2018. március 23.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Könyvtári szakfelügyelet

2010. június 11.
Az 1997. évi CXL. törvény 100. §-a (3) bekezdésének l) pontjában foglalt felhatalmazás alapján jelent meg a könyvtári szakfelügyeletről szóló 14/2001. (VII. 5.) NKÖM rendelet. Régen várt jogszabály volt ez, hiszen a könyvtári szakfelügyelet évek óta nem működött. A rendszerváltás után csaknem széthullott könyvtári rendszer a CXL. törvény eredményeként újra rendeződött, megindult a könyvtárak korszakváltása, amelyek ma már magasabb szintű tevékenységet fejtenek ki, mint 1997 előtt.
 
A törvény meghatározza a nemzeti könyvtári ellátás, a tudományos és szakkönyvtári ellátás, valamint a települési könyvtári ellátás feladatait, és azt is, hogy a könyvtári ellátás feladatát hogyan teljesíthetik a fenntartók. A változások azonban, különösen a kistelepülések tekintetében nem valósultak meg olyan ütemben, mint kívánatos lett volna. A szakfelügyeleti ellenőrzésre és a szakfelügyelet következtében (is) bekövetkező szakmai fejlesztésekre tehát a könyvtáros társadalomnak is igen nagy igénye volt, amikor életbe lépett a jogszabály.
 
A könyvtári szakfelügyelet tevékenysége kiterjed a nyilvános könyvtárakra és fenntartóikra, a nem nyilvános könyvtárat működtető, illetve könyvtári tevékenységet folytató szervezetekre is. A szakfelügyeleten keresztül a fenntartókkal is szorosabb kapcsolatot tud kialakítani a szakma, és a vizsgálatokban való részvétel, a javaslatok megfontolása, a megoldási lehetőségek keresése kötelező a fenntartó részére is.
 
A szakfelügyelet feladata, a rendelet szerint, a miniszter ágazati szakmai felügyeleti jogkörének érvényesítése, azaz a szakmai ellenőrzés. Emellett ugyanolyan fontos "a könyvtárak és a könyvtári tevékenység fejlesztése, a szakmai munka színvonalának emelése" is. Az ellenőrzésnek elsősorban ezt a célt kell szolgálnia a szakfelügyelőnek tehát nem pusztán ellenőriznie kell, hanem a helyzet ismeretében javaslatokat kell tennie a jobbításra, a fejlesztés lehetőségeire.
 
A minisztérium feladatai
 
A könyvtári szakfelügyelet működését az Oktatási és Kulturális Minisztérium Könyvtári Osztálya irányítja. Ennek keretében:
  • A szakmával egyeztetve évenként dönt arról, hogy a könyvtári tevékenység melyik területét, mely könyvtárakat vizsgálja a szakfelügyelet.
  • Kinevezi és évenként megbízza a vezető szakfelügyelőket.
  • Az Országos Idegennyelvű Könyvtáron (OIK) keresztül szerződést köt a vezető szakfelügyelőkkel és a szakfelügyeletben közreműködő intézményekkel.
  • Gondoskodik a szakfelügyelők felkészítéséről, képzéséről és továbbképzéséről.
  • Megbízásából a Könyvtári Intézet és afelkért szakértők kérdőívet szerkesztenek a vizsgálatok lefolytatásához.
A vizsgálati anyagokat és a költségek elszámolását egyaránt a Könyvtári Osztály munkatársai tanulmányozzák át, fogadják el, szükség esetén intézkednek. Az elszámolást szakmai ellenőrzés után továbbítják a kifizetést végző OIK-nak.
 
Szakfelügyelők
 
Vezető szakfelügyelő, szakfelügyelő az lehet, aki könyvtári szakértői engedéllyel rendelkezik, valamint elvégzi a szakfelügyeleti tanfolyamot, és rendszeresen részt vesz a szakfelügyelői továbbképzéseken. (A képzés 2006 ősze óta akkreditált tanfolyam keretében zajlik.)
 
A szakfelügyeleti tevékenység folyamata
 
Minden évben, a minisztériummal történt egyeztetés után, a települési könyvtárakban megyénként, más könyvtárak esetében könyvtártípusonként az éves szakfelügyeleti tervet a vezető szakfelügyelő készíti el. A tervnek tartalmaznia kell: a potenciálisan a vizsgálandó könyvtárakat, az adott évben vizsgálatra kiválasztott könyvtárak pontos felsorolását, a vizsgálatokat végző szakfelügyelőknevét, a vizsgálatok és az utóvizsgálatok időpontját, valamint a költségek tervezését. A terveket a minisztérium Könyvtári Osztálya összegzi és hagyja jóvá, az esetleg szükségesmódosítást követően.
 
A vezető szakfelügyelő feladata a kapcsolat felvétele a vizsgálandó könyvtár vezetőjével és a fenntartóval, hogy egyeztetett időpontban történjen a vizsgálat.
 
A szakfelügyelő(k) feladata a település és az intézmény megismerését, a szükséges jogszabályok és a könyvtár működésével kapcsolatos dokumentumok tanulmányozását követően a vizsgálat lefolytatása.
 
A vizsgálati jelentést a vezető szakfelügyelő küldi be a minisztériumba, nyomtatott és elektronikus formában is. A jelentés részei:
  • A helyszínen kitöltött kérdőív(ek). 2002-től a községi könyvtárakban ún. alapvizsgálatot, 2005-től a városi, a felsőoktatási, az egyházi és a múzeumi könyvtárakban minőségi vizsgálatot is végeznek.
  • A szakfelügyelő(k) észrevételei, megállapításai, javaslatai (helyzetkép, elemző, értékelő leírás, adatok elemzése, megoldási javaslatok), amelyeket előzetes ismeretei, a kérdőívben szereplő adatok, a személyes beszélgetések és a könyvtár működésének megfigyelése alapján, a levont következtetések nyomán állítanak össze.
  • A vezető szakfelügyelő összegzése a szakfelügyeleti vizsgálati anyagok alapján, valamint határozati javaslatok megfogalmazása a könyvtár és a fenntartó számára felelős és határidő megjelölésével, az utóvizsgálat idejének meghatározásával.
  • A vizsgált könyvtár vezetőjének és fenntartójának véleménye a vizsgálati anyag megismerését követően.
  • A költségek elszámolása.
A vezető szakfelügyelő évenként összefoglaló jelentést is készít a lefolytatott vizsgálatokról.
A minisztériumban a vizsgálati anyag és jelentés áttanulmányozását követően a vizsgálatot elfogadják, és az elvégzett munka teljesítését igazolják. Ha a javaslatok valamelyike minisztériumi intézkedést kíván, a Könyvtári Osztály intézkedik a vizsgált település könyvtárával kapcsolatban. A vizsgálati jelentés elektronikus változatát további feldolgozás céljából a minisztérium átadja a Könyvtári Intézetnek.
 
Utóvizsgálat
 
A szakfelügyeleti vizsgálat szerves része, lezárása az utóvizsgálat, melynek elvégzése a vezető szakfelügyelő feladata. Az utóvizsgálat célja: ellenőrizni, hogy az intézkedési javaslatok megvalósultak-e a megszabott határidőig, és ha nem, miért nem. Az utóvizsgálat segítségével lehet megállapítani, hogy egy-egy településen eredményes volt-e a szakfelügyelet, az alapvizsgálat soránmegfogalmazott intézkedési javaslatok teljesültek-e.
 
Az eddig befejeződött vizsgálatok 2002-2009: (2009. októberi adatok)
2872 települési könyvtárba jutott el a szakfelügyelet (ebből városi könyvtár: 216)
Utóvizsgálat települési könyvtárakban: 1276
Iskolai könyvtár: 500 vizsgálat
Egyházi könyvtár: 10 vizsgálat
Múzeumi könyvtár: 18 vizsgálat
Felsőoktatási: 13 intézményben 52 könyvtárvizsgálata
 
2010-es tervek a vezető szakfelügyelők javaslatai alapján:
79 települési könyvtárban tervezünk vizsgálatot, (ebből városi: könyvtár 24)
Utóvizsgálat települési könyvtárakban: 268
Iskolai könyvtár: 70 vizsgálat, 20 utóvizsgálat
Egyházi könyvtár: 7 vizsgálat
Múzeumi könyvtár: 9 vizsgálat, 1 utóvizsgálat
Felsőoktatási: 4 intézményben 22 könyvtár vizsgálata
 
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok