2022. szeptember 28.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
 
 

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

A Magyar Köztársaság Oktatási és Kulturális Minisztériuma a Balassi Intézettel közösen nyílt pályázatot hirdet államilag támogatott doktori képzésben történő részvételre magyarországi felsőoktatási intézménybe nappali tagozatos PhD/DLA képzésre felvételt nyert szerb állampolgárságú, magyar nemzetiségű személyek számára a 2010/2011-es tanévben

2010. április 26.
A pályázati kiírás tartalmát a Magyar Köztársaság Oktatási és Kulturális Minisztériuma és a Balassi Intézet a Magyar Köztársaság Oktatási és Kulturális Minisztériuma által működtetett Határon Túli Magyar Ösztöndíj Tanáccsal és a Vajdasági Magyar Ösztöndíj Tanáccsal együttműködve dolgozta ki, a pályázatot a Szabadkai Információs Iroda és a Balassi Intézet lebonyolítói közreműködésével hirdeti meg.
 
Általános tudnivalók:
 • A Magyar Köztársaság Oktatási és Kulturális Minisztériuma és a Vajdasági Magyar Ösztöndíj Tanács az ösztöndíjakkal a szülőföldi értelmiség továbbképzését és utánpótlását kívánja támogatni.
 • A szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. tv. (továbbiakban: Kedvezménytörvény) 9. § (1) és (3) bekezdései, illetve a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. tv. 119. § (2) bekezdésének d) pontja, valamint a Kedvezménytörvény oktatást érintő rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 47/2001. OM. rendelet 1-2. §-ai alapján a Kedvezménytörvény hatálya alatt álló szerb állampolgárságú személyek abban az esetben vehetnek részt a magyarországi államilag támogatott képzésben, ha nappali tagozatra, államilag támogatott doktori képzésre jelentkeznek, a felvételi eljárásban elérik az adott doktori képzésre vonatkozóan az államilag támogatott ponthatárt és ezután elnyerik az Oktatási és Kulturális Minisztérium és a Balassi Intézet által meghirdetett pályázaton az államilag támogatott képzésben való részvételre irányuló jogosultságot.
 • A 2010/2011-es tanévben a magyarországi államilag támogatott, nappali tagozatos doktori képzésben összesen 19 fő, a Kedvezménytörvény hatálya alatt lévő horvát, szerb és ukrán állampolgárságú személy kezdheti meg tanulmányait a fent ismertetett eljárás alapján. E hallgatók a felvételi eljárásban nem terhelik a 2010/2011-es tanévre az egyes doktori iskolák részére előirányzott államilag támogatott doktori képzésre felvehető keretszámot, őket az előirányzott kerethez hozzáadva kell kezelniük a doktori iskoláknak.
 • Amennyiben a Kedvezménytörvény hatálya alatt álló szerb állampolgárságú személyek a doktori képzés felvételi eljárásában
  • nem érik el az államilag támogatott pontszámot, vagy
  • elérik ugyan az államilag támogatott ponthatárt, de nem nyerik el az Oktatási és Kulturális Minisztérium és a Balassi Intézet által meghirdetett pályázaton az államilag támogatott doktori képzésre vonatkozó jogosultságot,
 • akkor tanulmányaikat csak költségtérítéses formában kezdhetik meg.
 • Az államilag támogatott doktori képzésben részvevő hallgatók ösztöndíjának havi összege az éves költségvetési törvényben, a doktori képzésben részt vevők egy főre megállapított éves támogatási normatíva 100 %-ának és a tankönyv-, jegyzettámogatási, sport- és kulturális normatíva éves összege 56%-ának tizenketted része, 2010-ben ennek értéke a 93.555,- Ft/hó. Ezen ösztöndíjra az államilag támogatott doktori képzésben résztvevő hallgató doktori tanulmányainak legfeljebb hároméves (36 hónapos) időtartama alatt jogosult.
 • A Magyar Köztársaság Oktatási és Kulturális Minisztériuma és a Balassi Intézet a Vajdasági Magyar Ösztöndíj Tanáccsal közösen dolgozza ki a pályázat értékelésének szempontrendszerét, és a pályázati benyújtási határidő előtt nyilvánosságra hozza azt. Az értékelési pontrendszer a pályázati kiírás mellékletét képezi.
 • Sikeres pályázat esetén a pályázó kizárólag a Vajdasági Magyar Ösztöndíj Tanács által is javasolt magyarországi felsőoktatási intézmény doktori iskolájában végzendő tanulmányai időtartamában jogosult államilag támogatott doktori képzésben való részvételre, más államilag támogatott doktori képzésben történő részvétele csak a Magyar Köztársaság Oktatási és Kulturális Minisztériumának, illetve a tárca által erre kijelölt szervezet külön jóváhagyásával lehetséges.
A pályázó a pályázaton való részvétellel elfogadja a következőket:
 • Kizárható az a pályázó, aki az adatlapon valótlan, hamis adatot szolgáltat, ilyen nyilatkozatot tesz a pályázat benyújtásakor, illetve valamely, a pályázat elbírálását érintő valós tényt, adatot elhallgat.
 • Az értékeléshez pontosítás, további adat, információ, dokumentum kérhető, amely csatolandó a pályázathoz.
 • A beérkezett pályázatok értékelését az elbírálási pontrendszer alapján a pályázatot lebonyolító Szabadkai Információs Iroda végzi a benyújtott pályázatok tudományterületeit képviselő Szakértői Testület javaslata alapján.
 • A beérkezett pályázatok értékelését követően a nyertes pályázókra a Vajdasági Magyar Ösztöndíj Tanács tesz javaslatot a Határon Túli Magyar Ösztöndíj Tanácsnak. A Vajdasági Magyar Ösztöndíj Tanács (melynek elnöke: Dr. Péics Hajnalka) és a Határon Túli Magyar Ösztöndíj Tanács (melynek elnöke: Szantner Viktor, az Oktatási és Kulturális Minisztérium Határon Túli Magyarok Titkárságának titkárságvezetője; tagjai: Dr. Bohony Pál, a Szlovákiai Magyar Ösztöndíj Tanács elnöke; Csapó Nándor, a Horvátországi Magyar Ösztöndíj Tanács elnöke; Dr. Orosz Ildikó, a Kárpátaljai Magyar Ösztöndíj Tanács elnöke, Dr. Péics Hajnalka, a Vajdasági Magyar Ösztöndíj Tanács elnöke; Sipos Gábor, az Erdélyi Magyar Ösztöndíj Tanács elnöke; Fejes István, a Balassi Intézet Márton Áron Szakkollégium Igazgatóságának igazgatója és Szalai Gyula, a Balassi Intézet felsőoktatási előkészítő képzéseinek tagozatvezetője) a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény oktatást érintő rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 47/2001. (XII. 29.) OM rendelet 2. § (2) és (3) bekezdése alapján az Oktatási és Kulturális Minisztérium véleményező, javaslattevő szervezetei, melyek tagjait a szaktárca kérte fel.
 • A Vajdasági Magyar Ösztöndíj Tanács ülését követően a pályázati elbírálás eredményéről a Szabadkai Információs Irodánál lehet érdeklődni. A Vajdasági Magyar Ösztöndíjtanács pályázati elbírálási eredményéről a Szabadkai Információs Iroda a pályázó által megadott e-mail címre nem hivatalos értesítést küld a pályázó részére az ülést követő 3 munkanapon belül. Az elbírálás során vélelmezett jogsértés vagy az elbírálási szabályrendszer megsértése esetén a Vajdasági Magyar Ösztöndíj Tanács javaslata ellen a pályázó a Határon Túli Magyar Ösztöndíj Tanácshoz nyújthat be panaszt, melynek határidejéről a Szabadkai Információs Irodánál érdeklődhet. A Határon Túli Magyar Ösztöndíj Tanács döntésével szemben fellebbezésnek nincs helye.
 • A pályázatokról a döntést a Vajdasági Magyar Ösztöndíj Tanács és a Határon Túli Magyar Ösztöndíj Tanács javaslatának figyelembevételével a Magyar Köztársaság Oktatási és Kulturális Minisztérium államtitkára hozza meg a pályázati határidő lejártát követő 30 napon belül, a döntés minden pályázóra nézve kötelező. A döntéssel szemben fellebbezésnek nincs helye, azonban a pályázó az oktatási és kulturális miniszterhez kifogást nyújthat be, ha a pályázati eljárás, a pályázat befogadása vagy a pályázati döntés jogszabálysértő. A pályázónak a kifogás benyújtásakor az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 131. §-a, valamint a XX. Oktatási és Kulturális Minisztérium költségvetési fejezethez tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok 2010. évi felhasználásának szabályairól szóló 9/2010. (III. 9.) OKM rendelet 13. és 14. §-aiban meghatározottak szerint kell eljárnia.
 • A nyertes pályázóval az Oktatási és Kulturális Minisztérium által e feladatra kijelölt Balassi Intézet szerződést köt, amely tartalmazza a magyarországi felsőoktatási intézményben államilag támogatott doktori képzésben résztvevő nyertes pályázó jogait, valamint a hallgatónak a pályáztató felé teljesítendő beszámolási, illetve az alábbi adatokra (és azok megváltozására) vonatkozó adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettségeit:
  • a hallgató személyes adatai (név, lakcím, azonosító okmány - útlevél - száma) és ezekben bekövetkező változásokra;
  • idegenrendészeti státuszának megváltozása (különös tekintettel pl. a letelepedési engedély megszerzésére);
  • tanulmányi és finanszírozási státuszának megváltozása (így pl. halasztás, átsorolása költségtérítéses képzésre, hallgatói jogviszony megszűnése);
  • elérhetőségi címének, egyéb elérhetőségének (pl. e-mail cím) bejelentése, illetve ezen elérhetőségeinek megváltozása.
   A pályázók pályázatuk benyújtásával hozzájárulnak a pályázati adatlapon szereplő személyes adataiknak a Szabadkai Információs Iroda, az Oktatási és Kulturális Minisztérium, a Balassi Intézet, valamint a fentiekben meghatározott döntés-előkészítő testületek és döntéshozók általi kezeléséhez a döntéshez szükséges ideig. A nyertes pályázók pályázatuk benyújtásával továbbá hozzájárulnak a pályázati adatlapon szereplő személyes adataiknak az Oktatási és Kulturális Minisztérium és a Balassi Intézet általi kezeléséhez az államilag támogatott doktorandusz jogviszonyuk időtartama alatt. Ezen adatszolgáltatási kötelezettség nem teljesítése az államilag támogatott doktorandusz jogviszony megszűnését vonja maga után.
 • A nyertes pályázó részére a fogadó felsőoktatási intézmény folyósítja a doktori ösztöndíjat.
 • A pályázat alapvető célja az, hogy az ösztöndíjas a magyarországi felsőoktatási tanulmányainak befejezése után visszatérjen szülőföldjére, ezért a megkötésre kerülő szerződés szerint a megszerzett magyarországi bevándorlási engedély, illetve magyar állampolgárság az államilag támogatott doktori képzésben való részvételt kizárja. A magyarországi felsőoktatási intézményben államilag támogatott doktori képzésben résztvevő nyertes pályázó a szerződés aláírásának időpontjában folyamatban lévő, a bevándorlási/letelepedési engedély, illetve magyar állampolgárság megszerzésére irányuló eljárás megszüntetését haladéktalanul köteles kezdeményezni, amelynek elmulasztása, illetve új eljárás kezdeményezése esetén köteles visszatéríteni az addig folyósított doktori ösztöndíjak kamatokkal megnövelt összegét.
 • A nyertes pályázók a magyarországi államilag támogatott doktori képzésük időtartama alatt nem részesülhetnek más jogcímen (teljes képzési idejű vagy részképzéses magyarországi alap-, egységes /osztatlan/ és mesterképzésben) miniszteri ösztöndíjban, valamint nem részesülhetnek más (párhuzamos) szülőföldi tanulmányaikkal összefüggésben az Oktatási és Kulturális Minisztérium és a Balassi Intézet közös pályázati felhívásain elnyerhető tanulmányi támogatásokból.
 • A pályázaton nyertes hallgatók névsora nyilvános. A pályázó a pályázaton való részvétellel hozzájárul ahhoz, hogy neve a magyarországi államilag támogatott doktori képzésben történő részvétel elnyerése esetén nyilvánosságra kerüljön a www.martonaron.hu honlapon, illetve tudomásul veszi, hogy a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény 26. §-a alapján a Magyar Köztársaság Oktatási és Kulturális Minisztériuma és a Balassi Intézet tájékoztatást küld a pályázattal kapcsolatos adatokról a Szülőföld Alap Iroda által működtetett, a szomszédos államokban élő magyaroknak nyújtott támogatások központi nyilvántartása részére.
Pályázhat minden olyan szerb állampolgárságú magyar nemzetiségű személy, aki a 2010. évben valamely magyarországi felsőoktatási intézmény nappali tagozatos PhD/DLA képzésére a felvételi eljárásban elérte az államilag támogatott ponthatárt és a 2010/2011-es tanévben I. évfolyamon megkezdi tanulmányait.
 
A pályázásból kizáró általános feltételek:
 • Nem pályázhatnak a magyar állampolgársággal, magyarországi letelepedési/bevándorlási engedéllyel, vagy ezekre irányuló folyamatban lévő kérelemmel rendelkező személyek.
A meghirdetett pályázati kategória leírása és a további pályázati feltételek:
 
Nappali tagozatos doktori képzés (PhD/DLA) - 6 fő
Azok a 2010. évben magyarországi felsőoktatási intézmény doktori iskolájába, nappali tagozatos képzésre felvételt nyert és tanulmányaikat a 2010/2011-es tanévben az I. évfolyamon megkezdő személyek pályázhatnak, akik
 • államilag támogatott doktori képzésre jelentkeztek és a felvételi eljárásban elérték az államilag támogatott ponthatárt, és
 • szülőföldi felsőfokú diplomával rendelkeznek, vagy
 • szülőföldjükön már honosított vagy honosítási folyamatban lévő magyarországi felsőfokú diplomával rendelkeznek.
A pályázati kategóriára vonatkozó kizáró feltételek:
Nappali tagozatos PhD/DLA ösztöndíjra nem pályázhat az, aki
 • a megpályázott képzésre a 2009. évben, vagy azt megelőzően nyert felvételt;
 • tanulmányait nem a 2010/2011-es tanévben kezdi meg az I. évfolyamon;
 • csak olyan magyarországi felsőfokú diplomával rendelkezik (szülőföldi felsőfokú diplomája nincs), mely szülőföldjén nincs honosítva (a honosítást a pályázat benyújtásáig nem kezdeményezte, kivéve a magyarországi felsőoktatási egységes, osztatlan vagy mesterképzésüket 2010. évben befejező pályázókat, akiknek ezt legkésőbb 2010. augusztus 10. napjáig, mint beérkezési időpontig kell igazolniuk!);
 • szülőföldi nappali PhD/DLA képzésre beiratkozott és ösztöndíjban részesül,
 • tudományos fokozattal (a szülőföldön szerzett magiszteri fokozat kivételével) már rendelkezik.
A pályázatokat 2010. június 15-től lehet benyújtani.
A pályázatok beadásának és postai beérkezésének határideje: 2010. július 26. 16.00 óra.
 
Hiánypótlásra - a megfelelően kitöltött és aláírt adatlap kivételével - 2010. augusztus 3., 12.00 óráig van lehetőség!
 
A pályázatokat személyesen vagy - ajánlott küldeményként - postai úton kérjük eljuttatni az alábbi címre:
 
Szabadkai Információs Iroda - Concordia Minoritatis Hungaricae (CMH)
Szerbia, 24000 Szabadka, Ptuji utca 1.
Az érdeklődők az alábbi címen és telefonszámon kaphatnak további részletes felvilágosítást a pályázatról, a pályázati adatlapról (mely beszerezhető lesz ugyanitt):
 
Szabadkai Információs Iroda - Concordia Minoritatis Hungaricae (CMH)
Szerbia, 24000 Szabadka, Ptuji utca 1.
Tel.: +381-24-670-031;
Fax: +381-24-552-519;
 
Pályázni a Szabadkai Információs Irodában 2010. május 21-től beszerezhető, és az Internetről (www.martonaron.hu) is letölthető pályázati adatlapon lehet.
 
A Vajdasági Magyar Ösztöndíj Tanács a Szabadkai Információs Irodához határidő után beérkezett ill. a formailag hibás, pontatlanul vagy olvashatatlanul benyújtott és a hiánypótlási határidő letelte után is hiányos pályázatokat nem veszi figyelembe, illetve a határidőre beadott pályázatokhoz a hiánypótlási határidőn túl csatolt dokumentumokat az elbírálás (pontozás) során nem számítja be!A pályázat eredményéről szóló írásos értesítés a döntést követően 7 munkanapon belül postai feladásra kerül.
 
Szükséges mellékletek, igazolások:
 
Kötelezően csatolandó mellékletek:
Az alábbiakban felsorolt mellékleteket, igazolásokat 1-1 példányban kell csatolni a pályázathoz, kivéve, ha a felsorolás ettől eltérően rendelkezik.
 • pontosan és olvashatóan kitöltött pályázati adatlap (A pályázati adatlap adatainak meg kell egyeznie a mellékletben szereplő adatokkal!);
 • géppel írt szakmai önéletrajz;
 • pályázati kérelem indokolása max. 1 oldal terjedelemben;
 • egyetemi és (ha van) magiszteri oklevél, államvizsga-bizonyítvány és az index egyszerű másolata (befejezett alap- és mesterképzés esetén mindkét képzés leckekönyvének másolata szükséges, befejezett egységes /osztatlan/ képzés esetén annak indexmásolata), magyarországi diplomával rendelkező pályázók esetében a magyarországi diploma honosításáról (a honosítási eljárás megindításáról) vagy egyenértékűségéről szóló igazolás fénymásolata is (a magyarországi felsőfokú alapképzésüket 2010 évben befejező pályázóknak ezt legkésőbb 2010. augusztus 10. napjáig, mint beérkezési időpontig kell igazolniuk!) Az egyszerű másolat csak abban az esetben fogadható el, ha a pályázat beadásakor a pályázó az eredetit a Szabadkai Információs Iroda munkatársának bemutatja;
 • két szakmai ajánlólevél (Az ajánlásnak tartalmaznia kell az ajánló nevét, aláírását, tudományos fokozatát vagy beosztását, munkahelyi elérhetőségeit. Az ajánlásból ki kell, hogy derüljön, hogy az ajánló ismeri a pályázó eddigi eredményeit és tevékenységét.);
 • befogadó magyarországi felsőoktatási intézmény/doktori iskola igazolása a felvételről illetve arról, hogy a pályázó elérte az államilag támogatott doktori képzésben való részvételhez szükséges ponthatárt;
 • a pályázónak a doktori iskola vezetője vagy a számára kijelölt témavezető által jóváhagyott (aláírásával ellátott) tématerve;
 • a magyar nemzetiség igazolása (E célra egyaránt alkalmas a Magyar igazolvány 1-2. oldalának vagy a Magyar igazolványra vonatkozó igénylésnek másolata, illetve ezek hiányában minden olyan hivatalos dokumentum, amelyből a nemzetiség hitelt érdemlően megállapítható.);
 • 2 db megcímzett és felbélyegzett válaszboríték.
Csatolható mellékletek:
Az alábbiakban felsorolt mellékleteket, igazolásokat 1-1 példányban elegendő csatolni a pályázathoz.
 • tudományos publikációk és egyéb tudományos (vagy művészeti) tevékenység jegyzéke az erre rendszeresített - a Szabadkai Információs Irodáktól igényelhető, illetve www.martonaron.hu honlapról letölthető - mellékleten;
  • a 10 oldal, vagy annál rövidebb terjedelmű publikációk (szakszövegek fordításai, ill. a kötet- vagy folyóirat-szerkesztések) esetében a publikációk (fordítások, illetve szerkesztett művek) egészének fénymásolatával - e publikációk tekintetében minden esetben kötelező a publikációt tartalmazó eredeti kiadvány bemutatása a Szabadkai Információs Iroda munkatársának vagy a mellékleten fel kell tüntetni, hogy a kiadvány mely szülőföldi vagy magyarországi közgyűjteményben (könyvtárban stb.) található meg,
  • a 10 oldalnál hosszabb terjedelmű publikációk (szakszövegek fordításai, ill. a kötet- vagy folyóirat-szerkesztések) esetében a publikációk (fordítások, illetve szerkesztett művek) első oldalának és a kiadvány címoldalának, tartalomjegyzékének fénymásolatával - e publikációk tekintetében minden esetben kötelező a publikációt tartalmazó eredeti kiadvány bemutatása a Szabadkai Információs Iroda munkatársának vagy a mellékleten fel kell tüntetni, hogy a kiadvány mely szülőföldi vagy magyarországi közgyűjteményben (könyvtárban stb.) található meg,
  • megjelentetés alatt álló publikációk (szakfordítások, ill. szerkesztések) esetében a fénymásolathoz a kiadó (szaklap) igazolását is csatolni kell a tervezett megjelentetésről, melynek tartalmaznia kell a megjelenés várható időpontját is - e publikációk tekintetében minden esetben kötelező a mellékleten feltüntetni a kiadó pontos címét, a kiadó vezető képviselőjének/munkatársának telefonos és elektronikus levelezési elérhetőségét,
  • a konferencia-részvétel (TDK, szakmai konferencia) esetében a meghívó, ill. az ott elért helyezést bizonyító oklevél fénymásolatának, vagy a részvételt hitelt érdemlően igazoló bármely dokumentumnak a csatolásával,
  • DLA képzés esetén csatolni kell a művészeti (alkotó) tevékenységet (kiállítások, hangversenyek, művészeti előadások stb.) hitelt érdemlően igazoló dokumentumokat (ha minősített /zsűrizett/ az esemény, akkor az elért helyezést /minősítést/ bizonyító oklevél fénymásolatát is csatolni kell);
 • szülőföldi munkahelyi igazolás, szakmai projektben vagy munkacsoportban való részvétel igazolása, valamint bármely olyan dokumentum, amely a szülőföldi hasznosulás eldöntésében a szakmai elbírálásnál információval szolgál.
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok