2024. április 14.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Az OKM rendelete a helyi önkormányzatok részére a hivatásos önkormányzati zenekarok és énekkarok működésére adható támogatások igénybevételének rendjéről

2007. február 16.
Az oktatási és kulturális miniszter
5/2007. (II.13.) OKM rendelete
a helyi önkormányzatok részére a hivatásos önkormányzati zenekarok és énekkarok működésére adható támogatások igénybevételének rendjéről

Az oktatási és kulturális miniszter feladat- és hatásköréről szóló 167/2006.(VII. 28.) Korm. rendelet 1.§-ának d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló 2006. évi CXXVII. törvény 5. számú melléklete 8. pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. §

(1) E rendelet hatálya a hivatásos önkormányzati zenekart és énekkart fenntartó vagy hivatásos önkormányzati zenekart és énekkart támogató helyi önkormányzatokra terjed ki.
(2) E rendelet alkalmazásában hivatásos önkormányzati zenekar és énekkar (a továbbiakban együtt: együttes) a helyi önkormányzat által létrehozott és fenntartott költségvetési szervként működő együttes, továbbá a helyi önkormányzat által alapított és kizárólagos tulajdonában lévő, és a helyi önkormányzattal közhasznú megállapodást kötött közhasznú társasági formában működő szervezet, valamint az olyan önálló jogi személyiségű hivatásos együttes, amellyel, vagy amelynek fenntartójával annak működtetésére a helyi önkormányzat 2006. szeptember 1-je előtt megkötött, hosszú távú - legalább 5 éves -közszolgáltatási szerződéssel rendelkezik.

2. §

Az 1. § (2) bekezdésében meghatározott együttesek közül az részesülhet a támogatásból
 1. amelynek alaptevékenysége komolyzenei művek előadása,
 2. amely többségében felsőfokú szakirányú végzettséggel rendelkező tagjait a fenntartó által vagy a közhasznú megállapodásban, illetve a közszolgáltatási szerződésben megállapított - az alaptevékenység ellátásához szükséges, a szakmai normáknak megfelelő létszámban - tartós, legalább 1 éves munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban foglalkoztatja, és
 3. amely az alaptevékenység ellátásához szükséges, megfelelő tárgyi feltételekkel, valamint önálló művészeti és adminisztratív vezetéssel rendelkezik.
3. §

A központi költségvetés által az együttesek működési kiadásaira a 2007. évre előirányzott 1010 millió Ft-ot az érintett helyi önkormányzatok olyan célok megvalósításához igényelhetik, amelyek elősegítik a hivatásos együttesek művészi színvonalának emelését és javítják azok tevékenységének feltételeit.

4. §

(1) A 3. §-ban meghatározott összegből a helyi önkormányzatok igénybejelentés alapján részesülhetnek támogatásban.
(2) A támogatás mértékét a helyi önkormányzatok által szolgáltatott adatok, valamint az együttesnek a központi költségvetésből juttatott egyéb bevétele figyelembevételével, az Oktatási és Kulturális Minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) illetékes szakmai területe, valamint a reprezentatív szakmai és érdek-képviseleti szervek által delegált tagokból álló szakmai bizottság javaslata alapján az oktatási és kulturális miniszter (a továbbiakban: miniszter) állapítja meg. A szakmai bizottság tagjait a miniszter kéri fel.

5. §

(1) A támogatás igényléséhez az érintett helyi önkormányzatoknak az alábbi dokumentumokat és adatokat kell megküldeniük:
 1. az igénylő neve, székhelye (címe), telefon- és telefax száma, valamint elektronikus elérhetősége;
 2. az igényelt támogatásból megvalósítani tervezett tevékenységek, feladatok ütemezése, és azok költségigényének részletes ismertetése költség-nemenkénti bontásban;
 3. a helyi önkormányzat által fenntartott vagy támogatott együttes javára az önkormányzati költségvetési rendeletben meghatározott - a beruházási és felújítási előirányzatokkal csökkentett - önkormányzati hozzájárulás összegéről szóló kimutatás együttesenkénti bontásban;
 4. az együttes alapító okirata vagy a közhasznú, illetve a közszolgáltatási szerződés;
 5. a Melléklet szerinti adatlap az együttes által kitöltve és a helyi önkormányzat által ellenjegyezve;
 6. a 2006-ban elnyert támogatás felhasználásáról szóló, az együttesnek a helyi önkormányzathoz benyújtott szakmai beszámolója.
(2) Az igénybejelentéshez csatolni kell az igénylő aláírt nyilatkozatát:
 1. az igénybejelentésben foglalt adatok, információk, dokumentációk helytállóságáról,
 2. a rendezett munkaügyi kapcsolatokról,
 3. arról, hogy a megvalósítani tervezett feladat vonatkozásában más pályázaton részt vett-e, illetve milyen más állami és egyéb támogatást vesz igénybe,
 4. arról, hogy nincs 60 napon túli köztartozása.
(3) Nem nyújtható támogatás olyan igénylő részére, aki
 1. a támogatás iránti igénybejelentésében valótlan vagy megtévesztő adatokat szolgáltatott,
 2. e rendelet kihirdetését megelőző 5 évben az államháztartás bármely alrendszeréből folyósított támogatást a támogatási szerződésben megjelölt céltól részben vagy egészben eltérő célra használta fel, vagy azzal nem számolt el,
 3. nem tett eleget valamely, az elbírálást érintő jogszabályi kötelezettségének.
6. §

A helyi önkormányzatok a támogatást a Magyar Államkincstár illetékes Területi Igazgatóságai, valamint a Fővárosi és Pest megyei Regionális Igazgatóság (a továbbiakban: Igazgatóság) útján igénylik 2007. március 15-ig. Az Igazgatóság az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 64/B. § (3) bekezdésének megfelelően megvizsgálja a támogatási igényt, és legkésőbb március 26-ig véleményével együtt továbbítja a minisztériumnak. Az Igazgatóság a helyi önkormányzatok számára a hiányok pótlására legfeljebb nyolc napos határidőt ad.

7. §

(1) A döntést a minisztérium közzéteszi a honlapján és a tárgyév április 13-áig értesíti a támogatásban részesült helyi önkormányzatokat, ezzel egyidejűleg az érintett önkormányzatok és a részükre jóváhagyott támogatási összeg jegyzékét utalványozás céljából megküldi az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztériumnak.
(2) A megítélt támogatást egy összegben a Magyar Államkincstár folyósítja április 26-áig a helyi önkormányzatok költségvetési elszámolási számlájára.

8. §

(1) A helyi önkormányzat a támogatás rendeltetésszerű felhasználásáról a tárgyévben december 31-i határnappal, a mindenkori zárszámadás keretében és rendje szerint köteles elszámolni. A támogatásnak a tárgyév december 31-én feladattal terhelt maradványával a tárgyévet követő év június 30-ig kell elszámolni.
(2) Amennyiben a helyi önkormányzat a támogatást vagy annak egy részét jogtalanul vette igénybe, azt nem a megjelölt feladatra használta fel, vagy a támogatások igényléséhez valótlan adatot szolgáltatott, a támogatást a központi költségvetés javára köteles visszafizetni. A jogtalanul igénybe vett összeg után a helyi önkormányzat a jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő mértékű kamatot fizet a jogtalan igénybevétel napjától a visszafizetés napjáig.
(3) A támogatások igénybevételének és az elszámolás szabályszerűségének vizsgálatát az Igazgatóságok végzik.
(4) A támogatások felhasználását - az erre külön jogszabályban meghatározott szerveken túlmenően - alkalomszerűen, helyszíni ellenőrzés keretében a minisztérium is ellenőrizheti.
(5) Ha a helyi önkormányzat a költségvetési rendeletében e célra saját forrásból tervezett támogatását csökkenti, az eredeti előirányzat és a ténylegesen teljesített saját támogatás után számított zenekari, énekkari működtetési támogatás különbözetére nem jogosult, köteles azt a központi költségvetésnek visszautalni.

9. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Ezzel egyidejűleg hatályát veszti a helyi önkormányzatok részére a hivatásos önkormányzati zenekarok és énekkarok működésére adható támogatások igénybevételének rendjéről szóló 4/2006.(II. 8.) NKÖM rendelet.


dr. Hiller István s.k.,
oktatási és kulturális miniszter

 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok