2024. február 25.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Pályázati felhívás az országos hatókörű közművelődési tevékenységet folytató társadalmi szervezetek 2007. évi működési támogatására

2007. augusztus 3.
Az Oktatási és Kulturális Minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) nyílt pályázatot hirdet az országos hatókörű közművelődési tevékenységet folytató társadalmi szervezetek 2007. évi működési támogatására.

A pályázat pénzügyi forrása: a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló 2006. évi CXXVII. Törvény 1.sz. melléklete XX. OKM fejezet 11/50/2 Fejezeti egyensúlyi tartalék előirányzat terhére az országos hatókörű szövetségek és egyesülések támogatására rendelkezésre álló összeg: 16 M Ft.

Támogatást igényelhetnek az egyesülési jogról szóló - többször módosított - 1989. évi II. törvény alapján, az alapszabályukban országos hatókörű szervezetnek minősített, működő közművelődési társadalmi szervezetek, szövetségek, egyesületek (továbbiakban: szervezetek) az alapszabályban meghatározott alaptevékenységük működési feltételeihez, a feladat ellátásához feltétlenül szükséges tárgyi eszközök, berendezések beszerzéséhez. Ez utóbbi jogcímen elnyerhető összeg felső határa a pályázó számára megítélt támogatás 20 %-a lehet. A tárgyi eszközök beszerzésének szükségességét szöveges indoklással kell alátámasztani.

Azok a szervezetek pályázhatnak, amelyek
  • tagsága legalább 4 régióból tevődik össze és/vagy tevékenységük legalább 4 régióra terjed ki,
  • az OKM és/vagy az NKA által előző évben biztosított, lejárt határidejű támogatással elszámoltak.
A pályázaton alapítványok nem vehetnek részt. Nem részesülhet támogatásban az a szervezet, amely a korábbi év(ek)ben az NKÖM-től és az OKM-től és/vagy az NKA-tól kapott, lejárt határidejű támogatással nem számolt el, azt nem a célnak megfelelően használta fel, illetve az elszámolást a támogató egyéb tartalmi, formai problémák, hiányosságok miatt nem fogadta el.

A minisztérium az elnyert támogatást elő finanszírozással, egyszeri, nem visszatérítendő támogatásként nyújtja a pályázónak. A működési támogatás 2008. május 31-ig használható fel. Egy pályázó csak egy támogatási kérelmet nyújthat be.

A pályázatot - az Űrlapot és mellékleteit 5 példányban - 2007. szeptember 15 -ig beérkezően kizárólag postai úton lehet eljuttatni az NKA Igazgatóság Fejezeti Pályáztatási Csoport részére Budapest 1388. Pf. 82. címre " Közművelődési Társadalmi szervezetek támogatása 2007" megnevezéssel.

A Pályázati Űrlap személyesen átvehető vagy postán igényelhető az OKM Ügyfélszolgálati Irodájától (1055 Budapest, Szalay utca 10-14. Tel: 473-7755, ügyfélfogadási idő: H-Cs: 9-12, 13-16, P: 9-12). Postai úton csak felbélyegzett, megcímzett válaszborítékkal együtt kérhető nyomtatvány.
A pályázati felhívás teljes dokumentumanyaga megjelenik a Kulturális Közlönyben, valamint az interneten is a www.okm.gov.hu honlapon (az Űrlap és a Nyilatkozat innen letölthető).

A Pályázati Űrlaphoz kötelezően csatolandó mellékletek:
  1. A szervezet 2006. évi szakmai tevékenységének ismertetője (max.3 oldal), kapcsolódó iratok (max.10 oldal).
  2. A szervezet 2007. évi szakmai programjának tervezete.
  3. A támogatásból megvalósítani tervezett tevékenységek, feladatok, beszerzések részletes ismertetése, az ezekhez kapcsolódó részletes költségterv.
  4. Hatályos létesítő okirat (különösen alapító okirat, alapszabály) egyszerű másolata.
  5. A nyilvántartásban szereplésről szóló hiteles (a bíróság által hitelesített) 30 napnál nem régebbi igazolás.
  6. A szervezet bankszámláját vezető hitelintézet(ek) 30 napnál nem régebbi igazolása- a pontos számlaszám megjelölésével- a szervezet bankszámlájának vezetéséről, fizetőképességéről, valamint a pályázó képviselőjének pénzintézet által hitelesített aláírási címpéldánya.
A pályázók a pályázattal kapcsolatban felvilágosítást a minisztérium Közművelődési Főosztálya munkatársánál, Bérces Eszter vezető tanácsosnál (tel.: +36-1-473-7567) kaphatnak.

A beérkező pályázatokat a pályázat kiírója által kijelölt szakértőkből álló Értékelő Bizottság véleményezi és bírálja el. A pályázatokról az Értékelő Bizottság által előterjesztett javaslat figyelembe vételével, a pályázatok benyújtási határidejét követő 65 napon belül az oktatási és kulturális miniszter dönt. A döntést követő 15 napon belül a pályázat eredményeiről a minisztérium írásban értesíti a pályázókat. Ezzel egyidejűleg a kedvezményezettek listáját a pályázat kiírója a www.okm.gov.hu honlapon is közzéteszi, a tájékoztatás a későbbiekben a Kulturális Közlönyben is megjelenik.

Az Űrlap nélkül érkezett, hiányosan, pontatlanul kitöltött vagy a határidő után benyújtott, továbbá a pályázati kiírásnak nem megfelelő pályázatokat az Értékelő Bizottság nem értékeli. Hiánypótlásra a pályázat beküldési határideje után nincs mód.

Az OKM a nyertes pályázóval - a támogatás felhasználásának feltételeiről, folyósításának ütemezéséről, rendeltetésszerű felhasználásának ellenőrzéséről, elszámolásáról, a szerződésszegés jogkövetkezményeiről- szerződésben állapodik meg. A pályázó az elnyert összeget csak a támogatott célra fordíthatja, amelynek felhasználásáról köteles szöveges beszámolót, valamint tételes és hiteles pénzügyi elszámolást készíteni, és azokat a hitelesített pénzügyi bizonylatok (támogatott nevére szóló számlák, számlát helyettesítő bizonylatok, pénztári kifizetések, banki terhelések, stb.) másolatának egyidejű csatolásával legkésőbb 2008. június 30-ig beérkezően az NKA Igazgatóság Fejezeti Pályáztatási Csoport részére Budapest 1410. Pf. 219. címre megküldeni.


Budapest, 2007. augusztus

Dr. Hiller István
oktatási és kulturális miniszter

 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok