2022. augusztus 20.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
 
 

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Meghívásos pályázat a Kárpát-medencében és a nyugati szórványban tankönyvek, kiegészítő kiadványok, szakfolyóiratok, tantervek előkészítésére, fejlesztésére és kiadására; tankönyves műhelyek működtetésére, fejlesztésére; a magyarországi tankönyvek, segédanyagok és taneszközök eljuttatására; tankönyves szakemberek képzésére irányuló támogatásra 2010-ben

2010. május 10.
A Magyar Köztársaság Oktatási és Kulturális Minisztériumának Határon Túli Magyarok Titkársága
 
a Balassi Intézet közreműködésével
meghívásos pályázatot hirdet
 
a Kárpát-medencében és a nyugati szórványban a helyi igények szerint megírt tankönyvek, kiegészítő kiadványok, szakfolyóiratok, tantervek előkészítésére, fejlesztésére és kiadására; a több helyen immár egy évtizede működő tankönyves műhelyek működtetésére, fejlesztésére; a nélkülözhetetlen magyarországi tankönyvek, segédanyagok és taneszközök eljuttatására; tankönyves szakemberek képzésére irányuló támogatásra 2010-ben
 
1. Pályázatot az alábbi szervezetek nyújthatnak be:
 1. Taneszközbemutatók Információs Egyesülete
 2. Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség
 3. Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége
 4. Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége
 5. Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete
 6. Horvátországi Magyar Pedagógus Szövetség
 7. Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség.
 8. Ausztriai Magyar Egyesületek és Szervezetek Központi Szövetsége
 9. Nyugat-európai Országos Magyar Szervezetek Szövetsége
2. A pályázat célja: a szomszédos államokban, valamint a nyugati szórványban a tankönyves műhelyek támogatása, a határon túli magyar tankönyv-és taneszköz ellátás, a tankönyv-és folyóirat kiadás biztosítása, fejlesztése.
 
3. Általános tudnivalók:
 • A pályázat a 9/2010. (III.9.) a XX. Oktatási és Kulturális Minisztérium költségvetési fejezethez tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok 2010. évi felhasználásának szabályairól szóló 9/2010.(III. 9.) OKM rendeletben (továbbiakban: Rendelet) foglaltak alapján került kiírásra.
 • A pályázó a pályázat benyújtásával elfogadja, hogy a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény 26. §-a értelmében a benyújtott pályázatokról, az azt kérelmezőkről, az igényelt támogatások fajtájáról, valamint az odaítélt támogatások összegéről szóló adatokat az OKM, illetve háttérintézménye megküldi a központi nyilvántartást vezető Szülőföld Alap Iroda részére.
 • A támogatás forrása a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetésről szóló 2009. évi CXXX. törvény alapján a XX. fejezet, 11/7/18 Határon túli oktatási és kulturális feladatok támogatása fejezeti kezelésű előirányzat.
 • A jelen pályázaton felhasználható pénzügyi keretösszeg 20 millió forint, az elnyerhető támogatás alsó határa 1.000.000.- forint, felső határa 9,5 millió forint vissza nem térítendő támogatás*.
*Tervezett keret, a minisztérium fenntartja a támogatások megítélésénél azt a jogot, hogy a keretösszeg mértékét az államháztartás egyensúlyi helyzetének alakulása függvényében megváltoztassa.
 • A támogatásból elszámolható költségek köre: a közoktatásra vonatkozó tankönyvek, oktatási segédanyagok, szakfolyóiratok sokszorosítása, elkészítése, lektorálása, kiadása, szállítása; közoktatásra vonatkozó tankönyvek, oktatási segédanyagok, szakfolyóiratok beszerzése, tankönyves műhelyek működtetésének valamennyi költsége, tárolás, csomagolás költségei, utazási költségek, telefonköltségek, szerzői jogdíjak, munkadíjak és járulékai.
 • A pályázatokról a szakterület fejezeti keretének kötelezettségvállalói jogkörével felruházott felsővezető dönt az OKM Határon Túli Magyarok Titkársága és a társpályáztató képviselőiből álló Értékelési Bizottság (Varga Attila, Király Annamária, Szantner Viktor, valamint Lauter Éva) javaslata alapján 2010. június 20-ig. A pályázati eredmény érvényességéhez a kedvezményezett részéről összeférhetetlenségi nyilatkozatot kell nyújtani a szerződéskötés megelőzően a kötelezettségvállaló személyével és az Értékelő Bizottság tagjaival kapcsolatban.
 • A pályázóknak nem kötelező saját forrás biztosítása.
 • A nyertes pályázókkal a Balassi Intézet 2010. július 10-ig köt szerződést, és az abban foglalt feltételeknek megfelelően gondoskodik a kifizetésről előfinanszírozás és vissza nem térítendő támogatás formájában. A támogatás folyósítására a szerződés mindkét fél által történt aláírását követően, a szerződésben rögzített időpontig kerül sor.
 • A szerződés megkötése előtt a pályáztató kérheti a felhasználási terv módosítását.
 • A programot úgy kell megtervezni, hogy a várható szakmai hasznosulás a tervezettnél kisebb mértékben nyújtott támogatás esetén se sérüljön.
 • A szerződésben foglalt támogatási összeg felhasználásának kezdő időpontja 2010.július 15., véghatárideje a pályázati adatlapon megadott program befejezést követő hónap utolsó napja, de legkésőbb 2011. május 15.
 • A támogatás felhasználásáról a kedvezményezett a támogatási szerződésben meghatározott határidőig köteles szakmai és pénzügyi beszámolót és pénzügyi elszámolást benyújtani.
 • A pályázati adatlap beküldésével a pályázó tudomásul veszi a pályázati feltételeket.
4. A pályázatok benyújtása, határidő
 • A pályázatokat kizárólag az Oktatási és Kulturális Minisztérium Határon Túli Magyarok Titkársága adatlapján lehet benyújtani;
 • A kitöltött pályázati adatlapokat 3 eredeti példányban - az előírt mellékletek csatolásával a Balassi Intézetbe: 1016 Budapest, Somlói út 51. Budai Gabriellának címezve kell eljuttatni, továbbá egy példányt elektronikusan e-mailben az OKM Határon Túli Magyarok Titkárságára, Király Annamáriának(annamaria.kiraly@nefmi.gov.hu) címezve kell postázni
  2010. június 4- ig (a postai bélyegző kelte).
 • A pályázó a pályázat benyújtásakor az alábbiakat köteles csatolni:
  1. A szervezet létezését igazoló - határon túli szervezet esetében 90 napnál, magyarországi szervezet esetében 30 napnál nem régebbi - eredeti okirat vagy annak közjegyző által hitelesített másolata 1 példányban.
  2. Közjegyző által hitelesített aláírási címpéldányt 1 példányban. (banki aláírási címpéldány nem fogadható el)
  3. A szervezet hatályos létesítő okiratának egyszerű másolatát, illetve annak magyar nyelvű fordítását, továbbá az "adatlapon" megkívánt nyilatkozatokat.
  4. Az adatlap mellékletét képező nyilatkozatokat.
A Rendelet 5. § (11.) bekezdése értelmében a támogató a pályázó nyertessége esetén, amennyiben az írásban nyilatkozik arról, hogy hazájában erre vonatkozó igazolást a bank nem ad ki- eltekint a beszedési megbízásra felhatalmazó nyilatkozat, illetve egyéb biztosítékadási kötelezettség teljesítésétől.
 
5. A pályázatok elbírálásának mérlegelési szempontjai:
 • a leadott program szükségszerűsége, minősége, megvalósíthatósága,
 • a költségvetés megalapozottsága (pl. önrész, más támogatók, egyéb források, stb.),
 • az eddigi elszámolási és szervezési tapasztalat,
 • várható szakmai hasznosulás.
Nem jogosultak a támogatásra:
 • azok a szervezetek, amelyek a tárgyévet megelőző két évben nem teljesítették az Oktatási és Kulturális Minisztériummal vagy a Balassi Intézettel kötött szerződésben foglaltakat.
Érvénytelen a pályázat, és hiánypótlásra nincs lehetőség, ha
 • nem a pályázati adatlapon nyújtotta be a jelölt a pályázatot;
 • nem eredeti példányban nyújtotta be az adatlapokat;
 • a pályázati adatlapot a meghirdetett beérkezési határidőn túl nyújtotta be.
Nem megfelelő dokumentációval mellékelt pályázat esetén hiánypótlásra az arról szóló elektronikus vagy szóbeli értesítést követő 4 naptári napig van lehetőség egy alkalommal.
 
A pályázat elbírálásáról a benyújtott adatlapon megadott e-mail címre 2010. július 2-ig küldünk értesítést. A nyertes pályázók listáját az Oktatási és Kulturális Minisztérium (www.okm.gov.hu), és a Balassi Intézet honlapján (www.bbi.hu) tesszük közzé.
 
A pályázati eljárással és döntéssel szemben a pályázó kizárólag jogszabálysértésre való hivatkozással az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ámr.) 131. §-ában meghatározott kifogást nyújthat be a Rendeletben foglaltak szerint az oktatási és kulturális miniszternek címezve a kifogásolt intézkedésről vagy mulasztásról való tudomásszerzéstől számított 8 munkanapon belül, de legkésőbb a kifogásolt intézkedés megtörténtéről vagy a mulasztástól számított 30 munkanapon belül. A pályázati döntéssel szemben egyéb jogorvoslatnak helye nincs.
 
A pályázó a pályázattal kapcsolatban az alábbi személyektől kérhet felvilágosítást:
Király Annamária, Oktatási és Kulturális Minisztérium, telefon: 79-54-397,
Budai Gabriella, Balassi Intézet, telefon: 666-7982.
A pályázatra egyebekben a magyar jog szabályai - így különösen a Rendelet és az Ámr. - az irányadóak.
 
Oktatási és Kulturális Minisztérium
Határon Túli Magyarok Titkársága
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok