2024. április 15.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának pályázati felhívása az országos hatókörű kulturális tevékenységet folytató társadalmi szervezetek 2005. évi költségvetési támogatására

2005. január 27.

A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma pályázatot hirdet a Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről szóló 2004. évi CXXXV. törvény 1. sz. melléklete XXIII. NKÖM fejezet 10/35 Civil és non-profit kulturális szervezetek támogatása előirányzat terhére az Országos kulturális szövetségek, társaságok és egyesülések támogatására.

Támogatást igényelhetnek az egyesülési jogról szóló - többször módosított - 1989. évi II. törvény alapján, az alapszabályukban országos hatókörű szervezetnek minősített, működő művészeti, közművelődési, közgyűjteményi, az ingatlan kulturális örökséget védő, továbbá az előzőekben felsorolt tevékenységet ellátó országos nemzeti és etnikai kisebbségi, valamint a határon túli magyarság kultúrájával foglalkozó hazai társadalmi szervezetek, szövetségek, társaságok, egyesületek (továbbiakban: szervezetek) az alapszabályban meghatározott alaptevékenységük működési feltételeihez, a feladat ellátásához feltétlenül szükséges tárgyi eszközök, berendezések beszerzéséhez. Ez utóbbi jogcímen elnyerhető összeg felső határa a pályázó számára megítélt támogatás 40 %-a, legfeljebb pályázónként 1 millió Ft. A tárgyi eszközök beszerzésének szükségességét szöveges indoklással kell alátámasztani.

Azok a szervezetek pályázhatnak, amelyek

o tagsága legalább 3 megyéből tevődik össze és/vagy tevékenységük legalább 3 megyére terjed ki,

o az NKÖM és/vagy az NKA által előző évben biztosított, lejárt határidejű támogatással elszámoltak.

A pályázaton alapítványok nem vehetnek részt. Nem részesülhet támogatásban az a szervezet, amely a korábbi év(ek)ben az NKÖM-től és/vagy az NKA-tól kapott, lejárt határidejű támogatással nem számolt el, azt nem a célnak megfelelően használta fel, illetve az elszámolást a támogató egyéb tartalmi, formai problémák, hiányosságok miatt nem fogadta el.

Egy pályázó csak egyetlen szakterülethez nyújthat be támogatási kérelmet. A pályázatot - az Űrlapot és mellékleteit az Űrlapon feltűntetett példányszámban - 2005. március 1-ig beérkezően kizárólag postai úton lehet eljuttatni az NKA Igazgatóság Fejezeti Pályáztatási Csoport részére Budapest 1410. Pf. 219. címre "Társadalmi szervezetek támogatá-sa 2005." megnevezéssel. A pályázatok irányításában döntő jelentőségű a pályázó által megjelölt, az Űrlapon felsorolt tevékenységi kör és jelzőszám/betűjel, illetve a kisebbség pontos megnevezése. Ezeket kérjük a borítékon és a pályáza-ton egyaránt feltűntetni. Az önbesorolástól függ, hogy a pályázat melyik pályázati kört értékelő bizottsághoz kerül. Az amatőr művészeti tevékenységet folytató szervezetek a művészeti ágtól függetlenül a közművelődési körbe tartoznak.

A Pályázati Űrlap személyesen átvehető vagy postán igényelhető az NKÖM Ügyfélszolgálati Irodájától (1077 Buda-pest, Wesselényi u. 20. Tel: 484-7102, ügyfélfogadási idő: H-Cs: 9-12, 13-16, P: 9-12). Postai úton csak felbélyegzett, megcímzett válaszborítékkal együtt kérhető nyomtatvány.

A pályázati felhívás teljes dokumentumanyaga megjelenik a Kulturális Közlönyben, valamint az interneten is a www.nkom.hu honlapon (az Űrlap és a Nyilatkozat innen letölthető). A felhívás szövege olvasható továbbá a Pályázatfi-gyelő, és a Forrás express lapokban is.

A Pályázati Űrlaphoz kötelezően csatolandó mellékletek:

1. A szervezet 2004. évi szakmai tevékenységének ismertetője (max.3 oldal), kapcsolódó iratok (max.10 oldal).

2. A szervezet 2005. évi szakmai programjának tervezete.

3. A nyilvántartásban szereplésről szóló hiteles (a bíróság által hitelesített) 30 napnál nem régebbi igazolás.

4. Az érvényes alapszabály hiteles másolata (pályázó által lebélyegezve, aláírva, dátummal ellátva).

5. A szervezet bankszámláját vezető hitelintézet(ek) 30 napnál nem régebbi igazolását- a pontos számlaszám megjelölé-sével- a szervezet bankszámlájának vezetéséről, fizetőképességéről, valamint a pénzintézet által hitelesített aláírási címpéldányt.

6. Nyilatkozat (a többször módosított 217/1998. (XII. 30.) Kormányrendelet 83.§. alapján, cégszerű aláírással).

Az Űrlap nélkül érkezett, hiányosan, pontatlanul kitöltött vagy a határidő után benyújtott, továbbá a pályázati kiírásnak nem megfelelő pályázatokat a bíráló bizottság nem értékeli. Hiánypótlásra a pályázat beküldési határideje után nincs mód.

A miniszter által felkért szakértőkből álló szakmai, értékelő és javaslattevő bizottság a pályázat elbírálásához szükséges javaslatát a pályázat benyújtási határidejének lejártát követő 45 munkanapon belül készíti el. A támogatásokról a bizottság - a Döntési Jegyzőkönyvben rögzített - javaslata alapján 30 napon belül a miniszter dönt. A döntésről a pályázók levélben értesítést kapnak. Eredményhirdetés a döntést követő 15 napon belül az NKÖM honlapján olvasható, a tájékoztatás a ké-sőbbiekben a Kulturális Közlönyben is megjelenik.

Az NKÖM a nyertes pályázóval - a támogatás felhasználásának feltételeiről, folyósításának ütemezéséről, rendeltetésszerű felhasználásának ellenőrzéséről, elszámolásáról, a szerződésszegés jogkövetkezményeiről- szerződésben állapodik meg. A pályázó az elnyert összeget csak a támogatott célra fordíthatja, amelynek felhasználásáról köteles szöveges beszámolót, valamint tételes és hiteles pénzügyi elszámolást készíteni, és azokat a hitelesített pénzügyi bizonylatok (támogatott nevére szóló számlák, számlát helyettesítő bizonylatok, pénztári kifizetések, banki terhelések, stb.) másolatának egyidejű csatolásával legkésőbb 2006. január 31-ig beérkezően az NKA Igazgatóság Fejezeti Pályáztatási Csoport részére Budapest 1410. Pf. 219. címre megküldeni.

A kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a támogatási összeg rendeltetésszerű felhasználását és a beszámolót jogsza-bályban meghatározott szervek ellenőrzik (1992.évi XXXVIII. tv.13/A §, 121.§; 61/1999. (IV.21.) Korm.rend. 2 § (1) f).

Dr. Hiller István sk.

a nemzeti kulturális örökség minisztere

Űrlap letöltése

Nyilatkozat letöltése


A pályázati kiírás szövegének letöltése


 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok