2022. augusztus 11.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
 
 

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Julianus Testvériskola Program őszi pályázati felhívása

2008. október 7.
Pályázati felhívás

A Magyar Köztársaság Oktatási és Kulturális Minisztériumának
Határon Túli Magyarok Titkársága
a Balassi Intézet közreműködésével
Julianus Testvériskola Program
keretében középiskolai osztálykirándulások támogatására
(2008. őszi kiírás)

1. A pályázat célja:
Lehetőséget nyújtani a magyar diákok számára, hogy megismerjék más régióban élő (határon túli vagy anyaországi) magyarság életét és kultúráját, továbbá a programban való részvétel eredményeként az iskoláknak módjuk nyíljon intézményi együttműködést, baráti és szakmai kapcsolatokat kialakítani, illetve fenntartani egymással.

2. A pályázat benyújtására jogosultak köre:
Magyarországi középiskolák; határon túli magyar tanítási nyelvű - magyar tagozattal vagy osztállyal rendelkező - középiskolák, valamint határon túli önálló diákotthonok és kollégiumok (továbbiakban együtt: középiskolák). További feltétel e középiskolákkal szemben, hogy e pályázatot megelőző 2 évben az Oktatási és Kulturális Minisztérium (a továbbiakban: OKM) vagy a Balassi Intézet (a továbbiakban: BI) által határon túli közoktatási jellegű pályázat folyósított támogatásaival mind szakmai, mind pénzügyi szempontból kifogástalanul elszámoltak a Támogatók felé.

3. Általános tudnivalók:
 • A pályázó a pályázat benyújtásával elfogadja, hogy a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény 26. §-a értelmében a benyújtott pályázatokról, az azt kérelmezőkről, az igényelt támogatások fajtájáról, valamint az odaítélt támogatások összegéről szóló adatokat az OKM, illetve háttérintézménye megküldi a központi nyilvántartást vezető Szülőföld Alap Iroda részére.
 • A pályázatot mindig az utazni kívánó középiskolának kell benyújtania, azonban a kirándulást az utazó és fogadó iskolának közösen kell lebonyolítania.
 • A pályázó csoport létszáma legfeljebb 50 fő lehet, amely az intézmény 14. életévét betöltött diákjaiból és az őket kísérő pedagógusokból állhat.
 • A nyertes pályázatra támogatásként adható legalacsonyabb összeg 50.000 Ft, a legnagyobb összeg 500.000 Ft.
 • A támogatás forrása a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló 2007. évi CLXIX. törvény alapján a XX. fejezet, 11/7/18. Határon túli oktatási és kulturális feladatok támogatása című, nem feladatfinanszírozási körbe tartozó előirányzat.
 • A pályázatokról az OKM e tárgyban előzetes kötelezettségvállalói jogkörrel rendelkező államtitkára, Arató Gergely dönt, az OKM Határon Túli Magyarok Titkársága és társpályáztatója képviselőiből álló Értékelési Bizottság (Varga Attila, Király Annamária, Szantner Viktor, Lauter Éva) javaslata alapján.
 • Pályázni csak akkor lehet, ha az egyik érintett fél anyaországi intézmény, akár utazóként, akár fogadó félként.
 • Egy középiskola évente csak egy pályázatot nyújthat be, kizárólag az erre a célra rendszeresített pályázati adatlapon, amely letölthető jelen hirdetmény végén. Más formában benyújtott pályázatok érvénytelenek.
 • A nyertes pályázókkal a BI köt szerződést 2008. december 5-ig, és az abban foglalt feltételeknek megfelelően gondoskodik a kifizetésről, a programot követően, utófinanszírozási rendszerben, vissza nem térítendő támogatás formájában.
 • A szerződésben foglalt támogatási összeg felhasználásának kezdő időpontja 2008. szeptember 1-je, véghatárideje 2008. december 31.
 • A szerződésben meghatározott szempontok szerint a célszerű felhasználásról szakmai és pénzügyi beszámolót kell készíteni a 2009. január 15.
 • A pályázó a pályázat benyújtásakor az alábbiakat köteles csatolni (1-1 példányban):
  1. Határon túli szervezet esetén a szervezet létezését igazoló, 90 napnál nem régebbi eredeti okiratot vagy annak hiteles másolatát;
  2. A pályázó képviselőjének hitelesített aláírási címpéldányát;
  3. A pályázó számláját vezető pénzügyi intézmény igazolását - a számlaszám megjelölésével - a pályázó számlavezetéséről és fizetőképességéről, valamint - azon pályázók esetében, akik részére a jelen felhívás önrész vállalását írja elő - a saját forrás rendelkezésre állásáról;
  4. A szervezet alapító okiratának egyszerű másolatát, illetve annak magyar nyelvű fordítását, továbbá az "adatlapon" megkívánt nyilatkozatokat.
 • A határon túli pályázóval együttműködő szervezetre vonatkozóan a pályázat benyújtásakor az alábbiakat kell csatolni (1-1 példányban):
  1. A szervezet létezését igazoló, 30 napnál nem régebbi eredeti okiratot vagy annak hiteles másolatát;
  2. A szervezet képviselőjének hitelesített aláírási címpéldányát;
 • A támogatás folyósítása egy összegben, a szerződésben foglalt program teljesítése után, kifogástalan szakmai és pénzügyi elszámolást követően történik, legfeljebb a pályázaton elnyert támogatás mértékéig.
 • Amennyiben a pályázó által megadott adatok hibája miatt késedelmes vagy többszöri utalás történik, annak esetleges többletköltségét a kedvezményezett viseli.
 • A támogatásból kizárólag az alábbi távolsági útiköltségek fedezhetők: a vonat-, autóbuszjegy, illetve autóbuszbérlés költsége. A távolságok kalkulációjához a két céltelepülés optimális elérhetőségének távolságát, illetve különbusz bérlése esetén még e távolsághoz maximum további 100 km-t, valamint a tárgy időszakra eső autópálya díjat lehet figyelembe venni. Továbbá a teljes elnyert támogatási összeg legfeljebb 20 %-a - számlával igazoltan elszámolható helyi közlekedési költségekre. (Minden más felmerülő költségről - pl. szállás, étkezés, belépők, illetve a 20 %-os mértéket meghaladó helyi közlekedés díjáról- a pályázóknak maguknak kell gondoskodniuk.)
 • Pályázni csak a 2008. szeptember 1.- december 31. között megvalósuló utazásokkal lehet.
 • A magyarországi és ausztriai középiskoláknak az utazás költségeiből minimálisan 30% önrészt kell vállalniuk. A szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény 1. § (1) bekezdésében felsorolt országok területén működő középiskolák esetében önrész nem szükséges.
 • A programot úgy kell megtervezni, hogy a várható szakmai hasznosulás a tervezettnél kisebb mértékben nyújtott támogatás esetén se sérüljön.
 • Az adatlap beküldésével a pályázó tudomásul veszi a pályázati kiírásban meghatározott feltételeket.
 • Nem megfelelő dokumentációval mellékelt pályázat esetén hiánypótlásra az arról szóló elektronikus vagy szóbeli értesítést követő 4. naptári napig, de legkésőbb 2008. november 10-ig van lehetőség.
 • Hiányos dokumentációval (mellékletek, nyilatkozatok) nem köthető szerződés!
 • További felvilágosítás az OKM Határon Túli Magyarok Titkársága (továbbiakban HTMT) telefonszámain: Varga Attila főtanácsos, 473-7586; 473-7512 (vagy a Balassi Intézetben Szécsi Viktória: 666-7983)
4. A pályázatok benyújtása, határidő:
 • A pályázatokat kizárólag az OKM HTMT e pályázati kiíráshoz csatolt adatlapján lehet benyújtani, más formában benyújtott pályázatok érvénytelenek.
 • A pályázatokat három eredeti példányban kérjük benyújtani, az alább részletezett dokumentációval.
 • A kitöltött pályázati adatlapokat postai úton a Balassi Intézet címére kell eljuttatni (Balassi Intézet, Támogatásszervezési Igazgatóság, Szécsi Viktória nevére, Postafiók: 1519 Budapest, Pf.385.) továbbá elektronikusan a htm@nefmi.gov.hu és viktoria.szecsi@bbi.hu e-mail címekre.
 • A határidőn túl beérkezett pályázatokat érvénytelennek tekintjük.
 • A pályázat postára adási határideje: 2008. november 4.
 • A pályázat elbírálásának határideje: 2008. november 18.
5. A pályázatok elbírálásának megítélési szempontjai:
 • az egy határ menti régión belül megvalósuló utazások, amelyek jobban elősegítik a természetes földrajzi adottságokból származó kapcsolatok további erősödését
 • azok a látogatások, amelyek során a két iskola diákjai minél több közös programban vesznek részt
 • az előző tanév pályázati fordulóiban nyertes testvériskolához történő látogatás
 • eddigi elszámolási és programszervezési tapasztalat
 • a támogatandó utazáshoz kapcsolódó szakmai előzmények (pl. működő testvériskolai kapcsolat)
6. A pályázati űrlaphoz csatolandó mellékletek:
 • A pályázó iskola rövid bemutatása (max. 1 oldal)
 • A megjelölt testvériskolával eddig közösen megvalósult programok ismertetése
 • Az iskolák közötti együttműködési megállapodás fénymásolata
 • A program tartalmi részletezése (max. 1 oldal)
 • Az utazást biztosító cég által készített árajánlat
 • Határon túli iskolák esetében a pályázati adatlapon megjelölt együttműködő (amennyiben az iskola nem rendelkezik devizaszámlával, egy, az iskolához közel álló, deviza bankszámlával rendelkező alapítvány, egyesület vagy polgári társulás) nyilatkozata a devizaszámla használatáról (befogadó nyilatkozat), és az átutalt támogatást a pályázó iskolának történő korlátlan rendelkezésre bocsátásról
 • A testvériskola fogadónyilatkozata, amelyben egyetértését fejezi ki a tervezett programmal és a látogatás céljával. Ugyanitt kérjük pontosítani azt is, hogy mit biztosít a fogadó iskola, és ez utóbbi részéről személy szerint ki felel a közös program megszervezéséért
7. A pályázat elbírálásáról 2008. november 25-ig, kizárólag az adatlapon megadott e-mailen küldünk értesítést, az eredményt közzétesszük az OKM, valamint a BI honlapján is. A pályázat körülményeinek kialakításában a XX. Oktatási és Kulturális Minisztérium költségvetési fejezethez tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok 2008. évi felhasználásának szabályairól szóló 13/2008. (IV. 10.) OKM rendelet az irányadó.

Oktatási és Kulturális Minisztérium
Határon Túli Magyarok Titkársága

Pályázati adatlap
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok