2023. június 1.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
 
 

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

A Magyar Köztársaság Oktatási és Kulturális Minisztériuma a Balassi Intézettel közösen nyílt pályázatot hirdet államilag támogatott doktori képzésben történő részvételre magyarországi felsőoktatási intézménybe nappali tagozatos PhD/DLA képzésre felvételt nyert horvát állampolgárságú, magyar nemzetiségű személyek számára a 2010/2011-es tanévben

2010. április 26.
A pályázati kiírás tartalmát a Magyar Köztársaság Oktatási és Kulturális Minisztériuma és a Balassi Intézet a Magyar Köztársaság Oktatási és Kulturális Minisztériuma által működtetett Határon Túli Magyar Ösztöndíj Tanáccsal és a Horvátországi Magyar Ösztöndíj Tanáccsal együttműködve dolgozta ki, a pályázatot az Eszéki Információs Iroda és a Balassi Intézet lebonyolítói közreműködésével hirdeti meg.
 
Általános tudnivalók:
 • A Magyar Köztársaság Oktatási és Kulturális Minisztériuma és a Horvátországi Magyar Ösztöndíj Tanács az ösztöndíjakkal a szülőföldi értelmiség továbbképzését és utánpótlását kívánja támogatni.
 • A szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. tv. (továbbiakban: Kedvezménytörvény) 9. § (1) és (3) bekezdései, illetve a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. tv. 119. § (2) bekezdésének d) pontja, valamint a Kedvezménytörvény oktatást érintő rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 47/2001. OM. rendelet 1-2. §-ai alapján a Kedvezménytörvény hatálya alatt álló horvát állampolgárságú személyek abban az esetben vehetnek részt a magyarországi államilag támogatott képzésben, ha nappali tagozatra, államilag támogatott doktori képzésre jelentkeznek, a felvételi eljárásban elérik az adott doktori képzésre vonatkozóan az államilag támogatott ponthatárt és ezután elnyerik az Oktatási és Kulturális Minisztérium és a Balassi Intézet által meghirdetett pályázaton az államilag támogatott képzésben való részvételre irányuló jogosultságot.
 • A 2010/2011-es tanévben a magyarországi államilag támogatott, nappali tagozatos doktori képzésben összesen 19 fő, a Kedvezménytörvény hatálya alatt lévő horvát, szerb és ukrán állampolgárságú személy kezdheti meg tanulmányait a fent ismertetett eljárás alapján. E hallgatók a felvételi eljárásban nem terhelik a 2010/2011-es tanévre az egyes doktori iskolák részére előirányzott államilag támogatott doktori képzésre felvehető keretszámot, őket az előirányzott kerethez hozzáadva kell kezelniük a doktori iskoláknak.
 • Amennyiben a Kedvezménytörvény hatálya alatt álló horvát állampolgárságú személyek a doktori képzés felvételi eljárásában
  • nem érik el az államilag támogatott pontszámot, vagy
  • elérik ugyan az államilag támogatott ponthatárt, de nem nyerik el az Oktatási és Kulturális Minisztérium és a Balassi Intézet által meghirdetett pályázaton az államilag támogatott doktori képzésre vonatkozó jogosultságot,
 • akkor tanulmányaikat csak költségtérítéses formában kezdhetik meg.
 • Az államilag támogatott doktori képzésben részvevő hallgatók ösztöndíjának havi összege az éves költségvetési törvényben, a doktori képzésben részt vevők egy főre megállapított éves támogatási normatíva 100 %-ának és a tankönyv-, jegyzettámogatási, sport- és kulturális normatíva éves összege 56%-ának tizenketted része, 2010-ben ennek értéke a 93.555,- Ft/hó. Ezen ösztöndíjra az államilag támogatott doktori képzésben résztvevő hallgató doktori tanulmányainak legfeljebb hároméves (36 hónapos) időtartama alatt jogosult.
 • A Magyar Köztársaság Oktatási és Kulturális Minisztériuma és a Balassi Intézet a Horvátországi Magyar Ösztöndíj Tanáccsal közösen dolgozza ki a pályázat értékelésének szempontrendszerét, és a pályázati benyújtási határidő előtt nyilvánosságra hozza azt. Az értékelési pontrendszer a pályázati kiírás mellékletét képezi.
 • Sikeres pályázat esetén a pályázó kizárólag a Horvátországi Magyar Ösztöndíj Tanács által is javasolt magyarországi felsőoktatási intézmény doktori iskolájában végzendő tanulmányai időtartamában jogosult államilag támogatott doktori képzésben való részvételre, más államilag támogatott doktori képzésben történő részvétele csak a Magyar Köztársaság Oktatási és Kulturális Minisztériumának, illetve a tárca által erre kijelölt szervezet külön jóváhagyásával lehetséges.
A pályázó a pályázaton való részvétellel elfogadja a következőket:
 • Kizárható az a pályázó, aki az adatlapon valótlan, hamis adatot szolgáltat, ilyen nyilatkozatot tesz a pályázat benyújtásakor, illetve valamely, a pályázat elbírálását érintő valós tényt, adatot elhallgat.
 • Az értékeléshez pontosítás, további adat, információ, dokumentum kérhető, amely csatolandó a pályázathoz.
 • A beérkezett pályázatok értékelését az elbírálási pontrendszer alapján a pályázatot lebonyolító Eszéki Információs Iroda végzi.
 • A beérkezett pályázatok értékelését követően a nyertes pályázókra a Horvátországi Magyar Ösztöndíj Tanács tesz javaslatot a Határon Túli Magyar Ösztöndíj Tanácsnak. A Horvátországi Magyar Ösztöndíj Tanács (melynek elnöke: Csapó Nándor) és a Határon Túli Magyar Ösztöndíj Tanács (melynek elnöke: Szantner Viktor, az Oktatási és Kulturális Minisztérium Határon Túli Magyarok Titkárságának titkárságvezetője; tagjai: Dr. Bohony Pál, a Szlovákiai Magyar Ösztöndíj Tanács elnöke; Csapó Nándor, a Horvátországi Magyar Ösztöndíj Tanács elnöke; Dr. Orosz Ildikó, a Kárpátaljai Magyar Ösztöndíj Tanács elnöke, Dr. Péics Hajnalka, a Vajdasági Magyar Ösztöndíj Tanács elnöke; Sipos Gábor, az Erdélyi Magyar Ösztöndíj Tanács elnöke; Fejes István, a Balassi Intézet Márton Áron Szakkollégium Igazgatóságának igazgatója és Szalai Gyula, a Balassi Intézet felsőoktatási előkészítő képzéseinek tagozatvezetője) a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény oktatást érintő rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 47/2001. (XII. 29.) OM rendelet 2. § (2) és (3) bekezdése alapján az Oktatási és Kulturális Minisztérium véleményező, javaslattevő szervezetei, melyek tagjait a szaktárca kérte fel.
 • A Horvátországi Magyar Ösztöndíj Tanács ülését követően a pályázati elbírálás eredményéről az Eszéki Információs Irodánál lehet érdeklődni. A Horvátországi Magyar Ösztöndíjtanács pályázati elbírálási eredményéről az Eszéki Információs Iroda a pályázó által megadott e-mail címre az ülést követő 3 munkanapon belül nem hivatalos értesítést küld a pályázó részére. Az elbírálás során vélelmezett jogsértés vagy az elbírálási szabályrendszer megsértése esetén a Horvátországi Magyar Ösztöndíj Tanács javaslata ellen a pályázó a Határon Túli Magyar Ösztöndíj Tanácshoz nyújthat be panaszt, melynek határidejéről az Eszéki Információs Irodánál érdeklődhet. A Határon Túli Magyar Ösztöndíj Tanács döntésével szemben fellebbezésnek nincs helye.
 • A pályázatokról a döntést a Horvátországi Magyar Ösztöndíj Tanács és a Határon Túli Magyar Ösztöndíj Tanács javaslatának figyelembevételével a Magyar Köztársaság Oktatási és Kulturális Minisztérium államtitkára hozza meg a pályázati határidő lejártát követő 30 napon belül, a döntés minden pályázóra nézve kötelező. A döntéssel szemben fellebbezésnek nincs helye, azonban a pályázó az oktatási és kulturális miniszterhez kifogást nyújthat be, ha a pályázati eljárás, a pályázat befogadása vagy a pályázati döntés jogszabálysértő. A pályázónak a kifogás benyújtásakor az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 131. §-a, valamint a XX. Oktatási és Kulturális Minisztérium költségvetési fejezethez tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok 2010. évi felhasználásának szabályairól szóló 9/2010. (III. 9.) OKM rendelet 13. és 14. §-aiban meghatározottak szerint kell eljárnia.
 • A nyertes pályázóval az Oktatási és Kulturális Minisztérium által e feladatra kijelölt Balassi Intézet szerződést köt, amely tartalmazza a magyarországi felsőoktatási intézményben államilag támogatott doktori képzésben résztvevő nyertes pályázó jogait, valamint a hallgatónak a pályáztató felé teljesítendő beszámolási, illetve az alábbi adatokra (és azok megváltozására) vonatkozó adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettségeit:
  • a hallgató személyes adatai (név, lakcím, azonosító okmány - útlevél - száma) és ezekben bekövetkező változásokra;
  • idegenrendészeti státuszának megváltozása (különös tekintettel pl. a letelepedési engedély megszerzésére);
  • tanulmányi és finanszírozási státuszának megváltozása (így pl. halasztás, átsorolása költségtérítéses képzésre, hallgatói jogviszony megszűnése);
  • elérhetőségi címének, egyéb elérhetőségének (pl. e-mail cím) bejelentése, illetve ezen elérhetőségeinek megváltozása.
   A pályázók pályázatuk benyújtásával hozzájárulnak a pályázati adatlapon szereplő személyes adataiknak az Eszéki Információs Iroda, az Oktatási és Kulturális Minisztérium, a Balassi Intézet, valamint a fentiekben meghatározott döntés-előkészítő testületek és döntéshozók általi kezeléséhez a döntéshez szükséges ideig. A nyertes pályázók pályázatuk benyújtásával továbbá hozzájárulnak a pályázati adatlapon szereplő személyes adataiknak az Oktatási és Kulturális Minisztérium és a Balassi Intézet általi kezeléséhez az államilag támogatott doktorandusz jogviszonyuk időtartama alatt. Ezen adatszolgáltatási kötelezettség nem teljesítése az államilag támogatott doktorandusz jogviszony megszűnését vonja maga után.
 • A nyertes pályázó részére a fogadó felsőoktatási intézmény folyósítja a doktori ösztöndíjat.
 • A pályázat alapvető célja az, hogy az ösztöndíjas a magyarországi felsőoktatási tanulmányainak befejezése után visszatérjen szülőföldjére, ezért a megkötésre kerülő szerződés szerint a megszerzett magyarországi bevándorlási engedély, illetve magyar állampolgárság az államilag támogatott doktori képzésben való részvételt kizárja. A magyarországi felsőoktatási intézményben államilag támogatott doktori képzésben résztvevő nyertes pályázó a szerződés aláírásának időpontjában folyamatban lévő, a bevándorlási/letelepedési engedély, illetve magyar állampolgárság megszerzésére irányuló eljárás megszüntetését haladéktalanul köteles kezdeményezni, amelynek elmulasztása, illetve új eljárás kezdeményezése esetén köteles visszatéríteni az addig folyósított doktori ösztöndíjak kamatokkal megnövelt összegét.
 • A nyertes pályázók a magyarországi államilag támogatott doktori képzésük időtartama alatt nem részesülhetnek más jogcímen (teljes képzési idejű vagy részképzéses magyarországi alap-, egységes /osztatlan/ és mesterképzésben) miniszteri ösztöndíjban, valamint nem részesülhetnek más (párhuzamos) szülőföldi tanulmányaikkal összefüggésben az Oktatási és Kulturális Minisztérium és a Balassi Intézet közös pályázati felhívásain elnyerhető tanulmányi támogatásokból.
 • A pályázaton nyertes hallgatók névsora nyilvános. A pályázó a pályázaton való részvétellel hozzájárul ahhoz, hogy neve a magyarországi államilag támogatott doktori képzésben történő részvétel elnyerése esetén nyilvánosságra kerüljön a www.martonaron.hu honlapon, illetve tudomásul veszi, hogy a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény 26. §-a alapján a Magyar Köztársaság Oktatási és Kulturális Minisztériuma és a Balassi Intézet tájékoztatást küld a pályázattal kapcsolatos adatokról a Szülőföld Alap Iroda által működtetett, a szomszédos államokban élő magyaroknak nyújtott támogatások központi nyilvántartása részére.
Pályázhat minden olyan horvát állampolgárságú magyar nemzetiségű személy, aki a 2010. évben valamely magyarországi felsőoktatási intézmény nappali tagozatos PhD/DLA képzésére a felvételi eljárásban elérte az államilag támogatott ponthatárt és a 2010/2011-es tanévben I. évfolyamon megkezdi tanulmányait.
 
A pályázásból kizáró általános feltételek:
 • Nem pályázhatnak a magyar állampolgársággal, magyarországi letelepedési/bevándorlási engedéllyel, vagy ezekre irányuló folyamatban lévő kérelemmel rendelkező személyek.
A meghirdetett pályázati kategória leírása és a további pályázati feltételek:
 
Államilag támogatott nappali tagozatos doktori képzés (PhD/DLA) - 1 fő
Azok a 2010. évben magyarországi felsőoktatási intézmény doktori iskolájába, nappali tagozatos képzésre felvételt nyert és tanulmányaikat a 2010/2011-es tanévben az I. évfolyamon megkezdő személyek pályázhatnak, akik
 • államilag támogatott doktori képzésre jelentkeztek és a felvételi eljárásban elérték az államilag támogatott ponthatárt, és
 • szülőföldi vagy magyarországi felsőfokú diplomával rendelkeznek.
E pályázati kategóriára vonatkozó kizáró feltételek:
Államilag támogatott nappali tagozatos PhD/DLA képzésre nem pályázhat az, aki
 • a megpályázott képzésre a 2009. évben, vagy azt megelőzően nyert felvételt;
 • tanulmányait nem a 2010/2011-es tanévben kezdi meg az I. évfolyamon;
 • szülőföldi nappali PhD/DLA képzésre beiratkozott és ösztöndíjban részesül;
 • tudományos fokozattal (a szülőföldön szerzett magiszteri fokozat kivételével) már rendelkezik.
A pályázatokat 2010. június 15-től lehet benyújtani.
A pályázatok beadásának és postai beérkezésének határideje: 2010. július 26., 15.00 óra.
 
Hiánypótlásra - a megfelelően kitöltött és aláírt adatlap kivételével - 2010. augusztus 3., 12.00 óráig van lehetőség!
 
A pályázatokat egy példányban, személyesen vagy - ajánlott küldeményként - postai úton kérjük eljuttatni az alábbi címre:
 
Demokratska Zajednica Mađara Hrvatske
Eszéki Információs Iroda
HR - 31 000 Osijek Bartola Kašića 64
 
Az érdeklődők az alábbi címen és telefonszámon kaphatnak további részletes felvilágosítást a pályázatról, a pályázati adatlapról (mely beszerezhető lesz ugyanitt):
 
Demokratska Zajednica Mađara Hrvatske
Eszéki Információs Iroda
HR - 31 000 Osijek Bartola Kašića 64
Tel.: +385-31-275-134
Fax: +385-31-275-133
 
Pályázni az Eszéki Információs Irodában 2010. május 21-től beszerezhető, és az Internetről (www.martonaron.hu) is letölthető pályázati adatlapon lehet.
 
A Horvátországi Magyar Ösztöndíj Tanács az Eszéki Információs Irodához határidő után beérkezett ill. a formailag hibás, pontatlanul vagy olvashatatlanul benyújtott és a hiánypótlási határidő letelte után is hiányos pályázatokat nem veszi figyelembe. A pályázat eredményéről szóló írásos értesítés a döntést követően 7 munkanapon belül postai feladásra kerül.
 
A pályázat lebonyolításának adminisztratív költségeire 20 kn összegű pályázati költségtérítést kell az alábbi folyószámlaszámra befizetni:
Bankszámla tulajdonos neve: Demokratska Zajednica Mađara Hrvatske
Bankszámlaszám: Zagrebačka Banka 2360000-1101505109
 
Szükséges mellékletek, igazolások:
 
Kötelezően csatolandó mellékletek:
Az alábbiakban felsorolt mellékleteket, igazolásokat 1-1 példányban kell csatolni a pályázathoz, kivéve, ha a felsorolás ettől eltérően rendelkezik.
 • pontosan és olvashatóan kitöltött pályázati adatlap (A pályázati adatlap adatainak meg kell egyeznie a mellékletben szereplő adatokkal!);
 • géppel írt szakmai önéletrajz;
 • pályázati kérelem indokolása max. 1 oldal terjedelemben;
 • egyetemi és (ha van) magiszteri oklevél, államvizsga-bizonyítvány és index (leckekönyv) egyszerű másolata (Magyarországon befejezett alap- és mesterképzés esetén mindkét képzés leckekönyv másolata szükséges, szülőföldön vagy Magyarországon befejezett egységes /osztatlan/ képzés esetén annak indexmásolata);
 • két szakmai ajánlólevél (Az ajánlásnak tartalmaznia kell az ajánló nevét, aláírását, tudományos fokozatát vagy beosztását, munkahelyi elérhetőségeit. Az ajánlásból ki kell, hogy derüljön, hogy az ajánló ismeri a pályázó eddigi eredményeit és tevékenységét.);
 • befogadó magyarországi felsőoktatási intézmény/doktori iskola igazolása a felvételről illetve arról, hogy a pályázó elérte az államilag támogatott doktori képzésben való részvételhez szükséges ponthatárt;
 • a pályázónak a doktori iskola vezetője vagy a számára kijelölt témavezető által jóváhagyott (aláírásával ellátott) tématerve;
 • a befizetett 20 kn összegről kiállított csekkszelvény, vagy a banki átutalást bizonyító igazolás másolata;
 • a magyar nemzetiség igazolása (E célra egyaránt alkalmas a Magyar igazolvány 1-2. oldalának vagy a Magyar igazolványra vonatkozó igénylésnek másolata, illetve ezek hiányában minden olyan hivatalos dokumentum, amelyből a nemzetiség hitelt érdemlően megállapítható.);
 • 2 db megcímzett és felbélyegzett válaszboríték.
Csatolható mellékletek:
Az alábbiakban felsorolt mellékleteket, igazolásokat 1-1 példányban elegendő csatolni a pályázathoz.
 • tudományos publikációk és egyéb tudományos (vagy művészeti) tevékenység jegyzéke az erre rendszeresített - az Eszéki Információs Irodától igényelhető, illetve www.martonaron.hu honlapról letölthető - mellékleten;
  • a 10 oldal, vagy annál rövidebb terjedelmű publikációk (szakszövegek fordításai, ill. a kötet- vagy folyóirat-szerkesztések) esetében a publikációk (fordítások, illetve szerkesztett művek) egészének fénymásolatával - e publikációk tekintetében minden esetben kötelező a publikációt tartalmazó eredeti kiadvány bemutatása az Eszéki Információs Iroda munkatársának vagy a mellékleten fel kell tüntetni, hogy a kiadvány mely szülőföldi vagy magyarországi közgyűjteményben (könyvtárban stb.) található meg,
  • a 10 oldalnál hosszabb terjedelmű publikációk (szakszövegek fordításai, ill. a kötet- vagy folyóirat-szerkesztések) esetében a publikációk (fordítások, illetve szerkesztett művek) első oldalának és a kiadvány címoldalának, tartalomjegyzékének fénymásolatával - e publikációk tekintetében minden esetben kötelező a publikációt tartalmazó eredeti kiadvány bemutatása az Eszéki Információs Iroda munkatársának vagy a mellékleten fel kell tüntetni, hogy a kiadvány mely szülőföldi vagy magyarországi közgyűjteményben (könyvtárban stb.) található meg,
  • megjelentetés alatt álló publikációk (szakfordítások, ill. szerkesztések) esetében a fénymásolathoz a kiadó (szaklap) igazolását is csatolni kell a tervezett megjelentetésről, melynek tartalmaznia kell a megjelenés várható időpontját is - e publikációk tekintetében minden esetben kötelező a mellékleten feltüntetni a kiadó pontos címét, a kiadó vezető képviselőjének/munkatársának telefonos és elektronikus levelezési elérhetőségét,
  • a konferencia-részvétel (TDK, szakmai konferencia) esetében a meghívó, ill. az ott elért helyezést bizonyító oklevél fénymásolatának, vagy a részvételt hitelt érdemlően igazoló bármely dokumentumnak a csatolásával,
  • DLA képzés esetén csatolni kell a művészeti (alkotó) tevékenységet (kiállítások, hangversenyek, művészeti előadások stb.) hitelt érdemlően igazoló dokumentumokat (ha minősített /zsűrizett/ az esemény, akkor az elért helyezést /minősítést/ bizonyító oklevél fénymásolatát is csatolni kell);
 • szülőföldi munkahelyi igazolás, szakmai projektben vagy munkacsoportban való részvétel igazolása, valamint bármely olyan dokumentum, amely a szülőföldi hasznosulás eldöntésében a szakmai elbírálásnál információval szolgál.
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok