2024. április 21.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának pályázati felhívása az országos hatókörű kulturális tevékenységet folytató társadalmi szervezetek 2006. évi költségvetési támogatására

2006. március 3.

A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának pályázati felhívása az országos hatókörű kulturális

tevékenységet folytató társadalmi szervezetek 2006. évi költségvetési támogatására

A kiírás letöltése (doc 75KB)

Űrlap és adatlap (doc 61KB)

A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma pályázatot hirdet a Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről szóló 2005. évi CLIII.. törvény 1. sz. melléklete XXIII. NKÖM fejezet 10/35 Civil és non-profit kulturális szer-vezetek támogatása előirányzat terhére az Országos kulturális szövetségek, társaságok és egyesülések támogatásá-ra. Rendelkezésre álló összeg: 70 mFt

Támogatást igényelhetnek az egyesülési jogról szóló - többször módosított - 1989. évi II. törvény alapján, az alapszabályukban országos hatókörű szervezetnek minősített, működő művészeti (rendelkezésre álló ösz-szeg: 45 mFt), közművelődési : (16,4 mFt), múzeumi : (2,8 mFt), könyvtári : (2,616 mFt), levéltári : (1,16 mFt), az ingatlan kulturális örökséget védő : (2,4 mFt) társadalmi szervezetek, szövetségek, társaságok, egyesü-letek (továbbiakban: szervezetek) az alapszabályban meghatározott alaptevékenységük működési feltételeihez, a feladat ellátásához feltétlenül szükséges tárgyi eszközök, berendezések beszerzéséhez. Ez utóbbi jogcímen elnyerhető összeg felső határa a pályázó számára megítélt támogatás 40 %-a, legfeljebb pályázónként 1 millió Ft. A tárgyi eszközök beszerzésének szükségességét szöveges indoklással kell alátámasztani.

Azok a szervezetek pályázhatnak, amelyek

o tagsága legalább 3 megyéből tevődik össze és/vagy tevékenységük legalább 3 megyére terjed ki,

o az NKÖM és/vagy az NKA által előző évben biztosított, lejárt határidejű támogatással elszámoltak.

A pályázaton alapítványok nem vehetnek részt. Nem részesülhet támogatásban az a szervezet, amely a korábbi év(ek)ben az NKÖM-től és/vagy az NKA-tól kapott, lejárt határidejű támogatással nem számolt el, azt nem a célnak megfelelően használta fel, illetve az elszámolást a támogató egyéb tartalmi, formai problémák, hiányossá-gok miatt nem fogadta el.

Egy pályázó csak egyetlen szakterülethez nyújthat be támogatási kérelmet. A pályázatot - az Űrlapot és mellékle-teit az Űrlapon feltűntetett példányszámban - 2006. március 31-ig beérkezően kizárólag postai úton lehet eljut-tatni az NKA Igazgatóság Fejezeti Pályáztatási Csoport részére 1388 Budapest, Postafiók 82. címre "Társa-dalmi szervezetek támogatása 2006." megnevezéssel. A pályázatok irányításában döntő jelentőségű a pályázó által megjelölt, az Űrlapon felsorolt tevékenységi kör és jelzőszám/betűjel. Ezeket kérjük a borítékon és a pá-lyázaton egyaránt feltűntetni. Az önbesorolástól függ, hogy a pályázat melyik pályázati kört értékelő bizottság-hoz kerül. Az amatőr művészeti tevékenységet folytató szervezetek a művészeti ágtól függetlenül a közműve-lődési körbe tartoznak.

A Pályázati Űrlap személyesen átvehető vagy postán igényelhető az NKÖM Ügyfélszolgálati Irodájától (1077 Budapest, Wesselényi u. 20. Tel: 484-7102, ügyfélfogadási idő: H-Cs: 9-12, 13-16, P: 9-12). Postai úton csak felbélyegzett, megcímzett válaszborítékkal együtt kérhető nyomtatvány.

A pályázati felhívás teljes dokumentumanyaga megjelenik a Kulturális Közlönyben, valamint az interneten is a www.nkom.hu honlapon (az Űrlap és a Nyilatkozat innen letölthető). A Pályázati Űrlaphoz kötelezően csato-landó mellékletek:

1. A szervezet 2005. évi szakmai tevékenységének ismertetője (max.3 oldal), kapcsolódó iratok (max.10 oldal).

2. A szervezet 2006. évi szakmai programjának tervezete.

3. A nyilvántartásban szereplésről szóló hiteles (a bíróság által hitelesített) 30 napnál nem régebbi igazolás.

4. Az érvényes alapszabály hiteles másolata (pályázó által lebélyegezve, aláírva, dátummal ellátva).

5. A szervezet bankszámláját vezető hitelintézet(ek) 30 napnál nem régebbi igazolását- a pontos számlaszám megjelölésével- a szervezet bankszámlájának vezetéséről, fizetőképességéről, valamint a pénzintézet által hi-telesített aláírási címpéldányt.

6. Nyilatkozat (a többször módosított 217/1998. (XII. 30.) Kormányrendelet 83.§. alapján, cégszerű aláírással).

Az Űrlap nélkül érkezett, hiányosan, pontatlanul kitöltött vagy a határidő után benyújtott, továbbá a pályázati ki-írásnak nem megfelelő pályázatokat a bíráló bizottság nem értékeli. Hiánypótlásra a pályázat beküldési határideje után nincs mód.

A miniszter által felkért szakértőkből álló szakmai, értékelő és javaslattevő bizottság a pályázat elbírálásához szükséges javaslatát a pályázat benyújtási határidejének lejártát követő 30 munkanapon belül készíti el. A támo-gatásokról a bizottság - a Döntési Jegyzőkönyvben rögzített - javaslata alapján a miniszter dönt. A döntésről a pá-lyázók levélben értesítést kapnak. Eredményhirdetés a döntést követő 15 napon belül az NKÖM honlapján olvas-ható, a tájékoztatás a későbbiekben a Kulturális Közlönyben is megjelenik.

Az NKÖM a nyertes pályázóval - a támogatás felhasználásának feltételeiről, folyósításának ütemezéséről, rendel-tetésszerű felhasználásának ellenőrzéséről, elszámolásáról, a szerződésszegés jogkövetkezményeiről- szerződés-ben állapodik meg. A pályázó az elnyert összeget csak a támogatott célra fordíthatja, amelynek felhasználásáról köteles szöveges beszámolót, valamint tételes és hiteles pénzügyi elszámolást készíteni, és azokat a hitelesí-tett pénzügyi bizonylatok (támogatott nevére szóló számlák, számlát helyettesítő bizonylatok, pénztári kifizeté-sek, banki terhelések, stb.) másolatának egyidejű csatolásával legkésőbb 2007. január 31-ig beérkezően az NKA Igazgatóság Fejezeti Pályáztatási Csoport részére 1388 Budapest, Postafiók 82. címre megküldeni.

A kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a támogatási összeg rendeltetésszerű felhasználását és a beszámolót jogszabályban meghatározott szervek ellenőrzik (1992.évi XXXVIII. tv.13/A §, 121.§; 61/1999. (IV.21.) Korm.rend. 2 § (1) f).

Dr. Bozóki András sk.

a nemzeti kulturális örökség minisztere


 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok