2024. április 19.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Közgyűjteményi Főosztály

2010. február 5.
A közgyűjtemények megváltozott szerepe,
korszerű intézményi rendszer kialakítása

A közgyűjtemények évszázadok óta kulcsszerepet játszanak a nemzeti kulturális identitás megőrzésében, a hagyomány átörökíthetőségének folyamatában.
Szerepük felértékelődik az egységesülő Európában, amely nem akar globális kultúrájú lenni. A közgyűjteményeknek kiemelt felelőssége van a kulturális sokféleség fenntartásában és bemutatásában.

A tudás és az oktatás szerkezeti átalakulása szintén kedvez a közgyűjteményeknek. Előnyös továbbá a technológiai világ átalakulása is, hiszen köszönhetően a digitális világ eszközeinek, az alapvető feladat, a megőrzésen alapuló hagyomány-átörökítés két oldalról is segítséget kaphat: a digitális másolat tehermentesíti az eredetit, és jobb eséllyel jut el a felhasználóhoz.

A korszerű közgyűjteményben a hagyományos feladatok - feltárás, nyilvántartás, megőrzés, szolgáltatás, közzététel- végrehajtása átalakul, és az intézmény a korábbiaknál jelentősebb részt vállal
 • az oktatásban, illetve az élethosszig tartó tanulás rendszerében
 • a tudományos kutatásban, és
 • az eredmények elterjesztésében (disszemináció)
A közgyűjtemény maga a tudásbázis. A generációk által felhalmozott és átörökített tudás.
A közgyűjteményi intézmény részt vállal a különböző szintű akkreditált képzési rendszerben, első sorban a gyűjteményi profiljának megfelelő szakmákkal, szakirányokkal kapcsolatosan alakítja ezt a tevékenységét.
Gyűjteményével szolgáltat alapot minden képzési formának, úgy is, hogy napi munkájának prioritásait az oktatási intézményi rendszer igényeinek figyelembe vételével határozza meg (nyilvántartásinak részletes kidolgozása, digitalizálási prioritások megszabása, kiállítási rendjének kialakítása stb).
A közgyűjtemények természetüknél fogva kapcsolják össze a szöveg, illetve olvasásközpontú tudást, a képi, újabb típusú tudásközvetítéssel (akár a kiállításokon, akár az internetes oktatási, tudatformálási formákban).
A tudományos feladatait szorosan köti a saját állomány feltárásához
A tudományos világ egyre inkább elméleti irányba mozdult el, az alapkutatások visszaszorultak a közgyűjteményekbe. Ebben a helyzetben az elméleti tudás változása kiszolgáltatott a közgyűjteményi műtárgy-, illetve dokumentum feltárásnak, illetve az elsődleges tudományos értékelésnek (ami a közgyűjteményben történik).
A társadalom humántudományos információszükséglete megmaradt az információk szintjén, az elméleti általánosításra egyre kevesebb igény mutatkozik.
Az ismeretek iskolai rendszeren kívüli elterjesztésének feladata (disszemináció)
A kulturális javakhoz egyenlő eséllyel való hozzáférés biztosításának kulcsterülete a könyvtár, az egyre szélesedő elektronikus szolgáltatásaival.
Növekvő fontosságú a szabad hozzáférésű Internet helyek tartalommal való megtöltése. Ezt a múzeumok, könyvtárak, levéltárak digitalizálási programjaira lehet és kell alapozni. A digitalizálás prioritásait az oktatás szükséglete, illetve az állomány megőrzésének parancsa határozza meg.
A kiállítások rendszere - a közgyűjtemények között koordináltan -, nagyban hozzájárulhat a disszemináció hatékonyságához.
A kiállítások múzeumpedagógiai és közönségkapcsolati elemeinek felértékelése elemi szükséglet a közgyűjtemények, illetve a társadalom számára is.
A kulturális intézményi rendszer átalakítása a fenti szempontok szerint kialakított feladatrendszer elosztása mentén képzelhető el. Az országos közgyűjteményeknek kell a feladatok végrehajtását koordinálni, de a végrehajtásba be kell tudni vonni mindazokat a közgyűjteményeket, amelyek részt akarnak és tudnak vállalnak ebben a folyamatban.

A Közgyűjteményi Főosztály

A Közgyűjteményi Főosztály (a továbbiakban: Főosztály) szervezeti felépítését és alapfeladatait az Oktatási és Kulturális Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatának kiadásáról szóló 7/2006 (MK.94.) OKM utasítás vonatkozó rendelkezései szabályozzák.

A Főosztály a Kulturális Szakállamtitkár közvetlen irányítása alatt álló, önálló szervezeti egység.

A szervezeti ábra, valamint az OKM Szervezeti és Működési Szabályzata letölthető:

A Főosztály ellátja a közgyűjteményekben őrzött kulturális javakkal, a közzétett információkkal, a maradandó értékű köz- és magániratokkal összefüggő tevékenységekre, továbbá a közgyűjteményi intézményrendszer működtetésére vonatkozó alapelvek kimunkálásával és érvényesítésével összefüggő államigazgatási teendőket.

Közgyűjteménynek minősül az állam, a helyi önkormányzat, valamint az országos kisebbségi önkormányzat, a köztestület és a közalapítvány tulajdonában (fenntartásában) működő, vagy általuk alapított könyvtár, levéltár, muzeális intézmény, kép- és hangarchívum.

A Főosztály feladatait a muzeális intézményeket illetően a Múzeumi Osztály, a levéltárakat illetően a Levéltári Osztály, a könyvtárakat és a könyvtári tevékenységet illetően a Könyvtári Osztály, az osztályokat vezető főosztályvezető-helyettes kiadmányozási jogkörével látja el. A kép- és hangarchívumokat illetően, a főosztályvezető kiadmányozási jogkörével, a Könyvtári Osztály jár el.

A főosztály a közös ügyeket a főosztályvezető kiadmányozási jogkörével az osztályok és a Titkárság együttműködésével megvalósított munkafolyamatban látja el.

A Főosztály tevékenysége:

A Főosztály ágazati irányítási feladatokat lát el a múzeumi, könyvtári és levéltári szakterületeken.
 • Kialakítja a múzeumi, könyvtári és levéltári szakterületek fejlesztési terveinek koncepcionális alapjait, a kormányzati és minisztériumi szintű stratégiai terveket, feladatkörében ajánlásokat dolgoz ki.
 • Elkészíti, illetve véleményezi a muzeális intézményekkel, könyvtárakkal, levéltárakkal, és az azokban őrzött kulturális javakkal kapcsolatos jogalkotási, szabályozási koncepciókat, és kezdeményezi a jogszabályok módosítását.
 • Részt vesz az uniós források felhasználásával megvalósuló fejlesztések előkészítésében.
 • Működteti a szakterülethez tartozó díjak kuratóriumait.
 • Kidolgozza és folyamatosan aktualizálja a szakterület tevékenységével összefüggő szakmai és képesítési követelményeket, a szakemberek képzése tárgykörében ellátja a
 • minisztériumi feladatokat, kezdeményezi a képzés módosítását.
 • Támogatja a határon túli magyar muzeális intézmények szakmai szervezeteit, segíti a
 • határon túli magyarok és a hazai kisebbségek könyvtári és levéltári tevékenységét.
 • Folyamatos kapcsolatot tart fenn a szakmai -társadalmi szervezetekkel és testületekkel.
A Főosztály a fent említetteken túl az alábbi közös feladatokat látja el:
 • Informatikai feladatok
  • a múzeumok, levéltárak, könyvtárak gyűjteményeinek digitalizálása
  • hozzáférhetővé tétele (megkülönböztetve a szerzői jogi védelmi időn belüli és az azon túli hozzáférhetővé tételt)
  • múzeumok, levéltárak, könyvtárak informatikai infrastrukturális fejlesztése
 • Közgyűjteményi közös katalógusok fejlesztése
 • Komplex állományvédelmi feladatok keretében:
  • javaslatot tesz a rendelkezésre álló források felosztására
  • ellenőrzi a komplex állományvédelmi terveket és azok megvalósítását
  • ellenőrzi a megelőző műtárgyvédelem szempontjainak érvényesítését
 • Az 1997. évi CXL. törvény 94. § (5) bekezdésben meghatározott dokumentumvásárlási hozzájárulással kapcsolatos feladatok ellátása
 • Az 1/2000. évi NKÖM rendeletben foglalt továbbképzési támogatással kapcsolatos feladatok ellátása
 • A közgyűjteményi célok megvalósításának koordinálása a regionális fejlesztésekben
A Múzeumi Osztály tevékenysége:

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény, valamint a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény és egyéb jogszabályok alapján további feladatai:
 1. ellátja a működési engedéllyel rendelkező muzeális intézmények szakmai felügyeletét,
 2. elkészíti, illetve véleményezi a muzeális intézményekben őrzött kulturális javak védelmével, a muzeális intézményekkel kapcsolatos jogszabályok, miniszteri utasítások, jogi iránymutatások, előterjesztések, jelentések szakmai tervezeteit, szükség esetén kezdeményezi a jogszabályok módosítását, valamint közreműködik a kulturális örökség védelmével összefüggő egyéb jogalkotási feladatokban,
 3. kialakítja a szakterület fejlesztési terveinek koncepcionális alapjait, a kormányzati szintű stratégiai terveket, továbbá ajánlásokat dolgoz ki, valamint folyamatosan figyelemmel kíséri és elemzi a szakterület állapotát, belső folyamatait,
 4. közreműködik a minisztérium fejezeti kezelésű előirányzatainak felhasználásában, javaslatot tesz a költségvetési pénzforrások felhasználására, részt vesz a döntési folyamatban, ellátja továbbá az ezekkel összefüggő, külön szabályzatban előírt gazdálkodási feladatokat,
 5. közreműködik a szakterültéhez kötődő pályázatok kiírásában, elbírálásában, továbbá véleményezi a szakterületét érintő támogatási kérelmeket, illetve közreműködik a támogatásban részesültek beszámoltatásában,
 6. közreműködik az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium - önkormányzati múzeumokat érintő - központosított előirányzatainak felhasználásában, különös tekintettel a helyi önkormányzatok által fenntartott muzeális intézmények szakmai támogatásáról szóló, évente OKM rendelet formájában végrehajtására kerülő program vonatkozásában,
 7. ellátja a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszerének keretében megvalósuló fejlesztési programok szakmai véleményezését, valamint - a muzeális intézmények vonatkozásában - véleményezi az országos és megyei területfejlesztési terveket,
 8. a kulturális szakállamtitkár számára kiadmányozásra előkészíti a muzeális intézmények működési engedélyeit, azok módosítását, illetve megszüntető határozatait,
 9. vezeti a muzeális intézmények működési engedélyeinek nyilvántartását, és ellátja a muzeális intézmények országos statisztikai adatszolgáltatásával összefüggő szakmai-igazgatási feladatokat,
 10. kiadja a múzeumokban őrzött, nyilvántartott anyag külföldi kölcsönzéséhez szükséges előzetes hozzájárulást, a kulturális szakállamtitkár számára kiadmányozásra előkészíti a muzeális intézmények nyilvántartási szabályzatáról szóló 20/2002. (X. 4.) NKÖM rendelet 21. §-a szerinti törlési engedélyeket,
 11. működteti a múzeumi szakfelügyeletet, megbízza és visszahívja a szakfelügyelet tagjait, jóváhagyja a szakfelügyelők munkaterveit, értékeli és feldolgozza a szakfelügyelők éves jelentéseit, a szakfelügyeleti munka eredményeképp levonható tanulságokat beépíti az ágazati irányítás eszközrendszerébe, és megteszi a szükséges intézkedéseket, kezeli, gondozza a szakfelügyelet működtetéséhez biztosított költségvetési kereteket,
 12. javaslatot tesz a különböző múzeumok vezetői állásának betöltésével kapcsolatos miniszteri vélemény tartalmára,
 13. kidolgozza a muzeális intézmények szakmai normatíváit és a képesítési követelményeket, a múzeumi szakemberek képzése tárgykörében ellátja a minisztériumi feladatokat, kezdeményezi a képzés módosítását, különös tekintettel az Országos Képzési Jegyzékben meghatározott, az osztály illetékességi körébe tartozó szakképesítések tartalmi fejlesztésével, gondozásával kapcsolatos feladatokra,
 14. véleményezi az illetékességi területéhez tartozó szakértői engedélyek kiadására benyújtott kérelmeket,
 15. folyamatosan felügyeli a muzeális intézményekben őrzött kulturális javakra irányuló komplex állományvédelmi tevékenységet (Állományvédelmi Program), továbbá - a múzeumi szakfelügyelet útján - figyelemmel kíséri a régészeti feltárás során előkerült, de múzeumi nyilvántartásba még nem vett régészeti leletek állományvédelmét.
 16. összehangolja a muzeális intézmények közművelődési és múzeumpedagógiai programjait, koordinálja a Múzeumok Mindenkinek Programot
 17. működteti a szakterülethez tartozó díjak kuratóriumait, szakmai bizottság bevonásával évente odaítéli a múzeumi Nívó Díjakat, valamint véleményezi a különböző kitüntetésekre szóló felterjesztéseket,
 18. részt vesz a Múzeumi Világnap, és ennek keretében a Múzeumi Majális, a Múzeumok Őszi Fesztiválja, valamint a Múzeumok Éjszakája rendezvényeinek előkészítésében, szervezésében és lebonyolításában,
 19. véleményt nyilvánít a büntetőeljárás során lefoglalt, illetve jogerősen elkobozni rendelt kulturális javak közgyűjteményi elhelyezéséről, és együttműködik a Kulturális Örökségvédelmi Hivatallal.
A Múzeumi Osztály képviseleti és kapcsolattartási feladatkörében, a minisztérium illetékes szervezeti egységeivel együttműködve az SzMSz-ben szabályozott módon:
 1. kapcsolatot tart a kulturális javak védelme, a muzeális intézmények, valamint a régészeti örökségvédelem területén működő szakmai szervezetekkel, tanácsadó testületekkel és érdekképviseleti szervekkel (főként ICOM, Pulszky Társaság, Megyei Múzeumok Szövetsége, Tájház Szövetség), alapítványokkal, közalapítványokkal,
 2. részt vesz az állam- és kormányközi nemzetközi egyezmények és nemzetközi munkatervek múzeumi vonatkozásainak előkészítésében, illetve azok megvalósításában,
 3. részt vesz a II. világháború után külföldre került kulturális javak visszaszerzésével és visszaadásával kapcsolatos munkálatokban,
 4. részt vesz az ÚMFT végrehajtásából eredő feladatok ellátásában,
 5. részt vesz a Nemzeti Kulturális Alap szakmai kollégiumainak munkájában
 6. együttműködik más tárcákkal, hatóságokkal a muzeális intézményekre, a kulturális javak védelmére vonatkozó döntések előkészítésében,
 7. megbízás alapján képviseli a minisztériumot a szakterületén működő közalapítványok, alapítványok és bizottságok, szerkesztő bizottságok (Múzeumi Hírlevél, Magyar Múzeumok) munkájában
 8. részt vesz az egyes múzeumi szakágak országos szakmai rendezvényeinek munkájában, továbbá évente összehívja az országos múzeumigazgatói értekezletet, részt vesz az "Év Múzeuma"díj odaítélését előkészítő és elbíráló szakmai bizottság munkájában.
A Könyvtári Osztály tevékenysége:

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény, valamint a követő jogszabályok alapján ellátja a további feladatokat:
 1. kialakítja a szakterület fejlesztési terveinek koncepcionális alapjait, a kormányzati szintű stratégiai terveket, a könyvtári terület többéves stratégiai tervét, folyamatosan figyelemmel kíséri és elemzi a szakterület trendjeit, helyzetét, belső folyamatait.
 2. közreműködik a minisztérium fejezeti kezelésű előirányzatainak felhasználásában, ezzel összefüggésben meghatározza a tervek megvalósítására vonatkozó finanszírozási feltételeket, alapjavaslatot tesz a költségvetési pénzforrások felhasználására, részt vesz a döntési folyamatban, valamint a költségvetési pénzeszközök felhasználásáról szakmai beszámolót készít,
 3. részt vesz az ÚMFT végrehajtásából eredő feladatok ellátásában
 4. közreműködik a szakterültéhez kötődő pályázatok kiírásában, elbírálásában, továbbá véleményezi a szakterületét érintő támogatási kérelmeket, illetve közreműködik a támogatásban részesültek beszámoltatásában,
 5. működteti a könyvtári szakfelügyeletet, kiadja és visszavonja a könyvtári vezető szakfelügyelői megbízást, közreműködik a szakfelügyeleti vizsgálatok értékelésében, ezek megállapításait külön figyelembe részesíti,
 6. közreműködik a Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium - önkormányzati könyvtárakat érintő - központosított előirányzatainak felhasználásában, az érdekeltségnövelő támogatás folyósításának odaítélésében, továbbá ellátja a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszerének keretében megvalósuló fejlesztési programok szakmai véleményezését, valamint - a könyvtárak vonatkozásában - véleményezi az országos és megyei területfejlesztési terveket,
 7. a Kulturális Közlönyben megjelent koncepció alapján fejleszti a vidék könyvtári ellátását
 8. javaslatot tesz a különböző könyvtárak vezetői állásának betöltésével kapcsolatos miniszteri vélemény tartalmára,
 9. kezdeményezi a könyvtáros képzés módosítását, különös tekintettel az Országos Képzési Jegyzékben meghatározott, az Osztály illetékességi körébe tartozó szakképesítések tartalmi fejlesztésével, gondozásával kapcsolatos feladatokra,
 10. véleményezi a könyvtári szakértői engedélyek kiadására benyújtott kérelmeket,
 11. működteti a szakterülethez tartozó díjak kuratóriumait, szakmai bizottság bevonásával évente odaítéli az Év Könyvtára díjat, valamint véleményezi a különböző kitüntetésekre szóló felterjesztéseket,
 12. részt vesz az Összefogás a könyvtárakért című országos rendezvény sorozat előkészítésében, szervezésében és lebonyolításában
A Levéltári Osztály tevékenysége:

A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény, és egyéb jogszabályok értelmében ellátandó további feladatai:
 1. Döntésre előkészíti
  a maradandó értékű köziratok archiválására történő előkészítésével, illetve archiválásával, a levéltári anyag védelmével és használatával, valamint a levéltárak tevékenységével összefüggő jogszabályok szakmai tervezeteit, szükség esetén kezdeményezi a jogszabályok módosítását, részt vesz a minisztériumi kodifikációs munka további folyamatában,
  a levéltári szakterület egészét érintő, a minisztérium állami vezetőinek hatáskörébe tartozó ügyeket, különösképpen
  • a levéltári anyaggal, illetve a levéltárakkal kapcsolatos a minisztérium állami vezetőinek állásfoglalását igénylő egyedi ügyeket.
  • hatósági eljárás során lefoglalt levéltári anyag közlevéltárban történő végleges elhelyezéséről szóló egyedi ügyeket
 2. Véleményezi
  • a levéltári anyagot, illetve a levéltárakat is érintő - más tárcák által készített - intézkedések és előterjesztések tervezeteit,
  • a helyi önkormányzatok címzett támogatási rendszerének keretében megvalósuló levéltári fejlesztési programokat
  • a levéltári szakértői engedélyek kiadására benyújtott kérelmeket
 3. Javaslatot tesz a közlevéltárak vezetői állásának betöltésével kapcsolatos miniszteri vélemény tartalmára
 4. A minisztérium illetékes szervezeti egységeivel együttműködve az SzMSz-ben szabályozott módon részt vesz
  • az ÚMFT végrehajtásából eredő feladatok megvalósításában
  • a levéltárakat érintő ellenőrzési, gazdálkodási, pénzügyi-fejlesztési tervek kidolgozásában,
  • a minisztérium fejezeti kezelésű előirányzatainak tervezésében és felhasználásában, az éves pénzügyi és szakmai beszámolók készítésében,
  • a szakterületéhez tartozó pályázatok megjelentetésében, elbírálásában, továbbá véleményezi a szakterületét érintő támogatási kérelmeket, illetve közreműködik a támogatásban részesültek beszámoltatásában,
  • a szakterület kitüntetési javaslatainak, továbbá személyi ügyeinek intézésében
  • a levéltári munkakörök és képesítési követelmények meghatározásában
  • az állam- és kormányközi nemzetközi egyezmények és nemzetközi munkatervek levéltári vonatkozásainak előkészítésében, illetve szervezi azok megvalósítását,
  • az EU-csatlakozásból következő szakmai feladatok ellátásában,
   - a határon túli magyarságot és a magyarországi kisebbségeket érintő levéltári ügyek intézésében.
 5. Ellátja a közfeladatot ellátó szervek iratkezelési szabályzatainak kiadásával összefüggő feladatokat
 6. Ellátja a Magyar Országos Levéltár, a Bécsi Magyar Levéltári Kirendeltség és a moszkvai Collegium Hungaricum Levéltári intézetének közvetlen szakmai felügyeletével összefüggő feladatokat
 7. Ellátja - a szakfelügyelők bevonásával - az önkormányzati levéltárak, a szaklevéltárak és a nyilvános magánlevéltárak szakmai (ágazati) felügyeletével kapcsolatos feladatokat.
  Működteti a levéltári szakfelügyeletet, megbízza és visszahívja a levéltári vezető szakfelügyelőt és a szakfelügyelőket.
 8. Ellátja az Országos Képzési Jegyzékben meghatározott levéltári szakképzés tartalmi fejlesztésével kapcsolatos feladatokat
 9. Jóváhagyja a levéltárban végezhető selejtezésről készített selejtezési terveket és selejtezési jegyzőkönyveket
 10. Jóváhagyja az illetékességből történő iratátadásra kötött levéltárközi megállapodásokat
 11. Jóváhagyja a Levéltári Kollégium által előterjesztett szakmai ajánlásokat
 12. Intézi a külföldre menő hivatalos másolatok igazolását (apostille)
 13. Kialakítja a levéltári szakterület fejlesztési terveinek koncepcionális alapjait, a kormányzati szintű stratégiai terveket, valamint folyamatosan figyelemmel kíséri és elemzi a szakterület állapotát, belső folyamatait.
 14. Meghatározza a fejlesztési tervek megvalósítására vonatkozó finanszírozási feltételeket, javaslatot tesz a költségvetési pénzforrások felhasználására, részt vesz a döntési folyamatban, valamint a költségvetési pénzeszközök felhasználásáról szakmai beszámolót készít.
 15. Elemzi, értékeli a köziratok kezelésének, valamint a levéltári anyag védelmének és feldolgozásának helyzetét, e tevékenységek fejlesztésére szakmai koncepciókat dolgoz ki, s azokat közzéteszi.
 16. Koordinálja a levéltárakban folyó tudományos munkát, valamint a levéltári anyag tartalmi feltárásával kapcsolatos tevékenységet.
 17. Működteti a Pauler Gyula-díj kuratóriumot
 18. Meghatározza a külföldön őrzött magyar vonatkozású levéltári anyag feltárásával, másolatban történő beszerzésével és közreadásával kapcsolatos tevékenység fő irányait és kereteit
 19. Működteti a Magyar-Orosz Levéltári Együttműködési Bizottságot,
 20. Kapcsolattartási és képviseleti feladatkörében az SzMSz-ben szabályozott módon:
  • kapcsolatot tart a levéltári területen működő szakmai érdekképviseleti szervezetekkel, (Magyar Levéltárosok Egyesülete, Önkormányzati Levéltárak Tanácsa, Magyar Egyházi Levéltárosok Egyesülete, Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség, Fiatal Levéltárosok Egyesülete), szakmai és tanácsadó testületekkel (Levéltári Kollégium, levéltári szakfelügyelet, Levéltári Kutatási Kuratórium) és érdekképviseleti szervekkel, (KKDSZ)
  • megbízás alapján részt vesz a Nemzeti Kulturális Alap Levéltári Szakmai Kollégiumának munkájában,
  • együttműködik más tárcákkal, hatóságokkal (ÖTM-KIF, KÜM, MEH-EKK, GKM, IRM, Adatvédelmi Ombudsman Hivatala, HM, KVM, KSH, KÖH) a levéltárakra vonatkozó, illetve a maradandó értékű köziratokat érintő döntések előkészítésében,
  • részt vesz a levéltári terület országos szakmai rendezvényeinek munkájában,
  • kapcsolatot tart a felsőfokú és, illetve tudományos levéltáros képzést és továbbképzést ellátó intézményekkel (ELTE).
 21. A Nemzetközi Levéltári Tanács (ICA) tagja.

Elérhetőségek:

1055 Budapest, Szalay u. 10-14.
Postacím: 1884 Budapest, Pf.: 1.
Tel: (+36-1) 795-4540; Fax: (+36-1) 795-0269
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok