem alkalmazható.4.

Az alkalmazási engedély kiadásának tárgyában hozott határozatnak tartalmaznia kell, hogy a tanterv, tantárgy milyen iskolatípusban és milyen működési feltételek biztosításával alkalmazható, továbbá mely időponttól kezdődően vezethető be, indokolt esetben azokat a tantárgyakat, amelyekből a tanterv alapján alapműveltségi vizsga, érettségi vizsga tehető.

 

II. RÉSZ

AZ INDÍTÁSI ENGEDÉLY KIADÁSA1. Alkalmazási engedéllyel ellátott tanterv alkalmazásához minden intézménynek, amely azt be kívánja vezetni, indítási kérelmet kell benyújtania a Vizsgaközponthoz. Az indítási engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell:

a) a tantervet, tantárgyat alkalmazni kívánó intézmény nevét, székhelyét, az intézmény vezetőjének nevét,

b) az alkalmazni kívánt tanterv, tantárgyi tanterv alkalmazási engedélyének számát, az iskola pedagógiai programját,

c) a tanítási órákat tartók iskolai végzettségének, képesítésének, szakképesítésének jegyzékét,

d) a rendelkezésre álló alapvető tárgyi feltételek (helyiségek, gyakorlóhelyek, eszközök, szolgáltatások stb.) jegyzékét,

2. A kérelemhez csatolni kell:

 • a fenntartó nyilatkozatát a tanterv elfogadásáról, az esetleg felmerülő többletköltségek vállalásáról,

 • a megyei (fővárosi) főjegyző által adott véleményt arról, hogy a tanterv alkalmazása nem veszélyezteti az érintett területen a kötelező közoktatási feladatok ellátását.

 • szakközépiskola és szakiskola esetén a szakképesítésért felelős minisztérium egyetértését,

 • országos vagy regionális beiskolázású anyanyelvű vagy kétnyelvű kisebbségi oktatás esetén az érintett országos kisebbségi önkormányzat nyilatkozatát,

 • nemzeti, etnikai kisebbségi nevelés és oktatásban résztvevő iskola esetén az érdekelt helyi kisebbségi önkormányzat egyetértését,

 • az eljárási díj befizetésének igazolását.

 • az iskola alapító okiratát,

 • a tanterv, tantárgy szerzőjének hozzájárulását a tantervnek az adott intézményben való bevezetéséhez.3. A Vizsgaközpont ellenőrzi a kérelem szabályszerűségét és megvizsgálja, hogy a kérelmet benyújtó oktatási intézmény biztosítani tudja-e az alkalmazni kívánt tantervhez előírt feltételeket. Ennek alapján hozza meg határozatát.

 

III. RÉSZ

AZ ENGEDÉLYEK VISSZAVONÁSA

1. A Vizsgaközpont az alkalmazási engedélyt visszavonja, ha hivatalból, vagy kérelemre indított eljárás soránutóbb bebizonyosodik, hogy az engedély kiadását meg kellett volna tagadni.

2. A Vizsgaközpont az indítási engedélyt visszavonja, ha az alkalmazási engedélyt visszavonta, vagy az adott képzés feltételei nem biztosítottak.

3. Az engedély visszavonásakor az engedély kiadására vonatkozó eljárási szabályokat kell alkalmazni.

 

IV. RÉSZ

AZ ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSOKRA VONATKOZÓ KÖZÖS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI SZABÁLYOK

Nem működhet közre az alkalmazási engedély, illetve az indítási engedély kiadásával összefüggő eljárásban az, aki az engedély kiadásában érdekelt, így különösen

a) a tanterv, tantárgy készítője, közeli hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pont],

b) az iskola képviselője,

c) az, aki a tanterv, tantárgy készítőjével, az iskolával munkaviszonyban, közalkalmazotti jogviszonyban áll.

 

 

 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok