2024. április 15.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Az NKÖM pályázatot hirdet a helyi önkormányzatok részére, hivatásos zenekarok és énekkarok működésének kiegészítő támogatására

2005. február 21.

A pályázati felhívás letöltése

Adatlap letöltése


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről szóló 2004. évi CXXXV. törvény 5. számú mellékletének 9. pontja, valamint az 5/2005. (II.15.) NKÖM rendelet alapján a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma (NKÖM) pályázatot hirdet a helyi önkormányzatok részére, hivatásos zenekarok és énekkarok működésének kiegészítő támogatására. A rendelet a Magyar Közlöny 2005. 18. számában jelent meg és megtalálható a NKÖM honlapján.

1./ A pályázat értelmezésében hivatásos önkormányzati zenekar és énekkar (a továbbiakban együtt: együttes) a 2005. január 1-jét megelőzően a helyi önkormányzat által létrehozott és fenntartott, költségvetési szervként működő együttes, a helyi önkormányzat által alapított és kizárólagos tulajdonában lévő, vele közhasznú megállapodást kötött közhasznú társasági formában működő együttes, valamint az olyan önálló jogi személyiségű hivatásos együttes, amelyekkel a helyi önkormányzat a pályázatban meghatározott célok megvalósítása, illetve feladatok ellátása érdekében 2004. szeptember 1-éig hosszú távú - legalább 5 éves közszolgáltatási szerződést kötött.

2./ az együttesek közül az részesülhet a támogatásból

a) amelynek alaptevékenysége komolyzenei művek előadása,

b) amely többségében felsőfokú szakirányú végzettséggel rendelkező tagjait a fenntartó által vagy a közhasznú megállapodásban, illetve a közszolgáltatási szerződésben megállapított - az alaptevékenység ellátásához szükséges, a szakmai normáknak megfelelő - tartós, legalább 1 éves munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban foglalkoztatja, és

c) amely az alaptevékenység ellátásához szükséges, megfelelő tárgyi feltételekkel, valamint önálló művészeti és adminisztratív vezetéssel rendelkezik.

3./A központi költségvetés által a helyi önkormányzatok részére az együttesek működési kiadásaira a 2005. évre előirányzott 900 millió Ft-ot az érintett helyi önkormányzatok olyan célok megvalósításához kaphatják, amelyek elősegítik a hivatásos együttesek művészi színvonalának emelését és egyúttal javítják azok tevékenységének feltételeit.

Ilyen meghatározott célnak minősül különösen

a) az olyan zenei események megvalósítása, amelyekben kifejezésre jut az érintett helyi önkormányzatnak a zenei értékek létrehozatala, megőrzése, a hagyományok ápolása és az ifjúság zenei nevelése érdekében történő felelősségvállalása,

b) belföldi és külföldi vendégszereplések szervezése,

c) az együttes tagjai munkájának elismerése.

4. / A pályázatnak tartalmaznia kell:

o a pályázó nevét, székhelyét (címét), telefon- és telefax számát, valamint elektronikus elérhetőségét;

o a pályázati felhívás alapján igényelhető támogatásból megvalósítani tervezett tevékenységek, feladatok részletes ismertetését;

5./ A pályázathoz csatolni kell:

a) az együttes alapító okiratát vagy a közhasznú, illetve közszolgáltatási szerződést,

b) a helyi önkormányzat által fenntartott vagy támogatott együttes javára az önkormányzati költségvetési rendeletben meghatározott - a beruházási és felújítási előirányzatokkal csökkentett - önkormányzati hozzájárulás összegéről szóló kimutatást együttesenkénti bontásban,

c) a pályázati felhívás mellékletét képező adatlapot az együttes által kitöltve és a helyi önkormányzat által ellenjegyezve.

A helyi önkormányzatok a pályázatokat legkésőbb 2005. március 10-ig nyújtják be a székhelyük szerint illetékes Magyar Államkincstár Területi Igazgatóságára, illetve a Budapesti és Pest Megyei Regionális Igazgatóságra (a továbbiakban: Igazgatóság) 8 példányban.

Az Igazgatóság a pályázatot legkésőbb március 24-ig véleményével együtt továbbítja a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma Művészeti Főosztályára. (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.) Az Igazgatóság az önkormányzatok számára a hiányok pótlására legfeljebb nyolc napos határidőt ad.

A borítékra írják rá:

Helyi önkormányzatok hivatásos zenekari és énekkari pályázata

A pályázat azonosító száma: HÖ200503

A szétosztható keretösszeg 900 millió Ft.-

A támogatás odaítéléséről a helyi önkormányzatok által a pályázatban szolgáltatott adatok, valamint az együttesnek a központi költségvetésből juttatott egyéb bevétele figyelembevételével a nemzeti kulturális örökség minisztere (a továbbiakban: miniszter) által felkért szakmai bizottság javaslata alapján a miniszter dönt. A NKÖM az eredményt legkésőbb április 5-ig közzéteszi a minisztérium honlapján, valamint a döntésről levélben értesíti a pályázókat és az önkormányzatokat. Ezzel egyidejűleg értesíti a Belügyminisztériumot az önkormányzatok részére utalandó támogatások összegéről.

A támogatás az önkormányzatot illeti meg. Az önkormányzat a támogatott pályázóval - a támogatás igénybevételéről, felhasználásának feltételeiről, folyósításának ütemezéséről, rendeltetésszerű felhasználásának ellenőrzéséről és elszámolásáról, valamint a szerződésszegés jogkövetkezményeiről - szerződésben állapodik meg. Az NKÖM és az Igazgatóság egyaránt jogosult vizsgálni, hogy a támogatás a pályázatban meghatározott és a pályázó által vállalt célra került-e felhasználásra.

A pályázati kiírás és adatlap megtalálható a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma ügyfélszolgálati irodáján: 1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22. valamint letölthető a minisztérium honlapjáról: www.nkom.hu

Budapest, 2005. február

Dr. Bozóki András s.k.

a nemzeti kulturális örökség minisztere


 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok