2024. április 19.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

A nemzeti kulturális örökség minisztere rendelete az "art" mozi-hálózat fejlesztésének támogatásáról

2006. március 7.

a rendelet letöltése

1. sz. melléklet - Adatlap

2. sz. melléklet - A támogatás összegének előirányzatok szerinti bontása

A Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről szóló 2005. évi CLIII. törvény ( a továbbiakban: Tv.) 5. számú mellékletének 12. pontjában foglalt felhatalmazás alapján az "art" mozi-hálózat fejlesztését szolgáló előirányzat felhasználására vonatkozó részletes szabályok megállapítása céljából a következőket rendelem el:

1. § (1) A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma (a továbbiakban: minisztérium) a Tv. 5. számú mellékletének 12. pontjában meghatározott 100 millió Ft támogatási előirányzatot az e rendeletben előírt pályázati eljárás (a továbbiakban: pályázat) útján osztja el a támogatottak között.

(2) A támogatás visszatérítési kötelezettség nélküli juttatás, amely az e rendeletben és a pályázati felhívásban meghatározott módon, csak a pályázati támogatást elnyerő fejlesztésekre használható fel.

2. § A pályázat célja, hogy

a) elősegítse az "art" mozik korszerűsítését és ezáltal a nézői igények magas technikai színvonalon való kielégítésének lehetőségét, ideértve a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvénynek a középületek akadálymentesítésére vonatkozó rendelkezései megvalósulását;

b) elősegítse a helyi önkormányzatok (a továbbiakban: önkormányzat) által fenntartott vagy támogatott mozik olyan fejlesztéseinek megvalósulását, amelyek a filmszínházak műszaki, illetve kényelmi feltételeire vonatkozó nemzetközi paraméterek kialakítását szolgálják;

c) a fővároson kívül az ország más településein is lehetőséget teremtsen a magyar és európai, illetve az egyéb "art" besorolású filmalkotások megfelelő körülmények között történő bemutatására, és ezzel ösztönözze e filmek széles körű terjesztését;

d) segítse több éves mozi-fejlesztési program keretében az "art" mozik korszerűsítését, illetve kialakítását.

3. § (1) A pályázaton önkormányzatok vehetnek részt. Pályázatot nyújthatnak be

a) azok az önkormányzatok, amelyek a fejleszteni kívánt mozi, vagy a mozit tulajdonló gazdasági társaság többségi tulajdonosai (fenntartók), vagy

b) azok az önkormányzatok, amelyek vállalják, hogy a más tulajdonú mozi működéséhez a pályázat megvalósulását követő három évben folyamatosan, az éves működési, üzemeltetési költségek legalább 15 %-át biztosítják.

(2) A támogatás nyújtásának feltétele, hogy a fejleszteni kívánt mozit a Nemzeti Filmiroda az "art" mozik minősítésének, valamint a filmalkotások korhatár szerinti megjelölésének feltételeiről szóló 24/2004. (XII.8.) NKÖM rendelet ( a továbbiakban: "art" mozi rendelet) alapján "art" mozinak minősítette.

4. § (1) Támogatás csak olyan fejlesztéshez adható, amelynél a fejlesztés bekerülési összegének legalább 25 %-át a pályázó saját forrásból biztosítja.

(2) Megkezdett, illetve folyamatban lévő fejlesztéshez, beruházáshoz támogatás nem adható, kivéve a 2003., 2004. vagy 2005. évi "art" mozi pályázat keretében támogatásban részesített azon mozikat, amelyek a korábban vállalt fejlesztést időarányosan teljesítették. A pályázat szempontjából megkezdett beruházásnak minősül az, amelynél a pályázatban szereplő bármely kiviteli munkafázis elkezdődött vagy a kivitelezésre szerződést kötöttek.

(3) Több éves fejlesztési program esetén a 2003., 2004. vagy a 2005. évi pályázaton vállalt önrész összege a jelen pályázaton önrészként beszámítható, ha a korábban támogatott fejlesztés önrészének összege eléri a pályázatban szereplő fejlesztés összegének 25 %-át.

(4) Pályázni a 2006. évben megvalósuló fejlesztéssel, több éves fejlesztési program esetén annak önállóan is működőképes ütemével lehet. A támogatás szempontjából a fejlesztés bekerülési összege nem tartalmazhatja a pályázat beadási határidejét megelőző hat hónapnál régebben a fejlesztéssel összefüggésben felmerült tervezési és előkészítési költségeket. A fejlesztés bekerülési összegébe beszámítható a pályázat beadási határnapját megelőző hat hónapon belül a fejlesztéssel összefüggésben felmerült tervezési, építési engedélyezési díj, továbbá a lebonyolítás díja, amely a pályázói saját forrás részeként elismerhető, kivéve, ha a ezeket a díjakat és költségeket a pályázó 2005-ban elnyert állami támogatásból fedezte.

5. § (1) Támogatás igényelhető:

a) a fejleszteni kívánt mozi meglévő vetítőterme műszaki, kényelmi feltételeinek fejlesztéséhez, ezen belül az alábbi fejlesztések együttes vagy önálló megvalósítására:

aa) megfelelő kényelmű székek beszerelése,

ab) megfelelő minőségű és paraméterű vászon beszerelése,

ac) megfelelő minőségű audiovizuális technika (vetítőberendezés, DVD-, videokivetítő hangberendezés) beszerelése,

ad) megfelelő minőségű fűtő-, és légkondicionáló berendezés beszerelése;

b) a mozi számítógépes jegykiadó rendszerének, illetve internetes kapcsolatának kialakításához;

c) a mozi belsőépítészeti átalakításához többletszolgáltatások - így különösen büfé, kávézó, videotéka, illetve DVD-kölcsönző - bevezetése céljából;

d) a mozi egyéb szolgáltatásainak - így különösen az előcsarnok, a mellékhelyiségek, a ruhatár, a mozi közmű és épületgépészeti rendszerének - fejlesztéséhez;

e) a mozi homlokzatának, külső falainak felújításához;

f) a mozi elektronikus vetítési technikájának kialakítására, fejlesztésére, ha a mozi már rendelkezik kifogástalan műszaki állapotú 35 mm-es vetítőtechnikával,

g) a különböző fogyatékossági csoportok speciális igényeinek megfelelő akadálymentesítési munkálatokra.

(2) Az (1) bekezdésben szereplő fejlesztési céloktól való eltérést csak kivételesen, a pályázatban leírt fejlesztés sajátosságaival indokolt esetben fogadhat el a Bíráló Bizottság (9.§).

6. § A támogatás nem haladhatja meg a bekerülési költség 75 %-át, felső határa pályázatonként a 20 millió Ft-ot.

.

7. § A pályázatnak tartalmaznia kell:

a) tartalomjegyzéket a benyújtott dokumentumokról;

b) a rendelet 1. számú mellékletét képező kitöltött pályázati adatlapot;

c) a jelen rendelet 2. számú melléklete szerint az igényelt támogatás összegének kiemelt előirányzatok szerint bontását;

d) a pályázó nyilatkozatát az alábbi kérdésekben:

da) a fejleszteni kívánt mozit, illetve mozitermet a pályázó a fejlesztés igazolt befejezésétől számított öt éven keresztül az "art" mozi rendeletben meghatározott feltételeknek megfelelően "art" moziként működteti,

db) a mozi tulajdonjogának vagy üzemeltetési jogának átadása esetén úgy köt szerződést az új tulajdonossal vagy üzemeltetővel, hogy a pályázatban meghatározott feltételek a da) pontban megjelölt határidő leteltéig az új tulajdonost, illetve üzemeltetőt is kötelezzék;

dc) ha a pályázó nem tulajdonosa a fejleszteni kívánt mozinak, a tulajdonosnak az da), db), dd) pontok szerinti tartalmú nyilatkozatát;

dd) ha az önkormányzat pályázati jogosultsága nem tulajdonjogon, hanem a mozi támogatásán alapul, az önkormányzat által kiadott kötelezettségvállaló nyilatkozattal igazolni kell, hogy a mozi részére e rendelet 3. §-a (1) bekezdésének b) pontja szerint az önkormányzat támogatást biztosít. A 2003., 2004. vagy 2005. évi pályázaton nyert önkormányzatoknak ilyen nyilatkozatot nem kell csatolniuk;

e) a pályázó szöveges indokolását a tervezett fejlesztés céljáról, annak esetleges hosszabb távú mozi-fejlesztési tervvel való összefüggéséről, illetve arról, mindez miként illeszkedik az önkormányzat kulturális területre vonatkozó fejlesztési terveihez;

f) a fejleszteni kívánt mozi ingatlan tulajdonjogának igazolását;

g) a fejlesztés pénzügyi hátterének bemutatása céljából:

ga) a pályázónak a saját forrásrész biztosítására vonatkozó igazolását:

gb) egyéb külső, illetőleg helyi hozzájárulás esetén - hat hónapnál nem régebbi és a 2006. évre érvényes - kötelezettségvállalási nyilatkozatot a hozzájáruló részéről;

gc) a fejlesztés megvalósításához rendelkezésre álló, pályázaton kívüli központi költségvetési forrás fedezetigazolását;

gd) a fejlesztésre vonatkozó költségvetési tervet;

ge) a fejleszteni kívánt mozi üzemeltetésére vonatkozó üzleti tervet;

gf) megvalósíthatósági tanulmányt, amely a fejlesztés szakmai, gazdaságossági, pénzügyi és működtetési feltételeit mutatja be, különös tekintettel arra, hogy a működtetés milyen reális piaci igényeken alapul, illetve miként illeszkedik a településen, illetve annak körzetében már működő mozi szolgáltatásokhoz;

h) a fejlesztés műszaki hátterének bemutatása céljából:

ha) tervjegyzéket;

hb) műszaki leírást;

i) ha a mozi a 2003., 2004. vagy 2005. évben az "art" mozi pályázat keretében fejlesztési támogatásban részesült, csatolni kell a korábbi pályázat megvalósításáról szóló szakmai beszámolót, melynek tartalmaznia kell a korábbi pályázati cél leírását és annak tényleges kivitelezését;

j) igazolást arról, hogy a fejleszteni kívánt mozit a Nemzeti Filmiroda az "art" mozik minősítésének, valamint a filmalkotások korhatár szerinti megjelölésének feltételeiről szóló 24/2004. (XII.8.) NKÖM rendelet alapján "art" mozinak minősítette.

8. § (1) A pályázatot egy eredeti és négy másolati példányban az önkormányzat székhelye szerint illetékes Magyar Államkincstár Megyei Területi Igazgatóságaihoz, illetve a Budapesti és Pest Megyei Regionális Igazgatóságához (a továbbiakban: Igazgatóság) kell benyújtani 2006. április 28-áig.

(2) Az Igazgatóság a pályázatokat megvizsgálja és hiányos pályázat esetén a benyújtást követő 8 napon belül haladéktalan hiánypótlásra szólítja fel a pályázót.

(3) Az Igazgatóság a felülvizsgált pályázatok egy eredeti és három másolati példányát 2006. május 20-ig továbbítja a minisztériumnak.

9. § (1) A pályázatok értékelésére és javaslattételre a nemzeti kulturális örökség minisztere (a továbbiakban: miniszter) Bíráló Bizottságot hoz létre.

(2) A Bíráló Bizottság tagjai megbízási díjban részesülnek, illetve megbízási jogviszonyban állnak a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumával. A megbízási díj mértékét a miniszter állapítja meg.

10. § (1) A bírálatra alkalmas, tartalmilag és formailag megfelelő pályázatokat a Bíráló Bizottság részletesen elbírálja és a bírálatakor előnyben részesíti azt a pályázót, amely

a) a 2003., 2004. vagy 2005. évi "art" mozi pályázat során több évre szóló fejlesztési programot nyújtott be és pályázatát a Bíráló Bizottság a 2005. évben támogatásban részesítette, a pályázó pedig annak időarányos részét sikeresen megvalósította;

b) a mozi egyes részeit vagy szolgáltatásait érintő fejlesztésre kér támogatást, de a fejlesztés többéves korszerűsítési vagy átalakítási terv része, amely a pályázatban meghatározott minőségi paraméterekkel rendelkező "art" mozi kialakításához vezet;

c) a fejlesztéssel nemcsak az adott település, hanem annak vonzáskörzetében lakók filmigényét is kielégíti;

d) "art" mozi fejlesztési koncepciója kialakítása során figyelembe veszi a település piaci adottságait, várható fejlődési irányát és ennek alapján a gazdaságos működtetés valószínűsíthető feltételeit;

e) többéves "art" mozi üzemeltetési gyakorlattal rendelkezik;

f) a 4.§ (1) bekezdésében meghatározottnál nagyobb mértékű önrész biztosítását vállalja.

(2) A Bíráló Bizottság munkájához szakértőket vehet igénybe. A szakértők ezért a tevékenységükért külön díjazásban nem részesülnek.

11.§. (1) A Bíráló Bizottság a javaslatát a pályázatok hozzá való beérkezésétől számított 30 napon belül készíti el.

(2) A Bíráló Bizottság a javaslatát jegyzőkönyvben rögzíti.

12.§ A pályázat alapján nyújtható támogatásról a Bíráló Bizottság javaslata alapján a miniszter 2006. július 7-éig dönt.

13.§ (1) A minisztérium a támogatási döntést 2006. július 10-éig közzéteszi a minisztérium honlapján.

(2) A támogatásban részesült önkormányzatokat a minisztérium írásban is tájékoztatja.

14.§ (1) A minisztérium a támogatott pályázóval - a támogatás igénybevételéről, felhasználásának feltételeiről, folyósításának ütemezéséről, rendeltetésszerű felhasználásának ellenőrzéséről és elszámolásáról, valamint a szerződésszegés jogkövetkezményeiről, az elállás jogáról - szerződésben állapodik meg.

(2) A támogatási összeg vagy annak részletei folyósítására a támogatott pályázóval kötött szerződés alapján kerülhet sor.

(3) A kedvezményezett a támogatási összegből finanszírozott beszerzéseit a közbeszerzésekre vonatkozó hatályos jogszabályi előírások szerint köteles megvalósítani.

15.§ A minisztérium utalványozás céljából a támogatásban részesült önkormányzatok és a részükre jóváhagyott és kifizetendő támogatás összegének jegyzékét, valamint a támogatási szerződés egy-egy példányát megküldi a Belügyminisztériumnak.

16.§ (1) A támogatásban részesült önkormányzat köteles biztosítani, hogy a támogatás az e rendeletben előírt célra kerüljön felhasználásra.

(2) Az önkormányzat a fejlesztés befejezését követő 15 napon belül értesíti a minisztériumot a fejlesztés befejezéséről és köteles lehetővé tenni a megvalósítás helyszíni ellenőrzését.

(3) Az önkormányzatnak biztosítania kell a rendelkezésre bocsátott támogatás elkülönített kezelését és analitikus nyilvántartását annak érdekében, hogy a támogatás tényleges felhasználása ellenőrizhető legyen.

(4) Az önkormányzat a támogatás felhasználásáról a tárgyévben december 31-ei határnappal, a mindenkori zárszámadás keretében és rendje szerint köteles elszámolni. A központi támogatás tárgyév december 31-én feladattal terhelt maradványával úgy köteles elszámolni, hogy a fel nem használt támogatás a központi költségvetésbe a tárgyévet követő június 30-ig visszafizetésre kerüljön.

(5) A támogatások igénybevételének és az elszámolás szabályszerűségének vizsgálatát az Igazgatóságok végzik.

(6) A támogatások felhasználását alkalomszerűen, helyszíni ellenőrzés keretében a minisztérium illetékes szakfőosztálya is ellenőrizheti.

(7) " A pályázati rendszerrel, a támogatások folyósításával, teljesítésével, ellenőrzésével, valamint a nyilvántartásokkal kapcsolatosan e rendeletben nem szabályozott kérdésekben az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Kormány rendelet rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni."

17. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.

(2) A hatályba lépéssel egyidejűleg az "art" mozihálózat fejlesztésének támogatásáról szóló 6/2005. (III.1.) NKÖM rendelet hatályát veszti.

Dr. Bozóki András s.k.

a nemzeti kulturális örökség minisztere


 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok