2024. április 15.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Pályázati felhívás az "art" mozihálózat fejlesztésének támogatásáról szóló 2005. évi pályázatról

2005. február 23.

A pályázati kiírás letöltése

Adatlap


Pályázati felhívás

az "art" mozihálózat fejlesztésének támogatásáról szóló

.../2005. (...) NKÖM rendelet

alapján kiírásra kerülő 2005. évi pályázatról.

A Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről szóló 2004. évi CXXXV. törvény 5. számú mellékletének 13. pontjában foglaltak alapján a nemzeti kulturális örökség miniszterének "art" mozi fejlesztési támogatásról szóló ...../2005. (.....) NKÖM rendeletet 1. §-a alapján pályázatot hirdet.

A 2005. évi "art" mozi fejlesztési támogatás igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának és elszámolásának részletes szabályait a rendelet tartalmazza.

A pályázati keret: 200 millió Ft.

A pályázaton elnyerhető összeg a bekerülési költség maximum 75 %-a, felső határa 30 millió Ft lehet. A saját erő mértéke: 25% kell legyen.

A saját erő meghatározásához számítási útmutató a minisztérium honlapján megtalálható (www.nkom.hu).

A pályázaton azok a helyi önkormányzatok vehetnek részt, amelyek a fejleszteni kívánt mozi tulajdonosai, és azok az önkormányzatok, amelyek vállalják, hogy a más tulajdonú mozi működéséhez a pályázat megvalósulását követő három évben folyamatosan, az éves működési, üzemeltetési költségek legalább 15 %-át biztosítják.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

a) tartalomjegyzéket a benyújtott dokumentumokról

b) a rendelet 1.számú mellékletét képező pályázati adatlapot;

c) a jelen rendelet 2.számú melléklete szerint az igényelt támogatás összegének kiemelt előirányzatok szerint bontását;

d) a pályázó nyilatkozatát az alábbi kérdésekben:

da) a fejleszteni kívánt mozit, illetve mozitermet a pályázó a fejlesztés igazolt befejezésétől számított öt éven keresztül az "art" mozi rendeletben meghatározott feltételeknek megfelelően "art" moziként működteti,

db) a mozi tulajdonjogának vagy üzemeltetési jogának átadása esetén úgy köt szerződést az új tulajdonossal vagy üzemeltetővel, hogy a pályázatban meghatározott feltételek az da) pontban megjelölt határidő leteltéig az új tulajdonost, illetve üzemeltetőt is kötelezzék,

dc) ha a pályázó nem tulajdonosa a fejleszteni kívánt mozinak, a tulajdonosnak a da), db), dd) pontok szerinti tartalmú nyilatkozatát;

dd) amennyiben az önkormányzat pályázati jogosultsága nem tulajdonjogon, hanem a mozi támogatásán alapul, úgy az önkormányzat által kiadott kötelezettségvállaló nyilatkozattal igazolnia kell, hogy a mozi részére e rendelet 3. §-a (1) bekezdésének b) pontja szerint az önkormányzat támogatást biztosít. A 2003. és 2004. évi pályázaton nyert önkormányzatoknak ilyen nyilatkozatot nem kell csatolniuk.;

e) a pályázó szöveges indokolását a tervezett fejlesztés céljáról, annak esetleges hosszabb távú mozifejlesztési tervvel való összefüggéséről, illetve arról, mindez miként illeszkedik az önkormányzat kulturális területre vonatkozó fejlesztési terveihez;

f) a fejleszteni kívánt mozi ingatlan tulajdonjogának igazolását;

g) a fejlesztés pénzügyi hátterének bemutatása céljából:

ga) a pályázónak a saját forrásrész biztosítására vonatkozó igazolását:

gb) egyéb külső, illetőleg helyi hozzájárulás esetén - hat hónapnál nem régebbi, és a 2005. évre érvényes - kötelezettségvállalási nyilatkozatot a hozzájáruló részéről;

gc) a fejlesztés megvalósításához rendelkezésre álló, pályázaton kívüli központi költségvetési forrás fedezetigazolását;

gd) a fejlesztésre vonatkozó költségvetési tervet,

ge) a fejleszteni kívánt mozi üzemeltetésére vonatkozó üzleti tervet,

gf) megvalósíthatósági tanulmányt, amely a fejlesztés szakmai, gazdaságossági, pénzügyi és működtetési feltételeit mutatja be, különös tekintettel arra, hogy a működtetés milyen reális piaci igényeken alapul, illetve miként illeszkedik a településen, illetve annak körzetében már működő mozi szolgáltatásokhoz;

h) a fejlesztés műszaki hátterének bemutatása céljából:

ha) műszaki (engedélyezési) tervet (amennyiben a fejlesztés építési engedélyhez kötött),

hb) tervjegyzéket,

hc) a műszaki leírást.

i) ha a mozi a 2003. vagy a 2004. évben az "art" mozi pályázat keretében fejlesztési támogatásban részesült, úgy köteles csatolni a korábbi pályázat megvalósításáról szóló szakmai beszámolót, melynek tartalmaznia kell a korábbi pályázati cél leírását és annak tényléges kivitelezését.

j) igazolást arról, hogy a fejleszteni kívánt mozit a Nemzeti Filmiroda az "art" mozik minősítésének, valamint a filmalkotások korhatár szerinti megjelölésének feltételeiről szóló 24/2004. (XII.8.) NKÖM rendelet alapján "art" mozinak minősítette.

A pályázat valamennyi dokumentumát egy eredeti és négy másolati példányban az önkormányzat székhelye szerint illetékes Magyar Államkincstár Megyei Területi Igazgatóságaihoz, illetve a Budapesti és Pest Megyei Regionális Igazgatóságán 2005. április 30-áig kell benyújtani.

A pályázat alapján nyújtható támogatásról a Bíráló Bizottság javaslata alapján a miniszter 2005. július 15-éig dönt. A döntés felülbírálata nem kérhető. A pályázatokat nem küldjük vissza.

A minisztérium a támogatási döntést követően 2005. július 19-éig a minisztérium honlapján www.nkom.hu közzéteszi A támogatásban részesült önkormányzatokat a minisztérium Audiovizuális Főosztálya írásban is tájékoztatja.

A pályázati adatlap letölthető a www.nkom.hu honlapról vagy átvehető a minisztérium ügyfélszolgálatánál (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.).

Dr. Bozóki András s.k.

a nemzeti kulturális örökségminisztere


 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok