2023. október 3.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
 
 

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Szakiskola

2002. december 3.
V. melléklet: Szakiskola
 

KERETTANTERVEK A SZAKISKOLÁK SZÁMÁRA

Tantárgyi rendszer és óraszámok

"A" változat:

Tantárgy

Éves óraszámok évfolyamonként

Szakképzési évfolyamok9.

10.

Magyar nyelv és irodalom // (tömörítve)

111

111

Az iskolának évi 222 órában közismereti képzést is adnia kell. Ebből az első szakképzési évfolyamon 37 órát a Társadalomismeret és etika tantervi modul tanulására kell fordítani. Egyéb tekintetben a közismeretre fordított időkeret tartalmát a helyi tanterv határozza meg.

Történelem és állampolgári ismeretek // (tömörítve)

74

74

Idegen nyelv (több fájl, tömörített formában)

111

111

Matematika // (tömörítve)

111

111

Informatika // (tömörítve)

37

37

Természetismeret/egészségtan // (tömörítve)

148

74-148

Ének-zene // (tömörítve)

37

37

Rajz és vizuális kultúra // (tömörítve)

37

37

Testnevelés és sport // (tömörítve)

74

74

Pályaorientáció

74Szakmai előkészítés

222Szakmai előkészítés/alapozás296-370

Osztályfőnöki

37

37

Kötött óraszám összesen

1073

1073

Szabadon tervezhető

37

37

Kötelező óraszám a törvény alapján

1110

1110

 

"B" változat:

Tantárgy

éves óraszámok évfolyamonként

Szakképzési évfolyamok

9.

10.

Magyar nyelv és irodalom // (tömörítve)

111

111

Az iskolának évi 222 órában közismereti képzést is adnia kell. Ebből az első szakképzési évfolyamon 37 órát a Társadalomismeret és etika tantervi modul tanulására kell fordítani. Egyéb tekintetben a közismeretre fordított időkeret tartalmát a helyi tanterv határozza meg.

Történelem és állampolgári ismeretek // (tömörítve)

74

74

Idegen nyelv (több fájl, tömörített formában)

111

111

Matematika // (tömörítve)

111

111

Informatika // (tömörítve)

37

37

Fizika // (tömörítve)

74

74

Biológia // (tömörítve)

74

74

Kémia // (tömörítve)

37

37

Földünk és környezetünk // (tömörítve)

74ének-zene // (tömörítve)

37

37

Rajz és vizuális kultúra // (tömörítve)

37

37

Testnevelés és sport // (tömörítve)

74

74

Szakmai előkészítés/alapozás

185

259

Osztályfőnöki

37

37

Kötött óraszám összesen

1073

1073

Szabadon tervezhető

37

37

Kötelező óraszám a törvény alapján

1110

1110

A teljes anyag tömörített formában (A és B változat)

 

A szakiskolai kerettanterv szerkezete

Közismereti tantárgyak

A kilencedik évfolyamon a közismereti képzés elsődleges feladata a tanulási motiváció felkeltése, az alapismeretek rendszerezése, kiegészítése, stabilizálása, az alapkészségek fejlesztése. Az ismeretek és készségek továbbfejlesztése, továbbépítése a tizedik évfolyam feladata.

A közismereti kerettantervekben azoknak a funkcionális készségeknek, képességeknek és ismereteknek kell előtérbe kerülniük, amelyek a szakképzésbe való belépéshez feltétlenül szükségesek. A kilencedik-tizedik évfolyam kerettanterveinek célja az is, hogy az alapműveltségi vizsgára felkészítse a tanulókat.

A szakiskolák 9-12. évfolyamára két óratervi változat készült. Az A változat alapvetően azokat a funkcionális készségeket, képességeket kívánja fejleszteni, amelyek a szakképzésbe való belépéshez feltétlenül szükségesek. A B változat megalapozott ismeretekkel és tanulási képességekkel belépő, jobban terhelhető tanulók műveltségének továbbfejlesztésére készült.

A szakképzési évfolyamokon azoknak a tanulóknak, akik nem rendelkeznek alapműveltségi vizsgával - amennyiben a szakmai vizsga letételének előfeltétele ennek megléte - alapműveltségi vizsgára való felkészítés is folyik.

 

Pályaorientáció, szakmai előkészítés, szakmai alapozó oktatás

A pályaorientáció a 9. évfolyamon folyó oktatás, melynek célja a pályaválasztási döntés megalapozása, a tanuló önállóságának fejlesztése, önbizalmának növelése, érdeklődésének felkeltése, a szakképzéssel és a foglalkoztatási rendszerrel kapcsolatos információk, tapasztalatok átadása.

A pályaorientáció összekapcsolja a különböző tantárgyak közös elemeit. Az oktatás tartalma elsősorban a tanulók tapasztalataira épül. A tanulók vagy tanulócsoportok aktuális problémái, igényei, az osztály, az iskola eseményei jelenthetik a kiindulást a képzési cél eléréséhez. A tanulmányi kirándulások, üzemlátogatások, külső szakértők meghívása elősegítik a pályaválasztás folyamatát, és hozzájárulnak a tanulók eredményes iskolai szocializációjához.

A pályaorientáció keretében a tanulók megismerik a négy szakterület - a humán, a műszaki, a gazdasági-szolgáltatási és agrár - tevékenységformáit és szakmai lehetőségeit.

A pályaorientáció az A változat esetében önálló tantárgyként jelenik meg 74 órás időkeretben, míg a B változatban a szakmai előkészítő ismeretek programjába integrálva oktatható.

A szakiskolákban a 9. évfolyamon folyó szakmai előkészítő oktatás keretében több - vagy a feltételek függvényében egy - szakterület általános szakmai (elméleti és gyakorlati) ismereteinek nyújtása; készségek, képességek fejlesztése folyik. A szakmai előkészítő oktatás célja a tapasztalatszerzés, a megalapozott pályaválasztási döntés megerősítése. A szakmai előkészítés tevékenységorientált. Ezt a programban részt vevő tanulók helyzete, motivációs szintje elkerülhetetlenné teszi. A program nem korlátozódik a manuális munkára. A gyakorlati problémákhoz kapcsolódik az elméleti szakmai előkészítő oktatás, amelybe az adott foglalkozási területek igényeihez szervesen illeszkedő műveltségmodulok is integrálódnak. A szakiskolában a szakmai előkészítés manuális tevékenységgel összefüggő része megszervezhető tanműhelyben, tankertben, tanirodában is.

A szakiskolákban a 10. évfolyamon folyó szakmai alapozó oktatás keretében egy szakmacsoport közös szakmai (elméleti és gyakorlati) ismereteinek nyújtása; készségek, képességek fejlesztése folyik. A szakmai alapozó oktatás keretében a tanulók az általános szakmai elméleti ismeretek elsajátítása mellett megismerkednek a kiválasztott szakmacsoport jellemző technológiáival, a felhasznált anyagokkal, megismerik a szakmacsoportba tartozó szakképesítéseket, s felkészülnek az Országos Képzési Jegyzékben szereplő konkrét szakképesítés kiválasztására.

 

Szakmai előkészítés, szakmai alapozó oktatás időkeretei, arányai

A helyi pedagógiai programokban a szakiskolák meghatározhatják, hogy kívánnak-e pályaorientációt, szakmai előkészítő és szakmai alapozó oktatást folytatni. Ha pedagógiai programjukba nem építenek be pályaorientációt, szakmai előkészítő, szakmai alapozó oktatást, akkor megnövelhető a szabadon tervezhető tanulói foglalkozások helyi óraszáma. Ha ilyen oktatást folytatnak, akkor a kerettantervi időkeret, illetve arányokszerint kell elkészíteniük helyi pedagógiai programjukat.

A pályaorientáció, a szakmai előkészítés és alapozás tartalmát, követelményeit a szakképző iskolák helyi tanterveikben határozzák meg az alábbiak együttes figyelembe vételével:

  1. az OKJ szakképesítések központi programjai,

  2. a pályaorientáció, a szakmai előkészítő, szakmai alapozó oktatás kerettantervi programjai illetve ezek követelményei.

 

"A1" változat

9. évfolyam összóraszáma: 222 óra

10. évfolyam összóraszáma: 296 óra

Évfolyamok

Éves óraszámok évfolyamonként

9.

10.

Elmélet

74-148

74-222

Gyakorlat

74-148

74-222

Szakmai előkészítés összesen

222Szakmai alapozás összesen296

 

"A2" változat

9. évfolyam összóraszáma: 222 óra

10. évfolyam összóraszáma: 370 óra

Évfolyamok

Éves óraszámok évfolyamonként9.

10.

Elmélet

74-148

74-296

Gyakorlat

74-148

74-296

Szakmai előkészítés összesen

222Szakmai alapozás összesen370

 

"B" változat

9. évfolyam összóraszáma: 185 óra

10. évfolyam összóraszáma: 259 óra

Évfolyamok

Éves óraszámok évfolyamonként9.

10.

Elmélet

74-148

74-296

Gyakorlat

74-148

74-296

Szakmai előkészítés összesen

222Szakmai alapozás összesen370

 

Szakmai előkészítés, szakmai alapozó oktatás helyi szervezése

Azokban az iskolákban, ahol adottak vagy megteremtik a feltételét annak, hogy minden tanuló a szakmai előkészítő oktatás két, illetve három szakterületet megismerjen, a kerettantervi időkeretek, óraszámok felét, illetve harmadát írhatják elő pedagógiai programjukban az egyes szakterületek szakmai előkészítő oktatásához. A szakmai előkészítésre a kerettantervekben előírt minimális összóraszámot ebben az esetben is teljesíteni kell.

Azokban az iskolákban, ahol egy szakterület szakmai előkészítő oktatását tudják csak biztosítani, ott a kerettantervi időkereteket, óraszámokat kell figyelembe venni.

 

Szakképzési évfolyamok

A szakképzési évfolyamokon a központi programban meghatározott feltételek szerint folyik a szakmai vizsgára való felkészítés az alapműveltségi vizsga bevezetéséig. Az Országos Képzési Jegyzékben "a"-val jelölt szakképesítések a nyolcadik évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú iskolai végzettségre, az "a*"-gal jelölt szakképesítések pedig a tizedik évfolyamra épülő szakképesítések.

A felzárkóztató oktatás felkészíthet iskolai előképzettséghez nem kötött, alapfokú iskolai végzettséghezkötött, illetve a tizedik évfolyam elvégzéséhez kötött szakképesítés megszerzésére felkészítő szakképzésbe való bekapcsolódásra és alapműveltségi vizsgára is.

A szakképzési évfolyamokon a szakiskola a tanulók számára szakmai elméleti oktatás mellett továbbra is biztosít 222 órás időkeretet a készségfejlesztő, általánosan művelő, illetve a szakmai elméleti képzést kiegészítő közismereti képzésre. Ez magában foglalhatja a kerettantervi rendeletben meghatározottakon kívül a testnevelést, az anyanyelvi képzést, a szakmai számításokat, az informatikát, a tanult szakmához illeszkedő természettudományokat, az idegen nyelveket is.

A szakképzési évfolyamokon folytatott közismereti oktatáshoz nem készül kerettanterv. Az egyes tantárgyak oktatására fordított időkeretet, a tantárgyak tartalmát és követelményeit a tanulók aktuális igényeinek és az adott szakképesítések sajátosságainak megfelelően az iskola pedagógiai programjában kell szabályozni.

 

 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok