2024. február 28.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

A Közművelődési Főosztály

2009. január 16.
Bevezető

A közművelődés a magyar történelem reformkora óta áll a társadalmi haladás és a nemzet felemelkedésének szolgálatában. Ez a küldetés határozta meg a szakma legjobbjainak a munkáját, ez tette lehetővé, hogy a magyar társadalom közösségei minden korban rendelkeztek olyan energiákkal, melyek elősegítették a nagy változások sikerét és megadták az egyén számára nélkülözhetetlen biztonságot, a kulturális otthonosság élményét. A közösségekben átélt együttlétek gazdagsága adja a közművelődési szakszerűség sajátos méltóságát.

A Közművelődési Főosztály (a továbbiakban: Főosztály) küldetését a közművelődés viszonyaival kapcsolatos szakszerű államigazgatás, valamint a jogalkalmazás követelményeinek folyamatos teljesítése, a közművelődési intézményekben és az öntevékeny kulturális szervezetekben megvalósuló tevékenységekhez szükséges feltételek javítása, a sokoldalú kapcsolattartás és az Európai Unió biztosította támogatásokkal kapcsolatos hatékony, szakmaorientált közreműködés határozza meg a Közművelődési Stratégia.
Működése elősegíti a közművelődés előtt álló kihívások sikeres megvalósulását, a modern Magyarország korszerű műveltségi állapotának formálását.

A Közművelődési Főosztály szervezeti felépítése, alapfeladatai

A Főosztály szervezeti felépítését és alapfeladatait az Oktatási és Kulturális Minisztérium, többször módosított, 7/2006. (MK. 94.) OKM utasítással kiadott Szervezeti és Működési Szabályzatának vonatkozó előírásai képezik.

Éves munkaterv

A Főosztály a kulturális szakállamtitkár közvetlen irányítása alatt álló, önálló szervezeti egység, amelynek jóváhagyott teljes munkaidős állományi létszáma 15 fő köztisztviselő.

A Közművelődési Főosztályt kulturális igazgatási feladatkörben a főosztályvezető vezeti, akit általános hatáskörrel az e feladattal megbízott főosztályvezető-helyettes helyettesít.
A Közművelődési Főosztály feladatköreit osztályonkénti bontásban, az alábbiak szerint végzi:

Közművelődés-fejlesztési osztály
vezetője kulturális igazgatási feladatkörben foglalkoztatott osztályvezető
Közösségi művelődési osztály
vezetője kulturális igazgatási feladatkörben foglalkoztatott főosztályvezető-helyettes
Alapfeladatok

A főosztályvezető az alábbi hatásköröket gyakorolja:
 • A szervezeti egységvezetők hatáskörébe utalt munkáltatói jogok gyakorlása.
 • A főosztályvezető-helyettes, az osztályvezető, és az osztályokhoz nem tartozó 4 fő munkájának közvetlen irányítása, összehangolása, ellenőrzése, értékelése, minősítése, igazolása.
 • Javaslattétel az OKM és a Kormány munkatervére, valamint a törvényalkotási programra.
 • A kulturális szakállamtitkár vezetői értekezletein való részvétel.
 • A főosztályi előterjesztések jóváhagyása a felelősnek történő benyújtás előtt.
 • A helyi önkormányzatok közművelődés-igazgatási, intézményfenntartó és működtető feladataival kapcsolatos beadványainak véleményezése. (intézményalapítás, átszervezés, megszüntetés)
 • A közművelődés országos irányításához, fejlesztéséhez, az ágazat érdekképviseletéhez szükséges stratégia összeállítása és megvalósulásának nyomon követése.
 • A közművelődési terület fejlesztésére fordítható EU-s támogatási keretek felhasználásával kapcsolatos feladatok ellátása.
 • A közművelődési tudományos kutatásokkal és a szakterület felsőoktatási kérdéseivel kapcsolatos igazgatási teendők ellátása.
 • A közművelődési szakértői engedélykérelmek véleményezése.
 • Közművelődési kérdésekben részvétel az ágazati érdekegyeztetésben.
 • Koordinálja a Regionális Fejlesztési Tanácsok keretében működő Regionális Kulturális Közkincs Bizottságokkal kapcsolatos, az OKM által vállalt feladatokat.
A főosztályvezető-helyettes az alábbi hatásköröket gyakorolja:
Irányítja, ellenőrzi a Közösségi művelődési osztály munkáját.
Koordinálja a szellemi kulturális örökség megőrzéséről szóló, Párizsban, 2003. év október hó 17. napján elfogadott UNESCO Egyezmény kihirdetéséből fakadó ágazati feladatok elvégzését.
Az osztályvezető az alábbi hatásköröket gyakorolja:
Irányítja, ellenőrzi a Közművelődés-fejlesztési osztály munkáját.
Ellenőrzi a közművelődési feladatellátást, biztosítja a közművelődési szakfelügyelet működését.
A Közművelődés-fejlesztési osztály az osztályvezető közvetlen irányításával az alábbi feladatokat látja el:
 • Elemzi a közművelődési tevékenységek, a közművelődési feladatellátásban résztvevők országos helyzetének alakulását, ennek alapján fejlesztési javaslatokat dolgoz ki, és követi az elfogadott projektek megvalósulását.
 • Részt vesz a közművelődési terület közreműködését igénylő különféle nemzeti stratégiák, fejlesztési tervek, programok végrehajtásában.
 • Végzi a közművelődési terület ágazati irányításából eredő teendőket (minisztériumi irányelvek, szakmai ajánlások kidolgozása, kiadatásának ügyintézése, elemzések, elvi állásfoglalások, javaslatok, szakmai háttéranyagok készítése), és teljesíti az e téren meglévő döntés-előkészítő és tájékoztatási kötelezettségeket.
 • Biztosítja a közművelődési szakterülethez tartozó, egyes miniszteri díjak adományozására javaslatot tevő kuratóriumok működési feltételeit, részt vesz a díjak, állami kitüntetések adományozásának ügyintézésében.
 • Ellátja a közművelődés minőségfejlesztésével kapcsolatos - minisztériumi háttérintézménynek át nem adott - feladatokat.
 • Ellátja az egész életen át tartó tanulással (LLL), a felnőttképzéssel kapcsolatos - minisztériumi háttérintézménynek át nem adott - feladatokat.
 • Ellátja az Országos Képzési Jegyzékben meghatározott, a Főosztály tevékenységével összefüggő szakképesítések tartalmi fejlesztésével, gondozásával kapcsolatos feladatokat, javaslatot tesz a közművelődési szakképesítések vizsgaszabályzatának tartalmára, a közművelődési képzések tekintetében vizsgabizottsági elnökök kijelölésére, biztosítja a Közművelődési Akkreditációs Bizottság működését.
 • Az osztály közművelődési, népi iparművészeti, honismereti feladatkörére tekintettel fejezeti kezelésű költségvetési előirányzatok felhasználására vonatkozó javaslatokat fogalmaz meg, pályázatokat kezel, egyedi támogatások ügyeit intézi.
 • A külön szabályzat rendelkezései alapján a felügyeleti területhez tartozó egyes költségvetési szervek, korlátolt felelősségű és közhasznú társaságok, illetve alapítványok, közalapítványok vonatkozásában előkészíti a külön szabályzatban a szakállamtitkárnak megállapított feladatokkal kapcsolatos döntéseket, illetve javaslatokat, részt vesz az Ellenőrzési Főosztály által végzett, a szakmai tevékenység értékelésére is kiterjedő ellenőrzésekben. A feladatkörét érintő kérdésekben közreműködik a más felügyeleti területhez tartozó költségvetési szervek feletti felügyeleti tevékenységgel kapcsolatos döntések előkészítésében.
 • Közreműködik a miniszter területfejlesztési feladatainak ellátásában.
 • Végzi az állatkertekkel kapcsolatos, jogszabályban rögzített feladatokat.
 • Ellátja a népművészettel, és a népi iparművészettel kapcsolatos - minisztériumi háttérintézménynek át nem adott - OKM-re háruló feladatokat.
A Közösségi művelődési osztály az osztály vezetőjének közvetlen irányításával az alábbi feladatokat látja el:
 • Elősegíti a közművelődési terület nemzetközi kapcsolatainak ápolását, együttműködik a külföldön működő magyar kulturális intézetekkel, részt vesz vezetőik felkészítésében, munkájuk értékelésében, éves munkatervük véleményezésében, valamint közreműködik a kulturális kapcsolatokról szóló nemzetközi egyezmények tartalmának kialakításában, végrehajtásában.
 • Részt vesz a nemzetközi kulturális kapcsolatok, valamint a magyar kultúra külföldi terjesztésére irányuló tevékenység fejlesztését célzó irányelvek, programok kidolgozásában, végrehajtásában, a magyar történeti, művészeti és művelődéstörténeti értékek külföldi megismertetésének megszervezésében, a magyar kulturális örökség külföldön található értékeinek megőrzésében.
 • Gondoskodik a szellemi kulturális örökség megőrzésével kapcsolatos állami feladatok végrehajtásának koordinálásáról. Működteti az oktatási és kulturális miniszter tanácsadó testületeként A Szellemi Kulturális Örökség Magyar Nemzeti Bizottságát.
 • Részt vesz az anyanyelvvédelem közművelődésre háruló feladatainak elvégzésében.
 • Segíti a kulturális turisztikai vonzerő projektek közművelődési szakmai szereplőinek tevékenységét, a fesztiválok megvalósulását.
 • A szomszédos országokkal kötött megállapodások szerint működő kisebbségi vegyes bizottságok ajánlásai alapján együttműködik a határainkon túl elvégzendő feladatok végrehajtásában. Segíti a határon túli magyarok közművelődési, közgyűjteményi, művészeti szervezeteinek tevékenységét.
 • Részt vesz a szomszédos államokban élő magyaroknak - ügyintézésünkben - nyújtott támogatásokról fennálló adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésében.
 • Közreműködik a kulturális kifejezések sokszínűségének védelméről és előmozdításáról szóló UNESCO egyezményből a közművelődési területre háruló feladatok elvégzésében.
 • Biztosítja a közművelődési szakterülethez tartozó, egyes miniszteri díjak adományozására javaslatot tevő kuratóriumok működési feltételeit, részt vesz a díjak, állami kitüntetések adományozásának ügyintézésében.
 • Az osztály feladatkörére tekintettel fejezeti kezelésű költségvetési előirányzatok felhasználására vonatkozó javaslatokat fogalmaz meg, pályázatokat kezel, egyedi támogatások ügyeit intézi.
 • Az osztály feladatkörébe tartozó területek tekintetében helyzetelemzésre alapozott fejlesztési javaslatokat dolgoz ki, és követi az elfogadott projektek megvalósulását.
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok