2022. augusztus 11.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
 
 

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Meghívásos pályázat a határon túli magyar pedagógus szövetségek és szakmai szervezetek által szülőföldön megrendezendő nyári akadémiák támogatására 2010-ben

2010. május 10.
A Magyar Köztársaság Oktatási és Kulturális Minisztériumának Határon Túli Magyarok Titkársága
 
a Balassi Intézet közreműködésével
meghívásos pályázatot hirdet
 
a határon túli magyar pedagógus szövetségek és szakmai szervezetek által szülőföldön megrendezendő nyári akadémiák támogatására 2010-ben
 
1. A pályázat célja: a határon túli magyar pedagógus szövetségek és szakmai szervezetek által szülőföldön megrendezendő nyári akadémiák támogatása.
 
2. Pályázatot az alábbi szervezetek nyújthatnak be:
Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége
Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége
Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete
Észak-Bácskai Magyar Pedagógusok Egyesülete
Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség
 
3. Általános tudnivalók:
 • A pályázat a 9/2010. (III. 9.) a XX. Oktatási és Kulturális Minisztérium költségvetési fejezethez tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok 2010. évi felhasználásának szabályairól szóló 9/2010.(III.9.) OKM rendeletben (továbbiakban: Rendelet) foglaltak alapján került kiírásra.
 • A pályázó a pályázat benyújtásával elfogadja, hogy a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény 26. §-a értelmében a benyújtott pályázatokról, az azt kérelmezőkről, az igényelt támogatások fajtájáról, valamint az odaítélt támogatások összegéről szóló adatokat az OKM, illetve háttérintézménye megküldi a központi nyilvántartást vezető Szülőföld Alap Iroda részére.
 • A támogatás forrása a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetésről szóló 2009. évi CXXX. törvény alapján a XX. fejezet, 11/7/18 Határon túli oktatási és kulturális feladatok támogatása fejezeti kezelésű előirányzat.
 • A jelen pályázaton felhasználható pénzügyi keretösszeg 27 millió forint, az elnyerhető támogatás alsó határa 2 millió forint, felső határa 15 millió forint vissza nem térítendő támogatás*.
 • A támogatásból elszámolható költségek köre: étkezési, szállásköltségek, utazási költségek, előadók tiszteletdíjai, rezsiköltségek, szervezési költségek, adminisztrációs költségek, programköltségek, anyagköltségek, kirándulás költségei.
 • A pályázatokról a szakterület fejezeti keretének kötelezettségvállalói jogkörével felruházott felsővezető dönt az OKM Határon Túli Magyarok Titkársága és a társpályáztató képviselőiből álló Értékelési Bizottság (Varga Attila, Király Annamária, Szantner Viktor, valamint Lauter Éva) javaslata alapján 2010. június 16-ig. A pályázati eredmény érvényességéhez a kedvezményezett részéről összeférhetetlenségi nyilatkozatot kell nyújtani a szerződéskötés megelőzően a kötelezettségvállaló személyével és az Értékelő Bizottság tagjaival kapcsolatban.
*Tervezett keret, a minisztérium fenntartja a támogatások megítélésénél azt a jogot, hogy a keretösszeg mértékét az államháztartás egyensúlyi helyzetének alakulása függvényében megváltoztassa.
 • A pályázóknak nem kötelező saját forrás biztosítása.
 • A nyertes pályázókkal a Balassi Intézet 2010. június 30-ig köt szerződést, és az abban foglalt feltételeknek megfelelően gondoskodik a kifizetésről előfinanszírozás és vissza nem térítendő támogatás formájában. A támogatás folyósítására a szerződés mindkét fél által történt aláírását követően, a szerződésben rögzített időpontig kerül sor.
 • A szerződés megkötése előtt a pályáztató kérheti a felhasználási terv módosítását.
 • A programot úgy kell megtervezni, hogy a várható szakmai hasznosulás a tervezettnél kisebb mértékben nyújtott támogatás esetén se sérüljön.
 • A szerződésben foglalt támogatási összeg felhasználásának kezdő időpontja 2010. május 30., véghatárideje a pályázati adatlapon megadott program befejezést követő hónap utolsó napja, de legkésőbb 2010. december 31.
 • A támogatás felhasználásáról a kedvezményezett a támogatási szerződésben meghatározott határidőig köteles szakmai és pénzügyi beszámolót és pénzügyi elszámolást benyújtani.
 • A pályázati adatlap beküldésével a pályázó tudomásul veszi a pályázati feltételeket.
4. A pályázatok benyújtása, határidő
 • A pályázatokat kizárólag az Oktatási és Kulturális Minisztérium Határon Túli Magyarok Titkársága adatlapján lehet benyújtani;
 • A kitöltött pályázati adatlapokat 3 eredeti példányban - az előírt mellékletek csatolásával a Balassi Intézetbe: 1016 Budapest, Somlói út 51. Budai Gabriellának címezve kell eljuttatni, továbbá egy példányt elektronikusan e-mailben az OKM Határon Túli Magyarok Titkárságára, Király Annamáriának (annamaria.kiraly@nefmi.gov.hu) címezve kell postázni
  2010. június 4-ig (a postai bélyegző kelte).
 • A pályázó a pályázat benyújtásakor az alábbiakat köteles csatolni:
  1. A szervezet létezését igazoló - határon túli szervezet esetében 90 napnál, magyarországi szervezet esetében 30 napnál nem régebbi - eredeti okirat vagy annak közjegyző által hitelesített másolata 1 példányban.
  2. Közjegyző által hitelesített aláírási címpéldányt 1 példányban. (banki aláírási címpéldány nem fogadható el)
  3. A szervezet hatályos létesítő okiratának egyszerű másolatát, illetve annak magyar nyelvű fordítását, továbbá az "adatlapon" megkívánt nyilatkozatokat.
  4. Az adatlap mellékletét képező nyilatkozatokat.
A Rendelet 5. § (11.) bekezdése értelmében a támogató a pályázó nyertessége esetén, amennyiben az írásban nyilatkozik arról, hogy hazájában erre vonatkozó igazolást a bank nem ad ki- eltekint a beszedési megbízásra felhatalmazó nyilatkozat, illetve egyéb biztosítékadási kötelezettség teljesítésétől.
 
5. A pályázatok elbírálásának mérlegelési szempontjai:
 • a leadott program szükségszerűsége, minősége, megvalósíthatósága,
 • a költségvetés megalapozottsága (pl. önrész, más támogatók, egyéb források, stb.),
 • az eddigi elszámolási és szervezési tapasztalat,
 • várható szakmai hasznosulás.
Nem jogosultak a támogatásra:
 • azok a szervezetek, amelyek a tárgyévet megelőző két évben nem teljesítették az Oktatási és Kulturális Minisztériummal vagy a Balassi Intézettel kötött szerződésben foglaltakat.
Érvénytelen a pályázat, és hiánypótlásra nincs lehetőség, ha
 • nem a pályázati adatlapon nyújtotta be a jelölt a pályázatot;
 • nem eredeti példányban nyújtotta be az adatlapokat;
 • a pályázati adatlapot a meghirdetett beérkezési határidőn túl nyújtotta be.
Nem megfelelő dokumentációval mellékelt pályázat esetén hiánypótlásra az arról szóló elektronikus vagy szóbeli értesítést követő 4 naptári napig van lehetőség egy alkalommal.
 
A pályázat elbírálásáról a benyújtott adatlapon megadott e-mail címre 2010. június 20-ig küldünk értesítést. A nyertes pályázók listáját az Oktatási és Kulturális Minisztérium (www.okm.gov.hu), és a Balassi Intézet honlapján (www.bbi.hu) tesszük közzé.
 
A pályázati eljárással és döntéssel szemben a pályázó kizárólag jogszabálysértésre való hivatkozással az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ámr.) 131. §-ában meghatározott kifogást nyújthat be a Rendeletben foglaltak szerint az oktatási és kulturális miniszternek címezve a kifogásolt intézkedésről vagy mulasztásról való tudomásszerzéstől számított 8 munkanapon belül, de legkésőbb a kifogásolt intézkedés megtörténtéről vagy a mulasztástól számított 30 munkanapon belül. A pályázati döntéssel szemben egyéb jogorvoslatnak helye nincs.
 
A pályázó a pályázattal kapcsolatban az alábbi személyektől kérhet felvilágosítást:
Király Annamária, Oktatási és Kulturális Minisztérium, telefon: 79-54-397,
Budai Gabriella, Balassi Intézet, telefon: 666-7982.
A pályázatra egyebekben a magyar jog szabályai - így különösen a Rendelet és az Ámr. - az irányadóak.
 
Oktatási és Kulturális Minisztérium
Határon Túli Magyarok Titkársága
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok