2022. augusztus 20.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
 
 

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Julianus Testvériskola Program őszi pályázata

2007. október 18.
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Magyar Köztársaság Oktatási és Kulturális Minisztériumának Határon Túli Magyarok Titkársága és a Balassi Intézet pályázatot hirdet a
Julianus Testvériskola Program
keretében
középiskolai osztálykirándulások támogatására

1. A pályázat célja
Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Határon Túli Magyarok Titkársága és a Balassi Intézet által meghirdetett Julianus Testvériskola Program célja: lehetőséget nyújtani a magyar diákok és tanárok számára a más régióban élő (határon túli vagy anyaországi) magyarság életének és kultúrájának megismertetésére, továbbá, hogy a programban való részvétel eredményeként az iskoláknak módjuk nyíljon - a Kárpát-medencében élő magyarság nyelvi- kulturális kapcsolatait, összetartozását erősítendő - intézményi együttműködést, baráti és szakmai kapcsolatokat kialakítani, illetve fenntartani egymással.

A Kárpát-medencei Julianus Testvériskola Program keretében az Oktatási és Kulturális Minisztérium és a Balassi Intézet támogatni kívánja magyarországi és határon túli magyar középiskolai osztályok, csoportok utazását egymás szűkebb hazájába a 2007/2008-as tanév I. félévében.

2. Pályázatot nyújthatnak be
A pályázaton részt vehetnek magyarországi középiskolák, és határon túli magyar tanítási nyelvű - magyar osztállyal vagy tagozattal rendelkező - középiskolák, valamint határon túli önálló diákotthonok és kollégiumok (továbbiakban: középiskolák). A pályázó csoport létszáma legfeljebb 50 fő lehet (az intézmény 14. életévét betöltött diákjai, valamint az őket kísérő pedagógusok). A pályázat keretében magyarországi középiskola határon túli magyar középiskolához, valamint határon túli magyar középiskola magyarországi középiskolához tett utazása támogatható.

A pályázatot mindig az utazni kívánó középiskolának kell benyújtania, azonban minden kirándulást az utazó és a fogadó iskolának közösen kell lebonyolítania.

3. A pályázaton igényelhető támogatás formája, a rendelkezésre álló keretösszeg mértéke
A pályázat a Julianus Testvériskola Program keretében megvalósuló osztálykirándulás lebonyolítási költségeiből kizárólag az útiköltségek (vonat-, autóbuszjegy, illetve autóbusz bérleti díj) rész-, illetve határon túli (kivéve ausztriai) középiskolák esetében teljes összegű támogatását tartalmazza. (Minden más felmerülő költségről pl.: szállás, étkezés, belépők, a pályázóknak maguknak kell gondoskodniuk.) A magyarországi és ausztriai középiskoláknak az utazás költségeiből minimálisan 30% önrészt kell vállalniuk. A határon túli magyar iskolák esetében nem szükséges az önrész biztosítása.

A költségeket teljesítés után, az iskola nevére kiállított számla alapján - a beérkezett pályázatok számától és támogatási igényétől függően - legfeljebb a pályázati feltételeknek megfelelő költségtervben leírt összeghatárig térítjük meg.

A pályázat támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg: 5 millió forint.
A támogatás forrása: XX fejezet 11/7/18/1 Határon túli oktatási és kulturális feladatok támogatása.

4. A pályázat érvényességének feltételei, az értékelés szempontjai és határideje:
Az igényeket kizárólag az Oktatási és Kulturális Minisztérium Határon Túli Magyarok Titkársága adatlapján (letölthető a felhívás végén) lehet benyújtani. A magyarországi és a határon túli pályázóknak különböző típusú adatlapon kell pályázniuk. Az adatlapok letölthetők az Internetről is a www.okm.gov.hu, (Nemzetközi kapcsolatok - Határon túli magyarok pályázatai), a www.bbi.hu, valamint a www.julianusprogram.hu címekről is.

Pályázni csak a 2007. szeptember 1-jétől november 30-ig megvalósuló utazásokkal lehet. A megpályázott utazás időtartama: 3-6 nap (amelyből időarányosan minél több helyben tartózkodás szükséges). A pályázatok legvégső elszámolási határideje: 2008. január 31.
Egy középiskola kizárólag egy pályázatot adhat be! (Az egy iskolából érkező több pályázat automatikusan kizárásra kerül). Kizárásra kerül az a középiskola, amelyik nem valósította meg a korábbi pályázat során már támogatott utazását. A támogatás újrapályázható az előző fordulók során már támogatást nyert iskolák számára is.
A pályázatokat a mellékletként csatolt utazási program, útiterv és az előzetes költségkalkuláció alapján kerülnek elbírálásra.
Az elnyerhető támogatás alsó határa 50.000. forint, felső határa 500.000 forint.

Az elbírálás során előnyben részesülnek:
 • az egy határ menti régión belül megvalósuló utazások, amelyek jobban elősegítik a természetes földrajzi adottságokból származó kapcsolatok további erősödését,
 • azok a látogatások, melyek során a két iskola diákjai minél több közös programban vesznek részt, és elősegítik az iskolák között kialakuló intenzív kapcsolat kialakulását,
 • az előző tanév pályázati fordulóiban nyertes testvériskolához történő látogatás.
A pályázatokról az OKM államtitkára dönt, a minisztérium és a Balassi Intézet tagjaiból álló bíráló bizottság javaslatát követően.
A pályázatok elbírálását követően a nyertes pályázókkal a lebonyolításban közreműködő intézmény - a Balassi Intézet - támogatási szerződést köt, amelyben rögzíti az elnyert támogatás elszámolásának módját és határidejét.
 • A pályázatok elbírálása a pályázat beadási határidejétől számított 15 munkanapon belül megtörténik, az elbírálásról az Oktatási és Kulturális Minisztérium minden pályázót értesít. . A pályázatok eredménye ezt követően megtekinthető az Oktatási és Kulturális Minisztérium és a Balassi Intézet honlapján. A döntéssel szemben fellebbezésnek nincs helye.
5. A pályázati űrlaphoz csatolandó mellékletek:
 • A pályázó iskola rövid bemutatása, szervezeti és működési szabályzatának és alapító okiratának másolata, illetve magyar nyelvű fordítása,
 • Amennyiben létezik ilyen, a megjelölt testvériskolával közösen megvalósult eddigi programok ismertetése,
 • Amennyiben van, az iskolák közötti együttműködési megállapodás fénymásolata,
 • A program tartalmi részletezése,
 • Részletes költségterv forintban - amennyiben szükséges - az önrész forrásainak megjelölésével,
 • Az utazást biztosító cég által készített árajánlat,
 • Határon túli iskolák esetében a pályázati űrlapon megjelölt együttműködő (amennyiben az iskola nem rendelkezik devizaszámlával, egy, az iskolához közel álló, deviza bankszámlával rendelkező alapítvány, egyesület vagy polgári társulás) nyilatkozata a devizaszámla használatáról és az átutalt támogatás a pályázó iskolának történő kifizetéséről,
 • A testvériskola fogadónyilatkozata, melyben egyetértését fejezi ki a tervezett programmal és a látogatás céljával. Ugyanitt kérjük pontosítani azt is, hogy mit biztosít a fogadó iskola, és ez utóbbi részéről személy szerint ki felel a közös program megszervezéséért.
6. A pályázónak a pályázat benyújtásával egyidejűleg csatolnia kell nyilatkozatát az alábbiakról:
 • a pályázatban foglalt adatok, információk és dokumentumok teljeskörűségéről, valódiságáról és hitelességéről;
 • arról, hogy a pályázat szabályszerűségének és a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek, valamint az Oktatási és Kulturális Minisztérium és a Balassi Intézet általi ellenőrzéséhez hozzájárul;
 • annak tudomásulvételéről, hogy a támogatás kedvezményezettjének megnevezése, a támogatás célja, a támogatás összege, a támogatott program megvalósítási helye nyilvánosságra hozhatók;
 • arról, hogy a támogatás célja tekintetében adólevonási joggal rendelkezik-e;
 • arról, hogy az adott tárgyban pályázatot korábban, illetve egyidejűleg hol és mikor nyújtott be, illetve milyen más állami és egyéb támogatást vesz igénybe;
7. A pályázat benyújtása:
A pályázatokat személyesen vagy postai úton, egy példányban a következő címre kérjük eljuttatni:

Balassi Intézet
1016 Budapest, Somlói út 51.
Ügyintéző: Szécsi Viktória
Telefon: +36-1-666-7983

A pályázat beadási, ill. postai beérkezési határideje: 2007. november 24.

A beadási határidő után érkezett, valamint a hiányos pályázatok nem kerülnek elbírálásra.

8 .A pályázattal kapcsolatos további információk
Az érdeklődők az alábbi címeken és telefonszámokon kaphatnak további felvilágosítást a pályázatról:

Oktatási és Kulturális Minisztérium
Határon Túli Magyarok Titkársága
Ügyintéző: Király Annamária
1055 Budapest, Szalay u. 10-14.
Telefon: +36-1-473-7397
Balassi Intézet
Ügyintéző: Szécsi Viktória.
Telefon: +36-1-666-7983

Letölthető adatlapok

 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok