2022. augusztus 20.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
 
 

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Határon túli évközi pedagógus továbbképzés támogatása

2008. május 7.
Pályázati felhívás
A Magyar Köztársaság Oktatási és Kulturális Minisztériumának Határon Túli Magyarok Titkársága

a Balassi Intézettel együttműködésben
meghívásos pályázatot hirdet

a határon túli magyar pedagógus szövetségek és szakmai szervezetek által szülőföldön megrendezendő pedagógus továbbképzések támogatására
2008-ban


1. A pályázat célja: a határon túli magyar pedagógus szövetségek és szakmai szervezetek által szülőföldön megrendezendő, az adott ország továbbképzési rendszerébe illeszkedő, hiánypótló pedagógus továbbképzések támogatása.

2. Pályázatot az alábbi szervezetek nyújthatnak be:
Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége
Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége
Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete
Észak-Bácskai Magyar Pedagógusok Egyesülete
Vajdasági Módszertani Központ
Vajdasági Magyar Óvodapedagógusok Egyesülete
Vajdasági Módszertani Központ, Nagybecskerek
Módszertani Központ, Újvidék
Kárpátaljai Magyar Pedagógusok Szövetsége
Kárpátaljai Református Egyház Tanügyi Bizottsága
Horvátországi Magyar Pedagógusok Szövetsége
Horvátországi Magyar Pedagógusok Fóruma
Ausztriai Magyar Egyesületek és Szervezetek Központi Szövetsége
Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség

3. Általános tudnivalók:
 • A pályázat a 13/2008. (IV.10.), a XX. Oktatási és Kulturális Minisztérium költségvetési fejezethez tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok 2008. évi felhasználásának szabályairól című OKM- rendeletben foglaltak alapján került kiírásra.
 • A támogatás forrása a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetésről szóló 2007. évi CLXIX. törvény alapján a XX. fejezet, 11/7/18/4 Határon túli oktatási és kulturális feladatok támogatása fejezeti kezelésű előirányzat.
 • A jelen pályázaton felhasználható pénzügyi keretösszeg 21 millió forint, az elnyerhető támogatás alsó határa 300 ezer forint, felső határa 8 millió forint vissza nem térítendő támogatás.
 • A támogatásból elszámolható költségek köre: étkezési, szállásköltségek, utazási költségek, előadói tiszteletdíjak, rezsiköltségek, szervezési költségek, adminisztrációs költségek, bérleti díjak, programköltségek, anyagköltségek, fogyóeszközök.
 • A pályázatokról az OKM államtitkára, Arató Gergely dönt 2008. június 15-ig a Balassi Intézet képviselői, az OKM Határon Túli Magyarok Titkársága tagjaiból álló Értékelő Bizottság (Szantner Viktor, Lauter Éva, Varga Attila, Király Annamária, Kulisity István) javaslatának figyelembe vételével.
 • A pályázónak nem kötelező saját forrás biztosítása.
 • A nyertes pályázókkal a Balassi Intézet 2008. június 30-ig köt szerződést, és az abban foglalt feltételeknek megfelelően gondoskodik a kifizetésről előfinanszírozás és vissza nem térítendő támogatás formájában.
 • A szerződés megkötése előtt a pályáztató kérheti a felhasználási terv módosítását.
 • A programot úgy kell megtervezni, hogy a várható szakmai hasznosulás a tervezettnél kisebb mértékben nyújtott támogatás esetén se sérüljön.
 • A támogatás folyósítására a szerződésben megjelölt ütemezés szerint, a szerződés mindkét fél által történt aláírását követően kerül sor.
 • A támogatás felhasználásáról a kedvezményezett a támogatási szerződésben meghatározott határidőig köteles záró szakmai és pénzügyi beszámolót és pénzügyi elszámolást benyújtani.
 • A pályázati adatlap beküldésével a pályázó tudomásul veszi a pályázati feltételeket.
 • További felvilágosítás az OKM HTMT telefonszámán: 00361/473-7397 kapható.
4. A pályázatok benyújtása, határidő
 • A pályázatokat az Oktatási és Kulturális Minisztérium Határon Túli Magyarok Titkársága adatlapján (letölthető itt) lehet benyújtani;
 • A kitöltött pályázati adatlapokat 3 példányban - az előírt mellékletek csatolásával a Balassi Intézetbe, 1016 Budapest, Somlói út 51. Budai Gabriellának címezve kell eljuttatni, továbbá egy példányt elektronikusan e-mailben az OKM Határon Túli Magyarok Titkárságára, Király Annamáriának címezve kell postázni
  2008. június 7- ig (a postai bélyegző kelte).
 • A pályázatokhoz szükséges nyilatkozatokat az adatlap tartalmazza.
 • A pályázat benyújtásakor csatolni kell a közjegyző, vagy a számlavezető bank által hitelesített eredeti aláírási címpéldányt, valamint a szervezet alapító okiratának másolatát, a szerződés aláírásakor a nyertes pályázó köteles csatolni a szervezet létezését igazoló, 90 napnál nem régebbi eredeti okiratot vagy annak hitelesített másolatát 1 példányban.
 • Amennyiben a szervezet 2008-ban már nyertes pályázata alapján az OKM / Balassi Intézettől kap támogatást, és nyilatkozik arról, hogy adataiban az előző pályázathoz benyújtott dokumentumokhoz képest változás nem történt - az előbbi dokumentumokat nem kell csatolni.
5. A pályázatok elbírálásának mérlegelési szempontjai:
 • a leadott program minősége, megvalósíthatósága,
 • a költségvetés megalapozottsága (pl. önrész, más támogatók, egyéb források, stb.),
 • az eddigi elszámolási és rendezvényszervezési tapasztalat.
Nem jogosultak a támogatásra:
 • azok a szervezetek, amelyek a tárgyévet megelőző két évben nem teljesítették az Oktatási és Kulturális Minisztériummal vagy a Balassi Intézettel kötött szerződésben foglaltakat.
Érvénytelen a pályázat, ha
 • nem a pályázati adatlapon nyújtotta be a jelölt a pályázatot;
 • nem eredeti példányban nyújtotta be az adatlapokat;
 • a pályázati adatlap a meghirdetett beérkezési határidőn túl érkezett be.
Nem megfelelő dokumentációval mellékelt pályázat esetén hiánypótlásra nincs lehetőség, az érvénytelen pályázat érdemi elbírálás nélkül elutasításra kerül..
A pályázat elbírálásáról 2008. június 20-ig küldünk értesítést. A nyertes pályázók listáját az Oktatási és Kulturális Minisztérium (www.okm.gov.hu), és a Balassi Intézet honlapján (www.bbi.hu) tesszük közzé.
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok