2023. szeptember 30.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Pályázati felhívás a veszélyeztetett állapotú levéltári anyag megmentését szolgáló feladatok 2009. évi támogatására

2009. április 15.
Az Oktatási és Kulturális Minisztérium meghívásos pályázatot hirdet a közlevéltárak, valamint a nyilvános magánlevéltárként bejegyzett egyházi, alapítványi és egyéb magánlevéltárak részére a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény 34/A. §. (1) bekezdésében meghatározott, a veszélyeztetett állapotú levéltári anyag megmentését szolgáló feladatok elvégzésének, illetve a feladatok elvégzéséhez szükséges szakmai és technikai feltételek megteremtésének támogatására.

A kedvezményezettek köre
A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló törvény alapján közlevéltárként vagy nyilvános magánlevéltárként bejegyzett levéltárak.

Pályázni az alábbi feladatokra, szakmai programokra és eszközcsoportokra lehet:

1. Veszélyeztetett állapotú levéltári anyag megmentésével összefüggő feladatok soron kívüli elvégzése (A pályázathoz a levéltár mellékelje a mikrofilmezésre és/vagy savtalanításra vonatkozó középtávú, legalább 3 éves tervét.)

1.1. elsősorban az 1867 után keletkezett irategyüttesek mikrofilmezésre és/vagy gépi savtalanításra történő előkészítéséhez kapcsolódó megbízási díjak költségei,
1.2. a vonatkozó előírásoknak megfelelően előkészített iratok mikrofilmeztetési és/vagy gépi savtalanítási költségei.

2. A levéltári anyag szakszerű tárolásához és fizikai állapotának megóvásához szükséges eszközök beszerzése

2.1. savmentes irattároló dobozok vásárlása meghatározott irategyüttesek elhelyezésére,
2.2. mikrofilmek, tervek és térképek tárolására alkalmas eszközök (speciális szekrények, tékák stb.) vásárlása,
2.3. raktári állványzat vásárlása és felszerelése,
2.4. raktári mérőműszerek, szárító- és párásítóberendezések beszerzése,
2.5.árnyékolástechnikai eszközök beszerzése és felszerelése.

3. Az iratvédelmi (restauráló, mikrofilmező) műhelyek kapacitásának megőrzését és bővítését segítő beszerzések

3.1. mikrofilmező és restauráló műhelyek kapacitásának jobb kihasználása érdekében nyersanyagok és vegyszerek vásárlása,
3.2. mikrofilmező és restauráló műhelyek kapacitásának bővítése érdekében kamera, hívógép, másológép, papíröntőgép és a hozzájuk szükséges alkatrészek vásárlása.

4. Reprográfiai eszközök beszerzése
4.1. a kutatási célú mikrofilmek használatához szükséges reprográfiai eszközök (mikrofilmleolvasók és olvasó-másolók, valamint alkatrészek) beszerzése.

5. Megrongálódott iratok és irategyüttesek restaurálása
5.1. megrongálódott, pusztulásnak indult iratok, irategyüttesek restauráltatásának költségei (mellékelni kell a restauráló műhely arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy a megjelölt iratok restaurálását 2009. december 31-ig elvégzi).

A támogatási kérelem benyújtási módja
A támogatási kérelmet pályázati űrlapon - számítógéppel kitöltve kell benyújtani, az abban megjelölt mellékletekkel és példányszámban. Egy pályázó egy pályázatot adhat be, de több altémára is pályázhat! Ha több altémára pályázik, minden témára külön költségtervet (1. sz. melléklet a minta) kell készíteni, melyet az űrlap 3. oldalán lévő költségvetésben kell összeseíteni! Nem részesülhet támogatásban az az intézmény, amely a korábbi év(ek)ben az OKM-től vagy az NKA-tól kapott, lejárt határidejű támogatással nem számolt el, azt nem a célnak megfelelően használta fel, illetve az elszámolást a támogató egyéb tartalmi, formai hiányosságok miatt nem fogadta el.

A támogatási kérelem kizárólag postai úton adható be "Veszélyeztetett állapotú levéltári anyag megmentése - 2009." megjelöléssel a Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága Fejezeti Pályáztatási Osztályához (1085 Budapest, Gyulai Pál u. 13. vagy a 1388 Budapest, Pf. 82.) kell küldeni.

Kötelező mellékletek
1. sz. melléklet: Részletes költségterv/ek. (Minden pályázati témában külön-külön költségtervet kell készíteni, amelyet az űrlap 3. oldalán lévő költségvetésben kell összesíteni!)
2. sz. melléklet: A pályázat szakmai céljának, megvalósítási módjának részletes leírása.
3. sz. melléklet: 30 napnál nem régebbi eredeti, a létezést igazoló jogi dokumentum (Egyházi levéltáraknál kell az egyház létezését igazoló 30 napnál nem régebbi eredeti jogi dokumentum és a levéltár létezését igazoló egyházfőhatósági igazolás. Önkormányzati levéltáraknál alapító-okirat a fenntartóval 30 napon belül hitelesített másolata. Alapítványoknál a létezést igazoló 30 napnál nem régebbi eredeti jogi dokumentum - kivonat)
4. sz. melléklet: Eredeti aláírási címpéldány (Egyházi és Alapítványi levéltáraknál közjegyzőnél tehető aláírási címpéldányt fogadunk csak el! Önkormányzati költségvetési szerveknél a banki aláírási címpéldány - a bankkal hitelesítve - elfogadható, amennyiben a szerződést aláíró neve is szerepel az "aláíró kartonon"! Ha nem szerepel a neve a banki aláírók között, akkor eredeti - közjegyzőnél tehető - aláírási címpéldányt /mintát/ kérünk!)
5. sz. melléklet: Nyilatkozat (Áht)
6. sz. melléklet: Munkáltatói nyilatkozat
7. sz. melléklet: 9/3 összeférhetetlenségi nyilatkozat (csak egyházi és alapítványi pályázóknak kell kitölteni!)
8. sz. melléklet: A támogatást kérő bankszámláját vezető hitelintézet 30 napnál nem régebbi igazolása arról, hogy a pályázó számláján a pénzintézeti igazolás kiállítását megelőző egy éven belül volt-e 30 napon túl sorbaállás, ha igen, utoljára mikor, és milyen időtartamú, fizetési kötelezettségeinek eleget tett-e?

A pályázatot egy küldeményben (csomagban), az első példányt megkülönböztetett jelzéssel ellátva a következők szerint kérjük küldeni:
  • egy elkülönített példányban (elkülönített egységben): a jogi dokumentáció, írásbeli nyilatkozat cégszerű aláírással az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 83.§ (2) bekezdésében foglaltakról, a bankszámlát vezető hitelintézet 30 napnál nem régebbi igazolását arról, hogy a pályázó számláján a pénzintézeti igazolás kiállítását megelőző egy éven belül volt-e 30 napon túl sorbanállás, aláírási címpéldány vagy aláírási jogosultságot igazoló egyéb okirat (banki bejelentő karton hiteles másolata önkormányzati költségvetési szervek esetén), költségterv, a megvalósítás részletes szakmai leírása, űrlap.(1-8 sz. melléklet)
  • öt másolati példányban (öt elkülönített egységben): űrlap, költségterv, a pályázat megvalósításának részletes szakmai leírása. (1-2 sz. melléklet)
A támogatási kérelem elbírálása, felhasználása és elszámolása
A felosztható összeg 130 millió Ft, amelynek forrása XX. fejezet 11/32/7/1 Közgyűjteményi szakmai feladatok megnevezésű részfeladat. A pályázat előfinanszírozott, 1 millió forint felett ütemezetten történik. A támogatási igény megjelölése mellett önrész feltüntetése szükséges, melynek mértéke az igényelt összeg minimum 1%-a, amely nem lehet kevesebb, mint 10 e.Ft, mellyel el is kell számolni. Az elszámolható költségek jogcímeit a pályázati űrlap költségvetési része tartalmazza. A hiányosan, pontatlanul kitöltött vagy határidő után benyújtott, továbbá a kiírásnak nem megfelelő anyagokat a bíráló bizottság nem értékeli. Hiánypótlásra a beküldési határidő után nincs mód. A szakmai javaslattevő bizottság tagjai: Gorjánác Rádojka, Holport Ágnes, Lakos Ágnes, Molnár József, dr. Tóth Elek, akik az elbírálásához szükséges javaslatot a benyújtási határidő lejártát követő 30 munkanapon belül készítik el. A támogatás mértékéről a bizottság döntési jegyzőkönyvben rögzített javaslata alapján a kulturális szakállamtitkár dönt. A kedvezményezettek névsora a döntést követő 15 napon belül az OKM honlapján olvasható, illetve a döntésről a pályázók levélben értesítést kapnak.

Az NKA Igazgatósága Fejezeti Pályáztatási Osztály a támogatásban részesülővel - a támogatás felhasználásának feltételeiről, folyósításának ütemezéséről, rendeltetésszerű felhasználásának ellenőrzéséről, elszámolásáról, a szerződésszegés következményeiről - a szerződésben állapodik meg. Az elnyert összeg kizárólag a támogatott feladat megvalósítására fordítható, amelynek felhasználásáról köteles a támogatott szöveges beszámolót, valamint tételes és hiteles elszámolást készíteni és azokat a hitelesített pénzügyi bizonylatok (támogatott nevére szóló számlák, számlát helyettesítő bizonylatok, pénztári kifizetések, banki terhelések, stb.) másolatának egyidejű csatolásával a szerződésben foglalt határidőig az NKA Igazgatósága Fejezeti Pályáztatási Osztály 1085 Budapest, Gyulai Pál u. 13. vagy a 1388 Budapest, Pf. 82. kell megküldeni. A kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a támogatási összeg rendeltetésszerű felhasználását és a beszámolót jogszabályban meghatározott szervek ellenőrzik az 1992. évi XXXVIII. tv. 13/A.§; 121.§; 312/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. § (1) alapján.

A veszélyeztetett állapotú levéltári anyag megmentését szolgáló feladatok 2009. évi támogatásával kapcsolatos részletesebb információ az NKA Igazgatósága Fejezeti Pályáztatási Osztály telefonszámán (06-1-327-4380) kérhető.

A támogatási kérelem postára adási határideje:
a pályázat megjelenésétől számított 30. nap.

Dr. Schneider Márta
kulturális szakállamtitkár
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok