2024. április 19.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Tájékoztató az érettségire vonatkozó jogszabályokról és a közlekedési lehetőségekről a 2009. május 8-ai sztrájk kapcsán

2009. május 7.
Sztrájk esetén az érettségi vizsga lebonyolítására vonatkozó jogszabályok

A miniszteri intézkedést lehetővé tevő jogszabályhely:

1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról, 95.§

(7) Az oktatásért felelős miniszter - az ágazati irányítás keretében, az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott jogköre alapján - határozattal
a) kérelemre vagy hivatalból intézkedik az érettségi vizsga megszervezésével, megtartásával összefüggésben, ha az intézkedés megtétele nélkül országos szinten veszélybe kerül az érettségi vizsga jogszabályok szerinti lebonyolítása,
b)
(8) Az oktatásért felelős miniszter - ha enélkül a szükséges intézkedés megtételére nincs lehetőség - a (7) bekezdésben meghatározott intézkedései során a vizsgaszabályzatban, illetőleg a tanév rendjében foglaltaktól - az adott ügy elintézéséhez szükséges mértékben - eltérő intézkedést is hozhat. Az oktatásért felelős miniszter döntését három munkanapon belül köteles meghozni és közzétenni. Az oktatásért felelős miniszter intézkedése a közzététel után azonnal végrehajtható. Az oktatásért felelős miniszter intézkedését távközlési eszközön is közzéteheti.

Az írásbeli érettségi vizsga pótlásának szabályai:

100/1997. (VI.13.) kormányrendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról

24. § (1) Ha a vizsgázó az írásbeli vizsgáról fel nem róható okból elkésik, távol marad, a megkezdett vizsgáról engedéllyel eltávozik mielőtt a válaszadást befejezné, az adott vizsgatárgyból pótló vizsgát tehet.

(3) E § alkalmazásában a vizsgázónak fel nem róható ok, minden olyan a vizsgán való részvételt gátló esemény, körülmény, amelynek bekövetkezése nem vezethető vissza a vizsgázó szándékos vagy gondatlan magatartására.
(4) Az első bekezdésben meghatározott esetben
a) az igazgató - ha ehhez a feltételek megteremthetőek - hozzájárulhat ahhoz, hogy az adott vizsganapon, vizsgaidőszakban a vizsgázó pótló vizsgát tegyen,
b) az engedélyben meg kell jelölni a hiányzó vizsgarész pótlásának formáját. Ha nincs lehetőség az adott vizsgaidőszakban írásbeli vizsga letételére, engedélyezhető az írásbeli vizsgarész szóbelivel történő kiváltása. Ebben az esetben a vizsgát a 37. § (3) bekezdése szerint kell megszervezni és minősíteni,

A lebonyolítás speciális szabályai:

37. § (3) Ha a vizsgázónak a közoktatásról szóló törvény 30. §-ának (9) bekezdése vagy az e rendelet 24. § (4) bekezdés b) pontja, illetve 31. § (5) bekezdései alapján engedélyezték, hogy az írásbeli vagy a gyakorlati vizsgarész helyett szóbeli vizsgát tegyen, és a vizsga írásbeli vagy gyakorlati és szóbeli vizsgarészekből áll, két vizsgatételt kell húznia és kifejtenie. A felkészüléshez és a tétel kifejtéséhez rendelkezésre álló időt tételenként kell számítani. A vizsgázó kérésére a második tétel kihúzása előtt legalább tíz perc pihenőidőt kell adni. A vizsgázó a pihenőidő alatt a vizsgatermet nem hagyhatja el. Amennyiben a vizsgázó a gyakorlati vizsgarészt szóbeli vizsgarésszel pótolja, a törzslapján, az érettségi bizonyítványában, tanúsítványában ezt a tényt - záradék formájában - fel kell tüntetni.

A vizsga értékelésének speciális szabályai:

41. § (2) Ha a vizsgázó az írásbeli vizsga helyett szóbeli vizsgát tett, mindkét tétel kifejtését a szóbeli tételek értékelési szabályai szerint kell értékelni, majd a két tételre adott pontszámok összegét a szóbeli vizsgán elérhető pontszám kétszeresének százalékában kell kifejezni, és ez adja a vizsga százalékos minősítését. A vizsgázónak ebben az esetben mindkét szóbeli vizsgáján legalább tíz százalékot kell teljesítenie ahhoz, hogy a vizsgatárgyból a teljesített százalékérték alapján a (3)-(4) bekezdésben meghatározottak szerint legalább elégséges osztályzatot kaphasson.

Tájékoztató a sztrájk napján igénybe vehető közlekedési lehetőségekről

A helyközi és távolsági közlekedés lehetősége biztosított:
  • A 24 Volán Társaság és a BKV Zrt. a sztrájk napján a vasúttal párhuzamos viszonylatokban elfogadja a vasúti bérleteket, igazolványokat, utazási kártyákat.
  • A MÁVDIREKT megerősített szolgálattal áll rendelkezésre az utasok információval történő ellátásához.
  • Javasoljuk, hogy a menetrendről indulás előtt érdeklődjenek a MÁV-START Zrt. telefonos ügyfélszolgálatán vagy a helyi tarifával hívható MÁV-DIREKT vonalon, a 06 (40) 49-49-49-es telefonszámon.
  • A MÁV-START honlapon www.mav-start.hu/hirek folyamatosan frissítik az információkat.
  • A fejpályaudvarokon és a vidéki nagyobb állomásokon személyes információadással segítik az utasokat az igénybe vehető volán járatokról, valamint a vonatpótló autóbuszokról.

Felhívjuk figyelmüket, hogy a fenti listák 2009. május 7-i keltezésűek, az esetleges változásokat, a legfrissebb információkat a járatokról a www.mav-start.hu/hirek/ oldalon találják.
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok