2024. április 20.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Pályázati felhívás hivatásos szabadtéri színházak számára

2009. január 30.
A Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvény 7. számú mellékletének e) pontja alapján az Oktatási és Kulturális Minisztérium (OKM) nyílt pályázatot hirdet a helyi önkormányzatok által fenntartott hivatásos SZABADTÉRI SZÍNHÁZAK számára 2009. évi színházi művészeti programjuk támogatására, működéssel kapcsolatos (közüzemi, kommunikációs, adminisztrációs, karbantartási stb. díjak, valamint a rendszeresen foglalkoztatott munkatársak bére és közterhei) költségeinek támogatására, illetve produkciós költségekre.
A pályázaton elnyert összeg előfinanszírozás keretében nyújtott vissza nem térítendő támogatás.

Pályázatot nyújthatnak be:

Helyi önkormányzat által megalapított, legalább 2 éve működő hivatásos szabadtéri színházak, amelyek
 • önálló művészeti koncepció alapján, évadszerűen valósítják meg nyári művészeti programjukat,
 • 2009. évben legalább egy saját bemutató színrevitelével új művészeti értéket hoznak létre,
 • 2009 évben legalább 20 színházi előadást tartanak vagy 50 ezer fizető nézőjük van.
A pályázatnak tartalmaznia kell:

I. A pályázó 2008. évi művészeti programjának megvalósításáról szóló részletes szakmai és költségvetési beszámolót. (Számlamásolatokat nem szükséges csatolni.)

II. A 2009-re tervezett részletes művészeti elképzeléseket, a saját és közös új színházi bemutatók, a befogadásra tervezett színházi előadások felsorolását, ezek részletes leírását, valamint a megvalósításhoz szükséges költségvetési tervezetet és a kért támogatás összegét.

III. A kitöltött és a pályázó által aláírt, a fenntartó helyi önkormányzat által ellenjegyzett pályázati űrlapot.

IV. A színház hatályos létesítő okiratának egyszerű másolatát.

V. A pályázathoz csatolni kell a pályázó aláírt nyilatkozatát
 • a pályázatban foglalt adatok, információk, dokumentációk helytállóságáról,
 • annak tudomásulvételéről, hogy a támogatás kedvezményezettjének megnevezése, a támogatás tárgya, a támogatás összege nyilvánosságra hozható,
 • a rendezett munkaügyi kapcsolatokról
 • arról, hogy a megvalósítani tervezett feladat vonatkozásában más pályázaton részt vett-e, illetve milyen más állami és egyéb támogatást vesz igénybe,
 • arról, hogy a pályázat szabályszerűségének és a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek által történő ellenőrzéséhez hozzájárul,
 • arról, hogy nincs 60 napon túli köztartozása.
A benyújtás módja:

A pályázatokat a fenntartó helyi önkormányzathoz kell benyújtani egy eredeti és 6 másolati példányban 2009. február 28-ig.

A helyi önkormányzatok a pályázatokat 2009. március 6-ig a (területileg illetékes) kincstárnak nyújtják be.

A kincstár az 1992. évi XXXVIII. törvény 64/B. §. (3) bekezdésének megfelelően megvizsgálja és a pályázati felhívásnak nem megfelelő, hiányos pályázat esetében a pályázót a pályázat benyújtását követő 8 napon belül haladéktalan hiánypótlásra szólítja fel. A kincstár a megvizsgált támogatási igényt egy eredeti és 5 másolati példányban 2009. március 18-ig továbbítja az Oktatási és Kulturális Minisztérium MŰVÉSZETI FŐOSZTÁLYÁRA (1054 Budapest, Szalay u. 10-14.).

A borítékra írják: SZABADTÉRI SZÍNHÁZAK PÁLYÁZATA

A pályázat elbírálása, felhasználása és elszámolása:

A felosztható keretösszeg: 396,1 millió forint.

A támogatás odaítéléséről a szakmai kuratórium javaslata alapján a kultúráért felelős miniszter dönt. A kuratórium saját szakmai benyomásai, az adatlapon szereplő információk és az alábbi szempontrendszer alapján tesz javaslatot a döntésre.

A kuratórium szempontrendszere:

1. Általános szempontok:
 • az eddigi tevékenység
 • a 2009-es művészeti tervek az eddigi tevékenységgel összefüggésben
2. Művészi jelleg és színvonal:
 • évek óta magas színvonalú alkotói és előadói teljesítmény
3. Szakmai kritériumok:
 • technikai, formai, tartalmi minőség, színvonal, szakmai felkészültség
 • szakmai elismerések (kritikai megjelenés, díjak, kitüntetések)
4. Társadalmi hatás és annak jellege:
 1. előadásszám
 2. nézőszám
5. Gazdasági mutatók:
 1. milyen hatékonysággal használja fel forrásait a produkciók létrehozatalához
 2. mennyiben hatékony a támogatáson kívüli egyéb források feltárása terén (ebből: külföldi forrás, magántőke bevonása, egyéb támogatások)
Nem nyújtható támogatás olyan pályázó részére, aki
 1. a támogatás iránti kérelmében valótlan vagy megtévesztő adatokat szolgáltatott,
 2. a pályázat kiírását megelőző 5 évben az államháztartás bármely alrendszeréből folyósított támogatást a támogatási szerződésben megjelölt céltól részben vagy egészben eltérő célra használta fel, vagy azzal nem számolt el,
 3. nem tett eleget valamely, az elbírálást érintő jogszabályi kötelezettségének.
Az OKM a pályázat minisztériumhoz történő benyújtásától számított 30 napon belül értesíti a döntésről a pályázókat és a helyi önkormányzatokat. Az eredményt közzéteszi a minisztérium honlapján, mellyel egyidejűleg a támogatásban részesített helyi önkormányzatok, valamint a részükre jóváhagyott támogatási összeg jegyzékét utalványozás céljából megküldi az Önkormányzati Minisztériumnak.

A támogatás a helyi önkormányzatot illeti meg. A helyi önkormányzat a kapott támogatás felhasználásáról a tárgyév december 31-ei határnappal, a mindenkori zárszámadás keretében és rendje szerint köteles elszámolni. A támogatás tárgyév december 31-én feladattal terhelt maradványával a tárgyévet követő június 30-áig kell elszámolni.

A helyi önkormányzatnak gondoskodnia kell a kapott támogatás felhasználásának elkülönített és naprakész nyilvántartásáról, az ellenőrzésre feljogosított szervek megkeresésére az ellenőrzés lefolytatásához szükséges tájékoztatás megadásáról és a kért dokumentumok rendelkezésre bocsátásáról.

A támogatás jogszerű felhasználásának ellenőrzését az erre külön jogszabályban meghatározott szervek végzik. Ezen túlmenően az OKM jogosult vizsgálni, hogy a támogatás a pályázatban meghatározott és a pályázó által vállalt célra került-e felhasználásra.

A támogatás folyósítására, felhasználására, felhasználásának ellenőrzésére és elszámolására az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, illetve az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) Korm. rendeletnek a helyi önkormányzatok központi költségvetésből származó támogatásaira vonatkozó rendelkezései az irányadóak.

A pályázatról további információk az OKM Művészeti Főosztályán Szakonyi Zsófiától kérhetők (473-72-43).

Dr. Hiller István
oktatási és kulturális miniszter
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok