2023. március 30.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Az OKM rendelete a helyi önkormányzatok által fenntartott múzeumok szakmai támogatásáról

2007. február 16.
Az oktatási és kulturális miniszter
6/2007. (II.13) OKM rendelete
a helyi önkormányzatok által fenntartott múzeumok szakmai támogatásáról

Az oktatási és kulturális miniszter feladat- és hatásköréről szóló 167/2006.(VII. 28.) Korm. rendelet 1.§-ának d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló 2006. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) 5. számú mellékletének 7. pontjában kapott felhatalmazás alapján - a pénzügyminiszterrel és az önkormányzati és területfejlesztési miniszterrel egyetértésben - a következőket rendelem el:

1. §

(1) A támogatásban azon helyi önkormányzatok részesülhetnek, amelyek működési engedéllyel rendelkező muzeális intézményeket tartanak fenn.

(2) A támogatásra fordítható összeg a költségvetési törvény 5. számú mellékletének 7. pontjában megjelölt összeg 32 %-a.

2. §

A támogatás az alábbi feladatokra igényelhető:
a) állandó kiállítás előkészítése, létrehozása, teljes körű felújítása, illetve korszerűsítése,
b) az állandó kiállításokhoz kapcsolódó infrastrukturális beruházások, műtárgy- és biztonságvédelmi fejlesztés
c) műemléki felújítást követő, az állandó kiállításhoz kapcsolódó szakmai fejlesztés,

3. §

(1) A helyi önkormányzat a támogatás iránti kérelmét március 30-ig juttatja el a Magyar Államkincstár illetékes Területi Igazgatóságaihoz, valamint a Fővárosi és Pest megyei Regionális Igazgatósághoz (a továbbiakban: Igazgatóság). Az Igazgatóság az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 64/B. §-a (3) bekezdésének megfelelően megvizsgálja a támogatási igényeket, és nem megfelelő, hiányos igény esetében legfeljebb 8 napos határidő kitűzésével hiánypótlásra szólítja fel a támogatás igénylőjét, majd legkésőbb a tárgyév április 16-ig véleményével együtt továbbítja az Oktatási és Kulturális Minisztériumnak (a továbbiakban: OKM).

(2) A kérelmet a Melléklet szerinti adatlapon kell benyújtani.

(3) A kérelemhez csatolni kell a következő dokumentumokat:
a) a múzeum alapfeladatával és arculatával összhangban lévő, a fenntartó helyi önkormányzat kulturális, településfejlesztési (megyei önkormányzat esetén az adott megyére vonatkozó területfejlesztési) és turisztikai koncepciójához illeszkedő fejlesztési programot,
b) a tervezett fejlesztés, a kiállítás hasznosításának várható eredményeit (közösségi, közművelődési és gazdasági hatások),
c) a kiállításra vonatkozó marketingtervet, valamint a fejlesztés ütemezett közművelődési és múzeumpedagógiai hasznosítási tervét,
d) feladatokra és költségnemekre lebontott részletes költségvetést az önrész feltüntetésével, valamint a pénzügyi ütemezést, beleértve a működtetés költségeit is,
e) a támogatás alapjául szolgáló saját forrás betervezését igazoló helyi önkormányzati költségvetési rendelet megfelelő fejezetének hiteles másolatát,
f) kiállítások létrehozása, felújítása, korszerűsítése esetén a kiállítás véglegesített és elfogadott szakmai forgatókönyvét és látványtervét, valamint a kiállítás műtárgyvédelmi szakvéleményét,
g) építési munkával járó fejlesztések esetén a jogerős építési engedélyt (ennek hiányában az elvi építési engedélyt) és az érintett ingatlanra vonatkozó, 30 napnál nem régebbi tulajdoni lapot, valamint a megvalósítandó építmény látványtervét.
h) a pályázó aláírt nyilatkozatát
ha) a pályázatban foglalt adatok, információk, dokumentációk helytállóságáról,
hb) annak tudomásulvételéről, hogy a támogatás kedvezményezettjének megnevezése, a támogatás tárgya, a támogatás összege nyilvánosságra hozható,
hc) a rendezett munkaügyi kapcsolatokról,
hd) arról, hogy nincsen 60 napon túli köztartozása
he) arról, hogy a megvalósítani tervezett feladat vonatkozásában más pályázaton részt vett-e, illetve milyen más állami és egyéb támogatást vesz igénybe,
hf) arról, hogy a pályázat szabályszerűségének és a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek által történő ellenőrzéséhez hozzájárul.

(4) Nem nyújtható támogatás olyan pályázó részére, aki
a) a támogatás iránti kérelmében valótlan vagy megtévesztő adatokat szolgáltatott,
b) a pályázat kiírását megelőző 5 évben az államháztartás bármely alrendszeréből folyósított támogatást a támogatási szerződésben megjelölt céltól részben vagy egészben eltérő célra használta fel, vagy azzal nem számolt el,
c) nem tett eleget valamely, az elbírálást érintő jogszabályi kötelezettségének

(5) A támogatás feltétele a 2 § a) és c) pontjában meghatározott esetekben, 10%, a b) pontjában meghatározott esetekben 30% önrész.

4. §

(1) A támogatásról az oktatási és kulturális miniszter dönt.

(2) A bírálat során előnyt élveznek a saját bevételt növelő, valamint a komplex múzeumi fejlesztésen alapuló pályázatok, valamint a kötelező önrészt meghaladó önkormányzati finanszírozással tervezett fejlesztések.

(3) Az OKM a döntést tárgyév május 31-ig közzéteszi a Kulturális Közlönyben, valamint saját honlapján.

(4) Az OKM az adott pályázat megvalósítására vonatkozó, szakmai feltételeket rögzítő támogatási szerződést köt a nyertes helyi önkormányzatokkal. Az OKM a szerződések egy példányát - aláírás után - és a támogatásban részesített helyi önkormányzatok, valamint a részükre jóváhagyott támogatási összeg jegyzékét - papír alapon és elektronikus formában is - legkésőbb 2007. június 15-ig utalványozás céljából megküldi az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztériumnak.

5. §

(1) A helyi önkormányzat gondoskodik arról, hogy a támogatást az e rendeletben előírt célra és a támogatási szerződésben meghatározott feltételek szerint használják fel, valamint, hogy az adott intézmény a központi támogatáshoz az önrésszel együtt - a támogatási összegnek a helyi önkormányzat költségvetési elszámolási számlájára történő megérkezésétől számított - nyolc banki napon belül hozzáférhessen.

(2) A helyi önkormányzatnak gondoskodnia kell a kapott támogatás felhasználásának elkülönített és naprakész nyilvántartásáról, az ellenőrzésre feljogosított szervek megkeresésére az ellenőrzés lefolytatásához szükséges tájékoztatás megadásáról és a kért dokumentumok rendelkezésre bocsátásáról.

(3) A helyi önkormányzat a kapott támogatás felhasználásáról a tárgyév december 31-i határnapjával, a mindenkori zárszámadás keretében és annak rendje szerint köteles elszámolni. A támogatásnak a tárgyév december 31-én feladattal terhelt maradványával a tárgyévet követő június 30-ig kell elszámolni.

(4) A támogatások igénybevételének és az elszámolás szabályszerűségének vizsgálatát az Igazgatóság végzi. Az erre külön jogszabályban meghatározott szerveken túlmenően az OKM
a) a szakmai megvalósulást szakértők útján folyamatosan ellenőrizheti, és
b) vizsgálhatja, hogy a támogatás a pályázatban meghatározott és a pályázó által vállalt célra került-e felhasználásra.

(5) A helyi önkormányzat, ha a támogatás igényléséhez valótlan adatot szolgáltatott, vagy a támogatást nem a támogatási szerződésben megfogalmazott feltételek szerint használta fel, úgy azt köteles haladéktalanul visszafizetni a központi költségvetés javára. A visszafizetendő támogatást a jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő mértékű kamat terheli a jogtalan igénybevétel napjától a visszafizetés napjáig.

6. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a helyi önkormányzatok által fenntartott múzeumok szakmai támogatásáról szóló 5/2006. (II.24.) NKÖM rendelet, továbbá a helyi önkormányzatok könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatásáról szóló 4/2004. (II.20.) NKÖM rendelet 10. §-a.

(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a helyi önkormányzatok könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatásáról szóló 4/2004. (II.20.) NKÖM rendelet

a) 2.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:
"2. § A könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás összege a Magyar Köztársaság költségvetéséről szóló törvényben meghatározott összeg 34-34 %-a.",
b) 5. § (6) bekezdésében "a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma" szövegrész helyébe "az Oktatási és Kulturális Minisztérium" szövegrész lép,
c) 7. § (7) bekezdésében "a nemzeti kulturális örökség minisztere" szövegrész helyébe "az oktatási és kulturális miniszter" szövegrész, "a Belügyminisztériumnak" szövegrész helyébe "az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztériumnak" szövegrész lép,
d) 9. § (1) bekezdésében a " Magyar Művelődési Intézetnek" szövegrész helyébe a "Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátusnak" szövegrész lép,
e) 9. § (4) bekezdésében "a nemzeti kulturális örökség minisztere" szövegrész helyébe "az oktatási és kulturális miniszter" szövegrész, "a Belügyminisztériumnak" szövegrész helyébe "az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztériumnak" szövegrész lép.


Dr. Hiller István s.k.,
oktatási és kulturális miniszter
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok