2024. április 15.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Pályázati kiírás az Emtv. szerinti II. kategóriába besorolt zenekarok és énekkarok támogatására

2010. március 16.
A pályázat célja:
 
Az Oktatási és Kulturális Minisztérium nyílt pályázatot hirdet az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény szerint besorolt zenekar, énekkar II. kategóriába tartozó előadó-művészeti szervezetek 2010. évi működési (hangversenyprogramok, bel- és külföldi vendégszereplések, ifjúsági koncertek, kortárs zenei bemutatók megrendezéséhez, hangfelvételek elkészítéséhez, archiválásához) támogatására.
 
A pályázat pénzügyi forrása:
 
A pályázat keretösszege 2010. évben 198,3 millió Ft. A pályázat keretösszege az Oktatási és Kulturális Minisztérium (OKM) 2010. évi költségvetésében a XX/11/34/5 Az előadó-művészeti törvény végrehajtásából adódó feladatok elnevezésű fejezeti kezelésű előirányzaton rendelkezésre áll. A keretösszeg 5%-a a pályázat bonyolítására fordítandó, ide értve a szakmai kuratórium tiszteletdíját is.
 
A pályázók köre:
 
az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény 11. § (3) szerint besorolt zenekar, énekkar II. kategóriába tartozó előadó-művészeti szervezetek
 
Nem részesülhet támogatásban az az előadó-művészeti szervezet, amely a korábbi év(ek)ben az OKM, illetve jogelődje és az NKA által nyújtott, lejárt határidejű támogatással nem számolt el, azt nem a célnak megfelelően használta fel, illetve az elszámolást a támogató egyéb tartalmi, formai problémák, hiányosságok miatt nem fogadta el.
 
A megvalósítás ideje: 2010. január 1. - 2011. március 31.
 
Egyéb információk:
 • A támogatás igényléséhez saját forrás igazolása nem szükséges.
 • Felhívjuk pályázóink figyelmét, hogy az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009 (XII. 19.) Korm. rendelet 121. § (4) bekezdése alapján: amennyiben a támogatott tevékenység összköltsége csökken a tervezetthez képest, a költségvetésből nyújtott támogatás összegét az összköltség csökkenésének arányában csökkenteni kell, több forrás esetén az eredeti arányoknak megfelelően.
 • Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 132. § (2) bekezdés o) pontja alapján felhívjuk a pályázók figyelmét az esetleges közbeszerzési eljárás lefolytatásra irányuló kötelezettségükre.
 • Az előadó-művészeti szervezetek beszámolójának formai és tartalmi követelményeiről, a benyújtásával és elfogadásával kapcsolatos részletes szabályokról, továbbá az elszámolható költségekről szóló 6/2010 (II. 4.) OKM rendelet meghatározza azon költségeket, amelyek a támogatás felhasználása során nem számolhatók el.
A támogatásból elszámolható költségek:
 • alkotók, közreműködök, előadók tiszteletdíjára (járulékokkal együtt),
 • megbízási díjak számlás kifizetésére (dologi költség)
 • szakmai anyagok költségeire
 • jogdíjra
 • szállásköltségre
 • útiköltségre,
 • szállításra,
 • biztosításra,
 • bérleti díjra,
 • reklám- és PR-költségre
 • működéshez, tevékenységhez kapcsolódó eszközök beszerzésére
A témára egy pályázó egy pályázatot nyújthat be minimum 500 000 Ft összegű támogatási igény megjelölésével.
 
* * *
 
A kiírás egészére vonatkozó megjegyzések:
 
A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.
 
A pályázat tartalmi feltételei:
 
A pályázatot pályázati adatlapon kell benyújtani. Az adatlaphoz kötelezően csatolandó mellékletek:
 1. Rövid szakmai beszámoló az előző évi tevékenységről (maximum 3 oldal terjedelemben),
 2. az igényelt támogatásból megvalósítani tervezett tevékenységek, feladatok ütemezése, és azok költségigényének részletes ismertetése költségnemenkénti bontásban, és
 3. a 2010. évre tervezett részletes művészeti elképzelések terve (részletezve a hangversenyprogramok, bel- és külföldi vendégszereplések, ifjúsági koncertek, a hangfelvételek programja.
 4. Adatlap a II. kategóriába besorolt zenekarok számára - adatlap 2010.
A pályázat benyújtásának határideje, helye, módja:
 
Pályázni az NKA portáljának nyitó oldalán, a jobboldali sávban elhelyezett "OKM pályázatok" menüpont alatt, az aktuális pályázati felhívásokhoz tartozó pályázati adatlapon lehet.
A pályázatok
 • két nyomtatott példányban, kizárólag postai úton nyújthatók be a Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága címére (egy eredeti és egy másolati példány, egy küldeményben, az eredeti példányt megkülönböztetett jelzéssel ellátva), továbbá
 • elektronikus formában a következő e-mail címre kell eljuttatni a mellékletekkel együtt: muveszeti@nefmi.gov.hu
Az NKA Igazgatósága a pályázatok befogadását követően szükség szerint hiánypótlásra hívja fel a pályázót, aki a felhívásnak a kézhezvételét követő 5 napon belül köteles eleget tenni, de hiánypótlásra legkésőbb a döntés időpontjáig van lehetőség.
 
A pályázatok postára adásának határideje: a pályázat az NKA portálján történő megjelenésétől számított 30 nap.
Postacím:
Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága FEPO
H - 1388 Budapest, Pf. 82.
 
A borítékra kérjük ráírni a pályázat rövid címét: "Zenekar és énekkar II. kategória"
 
A pályázattalkapcsolatban felvilágosítást nyújt:
 • szakmai kérdésekben az OKM Művészeti Főosztályán Gerenday Ágnes zeneművészeti referens a (06-1) 7954-207-es telefonszámon vagy az agnes.gerenday@nefmi.gov.hu e-mail címen, illetve
 • a pályázati adatlap kitöltésével kapcsolatban az NKA Igazgatóságán Kovács Krisztina kollégiumi titkár a (06-1) 327-4380-as telefonszámon.
A pályázat tartalmi elbírálásának módja és határideje:
 
A beérkező pályázatokat az Előadó-művészeti Tanács javaslata alapján a pályázat kiírója által felkért szakmai kuratórium véleményezi. A szakmai kuratórium által előterjesztett javaslat alapján a döntésre az Előadó-művészeti Tanács tesz javaslatot a miniszternek, aki a pályázatok benyújtási határidejét követő 60 napon belül dönt.
 
Az adatlap nélkül érkezett, hiányosan, pontatlanul kitöltött vagy a határidő után benyújtott, továbbá a pályázati kiírásnak nem megfelelő pályázatokat a szakmai kuratórium nem értékeli.
 
A döntést követő 15 napon belül, a pályázat eredményeiről a Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága írásban értesíti a pályázókat. Ezzel egyidejűleg a kedvezményezettek listáját a pályázat kiírója a www.okm.gov.hu, és a www.eloadomuveszetiiroda.hu honlapokon is közzéteszi.
 
A pályázatok elbírálásában résztvevő szakértők:
 
Devich János, dr. Gyimesi László, Gerenday Ágnes, Popa Péter, Szirányi János, Victor Máté
 
A pályázat elbírálásának szempontjai:
 • a szakmai program értéke és megvalósíthatóságának realitása,
 • az elérendő cél mérhetősége,
 • a költségvetés realitása,
 • a pályázat igényessége,
 • hiánytalan dokumentumlista, ill. kötelező mellékletek.
Jogorvoslat:
 
A pályázati döntéssel szemben a pályázó az értesítés kézhezvételétől számított 8 napon belül az NKA Igazgatóságára a miniszternek címezve nyújthat be jogorvoslati kérelmet. A jogorvoslati kérelemről hozott döntésről 30 napon belül a pályázó értesítést kap.
 
Szerződéskötés:
A támogatást nyert pályázóval szerződést a pályázatkezelő szerv, a Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága köt.
 
A támogatási szerződéseket a döntés meghozatalától számított 45 napon belül az NKA Igazgatósága köti meg a nyertes pályázókkal, feltéve, hogy megfelelnek a hatályos jogszabályi előírásoknak, rendelkezve a támogatás felhasználásának feltételeiről, folyósításának ütemezéséről, rendeltetésszerű felhasználásának ellenőrzéséről, elszámolásáról, a szerződésszegés jogkövetkezményeiről.
 
A támogatás folyósítása:
 
A támogatás folyósítására a támogatási szerződésben rögzítettek szerint kerül sor, utólagos elszámolási kötelezettség mellett. Egyösszegű folyósításra akkor kerülhet sor, ha a pályázat tartalmazza az ezt megalapozó pénzügyi és szakmai indoklást. A támogatás átutalására a támogatási szerződés mindkét fél általi aláírását követően, a szerződésben meghatározott időpontban kerülhet sor.
 
Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 119. §-a alapján a támogatás visszavonása, a támogatási szerződés felmondása, az attól történő elállás esetén a támogatás visszafizetésének biztosítéka a támogatási szerződés mellékletét képező felhatalmazás beszedési megbízás teljesítésére.
 
A támogatás elszámolása és ellenőrzése:
A kedvezményezett az elnyert összeget csak a támogatott célra fordíthatja, és köteles a támogatás felhasználásáról a támogatási szerződés és a gazdálkodására vonatkozó előírások szerint számot adni. Az elszámolás keretében köteles szöveges szakmai beszámolót, valamint tételes pénzügyi elszámolást készíteni, és azokat az érvénytelenített és hitelesített pénzügyi bizonylatok (a megvalósítási időszakon belüli, a támogatott nevére szóló számlák, számlát helyettesítő bizonylatok, pénztári kifizetések, banki terhelések stb.) másolatának egyidejű csatolásával a támogatási szerződésben foglaltak szerint 1 példányban a Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága részére megküldeni.
A szakmai beszámoló részletezése megtalálható a 6/2010. OKM rendelet mellékletében.
 
Budapest, 2010. március
 
 
Dr. Hiller István
oktatási és kulturális miniszter
 
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok