2022. augusztus 20.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
 
 

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Pályázati felhívás Julianus Testvériskola Program keretében középiskolai osztálykirándulások támogatására

2007. április 3.
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
 
A Magyar Köztársaság Oktatási és Kulturális Minisztériumának Határon Túli Magyarok Titkársága és a Balassi Intézet Márton Áron Szakkollégiuma pályázatot hirdet a
Julianus Testvériskola Program
keretében
középiskolai osztálykirándulások támogatására
 
 
 
1. A pályázat célja
Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Határon Túli Magyarok Titkársága és a Balassi Intézet Márton Áron Szakkollégiuma által meghirdetett Julianus Testvériskola Program célja, hogy lehetőséget nyújtson a magyar diákok és tanárok számára, hogy megismerhessék a más régióban élő (határon túli vagy anyaországi) magyarság életét és kultúráját, továbbá, hogy a programban való részvétel eredményeként az iskoláknak módjuk nyíljon - a Kárpát-medencében élő magyarság nyelvi- kulturális kapcsolatait, összetartozását erősítendő - intézményi együttműködést, baráti és szakmai kapcsolatokat kialakítani, illetve fenntartani egymással.
 
A Kárpát-medencei Julianus Testvériskola Program keretében az Oktatási és Kulturális Minisztérium és a  Balassi Intézet Márton Áron Szakkollégiuma támogatni kívánja magyarországi és határon túli magyar középiskolai osztályok, csoportok utazását egymás szűkebb hazájába a 2006/2007-es tanév tavaszi félévében.
 
2. Pályázatot nyújthatnak be
A pályázaton részt vehetnek magyarországi középiskolák, és határon túli magyar tanítási nyelvű - magyar osztállyal vagy tagozattal rendelkező - középiskolák, valamint határon túli önálló diákotthonok és kollégiumok (továbbiakban: középiskolák). A pályázó csoport létszáma legfeljebb 50 fő lehet (az intézmény 14. életévét betöltött diákjai, valamint az őket kísérő pedagógusok). A pályázat keretében magyarországi középiskola határon túli magyar középiskolához, valamint határon túli magyar középiskola magyarországi középiskolához tett utazása támogatható.
 
A pályázatot mindig az utazni kívánó középiskolának kell benyújtania, azonban minden kirándulást az utazó és a fogadó iskolának közösen kell lebonyolítania.
 
3. A pályázaton igényelhető támogatás formája, a rendelkezésre álló keretösszeg mértéke
A pályázat a Julianus Testvériskola Program keretében megvalósuló osztálykirándulás lebonyolítási költségeiből kizárólag az útiköltségek (vonat-, autóbuszjegy, illetve autóbusz bérleti díj) rész-, illetve határon túli (kivéve ausztriai) középiskolák esetében teljes összegű támogatását tartalmazza. (Minden más felmerülő költségről pl.: szállás, étkezés, belépők, a pályázóknak maguknak kell gondoskodniuk.) A magyarországi és ausztriai középiskoláknak az utazás költségeiből minimálisan 30% önrészt kell vállalniuk. A határon túli magyar iskolák esetében nem szükséges az önrész biztosítása.
 
A költségeket teljesítés után, az iskola nevére kiállított számla alapján - a beérkezett pályázatok számától és támogatási igényétől függően - legfeljebb a pályázati feltételeknek megfelelő költségtervben leírt összeghatárig térítjük meg.
 
A pályázat támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg:  9.000.000 forint.
A támogatás forrása: XX fejezet 11/7/18/1 Határon túli oktatási és kulturális feladatok támogatása.
 
4 .A pályázat érvényességének feltételei, az értékelés szempontjai és határideje:
Pályázni csak 2007. június 30-ig megvalósuló utazásokkal lehet. A megpályázott utazás időtartama: 3-6 nap (amelyből időarányosan minél több helyben tartózkodás szükséges). A pályázatok legvégső elszámolási határideje: 2007. július 31.
Egy középiskola kizárólag egy pályázatot adhat be! (Az egy iskolából érkező több pályázat automatikusan kizárásra kerül). Kizárásra kerül az a középiskola, amelyik nem valósította meg a korábbi pályázat során már támogatott utazását. A támogatás újrapályázható az előző fordulók során már támogatást nyert iskolák számára is.
Megfelelő dokumentáció (úti beszámoló, élménynapló, az iskola nevére kiállított számlák, fotók stb.) csatolásával már az idén, 2007. február 28-át követően lezajlott utazással is lehet pályázni.
A pályázatokat a mellékletként csatolt utazási program, útiterv és az előzetes költségkalkuláció alapján kerülnek elbírálásra.
Az elnyerhető támogatás alsó határa 50.000. forint, felső határa 500.000 forint.
Az elbírálás során előnyben részesülnek:
§    az egy határ menti régión belül megvalósuló utazások, amelyek jobban elősegítik a természetes földrajzi adottságokból származó kapcsolatok további erősödését,
§    azok a látogatások, melyek során a két iskola diákjai minél több közös programban vesznek részt, és elősegítik az iskolák között kialakuló intenzív kapcsolat kialakulását,
§    az előző tanév pályázati fordulóiban nyertes testvériskolához történő látogatás.
 
A pályázatokról az OKM államtitkára dönt, a Minisztérium és a Balassi Intézet tagjaiból álló bíráló bizottság javaslatát követően.
A pályázatok elbírálását követően a nyertes pályázókkal a lebonyolításban közreműködő intézmény - a Balassi Intézet - támogatási szerződést köt, amelyben rögzíti az elnyert támogatás elszámolásának módját és határidejét.
 
·    A pályázatok elbírálása a pályázat beadási határidejétől számított 25 munkanapon belül megtörténik, az elbírálásról az Oktatási és Kulturális Minisztérium minden pályázót értesít. A pályázatok eredménye ezt követően megtekinthető az Oktatási és Kulturális Minisztérium és az Agora irodahálózat honlapján. A döntéssel szemben fellebbezésnek nincs helye.
 
 
5. A pályázati űrlaphoz csatolandó mellékletek:
§    A pályázó iskola rövid bemutatása, szervezeti és működési szabályzatának és alapító okiratának másolata, illetve magyar nyelvű fordítása,
§    Amennyiben létezik ilyen, a megjelölt testvériskolával közösen megvalósult eddigi programok ismertetése,
§    Amennyiben van, az iskolák közötti együttműködési megállapodás fénymásolata,
§    A program tartalmi részletezése,
§    Részletes költségterv forintban - amennyiben szükséges - az önrész forrásainak megjelölésével,
§    Az utazást biztosító cég által készített árajánlat,
§    Határon túli iskolák esetében a pályázati űrlapon megjelölt együttműködő (amennyiben az iskola nem rendelkezik devizaszámlával, egy, az iskolához közel álló, deviza bankszámlával rendelkező alapítvány, egyesület vagy polgári társulás) nyilatkozata a devizaszámla használatáról és az átutalt támogatás a pályázó iskolának történő kifizetéséről,
§    A testvériskola fogadónyilatkozata, melyben egyetértését fejezi ki a tervezett programmal és a látogatás céljával. Ugyanitt kérjük pontosítani azt is, hogy mit biztosít a fogadó iskola, és ez utóbbi részéről személy szerint ki felel a közös program megszervezéséért.
 
6. A pályázónak a pályázat benyújtásával egyidejűleg csatolnia kell nyilatkozatát az alábbiakról:
§    a pályázatban foglalt adatok, információk és dokumentumok teljeskörűségéről, valódiságáról és hitelességéről;
§    arról, hogy a pályázat szabályszerűségének és a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek, valamint az Oktatási és Kulturális Minisztérium és a Balassi Intézet Márton Áron Szakkollégiuma általi ellenőrzéséhez hozzájárul;
§    annak tudomásulvételéről, hogy a támogatás kedvezményezettjének megnevezése, a támogatás célja, a támogatás összege, a támogatott program megvalósítási helye nyilvánosságra hozhatók;
§    arról, hogy a támogatás célja tekintetében adólevonási joggal rendelkezik-e;
§    arról, hogy az adott tárgyban pályázatot korábban, illetve egyidejűleg hol és mikor nyújtott be, illetve milyen más állami és egyéb támogatást vesz igénybe;
 
7. A pályázat benyújtása:
A pályázatokat személyesen vagy postai úton, egy példányban a következő címre kérjük eljuttatni:
 
Balassi Intézet
Márton Áron Szakkollégium
1037 Budapest, Kunigunda útja 35.
Ügyintéző: Szécsi Viktória
Telefon: +36-1-368-8860/120
 
A pályázat beadási, ill. postai beérkezési határideje: 2007. május 1.
 
A beadási határidő után érkezett, valamint a hiányos pályázatok nem kerülnek elbírálásra.
 
Pályázni az Oktatási és Kulturális Minisztérium ügyfélszolgálatától, a Balassi Intézet Márton Áron Szakkollégiumától, illetve az egyes régiókban működő Agora Irodáktól igényelhető adatlapon lehet (A magyarországi és a határon túli pályázóknak különböző típusú adatlapon kell pályázniuk!). Az adatlap letölthető az Internetről is a www.om.hu, (pályázatok), illetve a www.agorairoda.net  (pályázatok) címekről is.
 
8 .A pályázattal kapcsolatos további információk
Az érdeklődők az alábbi címeken és telefonszámokon kaphatnak további felvilágosítást a pályázatról:
 
Oktatási és Kulturális Minisztérium
Határon Túli Magyarok Titkársága
Ügyintéző: Szantner Viktor
1055 Budapest, Szalay u. 10-14.
Telefon: +36-1-4737191

 
Balassi Intézet
Márton Áron Szakkollégium
Ügyintéző: Szécsi Viktória.
Telefon: +36-1-3688860/120
E-mail: szecsi@mad.hu

Web: www.julianusprogram.hu
 
 
AGORA IRODÁK
ORSZÁG
Megbízott iroda/szervezet
Munkatárs
Elérhetőségek
Magyarország
Agora Központi Iroda
1037 Budapest
Kunigunda útja 35., C fszt. 3.
Benked László
Kozsán Krisztina
Tel.: +36-1-368-88-60/ 215-ös mellék
Fax: +36-1-240-48-04
E-mail: agora@mad.hu 
Szerbia
Szabadkai Agora Iroda
24000 Szabadka (Subotica)
Korzó u. 10. (Bejárat a Nu©ić utcából)
Stangl Krisztina
Rizsányi Zita
Tel./Fax: +381-24-670-270
E-mail: suagora@eunet.yu
Románia
Kolozsvári Agora Iroda
400009 Kolozsvár (Cluj-Napoca)
Jókai (Napoca) utca 2-4/55.
Szőcs Ildikó
Sütő-Egeressy Zsuzsa
Tel./Fax: +40-264-430-907
E-mail: agora@cluj.astral.ro
Csíkszeredai Agora Iroda
530210 Csíkszereda (Miercurea-Ciuc)
Gál Sándor u. 9.
Szabó Kázmér
Miklós Szidónia
Tel./Fax: +40-266-317-440
E-mail: agora@lazarus.topnet.ro
Marosvásárhelyi Agora Iroda
540058 Marosvásárhely (Tîrgu Mures), Márton Áron (volt Lupeni) utca 12. I/18.
 
Peti András
Gáspár Réka
Tel./fax: +40-265-263-332
E-mail: agora.vasarhely@artelecom.net
Szlovákia
 
Révkomáromi Agora Iroda
94501 Révkomárom (Komárno),
P.O. Box 71.
 Danubius Multifunkcionális Központ, Duna rakpart (Dunajské nábrežie) 12.
 
Szabó Helga
Tel./Fax: +421-35-77-13-841
E-mail: komarom@agora2001.sk
Pozsonyi Agora Iroda
81103 Pozsony (Bratislava)
Klariska (Klarisszák u.) 7.
Soóky Éva
Tel./Fax: +421-2-544-10-411
E-mail: pozsony@agora2001.sk
Szlovénia
Lendvai Agora Iroda
9220 Lendva (Lendava)
Malom u. 3/I.
-
Tel: +386-25-722-726
Fax: +386-25-722-728
Ukrajna
Beregszászi Agora Iroda
90200 Beregszász (Beregovo), provulok Iljesa Djuli 1. (17.)
Illyés Gyula sétány 1. (17 terem)
Kurmay Sándor
Temető Krisztina
Tel./Fax: +380-31-41-240-78
E-mail: info@agora.uz.ua
 
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok