2024. április 20.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Moholy-Nagy László formatervezési ösztöndíj

2005. január 27.

A pályázati kiírás szövegének letöltése

A Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal, a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma, a Magyar Szabadalmi Hivatal és a Magyar Formatervezési Tanács közösen pályázatot hirdet formatervezői tevékenységet folytató fiatal tervezők részére.

A pályázat célkitűzése elősegíteni a hazai formakultúra fejlődését, a formatervezés integrációját az innovációban, a nemzetgazdaságban. Segíteni az önálló alkotó munkát folytató fiatal formatervezőket szakmai fejlődésükben, tehetségük kibontakoztatásában, lehetőséget biztosítani részükre egy saját kezdeményezésű innovációs program kidolgozására.

Az ösztöndíj összege: bruttó 80 000,- Ft/hó.

Időtartam: a vállalt munkaprogramtól függően, évenkénti megosztásban, legfeljebb 3 év.

Az ösztöndíj odaítéléséről az ösztöndíjprogram döntéshozó szerve, a Moholy-Nagy László Formatervezési Ösztöndíjbizottság dönt. A döntése ellen jogorvoslatnak helye nincs. Az Ösztöndíjbizottság figyelemmel kíséri, és évente értékeli az ösztöndíjasok munkáját. Az Ösztöndíjbizottság, a három éves időtartamon belül jogosult dönteni az ösztöndíjak évenkénti meghosszabbításáról, illetve visszavonásáról.

Az Ösztöndíjbizottság a pályázati anyagokat, dokumentumokat titkosan kezeli.

Pályázati feltételek

Az ösztöndíjra pályázhat minden, 35. év alatti, magyar állampolgárságú és magyarországi lakhellyel rendelkező természetes személy, aki

- szakirányú tervezői diplomával rendelkezik

- Magyarország területén folytat önálló alkotói tevékenységet,

önállóan kialakított, megalapozott és 1-1 évre szakaszolható, a környezetkultúra gazdagodását eredményező -célirányos fejlődést mutató - szakmai programmal.

Egy ösztöndíjra csak egy személy pályázhat.

A pályázó programja - a pályázó egyéni szakmai fejlődésén keresztül - segítse elő a hazai tárgy- és környezetkultúra fejlődését, a hazai termékek versenyképességének növelését.

Az ösztöndíjas, az ösztöndíj folyósításának teljes időtartama alatt nem részesülhet más hazai, államháztartási forrásból finanszírozott ösztöndíjban. A szabály megsértése esetén az ösztöndíjas teljes anyagi felelőséggel tartozik.

A pályázat nyertesei az ösztöndíj időtartama alatt

o kötelesek gondoskodni programjuk maradéktalan megvalósításáról,

o kötelesek megfelelni a Pályázati Szabályzat előírásainak és az Ösztöndíjbizottság egyéb döntéseinek,

o változatlanul folytathatják korábbi szakmai tevékenységüket, illetve tervezési munkát vállalhatnak, akár alkalmazottként, akár alkalmi megbízásokra megbízottként,

o részt vehetnek szakmai pályázatokon, csoportos illetve egyéni kiállításokon, addig a határig, amíg ez a vállalt feladataik teljesítését nem akadályozza.

A pályázat nyerteseinek éves programjuk megvalósításáról év közben az Ösztöndíjbizottság előtt, és év végén a nyilvánosság előtt is be kell számolniuk. A tárgyiasult eredményeket nyilvános kiállításon kell bemutatniuk, (ennek megfelelően a programot évenként értékelhetően kell összeállítani).

Az Ösztöndíjbizottság évente dönt az ösztöndíj folyósításáról, megvonásáról, esetleg visszafizetéséről, abban az esetben, ha az éves beszámoló alapján úgy ítéli meg, hogy az ösztöndíjas nem valósította meg a programját.

A pályázati kérelemnek tartalmaznia kell:

1. A program címét, részletes kifejtését, a megvalósítás időtartamát és ütemezését, a rendelkezésre álló háttér megjelölését (pl. kivitelezői kapacitás, egyéb anyagi támogatás stb.).

2. Az önálló továbbképzésre vonatkozó terveket (pl. elméleti, idegen nyelvi, egyéb szakmai, DLA- vagy PhD- képzés stb.)

3. A pályázó szakmai életrajzát és eddigi munkásságát bemutató portfolióját.

4. Felsőfokú végzettséget igazoló okirat (diploma) másolatát, (külföldön szerzett végzettsége esetén a magyar nyelvű fordítás illetve honosítás megléte kötelező)

5. Adatlapot -kitöltve, aláírva.

Értékelési szempontok:

o a program közhasznúsága, újszerűsége, hazai és nemzetközi, szakmai, társadalmi és gazdasági jelentősége,

o a pályázó felkészültsége a téma megvalósítására,

o a program megvalósíthatósága.

Ha a pályázati munka az ösztöndíj ideje alatt megvalósul, illetve hasznosítása megkezdődik, a szerző az ösztöndíj mellett is jogosult szerzői jogdíjra, a szerzői jogokra és találmányokra vonatkozó, mindenkor érvényes szabályozás szerint.

A pályázatot egy példányban, postai úton az alábbi címre kell beküldeni:

Magyar Szabadalmi Hivatal, Magyar Formatervezési Tanács Irodája

Postacím: 1370 Budapest, Pf. 552

(a borítékra írják rá "Pályázat Moholy-Nagy László formatervezési ösztöndíjra")

További felvilágosítást ad:

Szigethyné Milasovszky Márta, az Ösztöndíjbizottság titkára,

telefon: (06-1) 474-5586,

e-mail: szigethy@hpo.hu

A pályázat postára adásának határideje: 2005. január 29.

A pályázati kiírás és az adatlap beszerezhető a Magyar Formatervezési Tanács Irodáján (1054 Budapest, Zoltán u. 10.), a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal honlapján (www.nkth.gov.hu) a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma honlapján (www.nkom.hu ), a Magyar Formatervezési Tanács honlapján (www.mft.org.hu), illetve a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma Ügyfélszolgálati Irodáján (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.).


 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok