2024. április 15.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Az oktatási és kulturális miniszter 8/2009. (III. 4.) OKM rendelete a helyi önkormányzatok részére az önkormányzati és egyéb hivatásos zenei előadó-művészeti szervezetek működésére adható támogatások igénybevételének rendjéről

2009. március 4.
A Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvény 5. számú melléklete 8. pontjában foglalt felhatalmazás alapján az oktatási és kulturális miniszter feladat- és hatásköréről szóló 167/2006.(VII. 28.) Korm. rendelet 1.§-ának d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

A rendelet hatálya

1. §

E rendelet hatálya kiterjed
 1. a hivatásos önkormányzati zenekarra és énekkarra, valamint az e szervezeteket fenntartó vagy támogató helyi önkormányzatokra, továbbá
 2. az egyéb hivatásos zenei előadó-művészeti szervezetekre, valamint az e szervezeteket támogató helyi önkormányzatokra.
A hivatásos önkormányzati zenekarok és énekkarok támogatása

2. §

(1) E rendelet alkalmazásában hivatásos önkormányzati zenekar és énekkar a helyi önkormányzat által létrehozott és fenntartott költségvetési szervként működő zenekar és énekkar, továbbá a helyi önkormányzat által alapított és kizárólagos tulajdonában lévő, és a helyi önkormányzattal közhasznú megállapodást kötött közhasznú társasági formában működő zenekar és énekkar, valamint az olyan önálló jogi személyiségű hivatásos zenekar és énekkar, amellyel, vagy amelynek fenntartójával annak működtetésére a helyi önkormányzat 2008. szeptember 1-je előtt megkötött, hosszú távú - legalább 5 éves - közszolgáltatási szerződéssel rendelkezik.

(2) A hivatásos önkormányzati zenekarok és énekkarok (a továbbiakban: együttes) közül az részesülhet a 3. §-ban meghatározott támogatásból
 1. amelynek alaptevékenysége komolyzenei művek előadása,
 2. amely többségében felsőfokú szakirányú végzettséggel rendelkező tagjait a fenntartó által vagy a közhasznú megállapodásban, illetve a közszolgáltatási szerződésben megállapított - az alaptevékenység ellátásához szükséges, a szakmai normáknak megfelelő létszámban - tartós, legalább 1 éves munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban foglalkoztatja, és
 3. amely az alaptevékenység ellátásához szükséges, megfelelő tárgyi feltételekkel, valamint önálló művészeti és adminisztratív vezetéssel rendelkezik.
3. §

Az együttesek működési kiadásaira a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvény (továbbiakban: tv.) 5. számú melléklete 8. pontjának a) alpontjában 2009. évre előirányzott támogatást az érintett helyi önkormányzatok olyan célok megvalósításához igényelhetik, amelyek elősegítik a hivatásos együttesek művészi színvonalának emelését és javítják azok tevékenységének feltételeit.

4. §

(1) A helyi önkormányzatok (a továbbiakban: igénylő) igénybejelentés alapján részesülhetnek támogatásban és a támogatást kizárólag az igénybejelentésben meghatározott célra használhatják fel.

(2) A támogatás mértékét a helyi önkormányzatok által szolgáltatott adatok, valamint az együttesnek a központi költségvetésből juttatott egyéb bevétele figyelembevételével, az Oktatási és Kulturális Minisztérium (a továbbiakban: minisztérium), valamint a reprezentatív szakmai és érdek-képviseleti szervek által javasolt, az oktatási és kulturális miniszter (a továbbiakban: miniszter) által felkért tagokból álló szakmai bizottság javaslata alapján a miniszter állapítja meg.

5. §

(1) A támogatás igényléséhez az érintett helyi önkormányzatoknak az alábbi dokumentumokat és adatokat kell megküldeniük három példányban:
 1. az igénylő neve, székhelye (címe), telefon- és telefax száma, valamint elektronikus elérhetősége,
 2. az igényelt támogatásból megvalósítani tervezett tevékenységek, feladatok ütemezése, és azok költségigényének részletes ismertetése költség-nemenkénti bontásban,
 3. a helyi önkormányzat által fenntartott vagy támogatott együttes javára az önkormányzati költségvetési rendeletben meghatározott - a beruházási és felújítási előirányzatokkal csökkentett - önkormányzati hozzájárulás összegéről szóló kimutatás együttesenkénti bontásban,
 4. az együttes alapító okiratának vagy a közhasznú, illetve a közszolgáltatási szerződésének a fenntartó által hitelesített másolata,
 5. az együttes képviselője által aláírt és a helyi önkormányzat által ellenjegyzett, az együttes adatait tartalmazó, a melléklet szerinti adatlap,
 6. a 2008-ban elnyert támogatás felhasználásáról szóló, az együttes helyi önkormányzathoz benyújtott szakmai beszámolójának másolata, és
 7. az együttesre vonatkozó, az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 83. § (2) bekezdésében meghatározott írásbeli nyilatkozatok az önkormányzati költségvetési szervként működő zenekarok és énekkarok kivételével.
(2) Nem nyújtható támogatás olyan igénylő részére, aki
 1. a támogatás iránti igénybejelentésében valótlan vagy megtévesztő adatokat szolgáltatott,
 2. e rendelet kihirdetését megelőző 5 évben az államháztartás bármely alrendszeréből folyósított támogatást a támogatási szerződésben megjelölt céltól részben vagy egészben eltérő célra használta fel, vagy azzal nem számolt el,
 3. nem tett eleget valamely, az elbírálást érintő jogszabályi kötelezettségének.
6. §

A helyi önkormányzatok a támogatást a Magyar Államkincstár Regionális Igazgatósága illetékes megyei szervezeti egységei (a továbbiakban: Igazgatóság) útján igénylik 2009. március 23-ig (postára adás dátuma szerint). Az Igazgatóság az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 64/B. § (3) bekezdésének megfelelően megvizsgálja a támogatási igényt, és legkésőbb április 6-ig véleményével együtt továbbítja a minisztériumnak. Az Igazgatóság a helyi önkormányzatok számára a hiányok pótlására legfeljebb nyolc napos határidőt ad, és nem továbbítja a támogatási igényt a minisztérium részére, ha a támogatás igénylője a hiánypótlásnak nem tesz eleget, vagy azt nem megfelelően teljesíti. Az Igazgatóság erről tájékoztatja az igényt benyújtó önkormányzatot, valamint a minisztériumot.

Az egyéb hivatásos zenei előadó-művészeti szervezetek támogatása

7. §

(1) Pályázati úton a tv. 5. számú melléklete 8. pontjának b) alpontja szerint a 2009. évre előirányzott támogatást kaphatnak a hangversenyprogramok, operaelőadások, bel- és külföldi vendégszereplések, ifjúsági koncertek, kortárs zenei bemutatók megrendezéséhez, hangfelvételek elkészítéséhez, archiválásához, azok az egyéb hivatásos zenei előadó-művészeti szervezetek (a továbbiakban: hivatásos zenei előadó-művészeti szervezetek), amelyek
 1. alaptevékenysége komolyzenei vagy jazzművek előadása,
 2. legalább két éve folyamatosan működnek,
 3. alaptevékenységük ellátásához szükséges, megfelelő tárgyi feltételekkel, valamint önálló művészeti és adminisztratív vezetéssel rendelkeznek, és
 4. helyi önkormányzattal közszolgáltatási szerződést kötöttek.
(2) Pályázatot a helyi önkormányzat nyújthat be a hivatásos zenei előadó-művészeti szervezet számára.

(3) A pályázatban meg kell jelölni az alábbiakat:
 1. a hivatásos zenei előadó-művészeti szervezet neve, székhelye (címe), telefon- és telefax száma, valamint elektronikus elérhetősége,
 2. az igényelt támogatásból megvalósítani tervezett tevékenységek, feladatok ütemezése, és azok költségigényének részletes ismertetése költségnemenkénti bontásban, és
 3. a 2009. évre tervezett részletes művészeti elképzelések terve (részletezve a hangversenyprogramok, bel- és külföldi vendégszereplések, ifjúsági koncertek, a hangfelvételek programját).
(4) A pályázathoz a következő dokumentumokat kell csatolni:
 1. az (1) bekezdésében meghatározott feltételek fennállásáról szóló nyilatkozatok,
 2. a hivatásos zenei előadó-művészeti szervezet alapító okiratának és a helyi önkormányzattal kötött közszolgáltatási szerződésének hiteles másolata, és
 3. az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet 83. § (2) bekezdésében meghatározott írásbeli nyilatkozatok.
(5) A hivatásos zenei előadó-művészeti szervezet pályázatot a helyi önkormányzathoz papír alapon három példányban és ezzel egyidejűleg elektronikus úton 2009. március 13-ig (postára adás napja) nyújthatja be. A helyi önkormányzat március 23-ig nyújtja be a pályázatot az Igazgatóság részére, és ezzel egyidejűleg elektronikus úton továbbítja a muveszeti@nefmi.gov.hu címre. Az Igazgatóság a továbbiakban a 6.§-ban meghatározottak szerint jár el.

(6) A támogatás odaítéléséről - a reprezentatív szakmai és érdek-képviseleti szervek által javasolt, a miniszter által felkért tagokból álló szakmai bizottság javaslata alapján a - a miniszter dönt.

Közös szabályok

8. §

(1) A támogatásról szóló döntést a minisztérium közzéteszi a honlapján és 2009. április 20-ig értesíti az érintett helyi önkormányzatokat, ezzel egyidejűleg az önkormányzatok és a jóváhagyott összeg jegyzékét utalványozás céljából megküldi az Önkormányzati Minisztériumnak.

(2) A megítélt támogatást egy összegben a Magyar Államkincstár folyósítja április 27-ig a helyi önkormányzatok költségvetési elszámolási számlájára.

9. §

(1) A helyi önkormányzat gondoskodik a kapott támogatás felhasználásának elkülönített és naprakész nyilvántartásáról, az ellenőrzésre feljogosított szervek megkeresésére az ellenőrzés lefolytatásához szükséges tájékoztatás megadásáról, valamint az ellenőrzéshez szükséges dokumentumok rendelkezésre bocsátásáról.

(2) A helyi önkormányzat a támogatás rendeltetésszerű felhasználásáról 2009. december 31-ig, a mindenkori zárszámadás keretében és rendje szerint köteles elszámolni. A támogatásnak a tárgyév december 31-én feladattal terhelt maradványával a tárgyévet követő év június 30-ig kell elszámolni.

(3) Ha a helyi önkormányzat a támogatást vagy annak egy részét jogtalanul vette igénybe, azt nem a megjelölt feladatra használta fel, vagy a támogatások igényléséhez valótlan adatot szolgáltatott, a támogatást a központi költségvetés javára köteles visszafizetni. A jogtalanul igénybe vett összeg után a helyi önkormányzat a jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő mértékű kamatot fizet a jogtalan igénybevétel napjától a visszafizetés napjáig.

(4) A támogatások igénybevételének és az elszámolás szabályszerűségének vizsgálatát az Igazgatóságok végzik.

(5) A támogatások felhasználását - az erre külön jogszabályban meghatározott szerveken túlmenően - alkalomszerűen, helyszíni ellenőrzés keretében a minisztérium is ellenőrizheti.

(6) Ha a helyi önkormányzat a költségvetési rendeletében e célra saját forrásból tervezett támogatását csökkenti, az eredeti előirányzat és a ténylegesen teljesített saját támogatás után számított zenekari, énekkari működtetési támogatás különbözetére nem jogosult, köteles azt a központi költségvetésnek visszautalni.

10. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2010. július 1-jén hatályát veszti.


Budapest, 2009. március 4.


Dr. Hiller István
oktatási és kulturális miniszter
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok