2021. december 6.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Tájékoztató a társasági adókedvezmény igénybevételére jogosító támogatásokra kötött szerződések tartalmi követelményeiről és az ezzel kapcsolatos hatósági eljárás rendjéről

2009. december 15.
Az Európai Bizottság N 464/2009. számú, a magyar előadó-művészeti szervezetek támogatási rendszerét jóváhagyó határozatával, valamint az oktatási és kulturális miniszter által kiadott 1/2009. (XI. 12.) OKM határozattal az Emtv.-nek, továbbá a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvénynek (Tao. tv.) az előadó-művészeti szervezetek támogatóit megillető társasági adókedvezményre vonatkozó előírásai 2009. november 12-én hatályba léptek.

Ezáltal megteremtődött annak a lehetősége, hogy az előadó-művészeti szervezeteket támogató vállalkozások - a törvényekben és az Európai Bizottság határozatában rögzített feltételekkel - társasági adókedvezményben részesüljenek. A támogatás lehetősége és ezáltal az adókedvezmény érvényesítése valamennyi vállalkozás előtt nyitva áll, függetlenül azok méretétől, az ágazattól vagy bármely más tényezőtől.

1.) A támogatási program kedvezményezettjei, a szerződő felek:
  • közvetlen kedvezményezett a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény hatálya alá tartozó szervezet, a Támogató,
  • közvetett kedvezményezett a Film- és Előadó-művészeti Irodánál nyilvántartásba vett, adókedvezményre jogosító támogatásban részesülő előadó-művészeti szervezet, a Támogatott.
Célszerű a támogatási szerződés megkötését megelőzően a támogatónak meggyőződnie arról, hogy a támogatni kívánt előadó-művészeti szervezetet a hatóság nyilvántartásba vette-e, mert a társasági adókedvezmény igénybe vételének ez az alapfeltétele. Erről tájékozódni a hatóság nyilvántartásán túlmenően annak honlapján is lehet, mivel itt megtekinthető az Emtv. szerint regisztrált előadó-művészeti szervezetek listája, ugyanakkor maga a támogatni kívánt szervezet is igazolhatja regisztrációját a hatósági nyilvántartásba történő bejegyzéséről szóló jogerős határozat másolatával.

2.) A társasági adókedvezményre jogosító támogatás Tao. tv.-nek megfelelő meghatározása a támogatási szerződés elengedhetetlen része.
Társasági adókedvezményre jogosító támogatásnak minősül a Tao. tv. 8. § (1) bekezdés n) és ng) pontja, valamint 22. § (1) bekezdés alapján az adóévben az előadó-művészeti szervezet tevékenységéhez visszafizetési kötelezettség nélkül nyújtott támogatás, juttatás, véglegesen átadott pénzeszköz és térítés nélkül átadott eszköz könyv szerinti értéke, a térítés nélkül nyújtott szolgáltatás bekerülési értéke.

A társasági adókedvezmény igénybevételének feltétele a Tao. tv. szerint, hogy a támogatás az előadó-művészeti szervezet tevékenységéhez juttatott támogatás legyen, ezért ennek tényét is - akár konkrét program (pl. produkció, hangverseny), illetve projekt megjelölésével - érdemes rögzíteni a támogatási megállapodásban.

3.) A támogatási igazolás kiállításának eljárásrendjét a 7/2009. (III. 4.) OKM rendelet szabályozza.
a. A támogatott szervezet a támogatási igazolás kiállításához köteles a tárgyévet (támogatás évét) követő év január 31-ig a tárgyévi tényleges jegy- és bérletbevételéről adatot szolgáltatni a hatóságnak, mely a költségvetési szervként működő előadó-művészeti szervezetek esetében a tárgyévben pénzügyileg teljesített, a nonprofit gazdasági társasági, alapítványi, egyesületi formában működő előadó-művészeti szervezetek esetében a tárgyévben a számviteli nyilvántartásaikban (előadásonkénti, koncertenkénti, napi, időszaki jegyelszámolás, raport, bevételi analítika) elszámolt, a "SZJ 92.31.21.0 Előadó-művészet"-ből a színházi előadás, táncelőadás, hangverseny, az "SZJ 92.34.13.0. Vegyes egyéb szórakoztatás"-ból a bábszínházi előadás általános forgalmi adóval csökkentett tényleges jegy- és bérletbevétele. A támogatott szervezet tárgyévi jegybevételre vonatkozó nyilatkozatot a hatóság honlapján megjelenő adatlap segíti, melyet kérünk papíralapon is beküldeni.
b. A hatóság az előadó-műszervezeti szervezet támogatójának kérelmére a tárgyévet (támogatás évét) követő 60 napon belül (2009. évi támogatások esetén 2010. január 1. napjától számított 60 napon belül) állítja ki a társasági adókedvezmény igénybevételéhez szükséges támogatási igazolást.

A beérkezett támogatási igazolási kérelmeket a hatóság időrendi, érkezési sorrendben iktatja, illetve tartja nyilván. A hatóságnak nincs mérlegelési jogköre abban az esetben, ha a beérkezett kérelmek egy adott előadó-művészeti szervezet vonatkozásában túllépik a támogatott szervezet által benyújtott adatszolgáltatásban megjelölt tárgyévi jegybevételi összeg 80%-át, a 80%-os kereten felüli támogatás tekintetében az igazolási kérelem nem teljesíthető. Ha a Támogatott szervezet nem tesz eleget a jogszabályban előírt, tárgyévi jegybevételre vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettségének, a hatóság szintén nem tudja kiállítani a támogatási igazolást, mert nincs viszonyítási alapja a 80%-os limit szempontjából. E helyzet elkerülése érdekében mindkét szerződő fél védelme érdekében a támogatási megállapodásokba javasolt garanciákat beépíteni (lásd 5. pont).

A támogatási igazolás kiadására irányuló kérelemnek tartalmaznia kell az igazolás felhasználásának célját, a támogató nevét, székhelyét és adószámát.

A támogatónak a kérelemhez csatolnia kell a támogatási összeget (egyéb támogatást) egyértelműen tartalmazó támogatási szerződést, továbbá a támogatás teljesítésének igazolását. Ez utóbbi lehet például a banki átutalási megbízás másolata, a támogatott szervezet cégszerűen aláírt nyilatkozata arról, hogy a konkrét támogatási összeget ténylegesen megkapta. Az e dokumentumokban szereplő összegeknek értelemszerűen meg kell egyezniük a támogató által a támogatási igazolásban feltüntetni kért összeggel.

4.) Annak érdekében, hogy a támogatási igazolás a hatóság által kiállítható és ennek alapján az adókedvezmény igénybe vehető legyen, célszerű a feleknek az Európai Bizottság határozatában, a Tao. tv.-ben, valamint a 7/2009. (III. 4. ) OKM rendeletben rögzített elveknek, előírásoknak megfelelő szerződéses feltételeket kikötniük a támogatási megállapodásokban.

A Támogató vállalkozások nem részesülhetnek - az adótörvényekben foglaltakon túlmenően - semmilyen anyagi, illetve nem anyagi előnyben, például ingyenes hirdetésben, mivel az Európai Bizottság által jóváhagyott támogatási program szabályai tiltják, hogy az előadások helyszínén reklámozzák a támogató nevét. A támogatónak se közvetlen, se közvetett módon nem származhat pénzügyi előnye az adományból.
Így különösen a támogatott a támogatási szerződéshez kapcsolódóan nem tüntetheti fel a támogató nevét, és annak tevékenységére utalás sem történhet. Tiltott vagyoni és nem vagyoni előnynek minősülhet, ha az előadások helyszínén a támogatás ellenében a támogató nevének, logójának, tevékenységének reklámozására kerül sor pl. az előadás, hangverseny kommunikációs és szóróanyagain, a támogatott nyilvános szereplésein (országos és helyi sajtóinterjúk, riportok, TV- rádió szereplések), ha a támogató az előadás, hangverseny helyszínén a tevékenységét és üzleti filozófiáját bemutató tájékoztató anyagokat, illetve egyéb reklámanyagokat helyez el, bármilyen módon ismertet, illetve terjeszt. E körbe tartozhat az az eset is, amikor a támogatás ellenszolgáltatásaként a támogatott produkcióra, hangversenyre a támogatott előadó-művészeti szervezet a támogató VIP vendégei részére térítésmentesen jegyeket, alkalmazottai részére pedig ingyenes előadásokat biztosít.
Az Európai Bizottság határozatával összhangban javasolt tehát a támogatási szerződésben rendelkezni arról, hogy az adókedvezményre jogosító támogatás nyújtása nem jelent a támogató számára az adótörvényekben meghatározottakon túlmenően semmilyen vagyoni és nem vagyoni előnyt.

5.) A hatóság által egy előadó-művészeti szervezethez kapcsolódó, egy adott évre vonatkozóan kiadott, adókedvezményre jogosító támogatási igazolások összértéke nem haladhatja meg az előadó-művészeti szervezet tárgyévi (támogatás éve, 2009-ben az OKM álláspontja szerinti időszak*) jegybevétele 80%-ának megfelelő összeget. Ezzel összefüggésben a támogatási megállapodásban célszerű a támogatott szervezet arra vonatkozó kötelezettségvállalását rögzíteni, hogy a tárgyévben (támogatás éve) legalább olyan mértékű tényleges jegybevételt realizál, amelynek 80%-a nem kevesebb, mint a támogatás összege. Ha ugyanis ezt a feltételt a támogatott szervezet nem tudja teljesíteni, a támogató nem tudja az adókedvezményt igénybe venni.

A feleknek arra az esetre is célszerű rendelkezniük a támogatási szerződésben, ha az adott évben a támogatott előadó-műszervezeti szervezet több támogatóval köt a Tao. tv. szerinti, adókedvezményre jogosító támogatásra szerződést. Ekkor a támogatott szervezet arra vállalhat kötelezettséget, hogy több támogatási szerződés megkötése esetén valamennyi támogató esetében összességében, és a konkrét támogató vonatkozásában is biztosítja a Tao. tv. 4. § 38. pontjában rögzített 80%-os arányt.
A támogatottat jogszabályi előírás alapján terhelő jegybevétel-bejelentési kötelezettség megszegése esetére a támogatási szerződésben célszerű szankciót kikötni, mivel e kötelezettség nem teljesítése meghiúsíthatja a támogató adókedvezményének igénybe vételét.

6.) A támogatások nyújtásának és igénybevételének európai közösségi előírások alapján történő ellenőrzése érdekében az előadó-művészeti szervezet a támogatással kapcsolatban keletkezett iratokat köteles a támogatást követő 10 évig megőrizni.

A jelen tájékoztató a 2009. évi támogatásokra vonatkozóan ad iránymutatást, amelynek tartalma a 2010. évi támogatások tekintetében a Tao. tv. 2010. január 1-től módosuló rendelkezései, valamint a 7/2009. (III. 4. ) OKM rendelet módosítása miatt változhat.
Budapest, 2009. december 11.

Előadó-művészeti Iroda

 
Tájékoztatás az előadó-művészeti államigazgatási szerv által kiállított támogatási igazolásokkal kapcsolatosan

A 7/2009. OKM rendelet 16. §-a alapján a támogatási igazolás kiállítása során 2009-ben az előadó-művészeti szervezet tárgyévi jegybevétele a rendelet hatálybalépést követően befolyt tényleges jegybevétel (általános forgalmi adóval csökkentett jegy- és bérletbevétel).
A 7/2009. OKM rendelet 2009. március 5. napján lépett hatályba, ebben az időpontban azonban még nem működött az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény rendelkezései szerint minősülő előadó-művészeti szervezet, hiszen csak az Előadó-művészeti Iroda által jogerős határozattal nyilvántartásba vett és besorolt szervezetek minősülhetnek előadó-művészeti szervezetnek és csak ezek támogatása esetén érvényesíthető az adókedvezmény.
Az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény 46. § (2) bekezdése alapján a törvény hatálybalépésétől számított kilencven napon belül kezdeményezhető a törvény hatályba lépésekor már létező előadó-művészeti szervezetek nyilvántartásba vétele és besorolása. Azaz 2009-ben május 31-ig lehetett a szervezeteknek a regisztrációt kérelmezni. A fent jelzett jogerős határozatban megjelölt dátumtól nevezhetjük nyilvántartásba vett és besorolt előadó-művészeti szervezetnek a színházakat, zenekarokat, énekkarokat, tánc- és balett együtteseket. Ennek értelmében e szervezetek tárgyévi jegybevétele 2009-ben a nyilvántartásba vételük dátumától 2009. december 31-ig tartó időszakra vonatkozik. Ezen az időszak jegybevételének a 80%-a képezi az adókedvezményre jogosító támogatási igazolások kiállításának összegszerű korlátozását.
Fel kell hívni a figyelmet azonban arra, hogy az adókedvezmény igénybevételére jogosító támogatási szerződést– a jóváhagyott támogatási program értelmében – a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 4. § 37-39. pontjának, 8. § (1) bekezdés ng) alpontjának hatálybalépésétől, 2009. november 12-től kezdődően köthet a támogató a támogatott szervezettel.
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok