2024. április 15.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Pályázati felhívás a nyilvános magánlevéltárként bejegyzett egyházi, alapítványi és egyéb magánlevéltárak 2007. évi költségvetési támogatására

2007. április 24.
Az Oktatási és Kulturális Minisztérium - a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény 34/C. §-a alapján - meghívásos pályázatot hirdet a nyilvános magánlevéltárként bejegyzett egyházi, alapítványi és egyéb magánlevéltárak részére, az őrizetükben lévő levéltári anyag szakszerű kezelését, valamint kutathatóságát elősegítő szakmai és technikai feltételek javítását szolgáló költségvetési támogatásra.

Pályázni az alábbi szakmai programra és eszközcsoportokra lehet:

1. A levéltári szakmai tevékenység elősegítése
1.1. levéltári segédletek és forráskiadványok megjelentetésének költségei (szerzői-, szerkesztői díjak és nyomdai költségek),
1.2. egyházközségek maradandó értékű iratainak levéltárba szállításával kapcsolatos költségek,
1.3. maradandó értékű iratok vásárlása (beleértve a reprográfiai eljárással készült dokumentumokat is),
1.4. levéltári kutatást, feldolgozást segítő kézikönyvek, szakkönyvek vásárlása.

2. A levéltári anyag kutathatóságát elősegítő technikai feltételek javítása
2.1. kutatótermi berendezések (speciális asztal, szék stb.) és világítástechnikai eszközök beszerzése,
2.2. számítógép és részegységeinek beszerzése,
2.3. számítógépes programfejlesztés, lemezvásárlás.

3. A raktározási feltételek javítása
3.1. biztonságtechnikai eszközök beszerzése és működésbe helyezése (pl.: tűzvédelmi- és betörésbiztonsági eszközök beszerzése),
3.2. raktárba árnyékolás-technikai eszközök beszerzése és felszerelése,
3.3. raktárba mikroklíma szabályozó-ellenőrző készülékek beszerzése és felszerelése.

A pályázatot pályázati űrlapon kell benyújtani, az abban megjelölt mellékletekkel és példányszámban. A pályázati felhívást és a pályázati űrlapot a Közgyűjteményi Főosztály a nyilvános magánlevéltárak részére postán megküldi, illetve a minisztérium honlapján: http://www.okm.gov.hu közzéteszi, illetve a Kulturális Közlönyben megjelenteti. Nem részesülhet támogatásban az az intézmény, amely a korábbi év(ek)ben az NKÖM/OKM-től és vagy az NKA-tól kapott, lejárt határidejű támogatással nem számolt el, azt nem a célnak megfelelően használta fel, illetve az elszámolást a támogató egyéb tartalmi, formai hiányosságok miatt nem fogadta el.

A pályázat kizárólag postai úton adható be "A nyilvános magánlevéltárak költségvetési támogatása" megjelöléssel az Oktatási és Kulturális Minisztérium címére (1884 Budapest, Pf. 1.). A pályázattal kapcsolatos részletesebb információ az Oktatási és Kulturális Minisztérium Közgyűjteményi Főosztálya címén (1055 Budapest, Szalay u. 10-14.), telefonszámán (473-7595) kérhető.

A pályázat kötelező mellékletei:
  1. Jogi dokumentáció.
    • Alapító okirat fenntartó által hitelesített példánya, amely 30 napnál nem régebbi, pecséttel, dátummal, aláírással ellátott dokumentum.
    • A szervezet nyilvántartásban szerepléséről 30 napnál nem régebbi igazolás, illetve annak a bíróság által hitelesített másolata. (Alapítványok illetve egyház által fenntartott társadalmi szervezetek.)
  2. Írásbeli nyilatkozat az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított (217/1998./XII. 30.) Kormányrendelet 83. §-a alapján cégszerű aláírással 2 példányban. (Nyilatkozatok mellékelve)
  3. A pályázó bankszámláját vezető hitelintézet(ek) 30 napnál nem régebbi igazolása - a pontos számlaszám megjelöléssel - a pályázó bankszámla vezetéséről, fizetőképesséégéről, hitelesített banki aláíró karton másolata.
  4. Költségterv az igényelt támogatás felhasználására (nyomtatvány mellékelve). Amennyiben több szakmai program megvalósítására kéri a támogatást, feladatonként külön költségvetést kell mellékelni. A nyomtatvány sokszorosítható.
  5. A pályázat szakmai céljának, megvalósítási módjának részletes leírása.
  6. Az intézmény 2006. évi szakmai tevékenységének ismertetése (legfeljebb 2 oldal).
A hiányosan, pontatlanul kitöltött vagy határidő után benyújtott, továbbá a pályázati kiírásnak nem megfelelő pályázatokat a bíráló bizottság nem értékeli. Hiánypótlásra a pályázat beküldési határideje után nincs mód. A szakmai javaslattevő bizottság (Levéltári Kollégium) a pályázat elbírálásához szükséges javaslatát a pályázat benyújtási határidejének lejártát követő 45 munkanapon belül készíti el. A támogatás mértékéről a bizottság (Levéltári Kollégium) - a Döntési jegyzőkönyvben rögzített - javaslata alapján 30 napon belül a miniszter dönt. A döntésről a pályázók levélben értesítést kapnak. A kedvezményezettek névsora a döntést követő 15 napon belül az OKM honlapján olvasható, amely a későbbiek során a Kulturális Közlönyben is megjelenik.

Az OKM a nyertes pályázóval - a támogatás felhasználásának feltételeiről, folyósításának ütemezéséről, rendeltetésszerű felhasználásának ellenőrzéséről, elszámolásáről, a szerződésszegés következményeiről - szerződésben állapodik meg. A pályázó az elnyert összeget kizárólag a támogatott feladat megvalósítására fordíthatja, amelynek felhasználásáról köteles szöveges beszámolót, valamint tételes és hiteles elszámolást készíteni és azokat a hitelesített pénzügyi bizonylatok (támogatott nevére szóló számlák, számlát helyettesítő bizonylatok, pénztári kifizetések, banki terhelések, stb.) másolatának egyidejű csatolásával a szerződésben foglalt határidőig az OKM Közgyűjteményi Főosztálya részére 1884 Budapest Pf. 1. címre megküldeni.

A kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a támogatási összeg rendeltetésszerű felhasználását és a beszámolót jogszabályban meghatározott szervekellenőrzik (1992. évi XXXVIII. tv. 13/A.§; 121.§; 312/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. §. (1).

A pályázat beadási határideje: 2007. július 31.

Dr. Hiller István sk.
oktatási és kulturális miniszter
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok