2024. április 21.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Pályázati felhívás hivatásos szabadtéri színházak számára

2008. január 29.
A Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló 2007. évi CLXIX. törvény 7. számú mellékletének c) pontja alapján az Oktatási és Kulturális Minisztérium (OKM) pályázatot hirdet a helyi önkormányzatok által fenntartott hivatásos SZABADTÉRI SZÍNHÁZAK számára 2008. évi színházi programjuk, elsősorban új produkcióik támogatására.
A pályázaton elnyert összeg előfinanszírozás keretében nyújtott vissza nem térítendő támogatás.

Pályázatot nyújthatnak be:

Helyi önkormányzat által megalapított hivatásos szabadtéri színházak, amelyek
  • önálló művészeti koncepció alapján, évadszerűen valósítják meg nyári művészeti programjukat , valamint
  • saját bemutatók színrevitelével új művészeti értéket hoznak létre.
A pályázatnak tartalmaznia kell:

I. A pályázó 2007. évi művészi programjának megvalósításáról szóló részletes szakmai és költségvetési beszámolót. (Számlamásolatokat nem szükséges csatolni.)

II. A 2008-ra tervezett részletes művészeti elképzeléseket, a saját és közös új színházi bemutatók, a befogadásra tervezett színházi előadások felsorolását, ezek részletes leírását, valamint a megvalósításhoz szükséges költségvetési tervezetet és a kért támogatás összegét.

III. A kitöltött és a pályázó által aláírt, a fenntartó helyi önkormányzat által ellenjegyzett pályázati űrlapot.

IV. A színház hatályos létesítő okiratának egyszerű másolatát.

V. A pályázathoz csatolni kell a pályázó aláírt nyilatkozatát
a) a pályázatban foglalt adatok, információk, dokumentációk helytállóságáról,
b) annak tudomásulvételéről, hogy a támogatás kedvezményezettjének megnevezése, a támogatás tárgya, a támogatás összege nyilvánosságra hozható,
c) a rendezett munkaügyi kapcsolatokról
d) arról, hogy a megvalósítani tervezett feladat vonatkozásában más pályázaton részt vett-e, illetve milyen más állami és egyéb támogatást vesz igénybe,
e) arról, hogy a pályázat szabályszerűségének és a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek által történő ellenőrzéséhez hozzájárul,
f) arról, hogy nincs 60 napon túli köztartozása.

A benyújtás módja:

A pályázatokat a fenntartó helyi önkormányzathoz kell benyújtani egy eredeti és 8 másolati példányban 2008. február 28-ig.

A helyi önkormányzatok a pályázatokat 2008. március 6-ig a (területileg illetékes) kincstárnak nyújtják be.

A kincstár az 1992. évi XXXVIII. törvény 64/B. §. (3) bekezdésének megfelelően megvizsgálja és a pályázati felhívásnak nem megfelelő, hiányos pályázat esetében a pályázót a pályázat benyújtását követő 8 napon belül haladéktalan hiánypótlásra szólítja fel. A kincstár a megvizsgált támogatási igényt egy eredeti és 7 másolati példányban 2008. március 21-ig továbbítja az Oktatási és Kulturális Minisztérium MŰVÉSZETI FŐOSZTÁLYÁRA (1054 Budapest, Szalay u. 10-14.) .

A borítékra írják: SZABADTÉRI SZÍNHÁZAK PÁLYÁZATA

A pályázat elbírálása, felhasználása és elszámolása:

A felosztható keretösszeg: 290 millió forint.

A támogatás odaítéléséről az oktatási és kulturális miniszter által felkért kuratórium dönt.

Nem nyújtható támogatás olyan pályázó részére, aki
a) a támogatás iránti kérelmében valótlan vagy megtévesztő adatokat szolgáltatott,
b) a pályázat kiírását megelőző 5 évben az államháztartás bármely alrendszeréből folyósított támogatást a támogatási szerződésben megjelölt céltól részben vagy egészben eltérő célra használta fel, vagy azzal nem számolt el,
c) nem tett eleget valamely, az elbírálást érintő jogszabályi kötelezettségének.

Az OKM a pályázat minisztériumhoz történő benyújtásától számított 30 napon belül értesíti a döntésről a pályázókat és a helyi önkormányzatokat. Az eredményt közzéteszi a minisztérium honlapján, mellyel egyidejűleg a támogatásban részesített helyi önkormányzatok, valamint a részükre jóváhagyott támogatási összeg jegyzékét utalványozás céljából megküldi az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztériumnak.

A támogatás a helyi önkormányzatot illeti meg. A helyi önkormányzat a kapott támogatás felhasználásáról a tárgyév december 31-ei határnappal, a mindenkori zárszámadás keretében és rendje szerint köteles elszámolni. A támogatás tárgyév december 31-én feladattal terhelt maradványával a tárgyévet követő június 30-áig kell elszámolni.

A helyi önkormányzatnak gondoskodnia kell a kapott támogatás felhasználásának elkülönített és naprakész nyilvántartásáról, az ellenőrzésre feljogosított szervek megkeresésére az ellenőrzés lefolytatásához szükséges tájékoztatás megadásáról és a kért dokumentumok rendelkezésre bocsátásáról.

A támogatás jogszerű felhasználásának ellenőrzését az erre külön jogszabályban meghatározott szervek végzik. Ezen túlmenően az OKM jogosult vizsgálni, hogy a támogatás a pályázatban meghatározott és a pályázó által vállalt célra került-e felhasználásra.

A támogatás folyósítására, felhasználására, felhasználásának ellenőrzésére és elszámolására az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, illetve az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) Korm. rendeletnek a helyi önkormányzatok központi költségvetésből származó támogatásaira vonatkozó rendelkezései az irányadóak.

A pályázatról további információk az OKM Művészeti Főosztályán Losonczi Júliától kérhetők (473-76-53).


Budapest, 2008. január

Dr. Hiller István
oktatási és kulturális miniszter
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok