2024. április 19.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Az alternatív színházak, tánc- és mozgásszínházak működési pályázata

2007. február 9.
A Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló 2006. évi CXXVII törvény 7. számú mellékletének c) pontjában foglalt felhatalmazás alapján az Oktatási és Kulturális Minisztérium pályázatot hirdet a helyi önkormányzatok által támogatott, nem költségvetési intézményként működő

I. SZÍNHÁZI VÁLLALKOZÁSOK, ALTERNATÍV SZÍNHÁZI MŰHELYEK
II. KIEMELT ALTERNATÍV SZÍNHÁZI MŰHELYEK
III. ALTERNATÍV TÁNC- ÉS MOZGÁSSZÍNHÁZI MŰHELYEK
IV. KIEMELT ALTERNATÍV TÁNC- ÉS MOZGÁSSZÍNHÁZI MŰHELYEK
V. ALTERNATÍV SZÍNHÁZI ÉS TÁNCSZÍNHÁZI TÁRSULATOKAT BEFOGADÓ MŰHELYEK

működésének: a színházterem használatával kapcsolatos kiadások, közüzemi, kommunikációs, adminisztrációs, karbantartási stb. díjak, valamint a rendszeresen foglalkoztatott munkatársak bére és közterhei költségének támogatására. A támogatás esetenként felhasználható produkciós költségekre is.
A pályázaton elnyert összeg előfinanszírozás keretében nyújtott vissza nem térítendő támogatás.
Egy társulat, illetve befogadó műhely egy kategóriában nyújthat be pályázatot.

I. Színházi vállalkozások, alternatív színházi műhelyek működésének támogatása
A kategóriában szétosztható összeg 109 millió forint.
A színházi vállalkozások, alternatív színházi műhelyek az alábbi két alkategóriában pályázhatnak:
a. Színházi vállalkozások, alternatív színházi műhelyek állandó játék-hellyel
 • társulatot tart fenn vagy produkcióra társulatot hoz létre,
 • legalább évi 2 új bemutatót hoz létre,
 • legalább évi 40 előadást tart,
 • legalább 3 éve rendszeresen működik,
 • saját tulajdonnal, bérleménnyel, kizárólagos használati joggal és közönségforgalmi terekkel rendelkezik.
b. Színházi vállalkozások, alternatív színházi műhelyek állandó játék-hely nélkül
 • társulatot tart fenn,
 • legalább évi 1 új bemutatót hoz létre,
 • legalább évi 30 előadást tart,
 • más intézményben rendszeresen helyet kap.
II. Kiemelt alternatív színházi műhelyek támogatása
A kategóriában szétosztható összeg 160 millió forint.
A pályázó az alábbi feltételek együttes megléte esetén minősíthető kiemelt műhellyé:
 • állami vagy önkormányzati fenntartó nélkül legalább 5 éve folyamatosan működik,
 • állandó társulata van,
 • jelentős művészi műhelymunkát folytat, illetve annak teret ad,
 • évente legalább 2 új bemutatót tart,
 • jelentős nemzetközi kapcsolatai vannak,
 • legalább évi 50 előadást tart,
 • kiemelt figyelmet fordít a közönséggel való kapcsolattartásra.
III. Alternatív tánc-és mozgásszínházi műhelyek támogatása
A kategóriában szétosztható összeg 55 millió forint.
Ebben a kategóriában az az alternatív tánc- és mozgásszínházi műhely pályázhat, amely:
 • állami vagy önkormányzati fenntartó nélkül folyamatosan működik magas művészi színvonalon, és
 • ha társulat, akkor évadonként 1 új produkciót és legalább 15 előadást tart Budapesten és/vagy vidéken és külföldön, vagy
 • ha társulatokat befogadó műhely, akkor több független társulatnak és/vagy egyéni művésznek feltételeket biztosít műhelymunkához, valamint műveik elkészítéséhez.
IV. Kiemelt alternatív tánc és mozgásszínházi műhelyek támogatása
A kategóriában szétosztható összeg 90 millió forint.
Ebben a kategóriában az az alternatív tánc- és mozgásszínházi műhely pályázhat, amely megfelel az alábbi feltételeknek:
 • állami vagy önkormányzati fenntartó nélkül, legalább 5 éve folyamatosan működik magas művészi színvonalon;
 • állandó társulata van,
 • jelentős művészi műhelymunkát folytat, illetve annak teret ad,
 • vannak élő nemzetközi szakmai kapcsolatai,
 • tagjai - az önálló társulati munkán túl - külső műhelymunkákban is részt vesznek,
 • évadonként legalább 30 előadást tart Budapesten és/vagy vidéken és külföldön;
 • évadonként egy új produkciót létrehoz,
 • kiemelt figyelmet fordít a közönséggel való kapcsolattartásra.
V. Alternatív színházi és táncszínházi társulatokat befogadó műhelyek támogatása
A kategóriában szétosztható összeg 137 millió forint.
Az az alternatív színházi és táncszínházi társulatokat befogadó műhely pályázhat, amely:
 • magas művészi színvonalon folyamatosan működik,
 • vannak élő nemzetközi szakmai kapcsolatai,
 • évadonként legalább 5 társulat vagy produkció számára biztosít fellépést,
 • több független társulatnak, egyéni művésznek feltételeket biztosít műhelymunkához, valamint műveik elkészítéséhez,
 • olyan szakmai programokat is szervez, amelyek hozzájárulhatnak az alternatív színházi és tánc- és mozgásszínházi terület valamennyi képviselőjének szakmai fejlődéséhez /pl. fesztiválok, továbbképzések, koprodukciók stb/,
 • kiemelt figyelmet fordít a közönséggel való kapcsolattartásra.
A pályázathoz csatolni kell:
 • A pályázó társulat létesítő okiratának egyszerű másolatát,
 • a pályázó 2006. évi művészi programjának megvalósításáról szóló részletes szakmai és költségvetési beszámolót; a támogató helyi önkormányzathoz benyújtott elszámolás főbb számait, az előadások részletes listáját játszási hely és időpont feltüntetésével (számlamásolatokat nem szükséges becsatolni),
 • a 2007. évre tervezett részletes művészeti elképzeléseket, a saját és közös új színházi bemutatók, a befogadásra tervezett színházi előadások felsorolását,
 • a megvalósításhoz szükséges részletes költségvetési tervezetet és a kért támogatás összegét,
 • a kitöltött és a pályázó által aláírt, a támogató helyi önkormányzat által ellenjegyzett pályázati adatlapot,
 • Az Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet igazolását, amely szerint a társulat vagy befogadó műhely a 2006. évre vonatkozó dokumentációját postai úton, vagy személyesen beszolgáltatta. Részletekkel kapcsolatban az intézet munkatársai adnak további felvilágosítást (elérhetőség: 1013 Budapest, Krisztina krt. 57., Tel.: 375-1184 alternatív színházi pályázatok: Kulcsár Viktória e-mail: kulcsar.viktoria@ella.hu táncszínházi pályázatok: Behumi Ferencné, e-mail: behumi.ferencne@ella.hu).
A pályázathoz csatolni kell továbbá a pályázó aláírt nyilatkozatát
a) a pályázatban foglalt adatok, információk, dokumentációk helytállóságáról,
b) annak tudomásulvételéről, hogy a támogatás kedvezményezettjének megnevezése, a támogatás tárgya, a támogatás összege nyilvánosságra hozható,
c) arról, hogy a megvalósítani tervezett feladat vonatkozásában más pályázaton részt vett-e, illetve milyen más állami és egyéb támogatást vesz igénybe,
d) arról, hogy a pályázat szabályszerűségének és a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek által történő ellenőrzéséhez hozzájárul.

A pályázatnak a III. (befogadó műhely esetében) és az V. kategóriában tartalmaznia kell továbbá:
 • a befogadó műhely mely társulatok befogadására és milyen műhelymunkára ad lehetőséget, valamint azt is, hogy a létrehozott produkciók, vagy befogadott társulatok költségeihez mennyiben járul hozzá.
 • a tervekben megnevezett társulatok vezetőinek szándéknyilatkozatait is csatolni kell. A szándéknyilatkozatnak tartalmaznia kell a befogadás célját, időpontját vagy időszakot.
A pályázatokat a támogató önkormányzathoz kell benyújtani 1 eredeti és 10 másolati példányban 2007. március 12 . (postára adás napja).
A helyi önkormányzatok a pályázatokat legkésőbb 2007. március 22-ig továbbítják a kincstár területileg illetékes igazgatóságára. A kincstár az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 64/B. §. (3) bekezdésének megfelelően megvizsgálja és a pályázati felhívásnak nem megfelelő, hiányos pályázat esetében a pályázót a pályázat benyújtását követő 8 napon belül haladéktalan hiánypótlásra szólítja fel. A kincstár a megvizsgált támogatási igényt legkésőbb 2007. április 5-ig továbbítja az Oktatási és Kulturális Minisztérium (OKM) Művészeti Főosztályára. (1055 Budapest, Szalay u. 10-14.)

A borítékra írják rá melyik pályázati kategóriában kívánnak pályázni.

A támogatás megítélésének szempontjai:
A támogatás odaítéléséről szakmai szervezetek által delegált kuratórium dönt.
A kuratórium a társulatok eddigi tevékenysége, a 2007-re benyújtott művészeti elképzelések és az adatlapon szereplő információk mérlegelése alapján hoz döntést.

Nem nyújtható támogatás olyan pályázó részére, aki
a) a támogatás iránti kérelmében valótlan vagy megtévesztő adatokat szolgáltatott,
b) a pályázat kiírását megelőző 5 évben az államháztartás bármely alrendszeréből folyósított támogatást a támogatási szerződésben megjelölt céltól részben vagy egészben eltérő célra használta fel, vagy azzal nem számolt el,
c) nem tett eleget valamely, az elbírálást érintő jogszabályi kötelezettségének.
A kuratórium a pályázatok áttekintése után átsorolhatja más pályázati kategóriába a pályázókat.
Az OKM az eredményt legkésőbb 2007. május 3-ig közzéteszi a minisztérium honlapján, valamint a döntésről levélben értesíti a pályázókat és az önkormányzatokat. Ezzel egyidejűleg a jóváhagyott támogatási összeg jegyzékét utalványozás céljából megküldi az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztériumnak
A támogatás a helyi önkormányzatot illeti meg. A helyi önkormányzat a támogatott pályázóval - a támogatás igénybevételéről, felhasználásának feltételeiről, folyósításának ütemezéséről, rendeltetésszerű felhasználásának ellenőrzéséről és elszámolásáról, valamint a szerződésszegés jogkövetkezményeiről, az elállás jogáról - szerződésben állapodik meg. Az OKM és a kincstár egyaránt jogosult vizsgálni, hogy a támogatás a pályázatban meghatározott és a pályázó által vállalt célra került-e felhasználásra.
A helyi önkormányzat a kapott támogatás felhasználásáról a tárgyév december 31-ei határnappal, a mindenkori zárszámadás keretében és rendje szerint köteles elszámolni. A támogatás tárgyév december 31-én feladattal terhelt maradványával a tárgyévet követő június 30-áig kell elszámolni.
A támogatás folyósításával, felhasználásával, felhasználásának ellenőrzésével és elszámolásával az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvénynek a helyi önkormányzatok központi költségvetésből származó támogatásaira vonatkozó rendelkezései irányadóak.
A pályázattal kapcsolatban felmerülő további kérdésekre az OKM Művészeti Főosztályának munkatársai adnak felvilágosítást (tel: színházi pályázatok: Losonczi Júlia 473-7653, táncszínházi pályázatok: Sasvári Csilla: 473-7404).
A pályázati kiírás és adatlap megtalálható a Oktatási és Kulturális Minisztérium ügyfélszolgálati irodáján: 1055. Bp. Szalay u. 10-14., a Kulturális Közlönyben, valamint letölthető a minisztérium honlapjáról: www.okm.gov.hu.

Budapest, 2007. február 9.


Dr. Hiller István
oktatási és kulturális miniszter


A színházi vállalkozások, alternatív színházi műhelyek, a kiemelt alternatív színházi műhelyek, az alternatív tánc- és mozgásszínházi műhelyek és a kiemelt alternatív tánc- és mozgásszínházi műhelyek, valamint az alternatív színházi és táncszínházi társulatokat befogadó műhelyek működését támogató pályázatokat elbíráló kuratórium tagjai:

Hegedűs Sándor filozófus, tanár
Halász Tamás tánckritikus
Imre Zoltán színháztörténész
Lőrinc Katalin moderntánc pedagógus, szakíró, kritikus
Novák Eszter rendező
Szabó István igazgatóhelyettes, Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet
Magi István főosztályvezető, Művészeti Főosztály, Oktatási és Kulturális Minisztérium
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok