2022. augusztus 11.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
 
 

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Pályázati felhívás Magyarországon szerzett felsőfokú oklevelek (diplomák) és PhD/DLA fokozatok ukrajnai honosításának támogatására ukrán állampolgárságú, magyar nemzetiségű személyek számára

2010. november 12.
Magyar Köztársaság Nemzeti Erőforrás Minisztériuma és a Balassi Intézet közösen pályázatot hirdet Magyarországon szerzett felsőfokú oklevelek (diplomák) és PhD/DLA fokozatok ukrajnai honosításának támogatására ukrán állampolgárságú, magyar nemzetiségű személyek számára a 2010. évben.
 
A pályázati kiírás tartalmát a Magyar Köztársaság Nemzeti Erőforrás Minisztériuma a tárca által működtetett Határon Túli Magyar Ösztöndíj Tanáccsal és a Kárpátaljai Magyar Ösztöndíj Tanáccsal együttműködve dolgozza ki, a pályázatot a Beregszászi Információs Iroda és a Balassi Intézet lebonyolítói közreműködésével hirdeti meg.
 
Általános tudnivalók:
 • A Magyar Köztársaság Nemzeti Erőforrás Minisztériuma és a Kárpátaljai Magyar Ösztöndíj Tanács a támogatásokkal a szülőföldi értelmiség utánpótlását kívánja támogatni.
 • A pályázat a XX. Oktatási és Kulturális Minisztérium költségvetési fejezethez tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok 2010. évi felhasználásának szabályairól szóló 9/2010. (III. 9.) OKM rendeletben (továbbiakban: Rendelet) foglaltak alapján került kiírásra. A Rendeletnek, valamint a Magyar Köztársaság egyéb vonatkozó jogszabályainak – így különösen az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendeletnek – a rendelkezései a pályázati eljárás valamennyi szakaszában alkalmazandók.
 • A pályázathoz rendelkezésre álló pénzügyi forrás a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény XX. fejezet, 20/5/18. Határon túli oktatási és kulturális feladatok támogatása fejezeti kezelésű előirányzata. Jelen pályázaton rendelkezésre álló pénzügyi forrás összege 1.000.000 forint.
 • A támogatással és támogatottakkal kapcsolatos adminisztratív feladatokat és a magyarországi kapcsolattartást a Balassi Intézet és a Beregszászi Információs Iroda látja el.
 • Egy pályázó egyidejűleg, az alább felsorolt pályázati kategóriák közül csak egyre nyújthat be pályázatot. Egy pályázati kategórián belül egy pályázó csak egy diploma (oklevél) vagy fokozat sikeres honosításáért támogatható.
A pályázó a pályázaton való részvétellel elfogadja a következőket:
 • Kizárható az a pályázó, aki az adatlapon valótlan, hamis adatot szolgáltat, ilyen nyilatkozatot tesz a pályázat benyújtásakor, illetve valamely a pályázat elbírálását érintő valós tényt, adatot elhallgat.
 • Az értékeléshez pontosítás, további adat, információ, dokumentum kérhető, amely csatolandó a pályázathoz.
 • A beérkezett pályázatok értékelését követően a nyertes pályázókra a Kárpátaljai Magyar Ösztöndíj Tanács tesz javaslatot a Határon Túli Magyar Ösztöndíj Tanácsnak. A Kárpátaljai Magyar Ösztöndíj Tanács a javaslatát
  • elsősorban a honosított diplomáknak (okleveleknek) és fokozatoknak szülőföldön történő hasznosulása alapján - különös tekintettel a jelen pályázati felhívásban a pályázati feltételeknél meghatározott előnyben részesítésről szóló kitételekre;
  • másodsorban az 1. és 2. pályázati kategóriák esetében az egyetemi/főiskolai záró- vagy államvizsga jegyek átlaga és a szakdolgozat (diplomamunka) minősítése alapján; a 3. pályázati kategória esetében a PhD/DLA fokozat minősítése
 • alapján alakítja ki. Az elbírálás során a Kárpátaljai Magyar Ösztöndíj Tanácsnak lehetősége van a pályázatok tudományterületi bontásban történő rangsorolására is.
 • A Kárpátaljai Magyar Ösztöndíj Tanács (melynek elnöke: Dr. Orosz Ildikó) és a Határon Túli Magyar Ösztöndíj Tanács (melynek elnöke: Szantner Viktor, a Nemzeti Erőforrás Minisztérium Oktatásért Felelős Államtitkárságának Kabinetfőnöke; tagjai: Dr. Bohony Pál, a Szlovákiai Magyar Ösztöndíj Tanács elnöke; Csapó Nándor, a Horvátországi Magyar Ösztöndíj Tanács elnöke; Dr. Orosz Ildikó, a Kárpátaljai Magyar Ösztöndíj Tanács elnöke, Dr. Péics Hajnalka, a Vajdasági Magyar Ösztöndíj Tanács elnöke; Sipos Gábor, az Erdélyi Magyar Ösztöndíj Tanács elnöke; Richly Gábor, a Balassi Intézet oktatási igazgatója; dr. Tóth Gábor, a Balassi Intézet Hallgatói és Tanulmányi Nyilvántartások Irodájának irodavezetője; Fejes István, a Balassi Intézet Márton Áron Szakkollégium Igazgatóságának igazgatója és Gyetvai Árpád, a Nemzeti Erőforrás Minisztérium Oktatásért Felelős Államtitkári Kabinet Külhoni Magyarok Osztályának osztályvezetője) a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény oktatást érintő rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 47/2001. (XII. 29.) OM rendelet 2. § (2) és (3) bekezdése alapján a Nemzeti Erőforrás Minisztérium véleményező, javaslattevő szervezetei, melyek tagjait a szaktárca kérte fel.
 • A Kárpátaljai Magyar Ösztöndíj Tanács ülését követően a pályázati elbírálás eredményéről a Beregszászi Információs Irodánál lehet érdeklődni, amelyről a Beregszászi Információs Iroda a pályázó által megadott e-mail címre értesítést is küld a pályázó részére az ülést követő 2 munkanapon belül. Az elbírálás során vélelmezett jogsértés vagy az elbírálási szabályrendszer megsértése esetén a Kárpátaljai Magyar Ösztöndíj Tanács javaslata ellen a pályázó a Határon Túli Magyar Ösztöndíj Tanácshoz nyújthat be panaszt, mely ülésének időpontjáról a Beregszászi Információs Irodánál érdeklődhet.
 • A pályázatokról a döntést a Kárpátaljai Magyar Ösztöndíj Tanács és a Határon Túli Magyar Ösztöndíj Tanács javaslatának figyelembe vételével Dr. Hoffmann Rózsa, a Magyar Köztársaság Nemzeti Erőforrás Minisztériumának oktatásért felelős államtitkára hozza meg 2010. december 31-ig. A döntéssel szemben fellebbezésnek nincs helye, azonban a pályázó a nemzeti erőforrás miniszterhez kifogást nyújthat be, ha a pályázati eljárás, a pályázat befogadása vagy a pályázati döntés jogszabálysértő. A pályázónak a kifogás benyújtásakor az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 131. §-a, valamint a XX. Nemzeti Erőforrás Minisztérium költségvetési fejezethez tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok 2010. évi felhasználásának szabályairól szóló 9/2010. (III. 9.) OKM rendelet 13. és 14. §-aiban meghatározottak szerint kell eljárnia.
 • A támogatást elnyert pályázókkal a Balassi Intézet a döntést követő 30 napon belül személyenként szerződést köt, amely tartalmazza a támogatott jogait, valamint a támogatottnak a támogató felé teljesítendő beszámolási, illetve az alábbi adatokra (és azok megváltozására) vonatkozó adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettségeit:
  • a pályázó személyes adatai (név, lakcím, azonosító okmány száma);
  • idegenrendészeti státusza (különös tekintettel pl. a letelepedési engedély megszerzésére);
  • elérhetőségi címének, egyéb elérhetőségének (pl. e-mail cím) bejelentése, illetve ezen elérhetőségeinek megváltozása.
 • A pályázók pályázatuk benyújtásával hozzájárulnak a pályázati adatlapon szereplő személyes adataiknak a Beregszászi Információs Iroda, a Nemzeti ErőforrásMinisztérium, a Balassi Intézet, valamint a fentiekben meghatározott döntés-előkészítő testületek és döntéshozók általi kezeléséhez a döntéshez szükséges ideig. A nyertes pályázók pályázatuk benyújtásával továbbá hozzájárulnak a pályázati adatlapon szereplő személyes adatainak a Beregszászi Információs Iroda, illetve a Nemzeti Erőforrás Minisztérium, valamint a Balassi Intézet általi, a támogatás folyósításához szükséges kezeléséhez a támogatott jogviszony időtartama alatt. Az adatszolgáltatási kötelezettség nem teljesítése a támogatott jogviszony megszűnését vonja maga után.
 • A támogatást elnyerő pályázó részére a Balassi Intézet folyósítja a támogatást. A támogatott tudomásul veszi, hogy külföldi illetőségű adóalanynak minősül, és a támogatási szerződésből származó jövedelmét az illetősége szerinti országban a helyi adójogszabályoknak megfelelően – szükség szerint – bejelenteni és az azt terhelő adót befizetni köteles. A megítélt támogatást a támogató időlegesen felfüggesztheti, vagy véglegesen megszüntetheti, illetve a támogatott a támogatás vagy annak egy része visszafizetésére kötelezhető, amennyiben a támogatott a pályázati felhívásban, a támogatási szerződésben vagy a vonatkozó jogszabályban foglaltakat megszegi.
 • A pályázaton támogatást nyert pályázók névsora nyilvános. A pályázó a pályázaton való részvétellel hozzájárul ahhoz, hogy neve a támogatás elnyerése esetén nyilvánosságra kerüljön a www.martonaron.hu honlapon, illetve tudomásul veszi, hogy a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény 26. §-a alapján a Magyar Köztársaság Nemzeti Erőforrás Minisztériuma és a Balassi Intézet tájékoztatást küld a pályázattal kapcsolatos adatokról a Szülőföld Alap Iroda által működtetett, a szomszédos államokban élő magyaroknak nyújtott támogatások központi nyilvántartása részére.
Pályázhat minden olyan ukrán állampolgárságú, magyar nemzetiségű személy, aki
 • valamely magyarországi felsőoktatási intézményben (Magyarországon vagy határon túli kihelyezett képzési helyen) megszerzett
 • felsőoktatási alapképzéses (bachelor /BA, BSc/) vagy főiskolai szintű diplomáját (oklevelét); vagy
 • felsőoktatási egységes, osztatlan képzéses (mesterfokozatot nyújtó vagy egyetemi szintű), vagy mesterképzéses (MA, MSc), vagy kiegészítő alapképzéses (egyetemi szintű) diplomáját (oklevelét)
  a 2009. január 1-jétől 2010. november 30-ig terjedő időszakban illetve
 • valamely magyarországi felsőoktatási intézmény doktori (PhD/DLA) képzésében szerzett fokozatát 2008. január 1-jétől 2010. november 30-ig terjedő időszakban
  Ukrajnában az illetékes állami hivatalnál* sikeresen honosítatta (elismertette, nosztrifikáltatta).
* Ukrajna Oktatási Minisztériumának Akkreditálási, Licenzálási és Nosztrifikálási Hivatala, vagy Ukrajna Felsőfokú Atesztálási Bizottsága (VAK).
 
A pályázásból kizáró általános feltételek:
 • Nem pályázhatnak a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény hatálya alá nem tartozó személyek.
 • Nem részesülhetnek támogatásban azok a személyek, akik diplomájukat a 2009. január 1-jétől 2010. november 30-ig terjedő időszakban, illetve akik doktori fokozatukat a 2008. január 1-jétől 2010. november 30-ig terjedő időszakban csak ideiglenesen tudták honosítatni (a honosításról az illetékes ukrajnai állami hivatal olyan okiratot állított ki, mely a diplomát/fokozatot csak ideiglenesen ismeri el).
 • Nem részesülhetnek támogatásban azok a személyek, akik egyetemi/főiskolai diplomájuk ukrajnai honosítására a 2009. vagy 2010. években, illetve doktori (PhD/DLA) fokozatuk ukrajnai honosítására a 2008, 2009 vagy a 2010. évben más nemzetközi egyezményen alapuló, vagy más magyar állami, illetve közalapítványi ösztöndíjban, támogatásban részesültek.
 • Nem részesülhetnek támogatásban azok a személyek, akik a Magyar Köztársaság Nemzeti Erőforrás Minisztériuma és a Balassi Intézet által a Magyarországon szerzett felsőfokú oklevelek (diplomák) és PhD/DLA fokozatok ukrajnai honosításának támogatására ukrán állampolgárságú, magyar nemzetiségű személyek számára 2009. évben meghirdetett pályázaton támogatást nyertek.
Pályázati kategóriák és további pályázati feltételek:
 1. Magyarországi felsőoktatási alapképzéses (bachelor /BA, BSc/) vagy főiskolai szintű diplomák (oklevelek) honosításának támogatása
  Azon személyek pályázhatnak, akik magyarországi felsőoktatási intézményben szerzett felsőoktatási alapképzéses (bachelor /BA, BSc/) vagy főiskolai szintű diplomájukat Ukrajnában 2009. január 1-jétől 2010. november 30-ig terjedő időszakban sikeresen honosítatták (azaz a diploma sikeres honosításáról /nosztrifikálásáról/ szóló, az ukrajnai illetékes állami hivatal részéről kibocsátott okirat kelte /dátuma/ a fenti időszakba esik), és a 2009. évben meghirdetett pályázaton nem nyertek el támogatást.
  A támogatás összege személyenként 50.000 Ft, azaz ötvenezer forint.
 2. Magyarországi felsőoktatási egységes, osztatlan képzéses (mesterfokozatot nyújtó vagy egyetemi szintű), vagy mesterképzéses (MA, MSc), vagy kiegészítő alapképzéses (egyetemi szintű) diplomák (oklevelek) honosításának támogatása
  Azon személyek pályázhatnak, akik magyarországi felsőoktatási intézményben szerzett felsőoktatási egységes, osztatlan képzéses (mesterfokozatot nyújtó vagy egyetemi szintű), vagy mesterképzéses (MA, MSc), vagy kiegészítő alapképzéses (egyetemi szintű) diplomájukat Ukrajnában 2009 január 1-jétől 2010. november 30-ig terjedő időszakban sikeresen honosítatták (azaz a diploma sikeres honosításáról /nosztrifikálásáról/ szóló, az ukrajnai illetékes állami hivatal részéről kibocsátott okirat kelte /dátuma/ a fenti időszakba esik), és a 2009. évben meghirdetett pályázaton nem nyertek el támogatást.
  A támogatás összege személyenként 75.000 Ft, azaz hetvenötezer forint.
 3. Magyarországi felsőoktatási intézmény doktori (PhD/DLA) képzésében szerzett doktori fokozatok honosításának támogatása
  Azon személyek pályázhatnak, akik magyarországi felsőoktatási intézményben korábban szerzett tudományos PhD fokozatukat, illetve művészeti területen a tudományos fokozatnak megfelelő művészeti DLA fokozatukat Ukrajnában 2008. január 1-jétől 2010. november 30-ig terjedő időszakban sikeresen honosítatták (azaz a fokozat sikeres honosításáról /nosztrifikálásáról/ szóló, az ukrajnai illetékes állami hivatal részéről kibocsátott okirat kelte /dátuma/ a fenti időszakba esik), és a 2009. évben meghirdetett pályázaton nem nyertek el támogatást.
  A támogatás összege személyenként 150.000 Ft, azaz százötvenezer forint.
Mindhárom (1. 2. és 3.) pályázati kategóriára vonatkozó további pályázati feltételek:
A pályázatok elbírálásában kiemelt előnyben részesítendők a szülőföldi (ukrajnai) III.-VI. szintű akkreditált állami felsőoktatási intézményben főállásban (munkaviszonyban vagy megbízási szerződéssel) magyar nyelven órarend szerinti oktatói tevékenységet folytató pályázók. A pályázatok elbírálása során előnyben részesítendők még
 • a szülőföldi (ukrajnai) III.-VI. szintű akkreditált állami felsőoktatási intézményben óraadóként magyar nyelven, illetve főállásban vagy óraadóként nem magyar nyelven órarend szerinti oktatói tevékenységet folytató pályázók;
 • a szülőföldi (ukrajnai) közoktatásban (általános vagy középiskolában) főállásban tanítói, tanári tevékenységet folytató pályázók.
A pályázatokat 2010. november 22-től lehet benyújtani.
A pályázatok beadásának és postai beérkezésének határideje: 2010. december 13. helyi idő szerint 13.00 óra (közép-európai idő /CET/ szerint 12.00 óra).
 
Hiánypótlásra – a megfelelően kitöltött és aláírt adatlap kivételével 2010. december 16. helyi idő szerint 13.00 óráig (közép-európai idő /CET/ szerint 12.00 óráig) van lehetőség!
 
A pályázatokat személyesen vagy – ajánlott küldeményként – postai úton kérjük eljuttatni az alábbi címre:
 
Beregszászi Információs Iroda
90202 Beregszász (Beregovo), vul. B. Hmelnickoho 14.
B. Hmelnickij u. 14.
 
Az érdeklődők az alábbi címen és telefonszámon kaphatnak további részletes felvilágosítást a pályázatról, a pályázati adatlapról (mely beszerezhető lesz ugyanitt), valamint a szerződésről:
 
Beregszászi Információs Iroda
90202 Beregszász (Beregovo), vul. B. Hmelnickoho 14.
B. Hmelnickij u. 14.
Tel./Fax: +380-31-41-241-77
 
Pályázni a Beregszászi Információs Irodában beszerezhető, és az Internetről (www.martonaron.hu) is letölthető pályázati adatlapon lehet.
 
A Kárpátaljai Magyar Ösztöndíj Tanács a Beregszászi Információs Irodához határidő után beérkezett, ill. a formailag hibás, pontatlanul vagy olvashatatlanul benyújtott és a hiánypótlási határidő letelte után is hiányos pályázatokat nem veszi figyelembe. A pályázat eredményéről szóló írásos értesítés a döntést követően 7 munkanapon belül postai feladásra kerül.
 
A pályázat lebonyolításának adminisztratív költségeire 25 hrivnya összegű pályázati díjat kell befizetni. A pályázati díj befizetése történhet
 • egyrészt a Beregszászi Információs Irodában – fenti címen – készpénzbefizetéssel (átvételi elismervény ellenében);
 • másrészt bankszámlára történő átutalással. (A bankszámla pontos adatairól a Beregszászi Információs Iroda nyújt részletes információt a fenti elérhetőségek valamelyikén.)
Szükséges mellékletek, igazolások
 
Kötelezően csatolandó mellékletek:
 • pontosan és olvashatóan kitöltött pályázati adatlap (A pályázati adatlap adatainak meg kell egyeznie a mellékletben szereplő adatokkal!) a hozzátartozó nyilatkozattal együtt;
 • géppel írt strukturált szakmai önéletrajz;
 • a diploma/fokozat szülőföldi hasznosulásának indokolása max. 1 oldal terjedelemben;
 • az 1. és 2. pályázati kategória esetében a honosítás alapjául szolgáló magyarországi felsőoktatási diploma (oklevél), a hozzá tartozó államvizsga-bizonyítvány és az index (törzskönyvi kivonat) egyszerű másolata;
 • a 3. pályázati kategória esetében a honosítás alapjául szolgáló doktori (PhD/DLA) oklevél egyszerű másolata;
 • a sikeres honosításról kiállított hivatalos, ukrán állami okirat, illetve értesítés hiteles másolata (egyszerű másolat akkor fogadható el, ha a honosításról szóló okiratot a pályázó személyesen bemutatja az információs iroda munkatársának);
 • az állandó lakóhelyet igazoló okmány másolata
 • a magyar nemzetiség igazolása (E célra egyaránt alkalmas a Magyar igazolvány 1-2. oldalának vagy a Magyar igazolványra vonatkozó igénylés másolata, illetve ezek hiányában minden olyan hivatalos dokumentum, amelyből a nemzetiség hitelt érdemlően megállapítható.);
 • a befizetett pályázati díjról kiállított átvételi elismervény vagy a banki átutalást bizonyító igazolás másolata;
 • 2 db saját részre, ukránul megcímzett és felbélyegzett válaszboríték.
Csatolható mellékletek:
 • egy hónapnál nem régebbi szülőföldi munkahelyi igazolás (a felsőoktatási intézményben nem főállású oktatók esetében a főállást adó munkahely mellett az egyetem/főiskola igazolása is szükséges; illetve a szülőföldi III.-VI. szintű akkreditált állami felsőoktatási intézményben oktatók esetében a felsőoktatási intézmény vezetője által hitelesített igazolása arról, hogy a pályázó az órarend szerinti oktatói tevékenységét a felsőoktatási intézményben magyar nyelven (is) folytatja).
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok