2023. december 11.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

A nemzeti kulturális örökség miniszterének rendelete a helyi önkormányzatok által fenntartott múzeumok szakmai támogatásáról

2006. február 28.

a dokumentum letöltése (doc 45KB)

A Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről szóló 2005. évi CLIII. törvény 5. számú mellékletének 18. pontjában kapott felhatalmazás alapján - a pénzügyminiszterrel egyetértésben - a következőket rendelem el:

1.§

A szakmai támogatásban (továbbiakban: támogatás) azon helyi önkormányzatok részesülhetnek, amelyek működési engedéllyel rendelkező muzeális intézményeket tartanak fenn.

2. §

(1) A támogatás az alábbi feladatokra igényelhető:

a) állandó kiállítás előkészítése, létrehozása, teljes körű felújítása, illetve korszerűsítése,

b) az állandó kiállításokhoz kapcsolódó infrastrukturális beruházások, műtárgy- és biztonságvédelem, látogató- és gyermekbarát múzeumi funkciók kialakítása, illetve fejlesztése (pl. akadálymentesítés, oktatóterem, gyerekfoglalkoztató, múzeumi bolt, egyéb kiszolgáló egységek),

c) műemléki felújítást követő, az állandó kiállításhoz kapcsolódó szakmai fejlesztés,

(2) A helyi önkormányzat a támogatás iránti kérelmét az önkormányzat székhelye szerint illetékes Magyar Államkincstár Megyei Területi Igazgatóságához, illetve a Budapesti és Pest Megyei Regionális Igazgatósághoz (a továbbiakban: Igazgatóság) március 13-ig juttatja el. Az Igazgatóság az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 64/B. §-a (3) bekezdésének megfelelően megvizsgálja a támogatási igényeket, és nem megfelelő, hiányos igény esetében a benyújtást követő nyolc napon belül haladéktalan hiánypótlásra szólítja fel a támogatás igénylőjét, majd legkésőbb tárgyév március 27-ig véleményével együtt továbbítja a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma (a továbbiakban: NKÖM) Múzeumi Főosztályának.

(3) A mellékletben szereplő adatlaphoz a következő dokumentumokat kell csatolni:

a) a múzeum alapfeladatával és arculatával összhangban lévő, a fenntartó önkormányzat kulturális, településfejlesztési (megyei önkormányzat esetén az adott megyére vonatkozó területfejlesztési) és turisztikai koncepciójához illeszkedő fejlesztési programot,

b) a tervezett fejlesztés, a kiállítás hasznosításának várható eredményeit (közösségi, közművelődési és gazdasági hatások),

c) a kiállításra vonatkozó marketingtervet, valamint a fejlesztés ütemezett közművelődési és múzeumpedagógiai hasznosítási tervét,

d) feladatokra és költségnemekre lebontott részletes költségvetést az önrész feltüntetésével, valamint a pénzügyi ütemezést, beleértve a működtetés költségeit is,

e) a támogatás alapjául szolgáló saját forrás betervezését igazoló önkormányzati költségvetési rendelet megfelelő fejezetének hiteles másolatát,

f) kiállítások létrehozása, felújítása, korszerűsítése esetén a kiállítás véglegesített és elfogadott szakmai forgatókönyvét és látványtervét, valamint a kiállítás műtárgyvédelmi szakvéleményét,

g) építési munkával járó fejlesztések esetén a jogerős építési engedélyt és az érintett ingatlanra vonatkozó, 30 napnál nem régebbi tulajdoni lapot, valamint a megvalósítandó építmény látványtervét.

(4) A támogatás feltétele az (1) bekezdés a) és c) pontjában meghatározott esetekben, valamint a b) pont szerinti akadálymentesítés esetében 10 %, a b) pontjában meghatározott egyéb esetekben 30 % önrész.

3. §

(1) A támogatásról a nemzeti kulturális örökség minisztere dönt.

(2) A bírálat során előnyt élveznek a komplex múzeumi fejlesztésen alapuló pályázatok, valamint a kötelező önrészt meghaladó önkormányzati finanszírozással tervezett fejlesztések.

(3) Az NKÖM a döntést tárgyév április 30-ig közzéteszi a Kulturális Közlönyben, valamint saját honlapján.

(4) Az NKÖM az adott pályázat megvalósítására vonatkozó, szakmai feltételeket rögzítő támogatási szerződést köt a nyertes önkormányzatokkal. Az NKÖM a szerződések egy példányát - aláírás után - és a támogatásban részesített önkormányzatok, valamint a részükre jóváhagyott támogatási összeg jegyzékét legkésőbb 2006. június 5-ig utalványozás céljából megküldi a Belügyminisztériumnak.

4.§

(1) A helyi önkormányzat gondoskodik arról, hogy a támogatást az e rendeletben előírt célra és a támogatási szerződésben meghatározott feltételek szerint használják fel, valamint hogy az adott intézmény a központi támogatáshoz az önrésszel együtt - a támogatási összegnek az önkormányzat költségvetési elszámolási számlájára történő megérkezésétől számított - nyolc banki napon belül hozzáférhessen.

(2) A helyi önkormányzatnak gondoskodnia kell a kapott támogatás felhasználásának elkülönített és naprakész nyilvántartásáról, az ellenőrzésre feljogosított szervek megkeresésére az ellenőrzés lefolytatásához szükséges tájékoztatás megadásáról és a kért dokumentumok rendelkezésre bocsátásáról.

(3) A helyi önkormányzat a kapott támogatás felhasználásáról a tárgyév december 31-ei határnapjával, a mindenkori zárszámadás keretében és annak rendje szerint köteles elszámolni. A támogatásnak a tárgyév december 31-én feladattal terhelt maradványával a tárgyévet követő június 30-áig kell elszámolni.

(4) A támogatás jogszerű felhasználásának ellenőrzését az erre külön jogszabályban meghatározott szervek végzik. A Magyar Államkincstár illetékes megyei Területi Igazgatósága - a Magyar Államkincstár által minden évben kiadásra kerülő közleményében meghatározott módon - vizsgálja a támogatás igénybevételének és elszámolásának szabályszerűségét. Ezen túlmenően

a) az NKÖM a szakmai megvalósulást szakértők útján folyamatosan ellenőrzi, és

b) vizsgálhatja, hogy a támogatás a pályázatban meghatározott és a pályázó által vállalt célra került-e felhasználásra.

(5) A helyi önkormányzat, ha a támogatás igényléséhez valótlan adatot szolgáltatott vagy a támogatást nem a támogatási szerződésben megfogalmazott feltételek szerint használta fel, úgy azt köteles haladéktalanul visszafizetni a központi költségvetés javára. A visszafizetendő támogatást a jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő mértékű kamat terheli a jogtalan igénybevétel napjától a visszafizetés napjáig.

5.§

(1) Ez a rendelet a kihirdetést követő 8. napon lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a helyi önkormányzatok által fenntartott múzeumok szakmai támogatásáról szóló 10/2005. (III.8.) NKÖM rendelet.

Melléklet a /2006. (.....) NKÖM rendelethez

...................................................................

az intézményfenntartó helyi önkormányzat megnevezése, címe

Kérelem muzeális intézmény szakmai munkájának támogatására

az intézmény megnevezése saját forrás mértéke /ezer Ft-ban/

.................................................. .........................

a célfeladat megnevezése a fejlesztés teljes költsége /ezer Ft-ban/

....................................................................... .........................

....................................................................... .........................

Dátum:.......................

Aláírás:

...................... ........................

PH. jegyző polgármester


 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok