2023. március 27.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Könyvtári felzárkóztató pályázat a községi és városi könyvtárak állománygyarapítási összegének támogatására

2010. március 5.
Az Oktatási és Kulturális Minisztérium
pályázati felhívása
a községi és városi könyvtárak állománygyarapítási összegének támogatására
„Felzárkóztató pályázat”
 
A 4/2004. (II. 20.) NKÖM rendelet alapján az éves költségvetési törvényben biztosított könyvtári érdekeltségnövelő támogatásból 10%-ot azon önkormányzati könyvtárak fejlesztésére kell elkülöníteni, amelyeknél az egy lakosra jutó állománygyarapítási összeg, mely összeg tartalmazza a könyvekre, folyóiratokra, audiovizuális és elektronikus dokumentumokra költött összegeket is, elmarad az alábbiaktól:
 • községi könyvtárakban: 190Ft/lakos
 • városi könyvtárakban: 240 Ft/lakos
Pályázhatnak azok a községi és városi önkormányzatok, melyek könyvtára szerepel a nyilvános könyvtárak jegyzékében, és ahol az alábbi feltételek együttesen teljesülnek:
 • 2009-ben a fenti átlagos összegeknél kevesebbet tudtak fordítani állománygyarapításra.
 • A 2010. évi költségvetésükben a könyvtári állománygyarapításra tervezett összeg meghaladja az előző évit, vagy egyenlő azzal.
 • A 2010. évi költségvetésben szereplő állománygyarapítási kereten felül vállalják saját forrás biztosítását. (Az önkormányzat által felajánlott saját forrás nem lehet több, mint a jóváhagyott 2010. évi költségvetésben szereplő állománygyarapítási összeg.)
 • Amennyiben az elmúlt évben a községi és városi könyvtárak állománygyarapítási támogatására kiírt pályázaton nyertek, a 2009. évben a költségvetésükben állománygyarapításra tervezett összeget, valamint az elnyert összeget és a pályázathoz általuk felajánlott önrészt elköltötték.
Az Országos Dokumentum-ellátási Rendszerben támogatásban részesülő könyvtárakat fenntartó önkormányzatok ebben a pályázatban nem vehetnek részt.
 
A pályázaton elnyerhető összeg: A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. tv. 5. sz. mellékletének 6. pontjában könyvtári célra meghatározott összeg 10%-a, azaz 24.140.000 forint, melyben a 4/2004. (II. 20.) NKÖM rendelet értelmében, az önkormányzatok által felajánlott önrész összegének arányában részesülnek a sikeres pályázók. Az elnyerhető minimális összeg: 10 ezer forint, a maximális összeg 800 ezer forint. A pályázaton elnyert összeg előfinanszírozás keretében, egy összegben nyújtott vissza nem térítendő támogatás.
 
A pályázatnak tartalmaznia kell:
 1. A pontosan kitöltött pályázati adatlapot.
 2. Írásbeli nyilatkozatot az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Kormányrendeletben foglaltak alapján. (Lásd: az űrlap mellékleteként kiadott Nyilatkozatot).
 3. A könyvtár 2010. évre jóváhagyott költségvetésének (kizárólag) az állománygyarapításra vonatkozó hitelesített részét, vagy, ha a költségvetés nem részletezi, hiteles nyilatkozatot, amely pontosan tartalmazza a könyvtár állománygyarapítási összegét.
 4. Nyilatkozatot, mely pontosan tartalmazza a könyvtár 2009. évi állománygyarapítási előirányzatát, és a ténylegesen állománygyarapításra költött összeget.
 5. Hiteles határozat-kivonatot a képviselő-testület döntéséről, amely tartalmazza:
  • az önkormányzat által felajánlott összeget, amellyel a már jóváhagyott költségvetési támogatáson felül kiegészítik a könyvtár beszerzési keretét,
  • a képviselő-testület kötelezettségvállalását arról, hogy a pályázaton elnyert és az önkormányzat által felajánlott összegeket a könyvtár rendelkezésére bocsátják.
A pályázatot a felhívás mellékleteként megjelenő pályázati adatlap kitöltésével, két eredeti és öt másolati példányban, kizárólag postai úton – „Könyvtári felzárkóztató pályázat” megjelöléssel – a jogszabálynak megfelelően a területileg illetékes Magyar Államkincstár Területi Igazgatóságának kell benyújtani. A kincstáraz 1992. évi XXXVIII. törvény 64/B. §. (3) bekezdésének megfelelően megvizsgálja a pályázatokat, és a pályázati felhívásnak nem megfelelő, hiányos pályázat esetében a pályázót hiánypótlásra szólítja fel. A kincstár a megvizsgált támogatási igényt egy eredeti és öt másolati példányban továbbítja az NKA Igazgatósága, Fejezeti Pályáztatási Osztályának.
 
A pályázatokról szakmai értékelő bizottság javaslata alapján az oktatási és kulturális miniszter dönt.
 
A pályázatról információ a megyei könyvtáraktól kérhető. A pályázati adatlap és a nyilatkozat OKM Ügyfélszolgálati Irodáján (1055 Budapest, Szalay utca 10-14.) és a megyei könyvtárakban beszerezhető, valamint az OKM honlapjáról letölthető.
 
A pályázat postára adásának határideje: 2010. április 9.
 
A nyertes önkormányzatnak gondoskodnia kell a kapott támogatás felhasználásnak elkülönített, napra kész nyilvántartásáról, az ellenőrzésre feljogosított szervek megkeresésére pedig, az ellenőrzés lefolytatásához szükséges tájékoztatás megadásáról és a kért dokumentumok rendelkezésre bocsátásáról. A pályázattal kapcsolatban jogorvoslatra a államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Kormányrendelet rendelkezéseinek megfelelően nyílik lehetőség. A támogatások felhasználásáról – december 31-ei határnappal – az éves zárszámadás keretében és rendje szerint kötelesek elszámolni, a központosított előirányzatokra vonatkozó szabályok szerint.
 
Dr. Hiller István
miniszter
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok