2023. december 11.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

A Népművészet Mestere, az Életfa és a Népművészet Ifjú Mestere díjak szakmai kuratóriumának működési szabályzata

2005. június 24.

1.

A szakmai kuratórium (továbbiakban: Kuratórium) a 268/2004.(IX.24.) Korm. rendelet a Ma-gyar Köztársaság Kiváló Művésze, a Magyar Köztársaság Érdemes Művész, a Magyar Köz-társaság Babérkoszorúja, a Népművészet Mestere díj alapításáról, valamint "A nemzeti kultu-rális örökség minisztere által adományozható művészeti és egyéb szakmai díjakról" szóló 3/1999. (II. 24.) NKÖM rendelet (továbbiakban: rendelet)16. §, 17. § és a 23. § (2) felhatal-mazása alapján, a miniszter felkérésére végzi feladatát. A rendelet 23. § (3) bekezdése alapján a Kuratórium az alábbiakban állapítja meg működési szabályzatát.

2.

A Kuratórium, az NKÖM Közművelődési Főosztálya által összegyűjtött és feldolgozott felter-jesztések alapján, két alkalommal, zárt ülésen hozza meg döntését, és javaslatot tesz a Kor-mánynak, illetve az Életfa és a Népművészet Ifjú Mestere díj esetében a miniszternek a díjak odaítélésére vonatkozóan. A Kuratórium javaslattevő feladatának ellátásakor figyelembe veszi a korábbi években beérkezett, és a díj elnyerésére alkalmas személyekre vonatkozó javaslato-kat is. Az előkészítő feladatokat és a kuratóriumi ülés adminisztratív teendőit az NKÖM által delegált - szavazati joggal nem rendelkező - kuratóriumi tag végzi.

3.

A kuratórium tagjait a kuratóriumi ülésről 15 nappal korábban írásban kell értesíteni.

4.

A kuratórium tagjai, a kuratóriumi ülés megkezdése előtt - maguk közül - elnököt választa-nak, vagy az előző évi elnök mandátumát hosszabbítják meg.

5.

A 9 fős Kuratórium akkor határozatképes, ha tagjainak kétharmada, legalább 5 fő jelen van. A hiányzó kuratóriumi tagok írásban is benyújthatják véleményüket, amelyet a kuratórium a döntés során figyelembe vesz.

6.

A Kuratórium döntéseit nyílt szavazással hozza meg, szavazategyenlőség esetén az elnök sza-vazata dönt.

7.

Amennyiben az indokolt, a Kuratórium javaslatot tehet a fenti díjak esetében a felterjesztéstől eltérő díj, adományozására.

8.

A Kuratórium döntéséről, illetve a Kormánynak tett javaslatról jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet a jelenlevő kuratóriumi tagok kézjegyükkel látnak el, vagy az ülésről készült hiteles jelenléti ívet kell mellékelni a jegyzőkönyvhöz.

9.

A rendelet 16.§ (4) pontja értelmében a Népművészet Ifjú Mestere pályázat bírálóbizottsága által elkészített értékelés a jegyzőkönyv részét képezi. A bírálóbizottság jóváhagyásával be-küldött listán csak abban az esetben történhet változtatás, ha a Népművészet Ifjú Mestere pá-lyázat bíráló bizottsága - a jegyzőkönyvében írásban - kéri fel a kuratóriumot az adott kérdés eldöntésére.

10.

A kuratórium tagjai legjobb szakmai tudásuk és ismereteik alapján a rendelet előírásainak megfelelően teszik meg javaslataikat.

Budapest, 2005. május 05.

Dr. Pesovár Ernő

Kossuth díjas etnográfus

néptánc-kutató

Borbély Jolán

etnográfus

Népi Iparművészeti Tanács tag, Életfa díjas

Dr. Bánszky Pál

művészettörténész

Népművészeti Egyesületek Szövetsége, Életfa díjas

Héra Éva

Hagyományok Háza,

Muharay Elemér Népművészeti Szövetség

Dr. Felföldi László

etnográfus, népzene-néptánc kutató, MTA Zenetud. Intézet

Péterfy László

szobrász, Életfa díjas

Dr. Olsvai Imre

nyugalmazott népzenekutató,

MTA Zenetud. Intézet, Életfa díjas

Magyar Zoltán PhD

etnográfus

MTA NKI Folklór Oszt tudományos főmunkatárs

F. Tóth Mária

vezető-főtanácsos, NKÖM


 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok