2022. augusztus 11.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
 
 

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Pályázati felhívás határon túli hallgatói szervezetek támogatása céljából

2007. május 3.
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Magyar Köztársaság  Oktatási és Kulturális Minisztériuma és a Balassi Intézet pályázatot hirdet határon túli magyar hallgatói tevékenység támogatására

1. A pályázat célja: a határon túli magyar hallgatói és doktorandusz szervezetek programjainak és hatékony működésének támogatása, hozzájárulás működésük pénzügyi alapjainak és szakmai feltételeinek megteremtéséhez, valamint a határon túli felsőoktatásban tanuló magyar hallgatók által szerkesztett kulturális folyóiratok megjelentetésének támogatása.

2. A pályázat benyújtására jogosultak: romániai, szerbiai, szlovákiai és ukrajnai országos vagy regionális magyar hallgatói és doktorandusz szervezetek, valamint ugyanezen országokban bejegyzett, határon túli magyar hallgatók által szerkesztett, magyar nyelvű kulturális folyóiratok kiadását végző, jogi személyiséggel rendelkező szervezetek. Amennyiben a pályázó szervezet nem rendelkezik jogi személyiséggel, a pályázatban meg kell jelölni a jogi személyiséggel rendelkező, a hallgatói szervezet érdekében szerződő szervezetet.

3. A pályázatok elbírálása során a 2007. évben támogatott célok, tevékenységek és programok:
 • Szülőföldi felsőoktatási felvételi tájékoztató készítése (szedés-, tördelés-, nyomdaköltség; szervezési költség);
 • Vezetőképző, állásbörze, diákfórum, konferencia és egyéb szakmai rendezvények szervezése (útiköltség; szállás-, étkezés-, szervezési költségek; bérleti- és megbízási díjak);
 • Tudományos Diákköri Konferenciák, nyári egyetem szervezése (útiköltség; napidíjak; szállás-, étkezés-, nyomda-, szervezési költségek; bérleti- és megbízási díjak);
 • Középiskolai és hallgatói szervezeti tájékoztató körutak (útiköltség; szállás-, étkezési, szervezési költség);
 • Felsőoktatásban tanuló hallgatók által szerkesztett folyóiratok, kiadványok megjelentetése (szedés-, tördelés-, nyomdaköltség, szerzői honorárium);
 • Működési költség (irodafenntartás; telefon-, posta-, szervezési, utazási költség);
 • Gólyabál és egyéb társasági események szervezése (étkezési költség, bérleti- és megbízási díjak).
A pályázati felhívás célja a szervezetek működésének és programjainak támogatása, ezért annak keretében tárgyi eszközök beszerzése nem támogatható!

4. Általános tudnivalók:

a) A pályázati felhívás a XX. Oktatási Minisztérium költségvetési fejezethez tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok pályázat útján történő felhasználásának szabályairól szóló 12/2005. (IV.19.) OM rendelet hatálya alá tartozik, annak szabályai a pályázati eljárás valamennyi szakaszában alkalmazandók.

b) A program forrása: A Magyar Köztársaság 2007. évi központi költségvetés, XX. fejezet, 11/7/18. határon túli oktatási és kulturális feladatok támogatása.

c) Rendelkezésre álló teljes pályázati összeg: 14.000.000 forint. A finanszírozás módja: vissza nem térítendő támogatás, előfinanszírozás formájában.

d) Az elnyerhető támogatás

Legalacsonyabb összege:
200.000 Ft
Legmagasabb összege:
7.000.000 Ft

5. A pályázatok benyújtása:
 • A pályázatokat két példányban, magyar nyelven, postai úton vagy személyesen kérjük eljuttatni a Balassi Intézet Márton Áron Szakkollégiumába (H-1037 Budapest, Kunigunda u. 35.), továbbá a kitöltött adatlapot, a 2007. évre vonatkozó működési és programtervet és költségvetést elektronikus formátumban a szecsi@mad.hu e-mail címre kérjük megküldeni. Kérjük, a borítékon tüntessék fel a "hallgatói szervezetek pályázata" címet.
 • A pályázat beküldésével a pályázó elfogadja a pályázati feltételeket.
 • A határidő után beérkezett, illetve a formailag hibás vagy hiányos, pontatlanul vagy olvashatatlanul benyújtott pályázatokat a pályázat kiírója nem veszi figyelembe, hiánypótlásra lehetőség nincs. A pályázati adatlapok letölthetőek az Oktatási és Kulturális Minisztérium, valamint a Balassi Intézet Márton Áron Szakkollégiumának honlapjairól. (www.okm.gov.hu; www.martonaron.hu).
 • A pályázat postai beérkezésének, személyes benyújtásának (továbbá elektronikus úton történő megküldésének) határideje: 2007. június 15.
6. A pályázatok értékelése, döntéshozatal:
 • a pályázatok értékelése a pályázó szervezetek 2007. évre vonatkozó működési és programterve, költségvetése, továbbá a 2006. évi szakmai beszámolója alapján történik. A pályázat kiírói hangsúlyosan igyekeznek támogatni a kifejezetten szakmai programok (konferenciák, TDK-k, tájékoztató körutak, stb.) szervezését.
 • A pályázatokat az Oktatási és Kulturális Minisztérium Határon Túli Magyarok Titkársága vezetőjéből és szakreferenséből, valamint a Balassi Intézet főigazgatójából álló bíráló bizottság véleményezi. A pályázatokról a döntést a bíráló bizottság javaslatára az előirányzat felett kötelezettségvállalási jogkört gyakorló személy hozza meg a pályázati határidő lejártát követő 15 munkanapon belül. A döntéssel szemben fellebbezésnek nincs helye.
7. Értesítés a pályázatokról, szerződéskötés:
 • A pályázatok eredménye a pályázati határidő lejártát követő 15. nap után megtekinthető az Oktatási és Kulturális Minisztérium, valamint a Balassi Intézet Márton Áron Szakkollégiumának honlapján.
 • A pályázó szervezeteket írásban értesítjük a döntés meghozatalától számított 8 napon belül. Az elnyert támogatás nem folyósítható, amennyiben a nyertes szervezet előző évi pályázati támogatásának szerződéséről még nem érkezett elszámolás.
 • A pályázaton nyertes szervezetekkel a Balassi Intézet köt támogatási szerződést, amely tartalmazza a támogatás felhasználásának jogi és pénzügyi feltételeit, különös tekintettel az elszámolható költségekre, a felhasználási - és elszámolási határidőkre, valamint a felek együttműködési kötelezettségéből fakadó értesítési és tájékoztatási kötelezettségekre. A megkötött támogatási szerződések alapján a kedvezményezettek a Balassi Intézet irányába számolnak el. A támogatás folyósítása egy összegben történik.
8. További információk:

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítással az alábbi címeken és telefonszámokon szolgálnak:

Oktatási és Kulturális Minisztérium
Határon Túli Magyarok Titkársága
1055 Budapest, Szalay u. 10-14.
Kulisity István
tel.: 36-1-473-7757
Balassi Intézet Márton Áron Szakkollégiuma
1037 Budapest, Kunigunda u. 35.
Szécsi Viktória
tel.: 36-1-368-8860/120. mellék

9. Csatolandó mellékletek (a pályázat kizárólag az alábbi mellékletekkel együtt érvényes):
 • A pályázó szervezet a 2006. évre vonatkozó szakmai beszámolója, különös tekintettel az ideihez hasonló támogatási kategóriákra;
 • A pályázó szervezet a 2007. évre vonatkozó részletes működési és programterve;
 • A pályázó szervezet a 2007. évre vonatkozó költségvetése;
 • A pályázó szervezet létezését igazoló okirat 90 napnál nem régebbi, hiteles példánya, illetve az ezen okiratban meghatalmazottól eltérő képviselet esetén a képviseleti jogosultságot igazoló okirat;
 • A támogatásért megpályázott egyes célok, tevékenységek és programok részletes leírása és költségvetési terve (ebben külön feltüntetve a saját és más forrásból származó pénzügyi eszközöket);
 • A pályázó szervezet szervezeti és működési szabályzatának és alapító okiratának egyszerű másolata, illetve magyar nyelvű fordítása;
 • A pályázati felhíváshoz mellékelt, kitöltött adatlap.
10. A pályázónak a pályázat benyújtásával egyidejűleg csatolnia kell nyilatkozatát az alábbiakról:
 • a pályázatban foglalt adatok, információk és dokumentumok teljeskörűségéről, valódiságáról és hitelességéről;
 • arról, hogy a pályázat szabályszerűségének és a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek, valamint az Oktatási és Kulturális Minisztérium és a Balassi Intézet általi ellenőrzéséhez hozzájárul;
 • annak tudomásulvételéről, hogy a támogatás kedvezményezettjének megnevezése, a támogatás célja, a támogatás összege, a támogatott program megvalósítási helye nyilvánosságra hozhatók;
 • arról, hogy a támogatás célja tekintetében adólevonási joggal rendelkezik-e;
 • arról, hogy az adott tárgyban pályázatot korábban, illetve egyidejűleg hol és mikor nyújtott be, illetve milyen más állami és egyéb támogatást vesz igénybe;
 • arról, hogy nincs esedékessé vált és meg nem fizetett, az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 178. § 20. pontjában meghatározott köztartozása;
 • arról, hogy nem áll csőd-, felszámolási eljárás, vagy a megszüntetésre irányuló egyéb eljárás hatálya alatt.

Budapest, 2007. május 3.


Oktatási és Kulturális Minisztérium Határon Túli Magyarok Titkársága
Balassi Intézet
 
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok