2023. október 3.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
 
 

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

A kerettantervek felépítése

2002. december 3.

A    K E R E T T A N T E R V E K    F E L É P Í T É S E

A tantárgy neve, évi óraszáma

A tantárgy az iskolafok, illetve iskolatípus órakeretében megnevezett alaptantárgy, illetve tantervi modul megnevezése. A tantárgy évi óraszáma az óratervben közölt minimális óraszám és a tanítási hetek számának szorzata.

Célok és feladatok

A tantárgy céljának és feladatainak tömör köznyelvi leírása. A tantárgy általános fejlesztési követelményeivel, tevékenységrendszerével és témaköreivel összhangban megfogalmazza a tantárgy sajátos szerepét a tanulók nevelésében, képzésében. Összegzi a tantárgy főbb feladatait a képességfejlesztésben és a tantárgy képzési tartalmából következő műveltség közvetítésében, illetve annak továbbépítésében.

Fejlesztési követelmények

E kerettantervi egység a Nemzeti alaptanterv vonatkozó fejezeteire épül. A tantárgyi sajátosságokat és az általánosabb képességfejlesztési területeket ötvözve itt fogalmazódnak meg a tantárgy képzési ciklusának egészére érvényes fejlesztési követelmények. E követelmények tehát a célokból és a feladatokból levezetve konkrétan közlik az adott tantárgyra háruló, abban megvalósítható képességfejlesztés iskolai teendőit.

Belépő tevékenységformák

Mind a képességfejlesztésben, mind a tantárgy tartalmainak elsajátításában meghatározó ? évfolyamonként belépő ? gondolati műveleteket, információszerző és -feldolgozó eljárásokat, szóbeli, írásbeli, rajzi-manuális, mozgásos stb. tevékenységeket tartalmazza e tantervi egység. Az itt felsorolt tanulói tevékenységek összességükben a tanulásnak, a tantárgyi tartalmak elsajátításának lényeges feltételei. E tevékenységek tárgya a tantárgy tartalmainak megfelelően változatos: a tanulók munkába veszik mindennapi tapasztalataikat, információkat gyűjtenek írott szövegekből, elektronikus adatbázisokból, megfigyelnek, kísérleteznek, különféle műfajokban megnyilatkoznak szóban és írásban, manuális és zenei tevékenységeket végeznek, modelleket építenek, értelmeznek, különféle anyagokkal, tárgyakkal munkálkodnak, szabályokat, törvényszerűségeket alkalmaznak stb. E különféle tárgyú és formájú tevékenységeket a tanulók egyénileg vagy csoportos együttműködést igénylő feladathelyzetben végezhetik. Egy-egy tantárgyon belül évfolyamról évfolyamra haladva lényeges szempont tehát e feladathelyzetek fokozatossága, egymásra épülése.

Témakörök, tartalmak

E kerettantervi egység közli a tantárgy képzési tartalmait. Témaköröket, altémákat, esetenként tevékenységköröket nevez meg, majd ezek tartalmait közli tömör, címszószerű megfogalmazásban. A témakörök tartalmai értelemszerűen, a tantárgy sajátosságainak megfelelően ismeretegységek, problémakörök, eljárások tények, összefüggések, műalkotások, fogalmak, szabályok stb.

A továbbhaladás feltételei

E tantervi javaslat többféle szerepet tölt be. A továbbhaladás feltételei összefüggnek mind a belépő tevékenységformákkal, mind a témakörök tartalmaival. Magukban foglalnak képességeket, a tudásuk meglétét, ismereteik alkalmazását bizonyító tanulói tevékenységeket, amelyek lényegi feltételei annak, hogy a képzési rendszerben a tanuló eredményesen továbbhaladhasson. Az itt közöltek szempontokat adhatnak a tanulók tényleges tudásának és képességeinek differenciált fejlesztéséhez. Az elvárt és a megvalósult eredmények értékelése fontos szerepet játszik a tanár pedagógiai döntéseiben. A továbbhaladás feltételei tehát az eredményes tanítási folyamatban nélkülözhetetlen fejlesztő értékelést szolgálják.

 

 

 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok