2023. március 29.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Pályázati felhívás a veszélyeztetett állapotú levéltári anyag megmentését szolgáló feladatok 2008. évi támogatására

2008. március 5.
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

a veszélyeztetett állapotú levéltári anyag megmentését szolgáló feladatok 2008. évi támogatására

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium meghívásos pályázatot hirdet a közlevéltárak, valamint a nyilvános magánlevéltárként bejegyzett egyházi, alapítványi és egyéb magánlevéltárak részére a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény 34/A. §. (1) bekezdésében meghatározott, a veszélyeztetett állapotú levéltári anyag megmentését szolgáló feladatok elvégzésének, illetve a feladatok elvégzéséhez szükséges szakmai és technikai feltételek megteremtésének támogatására.

A kedvezményezettek köre
A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló törvény alapján közlevéltárként vagy nyilvános magánlevéltárként bejegyzett levéltárak.

Pályázni az alábbi feladatokra, szakmai programokra és eszközcsoportokra lehet:

1. Veszélyeztetett állapotú levéltári anyag megmentésével összefüggő feladatok soron kívüli elvégzése
1.1. elsősorban az 1867 után keletkezett irategyüttesek mikrofilmezésre és/vagy gépi savtalanításra történő előkészítéséhez kapcsolódó megbízási díjak költségei,
1.2. a vonatkozó előírásoknak megfelelően előkészített iratok mikrofilmeztetési és/vagy gépi savtalanítási költségei.

2. A levéltári anyag szakszerű tárolásához és fizikai állapotának megóvásához szükséges eszközök beszerzése
2.1. savmentes irattároló dobozok vásárlása meghatározott irategyüttesek elhelyezésére,
2.2. mikrofilmek, tervek és térképek tárolására alkalmas eszközök (speciális szekrények, tékák stb.) vásárlása,
2.3. raktári állványzat vásárlása és felszerelése,
2.4. raktári mérőműszerek, szárító- és párásítóberendezések beszerzése,
2.5.árnyékolástechnikai eszközök beszerzése és felszerelése.

3. Az iratvédelmi (restauráló, mikrofilmező) műhelyek kapacitásának megőrzését és bővítését segítő beszerzések
3.1. mikrofilmező és restauráló műhelyek kapacitásának jobb kihasználása érdekében nyersanyagok és vegyszerek vásárlása,
3.2. mikrofilmező és restauráló műhelyek kapacitásának bővítése érdekében kamera, hívógép, másológép, papíröntőgép és a hozzájuk szükséges alkatrészek vásárlása.

4. Reprográfiai eszközök beszerzése
4.1. a kutatási célú mikrofilmek használatához szükséges reprográfiai eszközök (mikrofilmleolvasók és olvasó-másolók, valamint alkatrészek) beszerzése.

5. Megrongálódott iratok és irategyüttesek restaurálása
5.1. megrongálódott, pusztulásnak indult iratok, irategyüttesek restauráltatásának költségei (mellékelni kell a restauráló műhely arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy a megjelölt iratok restaurálását 2008. december 31-ig elvégzi).

A támogatási kérelem benyújtási módja
A támogatási kérelmet űrlapon kell benyújtani, az abban megjelölt mellékletekkel és példányszámban. Nem részesülhet támogatásban az az intézmény, amely a korábbi év(ek)ben az OKM-től vagy az NKA-tól kapott, lejárt határidejű támogatással nem számolt el, azt nem a célnak megfelelően használta fel, illetve az elszámolást a támogató egyéb tartalmi, formai hiányosságok miatt nem fogadta el.


A támogatási kérelem kizárólag postai úton adható be "Veszélyeztetett állapotú levéltári anyag megmentése - 2008." megjelöléssel a Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága Fejezeti Pályáztatási Osztály címére (1388 Budapest, Pf. 82.)

Kötelező mellékletek
 1. Jogi dokumentáció:
  • Alapító okirat 30 napnál nem régebbi közjegyző által hitelesített másolata.
  • Egyházi fenntartó esetében bírósági nyilvántartásból az egyház létezésére vonatkozó, 30 napnál nem régebbi hiteles kivonat.
 2. Írásbeli nyilatkozat cégszerű aláírással az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 83.§ (2) bekezdésében foglaltakról.
 3. A támogatást kérő bankszámláját vezető hitelintézet 30 napnál nem régebbi igazolása arról, hogy a pályázó számláján a pénzintézeti igazolás kiállítását megelőző egy éven belül volt-e 30 napon túl sorbanállás, ha igen, utoljára mikor, és milyen időtartamú, - fizetési kötelezettségeinek eleget tett-e.
 4. Eredeti aláírási címpéldány.
 5. Költségterv az igényelt támogatás felhasználására (nyomtatvány mellékelve). Amennyiben több szakmai program megvalósítására kéri a támogatást, feladatonként külön költségvetést kell mellékelni. A nyomtatvány sokszorosítható.
 6. A szakmai cél, megvalósítási mód részletes leírása.
A pályázatot egy küldeményben (csomagban), az első példányt megkülönböztetett jelzéssel ellátva a következők szerint kérjük megküldeni:
 • egy elkülönített példányban (elkülönített egységben): a jogi dokumentáció, írásbeli nyilatkozat cégszerű aláírással az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 83.§ (2) bekezdésében foglaltakról, a bankszámlát vezető hitelintézet 30 napnál nem régebbi igazolását arról, hogy a pályázó számláján a pénzintézeti igazolás kiállítását megelőző egy éven belül volt-e 30 napon túl sorbanállás, aláírási címpéldány vagy aláírási jogosultságot igazoló egyéb okirat (banki bejelentő karton hiteles másolata), költségterv, a megvalósítás részletes szakmai leírása, űrlap.
 • öt másolati példányban (öt elkülönített egységben): költségterv, a pályázat megvalósításának részletes szakmai leírása és az űrlap.
A támogatási kérelem elbírálása, felhasználása és elszámolása
A felosztható összeg 130 millió Ft, amelynek forrása XX. OKM fejezet 11/32/7/7 Levéltári állományvédelem. A hiányosan, pontatlanul kitöltött vagy határidő után benyújtott, továbbá a kiírásnak nem megfelelő anyagokat a bíráló bizottság nem értékeli. Hiánypótlásra a beküldési határidő után nincs mód. A szakmai javaslattevő bizottság az elbírálásához szükséges javaslatát a benyújtási határidő lejártát követő 30 munkanapon belül készíti el. A támogatás mértékéről a bizottság döntési jegyzőkönyvben rögzített javaslata alapján a kulturális szakállamtitkár dönt. A kedvezményezettek névsora a döntést követő 15 napon belül az OKM honlapján olvasható, illetve a döntésről a pályázók levélben értesítést kapnak.
Az NKA Ig. Fejezeti Pályáztatási Osztály a támogatásban részesülővel - a támogatás felhasználásának feltételeiről, folyósításának ütemezéséről, rendeltetésszerű felhasználásának ellenőrzéséről, elszámolásáról, a szerződésszegés következményeiről - a szerződésben állapodik meg. Az elnyert összeg kizárólag a támogatott feladat megvalósítására fordítható, amelynek felhasználásáról köteles a támogatott szöveges beszámolót, valamint tételes és hiteles elszámolást készíteni és azokat a hitelesített pénzügyi bizonylatok (támogatott nevére szóló számlák, számlát helyettesítő bizonylatok, pénztári kifizetések, banki terhelések, stb.) másolatának egyidejű csatolásával a szerződésben foglalt határidőig az NKA Ig. Fejezeti Pályáztatási Osztály címére 1388 Budapest, Pf. 82. megküldeni.
A kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a támogatási összeg rendeltetésszerű felhasználását és a beszámolót jogszabályban meghatározott szervek ellenőrzik az 1992. évi XXXVIII. tv. 13/A.§; 121.§; 312/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. § (1) alapján.

A veszélyeztetett állapotú levéltári anyag megmentését szolgáló feladatok 2008. évi támogatásával kapcsolatos részletesebb információ az Oktatási és Kulturális Minisztérium Közgyűjteményi Főosztálya címén (1055 Budapest, Szalay u. 10-14.), telefonszámán (473-7595) kérhető.

A támogatási kérelem benyújtási határideje: 2008. április 10.


Dr. Schneider Márta
kulturális szakállamtitkár
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok