2023. december 3.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Pályázati felhívás a "A Kultúra Magyar Városa 2009" cím elnyerésére - Új határidő!

2008. november 11.
Az Oktatási és Kulturális Minisztérium
együttműködésben
az Önkormányzati Minisztériummal, a Külügyminisztériummal, a Magyar Turizmus Zrt.-vel,
valamint
a Megyei Jogú Városok Szövetségével és
a Kisvárosi Önkormányzatok Országos Érdekszövetségével
pályázatot hirdet

"A Kultúra Magyar Városa 2009" cím
 
elnyerésére

I. A pályázat tárgya, célja

Az oktatási és kulturális miniszter a Magyar Köztársaság kitüntetéseiről szóló 1991. évi XXXI. törvény 7.§ (1) bekezdésének megfelelően szakmai címet adományoz.

A 3/1999. (II.24.) NKÖM rendelet 22/I. § (1) alapján a Kultúra Magyar Városa cím, az adományozás évének megjelölésével olyan városi helyi önkormányzat elismerése, mely a kulturális, művészeti életét kiemelkedően fejleszti, támogatja és kulturális értékeit példaértékűen mutatja be.

A Kultúra Magyar Városa cím adományozásának célja a kultúra gazdasági, társadalmi, és térségi összefogást erősítő (kistérségi, regionális) jelentőségének elismertetése és a kultúra helyi és térségi közösségfejlesztő szerepének elmélyítése mind a városok döntéshozói, mind pedig az állampolgárok szemléletében. A cím elsősorban eszmei értékű. A városok elmúlt 2-3 évben nyújtott kulturális teljesítményének, valamint a fenntartható fejlesztéseket elősegítő kulturális programjainak értékelésére és elismerésére szolgál.
A cím elnyerése pályázat útján történik. A cím évente egy alkalommal, három kategóriában adományozható.

II. A pályázók köre

A cím elnyerésére a városok önkormányzatai nyújthatnak be pályázatot az alábbi pályázati kritériumoknak és kategóriáknak megfelelően:
 1. megyei jogú városok,
 2. 10.000 lakos feletti,
 3. 10.000 lakos alatti városok.
A 12/2005. (III. 22.) NKÖM rendelet 1. § (5) bekezdése értelmében a címet elnyert város önkormányzata a cím ismételt elnyerésére legkorábban a cím adományozását követő 5. évtől pályázhat.

III. A pályázat szakmai, tartalmi követelményei

A) A városok által eddig elért kulturális szint

A./1. A város adottságainak ismertetése (max. 4 oldal)
 1. a város történelmi és jelenkori kulturális szerepe
 2. az épített örökség (kastély, vár, történelmi városmag, világörökség) bemutatása
A./2. A város kulturális aktivitása (max. 5 odal)
 1. középtávú városfejlesztési tervek kulturális elemei
 2. kulturális beruházások (az előző 3 év adatai alapján)
 3. város költségvetésében a kulturális területre fordított támogatás mértéke százalékban (táblázatos formában, az előző 3 év adatai alapján)
 4. saját forrásból nyújtott támogatás (az előző 3 év adatai alapján, táblázatos formában)
 5. kulturális fejlesztésekkel kapcsolatos pályázati aktivitás: az önkormányzat, az intézmények, szervezetek benyújtott pályázatainak aránya és a sikeresek száma (az előző 3 év adatai alapján, táblázatos formában)
 6. magántőke bevonása a kulturális életbe (beruházások, szponzoráció, PPP, az előző 3 év adatai alapján)
 7. civil szervezetek részvétele, magánkezdeményezések száma
A./3. Kulturális élet (max. 5 oldal)
 1. a városban található kulturális intézmények bemutatása: művészeti intézmények (színházak, art mozik, stb.), közművelődési intézmények, közgyűjtemények (muzeális intézmények, nyilvános könyvtárak, levéltárak)
 2. új, egyedi illetve rendszeresen ismétlődő kulturális programok bemutatása a teljes 2007-es évet illetően
A./4. A város külső-belső kapcsolatai - (max. 3 oldal)
 1. az egyházak, nemzetiségek, kisebbségi önkormányzatok szerepe, kulturális tevékenységének támogatása
 2. testvérvárosi, partnervárosi és egyéb nemzetközi kapcsolatok száma, jellege
 3. együttműködés a civil szervezetekkel, nem saját fenntartású muzeális és közművelődési intézményekkel
 4. kistérségi, regionális kulturális együttműködés eredményei
 5. a kultúra gazdasági életet élénkítő (tőkevonzó), foglalkoztatási szerepe
B) Kulturális turisztikai helyzetkép

B./1. Kulturális turisztikai vonzerők bemutatása, jellege (max.4 oldal)
 1. épített örökségi vonzerők turisztikai hasznosításának bemutatása
 2. turisztikai vonzerőt jelentő fesztiválok, kulturális turisztikai programok jellege (helyszín, időtartam, időbeni eloszlás/időszakos, szezonális vagy éves kínálat/, vonzáskör /országos, regionális, nemzetközi)
 3. muzeális intézmények kínálata, állandó és időszaki kiállítások, programok és látogatottsági adatok (az előző 3 év adatai alapján)
 4. szellemi örökség, kulturális hagyományok, adottságok kihasználása
B./2. Turisztikai infrastruktúra állapota (max. 3 oldal)
 1. kereskedelmi és magán (falusi és fizetővendéglátás) szálláshelyek száma, kategóriája, összes kapacitása (2008-as adatok), elmúlt évek jelentősebb turisztikai beruházásai (az elmúlt 3 évben)
 2. információs rendszer (eligazító tábla, honlap, kiadványok)
 3. kapcsolódó szolgáltatási háttér (pld. parkolás)
B./3. A város éves turisztikai vendégforgalmának alakulása az elmúlt 3 évben
Táblázatos formában:
 1. vendégek és vendégéjszakák száma a magán és kereskedelmi szálláshelyeken
C. Horizontális követelmények

C./1. A kultúra szerepe a városmarketingben (max. 2 oldal)
 1. turisztikai marketingeszközök ismertetése (kiadványok, hirdetések, kiállítási megjelenés, szállás-vendéglátóhely katalógus, honlap stb.)
 2. turisztikai marketingre fordított összeg és ennek aránya a költségvetésben
C./2. Esélyegyenlőség érvényesülése (max. 3 oldal)
 1. sajátos igényű, szociálisan, mentálisan hátrányos helyzetűek részére szervezett rendezvények száma, aránya, hozzáférhetősége
 2. gyermekprogramok száma és aránya, művészeti csoportok, alkotó körök
 3. ifjúság, diákok szerepe a város kulturális életében
 4. a kultúrához és a kulturális javakhoz történő azonos esélyű hozzáférés garantálása (nemzetiségek, kisebbségek szerepe a kulturális életben, különös tekintettel a roma lakosság kulturális programokhoz kapcsolódására)
D. A pályázó motivációja

2008. évi kulturális tevékenysége illetve a jövőre vonatkozó tervei alapján fogalmazza meg, miért tartja esélyesnek magát a Kultúra Magyar Városa cím elnyerésére? (max.2 oldal)

IV. A Kultúra Magyar Városa cím adományozásának formája és előnyei

A Kultúra Magyar Városa címet az oktatási és kulturális miniszter adományozza évente, pályázati kategóriánként egy-egy városi önkormányzat részére.

A cím megszerzésével járó előnyök:
 1. a cím elnyerését igazoló oklevél,
 2. a cím használata a város önkormányzatának, illetve hozzájárulásával más városi szervezet marketingjében, kommunikációjában,
 3. a cím használata a városi önkormányzat, valamint intézményei által, továbbá az önkormányzat hozzájárulásával városi kulturális rendezvényeken, fesztiválokon,
 4. a cím használata önkormányzati (önkormányzati intézményi) pályázatok benyújtásánál,
 5. a Kultúra Magyar Városa logojának/emblémájának használata a b-d.) pontokban írtakhoz kapcsolódóan
 6. megjelenési lehetőség a www.kulturamagyarvarosa.hu honlapon
 7. a kiírók által felajánlott pénzjutalom.
A címet a nyertes városok - kizárólag az adományozás évének megjelölésével - korlátlan ideig használhatják.

V. A pályázat benyújtásának módja, formai követelmények

 1. A pályázat magyar nyelven, kizárólag e pályázathoz készített pályázati űrlappal együtt nyújtható be. A pályázati űrlap tartalmazza a beadandó dokumentumok formai követelményeit. Az űrlap sem tartalmában, sem formájában nem változtatható. A pályázati űrlap az OKM Ügyfélszolgálat Irodáján személyesen átvehető vagy az OKM honlapjáról letölthető. Továbbá letölthető a www.itthon.hu, www.mjvsz.hu és www.kulturamagyarvarosa.hu oldalakról is.
 2. A pályázat kizárólag postai úton - tértivevényes küldeményként - adható be a következő címre:
  Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus
  Budapest 1011, Corvin tér 8.
  Kérjük, hogy a borítékra írja rá a pályázati felhívás címét:
  "A Kultúra Magyar Városa 2009" cím
 3. A pályázatokat 2 elkülönített példányban (1 eredeti, 1 másolat), de egy csomagban kell beadni, valamint a megadott határidőig elektronikus úton is el kell juttatni a következő címre: laszlo.pinter@okm.gov.hu. Az eredeti pályázati példányt kérjük, jelöljék meg "EREDETI" felirattal. Az ehhez tartozó minden dokumentumot okiratszerűen zsinórral kell összefűzni. A zsinórt az első oldalon összekötve, körcímkével leragasztva a polgármester (vagy alpolgármester) aláírásával és pecsétjével kell hitelesíteni.
 4. A pályázat benyújtásának határideje (a postára adás dátuma): 2008. december 16.
  Hiánypótlásra nincs lehetőség. A határidő után, vagy hiányosan benyújtott pályázatokat a bíráló bizottság nem tudja figyelembe venni.
 5. A pályázattal kapcsolatban további információkért az OKM Közművelődési Főosztályához lehet fordulni a (06-1) 473-7559 vagy a Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus 225-6020-as telefonszámon.
VI. A bírálati eljárás

A.

 1. A pályázatokat az oktatási és kulturális miniszter által felkért Bíráló Bizottság értékeli.
 2. A pályázatok elbírálása együttesen, pontozásos rendszerben történik.
 3. Érvénytelen a pályázat, ha
  1. a Kultúra Magyar Városa címre nem jogosult pályázó nyújtotta be;
  2. határidőn túl nyújtották be;
  3. a pályázatot a pályázati űrlap nélkül, nem megfelelő, vagy hiányosan kitöltött adatlapon nyújtották be;
  4. a pályázat nem felel meg az űrlapon feltüntetett formai követelményeknek.
Az érvénytelen pályázatokat a Bíráló Bizottság a pályázatban leírt pályázati cél vizsgálata nélkül elutasítja.

B.

A bírálat szempontrendszere

Valamennyi pályázat az alábbi szempontok alapján kerül elbírálásra:
A) A város kulturális tevékenységének szakmai értékelése (25 pont)
 1. A város adottságainak ismertetése
 2. A város kulturális aktivitása (10 pont)
 3. Művészeti élet, közművelődés, közgyűjtemények helyzete az önkormányzat területén (10 pont)
 4. Külső-belső kapcsolatok (5 pont)
B) Kulturális turizmus (25 pont)
 1. Kulturális turisztikai vonzerők (10 pont)
 2. Turisztikai infrastruktúra (10 pont)
 3. Turisztikai vendégforgalom (5 pont)
C) Horizontális követelmények értékelése (10 pont)
 1. Marketing terv (5 pont)
 2. Esélyegyenlőség (5 pont)
D) Pályázó önértékelése (15 pont)

A Bíráló Bizottság fenntartja magának a jogot, hogy a díj adott kategóriában való odaítélését nem javasolja.

C.

Döntés, díjátadás

A Bíráló Bizottság a pályázat benyújtási határidejét követő 30 munkanapon belül készíti el a pályázati döntéshez szükséges javaslatát. A szakértői bizottság javaslata alapján, az oktatási és kulturális miniszter a javaslattételtől számított 30 napon belül dönt. Az eredményről a döntést követő 10 munkanapon belül a pályázó önkormányzat értesítést kap és az eredményt az OKM nyilvánosságra hozza.

Az ünnepélyes díjátadásra 2009. január hónapban, a Magyar Kultúra Napjához kötődően kerül sor.
Dr. Hiller István
oktatási és kulturális miniszter
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok