2022. augusztus 11.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
 
 

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

A Magyar Köztársaság Oktatási és Kulturális Minisztériuma a Balassi Intézettel közösen pályázatot hirdet miniszteri ösztöndíjra magyarországi felsőoktatási intézmények nappali tagozatán a 2007/2008-as tanév őszi szemeszterében részképzős tanulmányútra

2007. június 4.
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Magyar Köztársaság Oktatási és Kulturális Minisztériuma

a Balassi Intézettel közösen pályázatot hirdet miniszteri ösztöndíjra magyarországi felsőoktatási intézmények nappali tagozatán a 2007/2008-as tanév őszi szemeszterében részképzős tanulmányútra.

A pályázati kiírás tartalmát a Magyar Köztársaság Oktatási és Kulturális Minisztériuma a tárca által működtetett Határon Túli Magyar Ösztöndíj Tanáccsal és az Erdélyi Magyar Ösztöndíj Tanáccsal együttműködve dolgozza ki, és a pályázatot az Agora Irodahálózat és az Országos Magyar Diákszövetség lebonyolítói közreműködésével hirdeti meg.

Általános tudnivalók:
 • A Magyar Köztársaság Oktatási és Kulturális Minisztériuma és az Erdélyi Magyar Ösztöndíj Tanács az ösztöndíjakkal a szülőföldi értelmiség továbbképzését és utánpótlását kívánja támogatni.
 • A Magyar Köztársaság Oktatási és Kulturális Minisztériuma az Erdélyi Magyar Ösztöndíj Tanáccsal közösen dolgozza ki a pályázat értékelésének szempontrendszerét, és a pályázati benyújtási határidő előtt nyilvánosságra hozza azt. Az értékelési pontrendszer a pályázati kiírás mellékletét képezi.
 • Az ösztöndíj a pályázót kizárólag a pályázatában szereplő, és az Erdélyi Magyar Ösztöndíj Tanács által is javasolt felsőoktatási intézményben, szakon és időtartam alatt folytatott tanulmányai alatt illeti meg, és nem vihető át a Magyar Köztársaság Oktatási és Kulturális Minisztériumának külön jóváhagyása nélkül más felsőoktatási intézményben, tagozaton vagy más szakon végzendő tanulmányok időtartamára.
 • Az ösztöndíjak folyósítását, az ehhez kapcsolódó adminisztratív feladatokat a befogadó magyarországi felsőoktatási intézmény látja el. A szerződések megkötését, az ösztöndíjasokkal kapcsolatos egyéb adminisztratív feladatokat és a magyarországi kapcsolattartást a Balassi Intézet végzi.
 • Egy pályázó egyidejűleg csak egy ösztöndíj-kategóriában nyújthat be pályázatot.
Pályázhat minden olyan román állampolgárságú, a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény hatálya alatt álló személy, aki a 2007/2008-as tanév őszi szemeszterében részképzős tanulmányúton vesz részt valamely magyarországi felsőoktatási intézményben.

A pályázásból kizáró általános feltételek:
 • Nem pályázhatnak a magyar állampolgársággal, magyarországi bevándorlási engedéllyel, vagy ezekre irányuló folyamatban lévő kérelemmel rendelkező személyek.
 • Nem részesülhetnek ösztöndíjban az adott időszakban, az adott képzésre vonatkozó más nemzetközi egyezményen alapuló, vagy magyar állami, illetve közalapítványi ösztöndíjban, támogatásban részesülő személyek.
 • Nem pályázhatnak ösztöndíjért a magiszteri képzésben részt vevő hallgatók.
Pályázati kategóriák és további pályázati feltételek:

1. Egyéni részképzős tanulmányút
Azon személyek pályázhatnak, akik szülőföldi felsőoktatási intézményben aktív, vagy az ösztöndíj céljából megszakított hallgatói státusszal vagy abszolutóriummal rendelkeznek, és a megpályázott képzési idő alatt magyarországi felsőoktatási intézményben egy szemeszternél rövidebb idejű tanulmányokban, és/vagy a szakdolgozat elkészítése vagy egyéb tudományos kutatómunkában kívánnak részt venni.

A részképzős tanulmányútra pályázó hallgatóknak legalább 1 lezárt tanévvel kell rendelkezniük a részképzés megkezdésének időpontjában, és a legutolsó lezárt tanulmányi évük tanulmányi átlaga nem lehet kisebb, mint 7,50.

Az ösztöndíj időtartama: 2 hét - 3 hónap. Az elnyert ösztöndíj 2007. október 1. és 2008. január 15. között használható fel.
 • Az elbírálásnál előnyben részesülnek azon hallgatók, akik
 • szülőföldjükön orvos, fogorvos illetve gyógyszerész szakon folytatják tanulmányaikat és 2-3 hetes gyakorlati képzésben vesznek részt, vagy
 • intézményi együttműködés keretében megvalósuló 2-3 hetes gyakorlati képzésben vesznek részt, vagy
 • szakdolgozat vagy államvizsga-dolgozat megírása céljából pályáznak részképzésre.
Államvizsga-dolgozat megírására csak az adott szülőföldi felsőoktatási képzésben utolsó éves hallgatók pályázhatnak.
Azon a hallgatók, akik az adott szülőföldi felsőoktatási képzésben nem utolsó évesek és szakdolgozat megírására pályáznak az ösztöndíj elnyerése esetén vállalják, hogy a pályázatban hivatkozott szakdolgozatukat bemutatják a a soron következő (de legkésőbb a 2008/2009-es tanévben) az Országos Magyar Diákszövetség szervezésében megrendezésre kerülő Erdélyi Tudományos Diákköri Konferencián.

A hallgatónak a részképzős tanulmányútja megkezdésének és befejezésének pontos időpontját meg kell adnia a pályázati adatlapon. Amennyiben egyes pályázók esetében a megítélt ösztöndíj időtartama kevesebb, mint a kérelmezett időtartam, akkor a részképzős tanulmányút pontos dátuma automatikusan a pályázó által megjelölt kezdőidőponttól kezdődően kerül - csökkentett időtartamban - megállapításra. Az ilyen módon megállapított időpontoktól való eltérésre nincs lehetőség!

2. Csoportos részképzős tanulmányút
Azon személyek pályázhatnak, akik
 • szülőföldi felsőoktatási intézmény nappali tagozatán aktív (vagy az ösztöndíj céljából megszakított) hallgatói státusszal vagy abszolutóriummal rendelkeznek,
 • a részképzés megkezdésének időpontjában legalább 1 lezárt tanévvel rendelkeznek, a legutolsó lezárt tanévük tanulmányi átlaga nem kisebb, mint 7,50 - a szülőföldi szín- és filmművészeti felsőoktatási képzésben résztvevők kivételével,
 • a szülőföldi szín- és filmművészeti felsőoktatási képzésben résztvevők esetében legalább 1 lezárt szemeszterrel rendelkeznek a részképzés megkezdésének időpontjában, a legutolsó lezárt szemeszterük tanulmányi átlaga nem lehet kisebb, mint 7,50,
és a megpályázott képzési idő alatt magyarországi felsőoktatási intézményben az intézmények közötti együttműködés alapján csoportosan kívánnak részképzős tanulmányúton részt venni. Csoportnak minősül, ha legalább 5 hallgató ugyanazon szülőföldi felsőoktatási intézményből, ugyanabba a magyarországi felsőoktatási intézményben azonos időpontban vesz részt a részképzésben, és a pályázatukat együttesen, csoportként nyújtják be.
A csoportnak saját tagjai közül meg kell adnia egy kapcsolattartó személyt, aki a csoport nevében a pályázati eljárásban a csoport egészét érintő kötelezettségeket (pl. közösen benyújtandó mellékletek, igazolások beadása stb.) vállalja.
Az ösztöndíj időtartama: 2 hét - 3 hónap. Az elnyert ösztöndíj 2007. október 1. és 2008. január 15. között használható fel.

Az elbírálásnál előnyben részesülnek azon hallgatók, akik:
 • rendelkeznek a szülőföldi felsőoktatási intézmény írásos hozzájárulásával, vagy
 • intézményi együttműködés keretében megvalósuló 2-3 hetes gyakorlati képzésben vesznek részt.
A hallgatóknak a csoportos részképzős tanulmányútjuk megkezdésének és befejezésének pontos időpontját meg kell adniuk a pályázati adatlapon. Amennyiben egyes pályázó csoportok esetében a megítélt ösztöndíj időtartama kevesebb, mint a kérelmezett időtartam, akkor a csoportos részképzős tanulmányút pontos dátuma automatikusan a csoport által megjelölt kezdőidőponttól kezdődően kerül - csökkentett időtartamban - megállapításra. Az ilyen módon megállapított időpontoktól való eltérésre nincs lehetőség!

A pályázó a pályázaton való részvétellel elfogadja a következőket:
 • Kizárható az a pályázó, aki az adatlapon valótlan, hamis adatot szolgáltat, ilyen nyilatkozatot tesz a pályázat benyújtásakor, illetve valamely a pályázat elbírálását érintő valós tényt, adatot elhallgat.
 • Az értékeléshez pontosítás, további adat, információ, dokumentum kérhető, amely csatolandó a pályázathoz.
 • A beérkezett pályázatok értékelését követően a nyertes pályázókra az Erdélyi Magyar Ösztöndíj Tanács tesz javaslatot a Határon Túli Magyar Ösztöndíj Tanácsnak. Az Erdélyi Magyar Ösztöndíj Tanács ülését követően a pályázati elbírálás eredményéről a Kolozsvári Agora Irodánál, valamint az Országos Magyar Diákszövetségnél és tagszervezeteinél lehet érdeklődni. Az elbírálás során vélelmezett jogsértés vagy az elbírálási szabályrendszer megsértése esetén az Erdélyi Magyar Ösztöndíj Tanács javaslata ellen a pályázó a Határon Túli Magyar Ösztöndíj Tanácshoz nyújthat be panaszt. A Határon Túli Magyar Ösztöndíj Tanács döntésével szemben jogorvoslatnak nincs helye.
 • A pályázatokról a döntést és a döntés alapelveit az Erdélyi Magyar Ösztöndíj Tanács és a Határon Túli Magyar Ösztöndíj Tanács javaslatának figyelembe vételével a Magyar Köztársaság Oktatási és Kulturális Minisztériuma hozza meg a pályázati határidő lejártát követő 30 napon belül, a döntés minden pályázóra nézve kötelező. A döntéssel szemben fellebbezésnek nincs helye.
 • Az ösztöndíjat elnyert pályázóval a Balassi Intézet szerződést köt, amely tartalmazza az ösztöndíjas jogait, valamint az ösztöndíjazó felé teljesítendő beszámolási és tájékoztatási kötelezettségeit.
 • Az ösztöndíjat elnyerő pályázó részére a fogadó felsőoktatási intézmény folyósítja az ösztöndíjat. Az ösztöndíj havi összege a Magyar Köztársaság költségvetési törvényében meghatározott összegű ún. éves hallgatói normatíva 15 %-a (ez a 2007. évben 17.475,- Ft/hó). A megítélt ösztöndíj időlegesen felfüggeszthető, vagy véglegesen megszüntethető, illetve az ösztöndíjas az ösztöndíj, vagy annak egy része visszafizetésére kötelezhető, amennyiben a támogatott a pályázati felhívásban, az ösztöndíjszerződésben vagy a vonatkozó jogszabályban foglaltakat megszegi.
 • Azon hallgatók, akik az adott szülőföldi felsőoktatási képzésben nem utolsó évesek és szakdolgozat megírása céljából pályáznak részképzős tanulmányútra, az ösztöndíj elnyerése esetén kötelesek a pályázatban hivatkozott szakdolgozatukat bemutatni a soron következő (de legkésőbb a 2008/2009-es tanévben) az Országos Magyar Diákszövetség szervezésében megrendezésre kerülő Erdélyi Tudományos Diákköri Konferencián. Amennyiben az ösztöndíjas e kötelezettségét nem teljesíti, akkor köteles visszafizetni a folyósított ösztöndíj kamatokkal megnövelt összegét. Ez alól a kötelezettség alól kivételes esetben, kellő indokok alapján a Magyar Köztársaság Oktatási és Kulturális Minisztériuma adhat mentesítést.
 • A pályázat alapvető célja az, hogy az ösztöndíjas a magyarországi tanulmányainak (kutatásának) befejezése után visszatérjen szülőföldjére, ezért a megkötésre kerülő szerződés szerint a megszerzett magyarországi bevándorlási engedély, illetve magyar állampolgárság az ösztöndíjban való részesülést kizárja. A pályázaton ösztöndíjat nyert hallgatók névsora nyilvános. A pályázó a pályázaton való részvétellel hozzájárul ahhoz, hogy neve az ösztöndíj elnyerése esetén nyilvánosságra kerüljön a www.agorairoda.net, www.omdsz.ro honlapokon, illetve tudomásul veszi, hogy a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény 26. §-a alapján a Magyar Köztársaság Oktatási és Kulturális Minisztériuma és a Balassi Intézet tájékoztatást küld a pályázattal kapcsolatos adatokról a Határon Túli Magyarok Hivatala által működtetett nyilvántartás részére.
A pályázatokat 2007. június 11-től lehet benyújtani.

A pályázatok beadásának és postai beérkezésének határideje: 2007. július 20., 16 óra.

Pályázni az Agora Irodákban és az Országos Magyar Diákszövetségnél 2007. június 11-től beszerezhető, és az Internetről (www.agorairoda.net, www.omdsz.ro) is letölthető pályázati adatlapon lehet.

Az Erdélyi Magyar Ösztöndíj Tanács a határidő után beérkezett ill. a formailag hibás és hiányos, pontatlanul vagy olvashatatlanul benyújtott pályázatokat nem veszi figyelembe!

A pályázatokat postai úton kizárólag a Kolozsvári Agora Irodába és az Országos Magyar Diákszövetség Tanügyi Tájékoztató Irodájába lehet eljuttatni (pontos cím lent), személyesen pedig az alábbi címeken lehet beadni:

Kolozsvári Agora Iroda
400009 Kolozsvár (Cluj-Napoca)
Jókai (Napoca) u. 2-4/27A.
Tel./Fax: +40-264-430-907
Csíkszeredai Agora Iroda
530210 Csíkszereda (Miercurea-Ciuc)
Gál Sándor u. 9.
Tel./Fax: +40-266-317-440
Marosvásárhelyi Agora Iroda
540058 Marosvásárhely (Targu-Mures)
Márton Áron (volt Lupeni) u. 12. I/18.
Tel./fax: +40-265-263-332
Országos Magyar Diákszövetség
400079 Kolozsvár (Cluj-Napoca)
I.C.Brătianu, nr. 33, ap. 13
0788-150224
Brassói Magyar Diákszövetség
500092 Brassó (Brasov)
str. Vlad Tepes nr. 23/17
0766-417977
Bukaresti Magyar Diákszövetség
010151 Bukarest (Bucuresti)
Str. Ion Zalomit. nr. 6 Sector 1
0740-255145
Jászvásári Magyar Diákszövetség
700305 Jászvásár (Iasi)
str. Parcului, nr. 24, Bl. 6., Ap.2.
0788-120195
Kolozsvári Magyar Diákszövetség
400083 Kolozsvár (Cluj-Napoca)
str. Avram Iancu 21.
0264-595700
Marosvásárhelyi Magyar Diákszövetség
540096 Marosvásárhely (Targu-Mures)
str. N. Grigorescu 17/19
0365-806856
Nagyváradi Magyar Diákszövetség
410072 Nagyvárad (Oradea)
p-ta Unirii, 2-4.
0359-401146, 0742-866039
Szatmári Magyar Diákszövetség
440030 Szatmárnémeti (Satu Mare)
str. Mihai Viteazul nr.10
0261-713566, 0788-279684
Temesvári Magyar Diákszervezet
300577 Temesvár (Timisoara)
str. Diana 9/A ap.10
0256-495545, 0745-469755

Az érdeklődők az ösztöndíjpályázatról és a pályázati adatlapról a fenti címeken és telefonszámokon kaphatnak további részletes felvilágosítást.

A pályázat eredményéről szóló írásos értesítés a döntést követő 7 munkanapon belül postai feladásra kerül.

A pályázat lebonyolításának adminisztratív költségeire 10 RON összegű pályázati díjat kell befizetni az alábbi folyószámlák valamelyikére (Kérjük, hogy lehetőleg annak a lebonyolító szervezetnek a számlájára fizesse be a pályázati díjat, amelyiknek az irodájába a pályázatát eljuttatja.):

Fundatia Agora 2001 Alapítvány
Kolozsvár (Cluj-Napoca), Jókai (Napoca) u. 2-4/27A.
RO51 BNRB 2000 0006 2825 RO02
CUI: 13963363
OTP Bank Romania S.A. - Kolozsvár
Uniunea Organizatiilor Studentesti Maghiare din Romania (Országos Magyar Diákszövetség)
Kolozsvár (Cluj-Napoca) Str. Avram Iancu Nr. 21
RO09RNCB0106026605710001
Cod fiscal: 9429422
BCR Sucursala Cluj

Szükséges mellékletek, igazolások:

Egyéni részképzős tanulmányút esetében szükséges mellékletek, igazolások:

Kötelezően csatolandó mellékletek:
 • pontosan és olvashatóan kitöltött pályázati adatlap;
 • géppel írt strukturált szakmai önéletrajz;
 • pályázati kérelem megindokolása (tartalmazza a részképzés idejére vonatkozó tanulmányi tervet) max. 1 oldal terjedelemben;
 • egyéni tanulmányi terv - a szakdolgozat/államvizsga-dolgozat írásának céljából pályázók esetében a szülőföldi irányító tanár által jóváhagyva (aláírásával ellátva);
 • a magyarországi fogadótanár által aláírt és a fogadó felsőoktatási intézmény részéről hitelesített fogadólevél (Figyelem! A fogadólevélnek tartalmaznia kell a befogadó magyarországi intézmény által is elfogadott dátumot!);
 • szülőföldi hallgatói jogviszony fennállásról szóló igazolás - kivéve egyrészt a már abszolvált, szakdolgozat megírása vagy tudományos kutatás céljából, illetve intézményközi megállapodás keretében részképzésre pályázók (esetükben az abszolutórium kiállításáról szóló igazolás csatolandó); kivéve másrészt a hallgatói jogviszonyukat a részképzés idejére megszakító hallgatók (esetükben a tanulmányok megszakításáról szóló hivatalos igazolás csatolandó);
 • két szülőföldi tanári ajánlás (csak adjunktus, előadótanár vagy professzor részéről); az ajánláson jelenjen meg a tanár neve, az egyetem, ahol tanít, címe, telefonszáma és aláírása; a tanár ajánlásából derüljön ki, hogy ismeri a diák részképzésen végzendő tevékenységét;
 • hiteles igazolás a két utolsó lezárt félév átlagáról;
 • a pályázati díj befizetését igazoló számla másolata;
 • 2 db saját részre megcímzett és felbélyegzett válaszboríték.
Csatolható mellékletek:
 • folyóiratban/szakkönyvben közölt szakmai dolgozatok (publikációk, szakszöveg fordítások) első oldalának, valamint az adott folyóirat/szakkönyv tartalomjegyzéknek a fénymásolata; kötet- vagy folyóirat-szerkesztések esetében a szerkesztett mű egy oldalas kivonatáról és a tartalomjegyzékéről készített fénymásolat. Figyelem! A szakfolyóiratokban megjelentetett konferencia-kivonatok publikációként nem kerülnek pontozásra! Ugyanakkor a konferencián bemutatott és megjelentetett dolgozatok publikációként elismerésre kerülnek;
 • az Országos Magyar Diákszövetség vagy valamely tagszervezete által szervezett tudományos diákköri konferencián bemutatott dolgozatok egy oldalas kivonatáról és a megszerzett oklevélről készített fénymásolatok (ennek hiányában a versenyen való részvétel igazolására szolgáló egyéb hivatalos okirat csatolandó);
 • tudományos konferencián, szakmai versenyen bemutatott dolgozatok egy oldalas kivonatáról és a megszerzett oklevélről készített fénymásolatok (ennek hiányában a versenyen való részvétel igazolására szolgáló egyéb hivatalos okirat csatolandó). Figyelem! A középiskolai szakmai versenyeken való részvétel nem kerül pontozásra!
 • tudományos kutatóprojektekben való részvétel hitelt érdemlő igazolásai. Figyelem! A kötelező szakmai gyakorlat tudományos projektben való részvételként nem kerül pontozásra! A kutatóprojektben való részvételt bizonyító igazolásban kötelező feltűntetni, hogy a projektben való részvétel nem volt kötelező és az igazolás részképzős tanulmányútban való részvétel céljából lett kibocsátva! ;
 • magyar diákszervezeti tagság igazolása (kérjük feltüntetni a tagság időtartamát!) és a diákszervezetben végzett aktív tevékenység igazolása az illető diákszervezet elnökének aláírásával és a diákszervezet pecsétjével hitelesítve. A tevékenységi beszámolóban szerepeljenek a szervezetben betöltött tisztségek (időtartammal együtt), a fontosabb szervezői tevékenységek felsorolása stb.
 • nyelvvizsga esetén a bizonyítvány fénymásolata. (Nem pontozhatóak a nyelvkurzusok elvégzéséről szóló igazolások, a román és magyar nyelvből letett nyelvvizsgák!)
Csoportos részképzős tanulmányút esetében szükséges mellékletek, igazolások:
A pályázatot a csoportnak közösen kell benyújtania, úgy, hogy a közösen benyújtandó mellékletek mellett a pályázatban a csoport minden tagjának külön-külön is ki kell töltenie a pályázati adatlapot és csatolnia kell a szükséges mellékleteket (lásd lent).

Kötelezően csatolandó mellékletek:

Csoport által közösen csatolandó mellékletek:
 • a csoport tagjainak nevét tartalmazó összesítő ív, ezen külön feltüntetve a csoport kapcsolat tartójának neve, címe és elérhetőségei;
 • a pályázati kérelem megindokolása max. 2 oldal terjedelemben;
 • csoportos tanulmányi terv;
 • a csoport fogadására vonatkozó, a magyarországi fogadó tanár által aláírt és a fogadó felsőoktatási intézmény által hitelesített fogadólevél (Figyelem! A fogadólevélnek tartalmaznia kell a befogadó magyarországi intézmény által is elfogadott dátumot!);
 • a szülőföldi intézmény kettő tanárának (csak adjunktus, vagy annál magasabb fokozattal rendelkező oktató részéről) ajánlása a csoportos részképzéshez vagy részképzős tanulmányúthoz; az ajánláson jelenjen meg a tanár neve, az egyetem, ahol tanít, címe, telefonszáma és aláírása, valamint a csoport teljes névsora; a tanár ajánlásából derüljön ki, hogy ismeri a diákok részképzésen végzendő tevékenységét;
A csoport tagjai által egyenként csatolandó mellékletek:
 • pontosan és olvashatóan kitöltött pályázati adatlap (az adatlapon a pályázati kategóriák rovatba kérjük aláhúzni, hogy csoportos ösztöndíjról van szó);
 • géppel írt strukturált szakmai önéletrajz;
 • szülőföldi hallgatói jogviszony fennállásról szóló igazolás - kivéve egyrészt a már abszolvált, szakdolgozat megírása vagy tudományos kutatás céljából részképzésre pályázók (esetükben az abszolutórium kiállításáról szóló igazolás csatolandó); kivéve másrészt a hallgatói jogviszonyukat a részképzés idejére megszakító hallgatók (esetükben a tanulmányok megszakításáról szóló hivatalos igazolás csatolandó);
 • hiteles igazolás az utolsó két lezárt félév átlagáról, a szülőföldi szín- és filmművészeti képzésben résztvevők esetében az utolsó tanulmányi félév átlagáról (féléves átlag);
 • a pályázati díj befizetését igazoló csekkszelvény másolata;
 • 2 db saját részre megcímzett és felbélyegzett válaszboríték.
Csatolható mellékletek:

A csoport által közösen csatolható mellékletek:
 • a szülőföldi intézmény írásos hozzájárulása a csoport részképzős tanulmányúton való részvételéhez;
 • Az intézményközi megállapodásról szóló igazolás.
A csoport tagjai által egyenként csatolható mellékletek:
 • folyóiratban/szakkönyvben közölt szakmai dolgozatok (publikációk, szakszöveg fordítások) első oldalának, valamint az adott folyóirat/szakkönyv tartalomjegyzéknek a fénymásolata; kötet- vagy folyóirat-szerkesztések esetében a szerkesztett mű egy oldalas kivonatáról és a tartalomjegyzékéről készített fénymásolat. Figyelem! A szakfolyóiratokban megjelentetett konferencia-kivonatok publikációként nem kerülnek pontozásra! Ugyanakkor a konferencián bemutatott és megjelentetett dolgozatok publikációként elismerésre kerülnek;
 • az Országos Magyar Diákszövetség valamely tagszervezete által szervezett tudományos diákköri konferencián bemutatott dolgozatok egy oldalas kivonatáról és a megszerzett oklevélről készített fénymásolatok (ennek hiányában a versenyen való részvétel igazolására szolgáló egyéb hivatalos okirat csatolandó),
 • tudományos konferencián, szakmai versenyen bemutatott dolgozatok egy oldalas kivonatáról és a megszerzett oklevélről készített fénymásolatok (ennek hiányában a versenyen való részvétel igazolására szolgáló egyéb hivatalos okirat csatolandó). Figyelem! A középiskolai szakmai versenyeken való részvétel nem kerül pontozásra!
 • tudományos kutatóprojektekben való részvétel hitelt érdemlő igazolásai. Figyelem! A kötelező szakmai gyakorlat tudományos projektben való részvételként nem kerül pontozásra! A kutatóprojektben való részvételt bizonyító igazolásban kötelező feltűntetni, hogy a projektben való részvétel nem volt kötelező és az igazolás részképzős tanulmányútban való részvétel céljából lett kibocsátva!;
 • magyar diákszervezeti tagság igazolása (kérjük feltüntetni a tagság időtartamát!) és a diákszervezetben végzett aktív tevékenység igazolása az illető diákszervezet elnökének aláírásával és a diákszervezet pecsétjével hitelesítve. A tevékenységi beszámolóban szerepeljenek a szervezetben betöltött tisztségek (időtartammal együtt), a fontosabb szervezői tevékenységek felsorolása stb.
 • nyelvvizsga esetén a bizonyítvány fénymásolata. (Nem pontozhatóak a nyelvkurzusok elvégzéséről szóló igazolások, a román és magyar nyelvből letett nyelvvizsgák!)
A pályázati felhívás mellékletei a következők:

 • Pályázati adatlap részképzős tanulmányúthoz a 2007/2008-as tanév őszi szemeszterében.
 • Pályázati adatlap csoportos részképzős tanulmányúthoz a 2007/2008-as tanév őszi szemeszterében.
 • A 2007/2008-as tanév őszi szemeszterében egyéni vagy csoportos részképzős tanulmányútra meghirdetett miniszteri ösztöndíjpályázat elbírálási- és pontrendszere.
A pályázati dokumentáció összeállítása előtt kérjük, olvassa el figyelmesen az elbírálási szempontokat tartalmazó, és a pályázati felhívás mellékletét képező pontrendszert!

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy amennyiben a beérkezési határidőig
 • bármely kategóriában benyújtott pályázathoz nem kerül csatolásra a magyarországi fogadótanár aláírásával ellátott és a befogadó magyarországi felsőoktatási intézmény által hitelesített ún. fogadólevél,
 • a részképzős tanulmányútra benyújtott pályázatok esetében a pályázati adatlapon a tanulmányút pontos, a befogadó magyarországi intézmény által is elfogadott dátuma nem kerül feltüntetésre,
 • akkor a pályázatot az Erdélyi Magyar Ösztöndíj Tanács, mint hiányos pályázatot nem veszi figyelembe!
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok