2022. június 29.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010

A könyvtári terület stratégiája

2010. június 22.
Portál program - A könyvtárügy stratégiája
2008-2013
 
1. Könyvtárfejlesztési stratégiai célok 2008-2013
 
A könyvtárak fejlesztése magában foglalja a különböző típusú könyvtárak (közkönyvtárak, a felsőoktatási könyvtárak, az országos szakkönyvtárak, az egyéb szakkönyvtárak: múzeumi, egyházi, orvosi, stb., és az iskolai könyvtárak) összehangolt fejlesztési lehetőségét.
 
1.1. Jövőkép
A könyvtári rendszer egésze alkalmas a nyilvánosságra hozott információnak, felhalmozott tudásnak, valamint műveltségnek a mindenki számára a lakóhelytől és településtípustól független, egyenlő esélyű hozzáférhetővé tételére elősegítve ezzel a különböző területek versenyképességét, növelve az esélyegyenlőséget, és segítve a leszakadó térségek és csoportok felzárkózását.
 
1.2. Átfogó cél
E jövőkép megvalósítása érdekében:
 • Minőségi közszolgáltatást megvalósító rendszert hozunk létre.
 • A magas színvonalú, országos szolgáltatási rendszert alrendszerek, illetve különböző típusú korszerű könyvtárak alkotják, amelyek a szerves egységet alkotó hagyományos könyvtárral és tudástárral, információs adatbázisokkal és elektronikus dokumentumokkal, másrészt a legkorszerűbb szolgáltatási formákkal állnak használóik rendelkezésére; az információs értékláncba való tudatos beépüléssel válnak nélkülözhetetlenné.
 • A könyvtárakban korszerű ismeretekkel és megfelelő kompetenciákkal rendelkező szakemberek dolgoznak.
 • Az olvasási, információkeresési és digitális kompetenciák fejlesztése révén a könyvtár nélkülözhetetlen szerepet tölt be a formális oktatás, valamint a nem formális és informális tanulás támogatásában.
 • Folytatódik tovább a vidékfejlesztés, a hozzáférés növelése, a fogyatékkal élők kiemelt támogatása.
1.3. Célok
A könyvtár
 1. közvetítsen minden nyilvánosságra került információt és adatot, kiemelten biztosítson hozzáférést a nemzeti kultúra dokumentumaihoz - határokon innen és túl (figyelembe véve a határon túli magyarság felhasználói igényeit is);
 2. a használóközpontúság szellemében a könyvtári épülettől és a nyitvatartási időtől függetlenül biztosítson hozzáférést ezen információkhoz és adatokhoz, valamint a könyvtári szolgáltatások jelentős részéhez;
 3. új módszerekkel és programokkal járuljon hozzá az olvasáskultúra fejlesztéséhez;
 4. közösségi szolgáltatásaival és a felnőttképzés támogatásával segítse elő az életminőség javítását, a foglalkoztatottság és az egyének versenyképességének növelését;
 5. törekedjen a könyvtárhasználat népszerűsítésére, kiemelt figyelmet fordítson az új könyvtárhasználók támogatására.
1.4. Kiemelt kulcsterületek
1. cél:
A könyvtár közvetítsen minden nyilvánosságra került információt és adatot, kiemelten biztosítson hozzáférést a nemzeti kultúra dokumentumaihoz - határokon innen és túl (figyelembe véve a határon túli magyarság felhasználói igényeit is).
 
Beavatkozások
 1. Együttműködés minden információt előállító és szolgáltató hazai és határon túli szervezettel, intézménnyel, nyitás az üzleti alapú, vállalkozási formákban megvalósuló információs szolgáltatások felé.
 2. A hagyományos és elektronikus dokumentumvagyon bibliográfiai feltárásának teljessé tétele - a katalógusok retrospektív konverziójának befejezése. A hazai és nemzetközi információforrások (adatbázisok) költséghatékony, a könyvtárak konzorciális együttműködésén alapuló beszerzése és szolgáltatása.
 3. A kutatási és fejlesztési tevékenységek információval való magas színvonalú ellátása a tudományterületi szakmai színvonal emelése, a tudományos intézmények szellemi termékeinek hozzáférhetővé tétele és a versenyképes gazdaság erősítése érdekében.
 4. Regionális forrásközpontok és tudásközpontok működésének és szolgáltatásainak kialakítása - bekapcsolva a könyvtári rendszer új szintjébe a határon túli magyarokat ellátó, határon túl működő szervezetek, intézmények szolgáltatásait is.
 5. Az országos központi nyilvántartások összehangolt kezelése: a MOKKA és az ODR bibliográfiai adatainak egyesítése; a NPA, a MEK, a MATARKA fejlesztése a szerzői jogok figyelembe vételével.
 6. A könyvtárakban őrzött kulturális javak digitalizálása, online hozzáférhetővé tétele és archiválása.
2. cél
A könyvtár a használó központúság szellemében a lakóhelytől, településtípustól, könyvtári épülettől és a nyitvatartási időtől függetlenül biztosítson hozzáférést ezen információkhoz és adatokhoz, valamint a könyvtári szolgáltatások jelentős részéhez.
 
Beavatkozások
 1. Az IKT infrastruktúra kiterjesztése és megerősítése a közszolgáltatást nyújtó könyvtárakban és könyvtári szolgáltató helyeken
 2. A Web-alapú szolgáltatások kiterjesztése, értéknövelt szolgáltatások kialakítása.
 3. Szabványos felépítésű könyvtári portál (könyvtári ügyfélkapu) kialakítása a használók bevonásával; nem könyvtári és nem hagyományos információk és ismeretek (iwiw, wiki, könyvesboltok, antikváriumok, más archívumok, elektronikus szolgáltatások) közvetítése.
 4. Új technológiák bevonása a magasabb szintű szolgáltatások közvetítésére: könyvtár 2.0, blogok, elektronikus hírlevelek, RSS, keresőmotorok, személyre szabott keresőszoftverek, ingyenes és nyílt forráskódú szoftverek és alkalmazásokstb.
 5. Az elektronikus szolgáltatások kialakítása, megerősítése a kistérségi, mozgókönyvtári szolgáltatások területén.
 6. Elektronikusan elérhető 24 órás szolgáltató könyvtárak kialakítása a felhasználók elvárásainak rendszeres mérésével, a szolgáltatások fejlesztésével és értékelésével.
 7. Egyedi azonosítók kialakítása a felhasználók számára a könyvtári adatbázisokban történő keresésre, a szolgáltatások igénybevételére, a személyes kapcsolattartásra
3. cél
A könyvtár új módszerekkel és programokkal járuljon hozzá az olvasáskultúra fejlesztéséhez.
 
Beavatkozások
 1. Partnerség a könyves szakma minden érintett hazai és határon túli magyar szervezetével.
 2. A közoktatás (önkormányzati) megrendelőként használja a könyvtári szolgáltatásokat, rendezvényeket, olvasásnépszerűsítő akciókat.
 3. Új gyűjteményfejlesztési stratégia többletforrásból a megyei és városi könyvtárak számára az olvasáskultúra támogatására.
 4. Az iskolai könyvtárak korszerűsítése: szoros kapcsolat az iskola számítógépes helyszíneivel, gyermekbarát honlapok és blogok készítése és működtetése.
 5. Az iskolai könyvtárak lakosságot ellátó szolgáltató szerepének növelése azokon a településeken, ahol nem érhető el a kulturális, képzési és információs szolgáltatások teljes kínálata.
 6. A kettős funkciójú - települési és iskolai - könyvtáraknak a helyi igényeket figyelembe vevő fejlesztése a kistelepüléseken.
 7. Többéves olvasási akció kidolgozása és meghonosítása a szülők és a kisgyermekek olvasási kultúrájának fejlesztésére és megerősítésére: "Születéstől az első könyvemig".
 8. Korai olvasásfejlesztési programok kidolgozása, olvasásfejlesztő tanácsadó szolgálatok kialakítása, a legkisebbek számára csoportos, családi könyvtári látogatások megszervezése.
 9. Könyvtári szolgáltatások fejlesztése a nemzeti kisebbségek anyanyelvi irodalomhoz történő hozzáférhetőségének javítása érdekében.
4. cél
A könyvtár közösségi szolgáltatásaival és a felnőttképzés támogatásával segítse elő az életminőség javítását, a foglalkoztatottság és az egyének versenyképességének növelését.
 
Beavatkozások
 1. Partnerség minden, a képzésben érintett hazai és határon túli magyar szervezettel, a közgyűjteményi terület más intézményeivel (múzeumok, levéltárak), a civil szférával.
 2. A különböző könyvtártípusok nyújtotta ismeretanyag folyamatos, szervezett továbbadása önkormányzati és egyéb fenntartói megrendelések alapján.
 3. A munkaerő-piaci lehetőségekkel kapcsolatos információk folyamatos közvetítése.
 4. Az állampolgári jogok és kötelességek érvényesülésének elősegítése a közérdekű, közhasznú információk és az on-line kormányzati és önkormányzati szolgáltatások könyvtári hozzáférésének biztosításával.
 5. A távoktatási és e-tananyagok, e-felnőttképzési anyagok országos, közös hasznosítása; távoktatási központok kialakítása a könyvtárakban, együttműködésben a felsőoktatási intézményekkel és a munkaügyi központokkal.
 6. A multikulturalizmus, a kulturális sokszínűség támogatása az esélyegyenlőség fenntartása érdekében, a nemzetiségek támogatása.
 7. A könyvtárak bekapcsolódása a helyi, kistérségi, regionális kulturális életbe, a kulturális turizmusba mind információszolgáltatóként, mind értékmegőrző és értékközvetítőként.
 8. A felhasználók rendszeres, kompetencia-alapú és moduláris képzése az életen át tartó tanulás folyamatában, a digitális írástudás széleskörű oktatása.
1.5. A megvalósítás sikeréhez szükséges tényezők
 • A könyvtáros alapképzésben elsajátított ismeretek bővítése hagyományos és távoktatási keretek között, a továbbképzés megújítása.
 • A finanszírozási források megléte, hatékony gazdálkodás a versenyképesség fokozása érdekében.
 • A tervek évenkénti felülvizsgálata: gördülő tervezés, projektkontrolling. Nyitott kommunikáció, nyitott tervezés és szervezés, nyitott szervezet. Hatékony közönségkapcsolatok, hangsúlyos jelenlét a médiában.
1.6. A stratégia célok megvalósításához szükséges források: a 2007 - 2013 közötti
európai uniós pályázatok
 
1.6.1. Társadalmi Megújulás Operatív Program, (TÁMOP)
3. prioritás: "Minőségi oktatás és hozzáférés mindenkinek"
"Tudásdepó-Expressz" - A könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében
 
Támogatás nyerhető:
 1. az Országos Dokumentum-ellátási Rendszer elektronikus dokumentum-szolgáltatásának fejlesztésére.
 2. országos egységes lelőhely-nyilvántartás létrehozására.
 3. otthonról elérhető szolgáltatások fejlesztésére.
 4. olvasásprogramok kialakítására.
 5. könyvtári szakemberek továbbképzése és könyvtárhasználók képzésére.
1.6.2. Társadalmi Infrastruktúra Operatív program, (TIOP)
1. prioritás: "Az oktatási infrastruktúra fejlesztése"
"Tudásdepó Expressz": Összehangolt könyvtári szolgáltatások infrastruktúrafejlesztése
 
Támogatás nyerhető:
 • Szerverek, használói számítógépek, dokumentumküldő szoftverek beszerzése
 • Az adatbázis-fejlesztéshez szükséges hardvereszközök beszerzése
 • Elektronikus olvasóazonosítási rendszer létrehozása
 • Az önkiszolgáló kölcsönzés feltételeinek megteremtése
 • A dokumentumok továbbításához szükséges differenciált logisztikai fejlesztések
 • Számítógéppel és Internet kapcsolattal felszerelt mozgókönyvtár szolgáltatás fejlesztése
 • Egyéb, dokumentum-továbbításra és könyvtári szolgáltatások nyújtására alkalmas speciális logisztikai eszköz beszerzése
 • A fogyatékkal élők könyvtárhasználatát lehetővé tévő fejlesztések támogatása (kiegészítő eszközök, szoftverek)
1.6.3. Társadalmi Infrastruktúra Operatív program, (TIOP)
1. prioritás: "Az oktatási infrastruktúra fejlesztése"
Regionális Tudástárak - a fejlesztési pólus-, illetve társpólus-városok egyetemi központjaihoz kapcsolódó könyvtárfejlesztések
 
Támogatás nyerhető:
 • Közös integrált rendszer kialakítása az együttműködő könyvtárakban,
 • Közös szolgáltatási infrastruktúra (beiratkozás, gépi kölcsönzés, egységesen használható olvasókártya stb.) megteremtése az együttműködő könyvtárakban
 • A rendszer működését lehetővé tévő biztonságtechnikai feltételek megteremtése a könyvtárakban
 • Az elektronikus tartalomszolgáltatás technikai feltételeinek megteremtése
 • A szerzői jog által védett digitális dokumentumok használatához szükséges biztonsági feltételek kialakítása
 • e-Learning tananyagok fejlesztését és hozzáférését támogató infrastruktúra fejlesztése az együttműködő könyvtárakban
 • Az elektronikus állományvédelem feltételeinek megteremtése
 • Az előfizetéses könyvtári források távoli elérését lehetővé tévő olvasó-azonosítási rendszer kialakítása
 • A szolgáltatások tömeges igénybevételét lehetővé tévő infrastrukturális (olvasói és funkcionális terek) és IKT fejlesztések
1.6.4. Kulturális értékek digitalizálása: 3 konstrukció
 1. Módszertani előkészítő projekt az Országos Széchényi Könyvtár koordinálásával, a könyvtári, múzeumi és levéltári terület részvételével
 2. Kulturális értékek nagy tömegű digitalizálása
 3. Egységes oktatási és kulturális szolgáltató felület kialakítása
1.6.5. Közép-Magyarországi Operatív Program
4. prioritás: A humán közszolgáltatások intézményrendszerének fejlesztése

1.6.6. Települési és mozgókönyvtárak, valamint közművelődési intézmények fejlesztése
 1. komponens: Települési és mozgókönyvtárak infrastruktúra- és IKT-fejlesztése
 2. komponens: Közművelődési infrastruktúra- és IKT fejlesztése
1.6.7. Új Magyarország Vidékfejlesztési Terv 2007-2013
3. intézkedéscsoport: A vidéki élet minősége és a vidéki gazdaság diverzifikálása:
3.2.1. A vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások
Integrált közösségi és szolgáltató tér kialakítása az 5000 fő alatti településeken, benne a könyvtári szolgáltatások biztosítása
 
A várható szakmai hatások
 
A fejlesztési források hatékony felhasználásával alapvetően egy minőségileg magasabb színvonalú, egyenlő esélyű hozzáférést biztosító könyvtári rendszer alakul ki, az Európai Unió más államaihoz hasonló szolgáltatásokkal.
 • Bővül az Országos Dokumentum-ellátási Rendszerben szolgáltatott szerzői jogilag védett elektronikus dokumentumok köre, és javul az ODR-hez való lokális hozzáférés.
 • Megvalósul a Magyar Országos Közös Katalógus (MOKKA) és az Országos Dokumentum-ellátási Rendszer (ODR) lelőhely-nyilvántartásának és más országos adatbázisok, nyilvántartások egységes felületen történő hozzáférése, valamint ezen rendszerek továbbfejlesztése.
 • A távolról elérhető, országos virtuális könyvtári szolgáltatások köre és mennyisége számottevően növekszik.
 • Javul a könyvtárhasználók tájékoztatása és motiválása, új könyvtárhasználati és információkeresési képzési programok jönnek létre.
 • Nő az olvasást és az olvasási kompetencia fejlesztését támogató programok, foglalkozások száma.
 • Új továbbképzési programok révén a könyvtári szakemberek képessé válnak a korszerű könyvtári szolgáltatások létrehozására és működtetésére.
 • A könyvtárak képessé válnak a könyvek, folyóiratok, a szakirodalom és a digitális tartalmak hálózatban történő, differenciált, gyors és hatékony szolgáltatására.
 • A korszerű infrastrukturális eszközök segítségével az oktatásban résztvevők, valamint a nem formális és informális képzésben résztvevők az eddigieknél jóval több tartalomhoz és információs szolgáltatáshoz férhetnek hozzá lakóhelyüktől függetlenül.
 • A könyvtárak IKT-alapú atipikus lehetőségekkel támogatják a tájékozódást, az önálló tanulást, az olvasási és a digitális készségek fejlesztését.
 • A felsőoktatási intézményekben létrehozott tudományos tartalmak, kutatási eredmények szélesebb körben érhetők el, ezzel hozzájárulnak a régió lakosainak társadalmi és munkaerő-piaci versenyképességéhez.
 • A könyvtárak szakmai együttműködése révén hatékonyabbá és színvonalasabbá válik a régió könyvtári és információs szolgáltatásokkal történő ellátása.
 • A fejlesztések nyomán az egyetemi könyvtárakban és az együttműködő könyvtárakban 30-40 százalékkal nőhet a könyvtárhasználatok száma.
A könyvtári terület korábbi stratégiái:
 
2003-2007 második ciklus
1997-2002 első ciklus
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok