2024. február 29.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

A nemzeti kulturális örökség miniszterének rendelete a helyi önkormányzatok által fenntartott múzeumok szakmai támogatásáról

2005. március 9.

A dokumentum letöltése (word doc)

Melléklet

Segédlet a működési engedéllyel rendelkező muzeális intézményeket fenntartó helyi önkormányzatok szakmai támogatási kérelmének benyújtásához

A nemzeti kulturális örökség miniszterének

10/2005. (III.8.) NKÖM rendelete

a helyi önkormányzatok által fenntartott múzeumok szakmai támogatásáról

A Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről szóló 2004. évi CXXXV. törvény 5. számú mellékletének 21. pontjában kapott felhatalmazás alapján - a belügyminiszterrel és a pénzügyminiszterrel egyetértésben - a következőket rendelem el:

1.§

A szakmai támogatásban (továbbiakban: támogatás) a működési engedéllyel rendelkező muzeális intézményeket fenntartó helyi önkormányzatok részesülhetnek.

2. §

(1) A támogatás az alábbi feladatokra igényelhető:

a) állandó kiállítás létrehozása, teljes körű felújítása, illetve korszerűsítése,

b) az állandó kiállításokhoz kapcsolódó infrastrukturális beruházások, műtárgy-, biztonságvédelem

c) műemléki felújítást követő szakmai fejlesztés,

d) a tárgyévet követő évben sorra kerülő szakmai fejlesztés előkészítése,

e) látogató- és gyermekbarát múzeumi funkciók kialakítása (pl. oktatótermek, gyermekfoglalkoztatók, múzeumi bolt, kávézó, múzeumok akadálymentesítése, közönségszolgálati funkciók fejlesztése).

(2) A helyi önkormányzat támogatási igényét az önkormányzat székhelye szerint illetékes Magyar Államkincstár Megyei Területi Igazgatóságához, illetve a Budapesti és Pest Megyei Regionális Igazgatósághoz (továbbiakban: Igazgatóság) március 31-ig juttatja el. Az Igazgatóság az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 64/B. §-a (3) bekezdésének megfelelően megvizsgálja a támogatási igényeket, és nem megfelelő, hiányos igény esetében a benyújtást követő nyolc napon belül haladéktalan hiánypótlásra szólítja fel a támogatás igénylőjét, majd legkésőbb tárgyév április 15-ig véleményével együtt továbbítja a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma (a továbbiakban: NKÖM) Múzeumi Főosztályának.

(3) A mellékletben szereplő adatlaphoz a következő dokumentumokat kell csatolni:

a/ a múzeum alapfeladatával és arculatával összhangban lévő, a fenntartó önkormányzat kulturális, településfejlesztési (megyei önkormányzat esetén az adott megyére vonatkozó területfejlesztési) és turisztikai koncepciójához illeszkedő fejlesztési programot,

b/ a tervezett fejlesztés, a kiállítás hasznosításának várható eredményeit (közösségi, közművelődési és gazdasági hatások),

c/ intézményi marketingtervet, valamint a fejlesztés közművelődési és múzeumpedagógiai hasznosításának tervét,

d/ feladatokra lebontott költségvetést, az önrész feltüntetésével és a pénzügyi ütemezést, beleértve a működtetés költségeit is,

e/ a támogatás alapjául szolgáló saját forrás betervezését igazoló önkormányzati költségvetési rendelet megfelelő fejezetének hiteles másolatát,

f) kiállítások létrehozása, felújítása, korszerűsítése esetén a kiállítás véglegesített és elfogadott forgatókönyvét, valamint a kiállítás műtárgyvédelmi szakvéleményét,

g) építési munkával járó fejlesztések esetén a jogerős építési engedélyt és az érintett ingatlanra vonatkozó, 30 napnál nem régebbi tulajdoni lapot, valamint a megvalósítandó építmény látványtervét.

(4) A támogatás feltétele az (1) bekezdés a)-d) pontjában meghatározott esetekben, valamint az e) pont szerinti akadálymentesítés esetében 10 %, az e) pontjában meghatározott egyéb esetben 30 % önrész.

3. §

(1) A támogatásról a nemzeti kulturális örökség minisztere dönt az általa felkért szakmai bizottság javaslata alapján.

(2) A NKÖM a döntést tárgyév május 31-ig közzéteszi a Kulturális Közlönyben, valamint saját honlapján. Ezzel egyidejűleg a támogatásban részesített önkormányzatok és a részükre jóváhagyott támogatási összeg jegyzékét utalványozás céljából megküldi a Belügyminisztériumnak.

4.§

(1) A helyi önkormányzat gondoskodik arról, hogy a támogatást az e rendeletben előírt célra használják fel, és az adott intézmény a központi támogatáshoz az önrésszel együtt - a támogatási összegnek az önkormányzat költségvetési elszámolási számlájára történő megérkezésétől számított - nyolc banki napon belül hozzáférhessen.

(2) A támogatás jogszerű felhasználásának ellenőrzését az erre külön jogszabályban meghatározott szervek végzik és ezen túlmenően a NKÖM a szakmai megvalósulást szakértők útján folyamatosan ellenőrzi.

(3) A helyi önkormányzatnak biztosítania kell a rendelkezésére bocsátott támogatás elkülönített kezelését és analitikus nyilvántartását annak érdekében, hogy a támogatás jogszerű felhasználása tételesen ellenőrizhető legyen.

(4) A helyi önkormányzatok a támogatások felhasználásáról a tárgyév december hó 31-ei fordulónappal a mindenkori zárszámadás keretében és rendje szerint kötelesek elszámolni.

(5) A helyi önkormányzat, ha a támogatás igényléséhez valótlan adatot szolgáltatott és/vagy a támogatást nem a támogatási célra használta fel, úgy azt köteles haladéktalanul visszafizetni a központi költségvetés javára. A visszafizetendő támogatást a jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő mértékű kamat terheli a jogtalan igénybevétel napjától a visszafizetés napjáig.

5.§

(1) Ez a rendelet a kihirdetést követő 8. napon lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a helyi önkormányzatok által fenntartott múzeumok szakmai támogatásáról szóló 10/2004. (IV.13.) NKÖM rendelet.


 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok