2024. április 15.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Az oktatási és kulturális miniszter 3/2008. (II.19.) OKM rendelete a helyi önkormányzatok által fenntartott múzeumok szakmai támogatásáról

2008. március 10.
Az oktatási és kulturális miniszter feladat- és hatásköréről szóló 167/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló 2007. évi CLXIX. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) 5. számú mellékletének 7. pontjában kapott felhatalmazás alapján - a pénzügyminiszterrel, valamint az önkormányzati és területfejlesztési miniszterrel egyetértésben - a következőket rendelem el:

1. §

(1) A szakmai támogatásban (a továbbiakban: támogatás) azon helyi önkormányzatok részesülhetnek, amelyek működési engedéllyel rendelkező múzeumokat tartanak fenn.

(2) A támogatásra fordítható összeg a költségvetési törvény 5. számú mellékletének 7. pontjában megjelölt összeg 32 %-a.

2. §

A támogatás az alábbi feladatokra igényelhető:
  1. nagyszabású - 10 millió forintnál nagyobb forrásigényű - állandó kiállítás előkészítése, létrehozása, teljes körű felújítása, illetve korszerűsítése, beleértve a roma kultúra értékeit bemutató kiállításrész kialakítását, valamint a kiállításhoz kapcsolódó több idegen nyelven előállított katalógusok, illetve kiállítási vezetők, ismertetők megjelentetése (könyv, CD, DVD formában),
  2. az állandó kiállításokhoz kapcsolódó műtárgy- és biztonságvédelmi fejlesztés,
  3. regionális jelentőségű szabadtéri néprajzi gyűjtemények komplex szakmai megújítása.
3. §

(1) A helyi önkormányzat a támogatás iránti kérelmét 2008. március 31-ig juttatja el a Magyar Államkincstár illetékes Regionális Igazgatóságához (a továbbiakban: Igazgatóság). Az Igazgatóság az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 64/B. §-a (3) bekezdésének megfelelően megvizsgálja a támogatási igényeket, és a nem megfelelő, hiányos igény esetében legfeljebb 8 napos határidő kitűzésével hiánypótlásra szólítja fel a támogatás igénylőjét, majd legkésőbb 2008. április 15-ig véleményével együtt továbbítja az Oktatási és Kulturális Minisztériumnak (a továbbiakban: OKM).

(2) A kérelmet a Melléklet szerinti adatlapon kell benyújtani.

(3) A kérelemhez csatolni kell a következő dokumentumokat:
a) a tervezett fejlesztés várható eredményeit (közösségi, közművelődési és gazdasági hatásokat bemutató hatástanulmányt, marketingtervet),
b) feladatokra és költségnemekre lebontott részletes költségvetést az önrész feltüntetésével, valamint a pénzügyi ütemezést, beleértve a működtetés költségeit is,
c) a támogatás alapjául szolgáló saját forrás betervezését igazoló helyi önkormányzati költségvetési rendelet megfelelő fejezetének hiteles másolatát,
d) a kiállítás véglegesített és elfogadott szakmai forgatókönyvét,
e) a kiállítás látványtervét,
f) a kiállítás műtárgyvédelmi szakvéleményét,
g) a kiállítás vezetőjének, és múzeumpedagógiai foglalkoztató füzetének kéziratát,
h) építési munkával járó fejlesztések esetén a jogerős építési engedélyt és az érintett ingatlanra vonatkozó, 30 napnál nem régebbi tulajdoni lapot, valamint a megvalósítandó építmény látványtervét,
i) a pályázó aláírt nyilatkozatát
ia) a pályázatban foglalt adatok, információk, dokumentációk helytállóságáról,
ib) annak tudomásulvételéről, hogy a támogatás kedvezményezettjének megnevezése, a támogatás tárgya, a támogatás összege nyilvánosságra hozható,
ic) a rendezett munkaügyi kapcsolatokról,
id) arról, hogy nincsen 60 napon túli köztartozása,
ie) arról, hogy a megvalósítani tervezett feladat vonatkozásában más pályázaton részt vett-e, illetve milyen más állami és egyéb támogatást vesz igénybe,
if) arról, hogy a pályázat szabályszerűségének és a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek által történő ellenőrzéséhez hozzájárul,
ig) az államháztartás alrendszereiből folyósított támogatásokból esedékes, meg nem fizetett tartozásáról,
ih) arról, hogy a támogatás célja tekintetében rendelkezik-e adólevonási joggal,
ij) arról, hogy a 2.§-ban meghatározott feladatokra nem nyert el támogatást az Új Magyarország Fejlesztési Terv Regionális Operatív Programja keretében.

(4) Nem nyújtható támogatás olyan pályázó részére, aki
  1. a támogatás iránti kérelmében valótlan vagy megtévesztő adatokat szolgáltatott,
  2. a pályázat kiírását megelőző 5 évben az államháztartás bármely alrendszeréből folyósított támogatást a támogatási szerződésben megjelölt céltól részben vagy egészben eltérő célra használta fel, vagy azzal nem számolt el,
  3. nem tett eleget valamely, az elbírálást érintő jogszabályi kötelezettségének
(5) A támogatás feltétele a teljes fejlesztési költség 10%-ának megfelelő önrész.

4. §

(1) A támogatásról az oktatási és kulturális miniszter dönt.

(2) A bírálat során előnyt élveznek a komplex múzeumi fejlesztésen alapuló pályázatok, valamint a kötelező önrészt meghaladó önkormányzati finanszírozással tervezett fejlesztések.

(3) Az OKM a döntést 2008. június 10-ig közzéteszi a Kulturális Közlönyben, valamint saját honlapján.

(4) Az OKM az adott pályázat megvalósítására vonatkozó, szakmai feltételeket rögzítő támogatási szerződést köt a nyertes helyi önkormányzatokkal. Az OKM a szerződések egy példányát - aláírás után - és a támogatásban részesített helyi önkormányzatok, valamint a részükre jóváhagyott támogatási összeg jegyzékét legkésőbb 2008. június 30-ig utalványozás céljából megküldi az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztériumnak.

5. §

(1) A helyi önkormányzat gondoskodik arról, hogy a támogatást az e rendeletben előírt célra és a támogatási szerződésben meghatározott feltételek szerint használják fel, valamint, hogy az adott intézmény a központi támogatáshoz az önrésszel együtt - a támogatási összegnek a helyi önkormányzat költségvetési elszámolási számlájára történő megérkezésétől számított - nyolc banki napon belül hozzáférhessen.

(2) A helyi önkormányzatnak gondoskodnia kell a kapott támogatás felhasználásának elkülönített és naprakész nyilvántartásáról, az ellenőrzésre feljogosított szervek megkeresésére az ellenőrzés lefolytatásához szükséges tájékoztatás megadásáról és a kért dokumentumok rendelkezésre bocsátásáról.

(3) A helyi önkormányzat a kapott támogatás felhasználásáról a 2008. december 31-diki határnapjával, a mindenkori zárszámadás keretében és annak rendje szerint köteles elszámolni. A támogatásnak a 2008. december 31-én feladattal terhelt maradványával a 2009. június 30-ig kell elszámolni.

(4) A támogatások igénybevételének és az elszámolás szabályszerűségének vizsgálatát az Igazgatóság végzi. Az erre külön jogszabályban meghatározott szerveken túlmenően az OKM
  1. a szakmai megvalósulást szakértők útján folyamatosan ellenőrizheti, és
  2. vizsgálhatja, hogy a támogatás a pályázatban meghatározott és a pályázó által vállalt célra került-e felhasználásra.
(5) A helyi önkormányzat, ha a támogatás igényléséhez valótlan adatot szolgáltatott, vagy a támogatást nem a támogatási szerződésben megfogalmazott feltételek szerint használta fel, úgy azt köteles haladéktalanul visszafizetni a központi költségvetés javára. A visszafizetendő támogatást a jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő mértékű kamat terheli a jogtalan igénybevétel napjától a visszafizetés napjáig.

6. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) 2008. július 1-jén hatályát veszti a helyi önkormányzatok által fenntartott múzeumok szakmai támogatásáról szóló 6/2007. (II.13.) OKM rendelet.

Budapest, 2008. február

Dr. Hiller István
oktatási és kulturális miniszter

 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok