2022. augusztus 20.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
 
 

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Pályázati felhívás határon túli magyar közösségek 2008. évi közművelődési tevékenységének támogatására

2008. szeptember 4.
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
 
a határon túli magyar közösségek 2008. évi közművelődési tevékenységének költségvetési támogatására
 
 
Az Oktatási és Kulturális Minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) pályázatot hirdet a határon túli magyar közösségek önszerveződésen nyugvó művelődési tevékenységének a támogatására.
 
Pályázatot csak azon intézmények/szervezetek nyújthatnak be, amelyek a Magyar Köztársaság államháztartása alrendszeréből (állami támogatás) az előző év(ek)ben biztosított, lejárt határidejű támogatással  elszámoltak. Nem részesülhet támogatásban az az intézmény/szervezet, amely a korábbi év(ek)ben a Magyar Köztársaság államháztartása alrendszeréből kapott, lejárt határidejű támogatással nem számolt el, azt  nem a célnak megfelelően használta fel, illetve az elszámolást a támogató egyéb tartalmi, formai hiányosságok miatt nem fogadta el. Természetes személy nem pályázhat.
 
A pályázat célja a határon túli magyar közművelődés támogatása. A támogatások elsődleges célkitűzése a magyar anyanyelvű kultúra értékeinek megőrzése és ápolása, valamint új alkotások megvalósításával a nemzeti kulturális örökség gyarapítása.
 
Pályázni az alábbi témákban lehet:
 • hagyományőrző rendezvények és képzések (népzene, néptánc, táncház),
 • amatőr művészeti képzések és rendezvények (színjátszás, kóruséneklés, bábjátszás, kézművesség),
 • tudománynépszerűsítő (ismeretterjesztő) rendezvények,
 • a magyar humán kultúrával (történelem, irodalom) kapcsolatos versenyek, vetélkedők,
 • a magyar kultúra jeles évfordulóinak megünneplését célzó rendezvények, ünnepségek, emlékjelhagyások.
Pályázni olyan közművelődési programokkal lehet, amelyek megvalósulása a 2008. szeptember 1. - 2009. április 30. közötti időszakban várható. Támogatási kérelmet több programra is be lehet nyújtani. Ha egy pályázó több támogatási kérelmet nyújt be, azokat rövid indoklással rangsorolnia kell. Minden egyes támogatási kérelemnek tartalmaznia kell a program ismertetését, megvalósításának időszakát és helyszínét, a megvalósításban részt vevők (közművelődési szakemberek, művészek, előadók stb.) névsorát, a teljes és részletes költségvetési tervet, a meglévő saját forrásokat, a más forrásból elnyert vagy megpályázott támogatásokat, valamint a megvalósításhoz igényelt támogatás összegét.
 
A pályázat pénzügyi forrása: XX. fejezet, 11/7/18 Határon túli oktatási és kulturális feladatok támogatása cím 22. részfeladat Határon túli kulturális feladatok támogatása, nem feladatfinanszírozási körbe tartozó előirányzatból erre a célra elkülönített 30.000.000 Ft.
 
Egy programra legalább 250.000 Ft és legfeljebb 600.000 Ft támogatás igényelhető és nyerhető el.
 
A minisztérium az elnyert támogatást előfinanszírozással, egyszeri, nem visszatérítendő támogatásként nyújtja a pályázónak.
 
A beérkező pályázatokat a pályázat kiírója által kijelölt szakértőkből álló Értékelő Bizottság véleményezi és bírálja el. Az elbírálás során előnyt élveznek azok a közművelődési programok, amelyek a pályázat célját kiemelt módon szolgálják.
Az elbírálás szempontjai: a pályázati program mennyiben szolgálja a helyi vagy regionális magyar közösség kulturális hagyományainak ápolását, amatőr művészeti illetve ismeretszerző tevékenységét, a közösségfejlesztést, közösségek közti kapcsolatok erősítését, a közösségi önképzést.
A pályázatokról az Értékelő Bizottság által előterjesztett javaslat figyelembe vételével, a pályázatok benyújtási határidejét követő 65 napon belül az oktatási és kulturális miniszter dönt.
 
A döntést követő 15 napon belül a pályázat eredményeiről a minisztérium írásban értesíti a nyertes pályázókat. Ezzel egyidejűleg a kedvezményezettek listáját, a megítélt támogatási összegeket és a támogatás célját a pályázat kiírója a www.okm.gov.hu honlapon is közzéteszi.
 
A nyertes pályázókkal a minisztérium háttérintézménye, a Hungarofest Kht. köt támogatási szerződést.
 
Az űrlap nélküli, a határidő után benyújtott, továbbá a pályázati kiírásnak nem megfelelő pályázatokat az Értékelő Bizottság nem értékeli. A hiányos vagy pontatlanul kitöltött pályázatok hiánypótlására a beadási határidőt követő 20 napon belül a minisztérium Közművelődési Főosztálya által megjelölt feltételek szerint van lehetőség.
 
A pályázók a pályázattal és a hiánypótlással kapcsolatban felvilágosítást a minisztérium Közművelődési Főosztálya munkatársánál, Elekes Botond szakmai tanácsadónál (tel.: +36-1-4737590), illetve az alábbiakban felsorolt regionális ernyőszervezetek munkatársainál kaphatnak.
 
A pályázati dokumentáció elkészítése során kötelező használatra előírt pályázati űrlap (pályázati felhívás 1. sz. melléklete) valamint a jelen pályázati felhívás kötelezően csatolandó mellékletek 8. pont szerinti nyilatkozat (pályázati felhívás 2. sz. melléklete) mintái jelen pályázati felhívás mellékleteit képezik.
 
A pályázatokat írásos formában 2 db példányban 2008. október 10-ig beérkezően,  postai úton a "Határon túli magyar közművelődés 2008. évi támogatása" megnevezéssel az alábbiak szerint lehet benyújtani:
 
A romániai, szlovákiai, szerbiai és ukrajnai pályázatokat kizárólag a kijelölt regionális ernyőszervezetekhez:
 • Románia: EMKE Országos Elnökség, 400183 Cluj-Napoca, Str. Gh. Lazar nr. 30.,
 • Szlovákia: CSEMADOK Országos Elnöksége, 815 57 Bratislava, nám. 1. mája 10-12.,
 • Szerbia: Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség, 24000 Subotica, Kossuth Lajos tér 4.,
 • Ukrajna: Magyar Értelmiségiek Kárpátaljai Közössége, 88000 Uzsgorod, Babuskin tér 5/a, illetve Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség, 88000 Uzsgorod, Pravoszláv part 5.).
A horvátországi és a szlovéniai pályázatokat közvetlenül az Oktatási és Kulturális Minisztérium, Közművelődési Főosztálya részére 1884 Budapest, Pf. 1. címre kell benyújtani.
 
A pályázati felhívás teljes dokumentumanyaga megjelenik az interneten a www.okm.gov.hu honlapon. Az űrlap és a nyilatkozat a minisztérium honlapjáról letölthető, illetve az előbbiekben felsorolt regionális ernyőszervezetektől is igényelhető.
 
A pályázathoz kötelezően csatolandó mellékletek:
 1. A pályázó 2007. évi szakmai tevékenységének ismertetője (max. 3 oldal), kapcsolódó iratok (újságcikkek, fényképek stb., max. 3 oldal).
 2. A pályázati program és a költségvetés részletes szakmai ismertetője.
 3. Hatályos létesítő okirat (különösen alapító okirat, alapszabály) egyszerű másolata. Továbbá a pályázó létezését igazoló, eredeti vagy hitelesített, 30 napnál nem régebbi okirat (különösen cégkivonat, vagy a pályázó bírósági nyilvántartásba vételéről szóló, 30 napnál nem régebbi, a bíróság által hitelesített igazolás). Amennyiben a pályázó nyilatkozik arról, hogy a létezést igazoló okiratot rajta kívül álló okból nem képes csatolni, indokolt esetben a pályázó létezését igazoló más dokumentum is elfogadható.
 4. Gazdálkodó szervezetek esetében a közjegyző által hitelesített aláírási címpéldány, a létezést igazoló okiratban meghatározott képviselőtől eltérő képviselet esetén a gazdálkodó szervezet pályázó képviselőjének aláírási jogosultságát igazoló hiteles okirat.
 5. A pályázó bankszámláját vezető hitelintézet/ek 30 napnál nem régebbi igazolása - a pontos számlaszám megjelölésével - a pályázó bankszámlavezetéséről, fizetőképességéről.
 6. Ha a pályázó az általa elnyert támogatással kapcsolatos adminisztratív feladatokat közvetítő (a befogadó nyilatkozatot adó) intézményen/szervezeten keresztül kívánja lebonyolíttatni (támogatási szerződés megkötése, elszámolás stb.), erről külön nyilatkoznia kell. Ebben az esetben csatolandók a közvetítő intézményre/szervezetre vonatkozó, a 3-5. pontokban felsorolt dokumentumok és a pályázati felhívás 2. számú mellékletét képező - a közvetítő intézményre/szervezetre kitöltött -  nyilatkozat.
 7. A 3., 4., 5. és 6. pontokban felsorolt dokumentumok magyar nyelvű fordításai (nem szükséges hivatalos fordítás).
 8. Nyilatkozat a XX. Oktatási és Kulturális Minisztérium költségvetési fejezethez tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok 2008. évi felhasználásának szabályairól szóló 13/2008. (IV. 10.) OKM rendelet 28.§ (1) bekezdés e) pontja alapján (2. sz. melléklet).
 
Budapest, 2008. szeptember 2.
 
 
    Dr. Hiller István
oktatási és kulturális miniszter
 
 
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok