2022. augusztus 11.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
 
 

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Pályázati felhívás miniszteri ösztöndíjas részképzős tanulmányútra román állampolgárságú, magyar nemzetiségű személyek részére a magyarországi felsőoktatási intézmények nappali tagozatán a 2007/2008-as tanév tavaszi szemeszterében

2007. október 27.
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Magyar Köztársaság Oktatási és Kulturális Minisztériuma
a Balassi Intézettel közösen pályázatot hirdet miniszteri ösztöndíjas részképzős tanulmányútra a magyarországi felsőoktatási intézmények nappali tagozatán a 2007/2008-as tanév tavaszi szemeszterében .

A pályázati kiírás tartalmát a Magyar Köztársaság Oktatási és Kulturális Minisztériuma a tárca által működtetett Határon Túli Magyar Ösztöndíj Tanáccsal és az Erdélyi Magyar Ösztöndíj Tanáccsal együttműködve dolgozza ki, és a pályázatot az Agora Irodahálózat és az Országos Magyar Diákszövetség lebonyolítói közreműködésével hirdeti meg.

Általános tudnivalók:
 • A Magyar Köztársaság Oktatási és Kulturális Minisztériuma és az Erdélyi Magyar Ösztöndíj Tanács az ösztöndíjakkal a szülőföldi értelmiség továbbképzését és utánpótlását kívánja támogatni.
 • A Magyar Köztársaság Oktatási és Kulturális Minisztériuma az Erdélyi Magyar Ösztöndíj Tanáccsal közösen dolgozza ki a pályázat értékelésének szempontrendszerét, és a pályázati benyújtási határidő előtt nyilvánosságra hozza azt. Az értékelési pontrendszer a pályázati kiírás mellékletét képezi.
 • Az ösztöndíj a pályázót kizárólag a pályázatában szereplő, és az Erdélyi Magyar Ösztöndíj Tanács által is javasolt felsőoktatási intézményben, szakon és időtartam alatt folytatott tanulmányai alatt illeti meg, és nem vihető át a Magyar Köztársaság Oktatási és Kulturális Minisztériumának külön jóváhagyása nélkül más felsőoktatási intézményben, tagozaton vagy más szakon végzendő tanulmányok időtartamára.
 • Az ösztöndíjak folyósítását, az ehhez kapcsolódó adminisztratív feladatokat a befogadó magyarországi felsőoktatási intézmény látja el. A Balassi Intézet a 47/2001. (XII. 29.) OM. rendelet 2. § (5)-(6) bekezdései alapján szerződést köt személyenként a miniszteri ösztöndíjasokkal, s további, az ösztöndíjast segítő adminisztratív feladatokat (tájékoztatás az ösztöndíjast megillető jogosultságokról, kapcsolattartás az intézményekkel, stb.) lát el.
 • Egy pályázó egyidejűleg csak egy ösztöndíj-kategóriában nyújthat be pályázatot.
Pályázhat minden olyan román állampolgárságú, a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény hatálya alatt álló személy, aki a 2007/2008-as tanév tavaszi szemeszterében részképzős tanulmányúton vesz részt valamely magyarországi felsőoktatási intézményben.

A pályázásból kizáró általános feltételek:
 • Nem pályázhatnak a magyar állampolgársággal, magyarországi bevándorlási engedéllyel, vagy ezekre irányuló folyamatban lévő kérelemmel rendelkező személyek.
 • Nem részesülhetnek ösztöndíjban az adott időszakban, az adott képzésre vonatkozó más nemzetközi egyezményen alapuló, vagy magyar állami, illetve közalapítványi ösztöndíjban, támogatásban részesülő személyek.
Pályázati kategóriák és további pályázati feltételek:

1. Egyéni részképzős tanulmányút
Azon személyek pályázhatnak, akik:
 • szülőföldi felsőoktatási intézményben, alapképzésben vagy magiszteri (mester) képzésben vesznek részt, és
 • aktív, vagy az ösztöndíj céljából megszakított hallgatói státusszal vagy abszolutóriummal rendelkeznek, és
 • a megpályázott képzési idő alatt magyarországi felsőoktatási intézményben egy szemeszternél rövidebb idejű tanulmányokban, és/vagy a szakdolgozat elkészítése vagy egyéb tudományos kutatómunkában kívánnak részt venni.
A részképzős tanulmányútra pályázó alapképzésben részt vevő hallgatóknak legalább 1 lezárt tanévvel kell rendelkezniük a részképzés megkezdésének időpontjában, és a legutolsó két lezárt félévük tanulmányi átlaga nem lehet kisebb, mint 7,50.

A részképzős tanulmányútra pályázó magiszteri képzésben részt vevő hallgatóknak:
 • egy éves képzés esetén a bejutási átlag nem lehet kisebb, mint 7,50,
 • két éves képzés esetén:
  • első évfolyamon a bejutási átlag nem lehet kisebb, mint 7,50,
  • második évfolyamon a legutolsó lezárt tanulmányi év tanulmányi átlaga nem lehet kisebb, mint 7,50.
Az ösztöndíj időtartama: 2 hét-3 hónap. Az elnyert ösztöndíj 2008. február 15. és 2008. június 15. között használható fel.

Az elbírálásnál előnyben részesülnek azon hallgatók, akik
 • szülőföldjükön orvos, fogorvos illetve gyógyszerész szakon folytatják tanulmányaikat és 2-3 hetes gyakorlati képzésben vesznek részt, vagy
 • intézményi együttműködés keretében megvalósuló 2-3 hetes gyakorlati képzésben vesznek részt, vagy
 • szakdolgozat, illetve államvizsga- vagy magiszteri dolgozat megírása céljából pályáznak részképzésre.
Államvizsga-dolgozat megírására csak az adott szülőföldi felsőoktatási alapképzésben utolsó éves hallgatók pályázhatnak. Magiszteri dolgozat megírására két éves képzés esetén csak másodéves hallgatók pályázhatnak.

Azok a hallgatók, akik az adott szülőföldi felsőoktatási alapképzésben, illetve magiszteri képzésben nem utolsó évesek és szakdolgozat megírására pályáznak az ösztöndíj elnyerése esetén vállalják, hogy a pályázatban hivatkozott szakdolgozatukat bemutatják a soron következő (de legkésőbb a 2008/2009-es tanévben) az Országos Magyar Diákszövetség szervezésében megrendezésre kerülő Erdélyi Tudományos Diákköri Konferencián.

A hallgatónak a részképzős tanulmányútja megkezdésének és befejezésének pontos időpontját meg kell adnia a pályázati adatlapon. Amennyiben egyes pályázók esetében a megítélt ösztöndíj időtartama kevesebb, mint a kérelmezett időtartam, akkor a részképzős tanulmányút pontos dátuma automatikusan a pályázó által megjelölt kezdőidőponttól kezdődően kerül - csökkentett időtartamban - megállapításra. Az ilyen módon megállapított időpontoktól való eltérésre nincs lehetőség!

2. Csoportos részképzős tanulmányút
Azon személyek pályázhatnak, akik
 • szülőföldi felsőoktatási intézmények alapképzésén, nappali tagozaton aktív (vagy az ösztöndíj céljából megszakított) hallgatói jogviszonnyal vagy abszolutóriummal rendelkeznek, és
 • a részképzés megkezdésének időpontjában legalább 1 lezárt tanévvel rendelkeznek, a legutolsó lezárt tanévük tanulmányi átlaga nem kisebb, mint 7,50 - a szülőföldi szín- és filmművészeti felsőoktatási képzésben résztvevők kivételével, vagy
 • a szülőföldi szín- és filmművészeti felsőoktatási képzésben résztvevők esetében legalább 1 lezárt szemeszterrel rendelkeznek a részképzés megkezdésének időpontjában, a legutolsó lezárt szemeszterük tanulmányi átlaga nem lehet kisebb, mint 7,50,
és a megpályázott képzési idő alatt magyarországi felsőoktatási intézményben az intézmények közötti együttműködés alapján csoportosan kívánnak részképzős tanulmányúton részt venni.
Figyelem! Csoportos részképzős tanulmányútra magiszteri képzésben részt vevő hallgatók nem pályázhatnak!

Csoportnak minősül, ha legalább 5 hallgató ugyanazon szülőföldi felsőoktatási intézményből, ugyanabba a magyarországi felsőoktatási intézményben azonos időpontban vesz részt a részképzésben, és a pályázatukat együttesen, csoportként nyújtják be.
A csoportnak saját tagjai közül meg kell adnia egy kapcsolattartó személyt, aki a csoport nevében a pályázati eljárásban a csoport egészét érintő kötelezettségeket (pl. közösen benyújtandó mellékletek, igazolások beadása stb.) vállalja.
Az ösztöndíj időtartama: 2 hét - 3 hónap. Az elnyert ösztöndíj 2008. február 15. és 2008. június 15. között használható fel.

Az elbírálásnál előnyben részesülnek azon hallgatók, akik:
 • rendelkeznek a szülőföldi felsőoktatási intézmény írásos hozzájárulásával, vagy
 • intézményi együttműködés keretében megvalósuló 2-3 hetes gyakorlati képzésben vesznek részt.
A hallgatóknak a csoportos részképzős tanulmányútjuk megkezdésének és befejezésének pontos időpontját meg kell adniuk a pályázati adatlapon. Amennyiben egyes pályázó csoportok esetében a megítélt ösztöndíj időtartama kevesebb, mint a kérelmezett időtartam, akkor a csoportos részképzős tanulmányút pontos dátuma automatikusan a csoport által megjelölt kezdőidőponttól kezdődően kerül - csökkentett időtartamban - megállapításra. Az ilyen módon megállapított időpontoktól való eltérésre nincs lehetőség!

A pályázó a pályázaton való részvétellel elfogadja a következőket:
 • Kizárható az a pályázó, aki az adatlapon valótlan, hamis adatot szolgáltat, ilyen nyilatkozatot tesz a pályázat benyújtásakor, illetve valamely a pályázat elbírálását érintő valós tényt, adatot elhallgat.
 • Az értékeléshez pontosítás, további adat, információ, dokumentum kérhető, amely csatolandó a pályázathoz.
 • A beérkezett pályázatok értékelését követően a nyertes pályázókra az Erdélyi Magyar Ösztöndíj Tanács tesz javaslatot a Határon Túli Magyar Ösztöndíj Tanácsnak. Az Erdélyi Magyar Ösztöndíj Tanács ülését követően a pályázati elbírálás eredményéről a Kolozsvári Agora Irodánál, valamint az Országos Magyar Diákszövetségnél és tagszervezeteinél lehet érdeklődni. Az elbírálás során vélelmezett jogsértés vagy az elbírálási szabályrendszer megsértése esetén az Erdélyi Magyar Ösztöndíj Tanács javaslata ellen a pályázó a Határon Túli Magyar Ösztöndíj Tanácshoz nyújthat be panaszt. A Határon Túli Magyar Ösztöndíj Tanács döntésével szemben jogorvoslatnak nincs helye.
 • A pályázatokról a döntést és a döntés alapelveit az Erdélyi Magyar Ösztöndíj Tanács és a Határon Túli Magyar Ösztöndíj Tanács javaslatának figyelembe vételével a Magyar Köztársaság Oktatási és Kulturális Minisztériuma hozza meg a pályázati határidő lejártát követő 30 napon belül A döntéssel szemben fellebbezésnek nincs helye.
 • Az ösztöndíjat elnyert pályázóval - a csoportos részképzésre ösztöndíjat nyert ösztöndíjasokkal is személyenként - a Balassi Intézet szerződést köt, amely tartalmazza az ösztöndíjas jogait, valamint a hallgatónak az ösztöndíjazó felé teljesítendő beszámolási, illetve az alábbi adatokra (és azok megváltozására) vonatkozó adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettségeit:
  • a hallgató személyes adatai (név, lakcím, azonosító okmány - útlevél - száma);
  • idegenrendészeti státusza (különös tekintettel pl. a letelepedési engedély megszerzésére);
  • elérhetőségi címe, illetve elérhetősége.
 • Az ösztöndíjas pályázata benyújtásával hozzájárul a pályázati adatlapon szereplő személyes adatainak az Agora Irodahálózat, illetve az Oktatási és Kulturális Minisztérium, valamint a Balassi Intézet általi, az ösztöndíjas jogviszony működtetéséhez szükséges kezeléséhez az ösztöndíjas jogviszony időtartama alatt. Az adatszolgáltatási kötelezettség nem teljesítése az ösztöndíjas jogviszony megszűnését vonja maga után.
 • Az ösztöndíjat elnyerő pályázó részére a fogadó felsőoktatási intézmény folyósítja az ösztöndíjat. Az ösztöndíj havi összege a Magyar Köztársaság költségvetési törvényében meghatározott összegű ún. éves hallgatói normatíva 15 %-a (ez a 2007. évben 17.475,- Ft/hó, azonban az ösztöndíj pontos összegéről a 2008. évi költségvetési törvény rendelkezik majd). A megítélt ösztöndíjat az ösztöndíjazó időlegesen felfüggesztheti, vagy véglegesen megszüntetheti, illetve az ösztöndíjas az ösztöndíj, vagy annak egy része visszafizetésére kötelezhető, amennyiben az ösztöndíjas a pályázati felhívásban, az ösztöndíjszerződésben vagy a vonatkozó jogszabályban foglaltakat megszegi.
 • Azon hallgatók, akik az adott szülőföldi felsőoktatási képzésben nem utolsó évesek és szakdolgozat megírása céljából pályáznak részképzős tanulmányútra, az ösztöndíj elnyerése esetén kötelesek a pályázatban hivatkozott szakdolgozatukat bemutatni a soron következő (de legkésőbb a 2008/2009-es tanévben) az Országos Magyar Diákszövetség szervezésében megrendezésre kerülő Erdélyi Tudományos Diákköri Konferencián. Amennyiben az ösztöndíjas e kötelezettségét nem teljesíti, akkor köteles visszafizetni a folyósított ösztöndíj kamatokkal megnövelt összegét. Ez alól a kötelezettség alól kivételes esetben, kellő indokok alapján a Magyar Köztársaság Oktatási és Kulturális Minisztériuma adhat mentesítést.
 • A pályázat alapvető célja az, hogy az ösztöndíjas a magyarországi tanulmányainak (kutatásának) befejezése után visszatérjen szülőföldjére, ezért a megkötésre kerülő szerződés szerint a megszerzett magyarországi bevándorlási engedély, illetve magyar állampolgárság az ösztöndíjban való részesülést kizárja.
 • A pályázaton ösztöndíjat nyert hallgatók névsora nyilvános. A pályázó a pályázaton való részvétellel hozzájárul ahhoz, hogy neve az ösztöndíj elnyerése esetén nyilvánosságra kerüljön a www.martonaron.hu, www.agorairoda.net honlapokon, illetve tudomásul veszi, hogy a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény 26. §-a alapján a Magyar Köztársaság Oktatási és Kulturális Minisztériuma és a Balassi Intézet tájékoztatást küld a pályázattal kapcsolatos adatokról a Határon Túli Magyarok Hivatala által működtetett nyilvántartás részére.

A pályázatokat 2007. november 12-től lehet benyújtani.

A pályázatok beadásának és postai beérkezésének határideje: 2007. november 30., 16 óra.

Pályázni az Agora Irodákban és az Országos Magyar Diákszövetségnél 2007. november 5-től beszerezhető, és az Internetről (www.agorairoda.net, www.omdsz.ro) is letölthető pályázati adatlapon lehet.

Az Erdélyi Magyar Ösztöndíj Tanács a határidő után beérkezett ill. a formailag hibás és hiányos, pontatlanul vagy olvashatatlanul benyújtott pályázatokat nem veszi figyelembe, azok érdemi elbírálás nélkül kizárásra kerülnek! A pályázati határidő letelte után hiánypótlásra nincs lehetőség!

A pályázatokat postai úton, ajánlott küldeményként kizárólag a Kolozsvári Agora Irodába és az Országos Magyar Diákszövetség Tanügyi Tájékoztató Irodájába lehet eljuttatni (pontos cím lent), személyesen pedig az alábbi címeken lehet beadni:

Kolozsvári Agora Iroda
400009 Kolozsvár (Cluj-Napoca)
Jókai (Napoca) u. 2-4/27A.
Tel./Fax: +40-264-430-907
Marosvásárhelyi Agora Iroda
540058 Marosvásárhely (Targu-Mures)
Márton Áron (volt Lupeni) u. 12. I/18.
Tel./fax: +40-265-263-332
Országos Magyar Diákszövetség
400083 Cluj-Napoca,
str. Avram Iancu 21.
0788-150224
Brassói Magyar Diákszövetség
500092, Brasov str. Vlad Tepes, 23/17.
0741405552, 0788-210782
Bukaresti Magyar Diákszövetség
010151, sect. 1 Bucureşti, str. Ion Zalomit nr.
0723-141958
Jászvásári Magyar Diákszövetség
700392, Iaşi, str. Parcului 6.
Bl. E24/A/2
0232-176097, 0744-889725 jaszvasaridiakszovetseg@yahoo.com
Kolozsvári Magyar Diákszövetség
400083 Kolozsvár (Cluj-Napoca)
str. Avram Iancu 21.
0264-595700
Marosvásárhelyi Magyar Diákszövetség
540096 Marosvásárhely (Targu-Mures)
str. N. Grigorescu 17/19.
0365-806856, 0743-123864
Nagyváradi Magyar Diákszövetség
410072, Oradea P-ţa Unirii 2-4.
0359-401146, 0788-357152
Szatmári Magyar Diákszövetség
440030, Satu Mare, str. Mihai Viteazul nr.10.
0261-713566, 0740-473596
Temesvári Magyar Diákszervezet
300577 Temesvár (Timisoara)
str. Diana 9/A ap.10
0256-495545, 0788-269554

Figyelem! Az Agora Irodák ügyfélfogadási programjával kapcsolatban kérjük, tájékozódjon az Agora Irodahálózat honlapján (www.agorairoda.net)!

Az érdeklődők az ösztöndíjpályázatról és a pályázati adatlapról a fenti címeken és telefonszámokon kaphatnak további részletes felvilágosítást.

A pályázat eredményéről szóló írásos értesítés a döntést követő 7 munkanapon belül postai feladásra kerül.

A pályázat lebonyolításának adminisztratív költségeire 10 RON összegű pályázati díjat kell befizetni az alábbi folyószámlák valamelyikére (Kérjük, hogy lehetőleg annak a lebonyolító szervezetnek a számlájára fizesse be a pályázati díjat, amelyiknek az irodájába a pályázatát eljuttatja):

Fundatia Agora 2001 Alapítvány
Kolozsvár (Cluj-Napoca), Jókai (Napoca) u. 2-4/27A.
RO54OTPV200000062825RO02
CUI: 13963363
OTP Bank Romania S.A. - Kolozsvár
Uniunea Organizatiilor Studentesti Maghiare din Romania (Országos Magyar Diákszövetség)
Kolozsvár (Cluj-Napoca) Str. Avram Iancu Nr. 21
RO09RNCB0106026605710001
Cod fiscal: 9429422
BCR Sucursala Cluj

Szükséges mellékletek, igazolások:

Egyéni részképzős tanulmányút esetében szükséges mellékletek, igazolások:

Kötelezően csatolandó mellékletek:
 • pontosan és olvashatóan kitöltött pályázati adatlap;
 • géppel írt strukturált szakmai önéletrajz;
 • pályázati kérelem megindokolása (tartalmazza a részképzés idejére vonatkozó tanulmányi tervet) max. 1 oldal terjedelemben;
 • egyéni tanulmányi terv - a szakdolgozat/államvizsga-dolgozat/magiszteri dolgozat írásának céljából pályázók esetében a szülőföldi irányító tanár által jóváhagyva (aláírásával ellátva);
 • a magyarországi fogadótanár által aláírt és a fogadó felsőoktatási intézmény részéről hitelesített fogadólevél (Figyelem! A fogadólevélnek tartalmaznia kell a befogadó magyarországi intézmény által is elfogadott dátumot!);
 • szülőföldi hallgatói jogviszony fennállásról szóló igazolás - kivéve egyrészt a már abszolvált, szakdolgozat megírása vagy tudományos kutatás céljából, illetve intézményközi megállapodás keretében részképzésre pályázók (esetükben az abszolutórium kiállításáról szóló igazolás csatolandó); kivéve másrészt a hallgatói jogviszonyukat a részképzés idejére megszakító hallgatók (esetükben a tanulmányok megszakításáról szóló hivatalos igazolás csatolandó);
 • két szülőföldi tanári ajánlás (csak adjunktus, előadótanár vagy professzor részéről); az ajánláson jelenjen meg a tanár neve, az egyetem, ahol tanít, címe, telefonszáma és aláírása; a tanár ajánlásából derüljön ki, hogy ismeri a diák részképzésen végzendő tevékenységét;
 • hiteles igazolás a két utolsó lezárt félév átlagáról, egy éves magiszteri képzésben, illetve a magiszteri képzés első évfolyamán tanulmányokat folytató hallgatók esetében igazolás a bejutási átlagról;
 • a pályázati díj befizetését igazoló számla másolata;
 • 1 db saját részre megcímzett és felbélyegzett válaszboríték.
Csatolható mellékletek:
 • folyóiratban/szakkönyvben közölt szakmai dolgozatok (publikációk, szakszöveg fordítások) első oldalának, valamint az adott folyóirat/szakkönyv tartalomjegyzéknek a fénymásolata; kötet- vagy folyóirat-szerkesztések esetében a szerkesztett mű egy oldalas kivonatáról és a tartalomjegyzékéről készített fénymásolat. Figyelem! A szakfolyóiratokban megjelentetett konferencia-kivonatok publikációként nem kerülnek pontozásra! Ugyanakkor a konferencián bemutatott és megjelentetett dolgozatok publikációként elismerésre kerülnek;
 • az Országos Magyar Diákszövetség vagy valamely tagszervezete által szervezett tudományos diákköri konferencián bemutatott dolgozatok egy oldalas kivonatáról és a megszerzett oklevélről készített fénymásolatok (ennek hiányában a versenyen való részvétel igazolására szolgáló egyéb hivatalos okirat csatolandó);
 • tudományos konferencián, szakmai versenyen bemutatott dolgozatok egy oldalas kivonatáról és a megszerzett oklevélről készített fénymásolatok (ennek hiányában a versenyen való részvétel igazolására szolgáló egyéb hivatalos okirat csatolandó). Figyelem! A középiskolai szakmai versenyeken való részvétel nem kerül pontozásra!
 • tudományos kutatóprojektekben való részvétel hitelt érdemlő igazolásai. Figyelem! A kötelező szakmai gyakorlat tudományos projektben való részvételként nem kerül pontozásra! A kutatóprojektben való részvételt bizonyító igazolásban kötelező feltűntetni, hogy a projektben való részvétel nem volt kötelező és az igazolás részképzős tanulmányútban való részvétel céljából lett kibocsátva! ;
 • magyar diákszervezeti tagság igazolása (kérjük feltüntetni a tagság időtartamát!) és a diákszervezetben végzett aktív tevékenység igazolása az illető diákszervezet elnökének aláírásával és a diákszervezet pecsétjével hitelesítve. A tevékenységi beszámolóban szerepeljenek a szervezetben betöltött tisztségek (időtartammal együtt), a fontosabb szervezői tevékenységek felsorolása stb.
 • nyelvvizsga esetén a bizonyítvány fénymásolata. (Nem pontozhatóak a nyelvkurzusok elvégzéséről szóló igazolások, a román és magyar nyelvből letett nyelvvizsgák!)
Csoportos részképzős tanulmányút esetében szükséges mellékletek, igazolások:
A pályázatot a csoportnak közösen kell benyújtania, úgy, hogy a közösen benyújtandó mellékletek mellett a pályázatban a csoport minden tagjának külön-külön is ki kell töltenie a pályázati adatlapot és csatolnia kell a szükséges mellékleteket (lásd lent).

Kötelezően csatolandó mellékletek:

Csoport által közösen csatolandó mellékletek:
 • a csoport tagjainak nevét tartalmazó összesítő ív, ezen külön feltüntetve a csoport kapcsolat tartójának neve, címe és elérhetőségei;
 • a pályázati kérelem megindokolása max. 2 oldal terjedelemben;
 • csoportos tanulmányi terv;
 • a csoport fogadására vonatkozó, a magyarországi fogadó tanár által aláírt és a fogadó felsőoktatási intézmény által hitelesített fogadólevél (Figyelem! A fogadólevélnek tartalmaznia kell a befogadó magyarországi intézmény által is elfogadott dátumot!);
 • a szülőföldi intézmény kettő tanárának (csak adjunktus, vagy annál magasabb fokozattal rendelkező oktató részéről) ajánlása a csoportos részképzéshez vagy részképzős tanulmányúthoz; az ajánláson jelenjen meg a tanár neve, az egyetem, ahol tanít, címe, telefonszáma és aláírása, valamint a csoport teljes névsora; a tanár ajánlásából derüljön ki, hogy ismeri a diákok részképzésen végzendő tevékenységét;
A csoport tagjai által egyenként csatolandó mellékletek:
 • pontosan és olvashatóan kitöltött pályázati adatlap (az adatlapon a pályázati kategóriák rovatba kérjük aláhúzni, hogy csoportos ösztöndíjról van szó);
 • géppel írt strukturált szakmai önéletrajz;
 • szülőföldi hallgatói jogviszony fennállásról szóló igazolás - kivéve egyrészt a már abszolvált, szakdolgozat megírása vagy tudományos kutatás céljából részképzésre pályázók (esetükben az abszolutórium kiállításáról szóló igazolás csatolandó); kivéve másrészt a hallgatói jogviszonyukat a részképzés idejére megszakító hallgatók (esetükben a tanulmányok megszakításáról szóló hivatalos igazolás csatolandó);
 • hiteles igazolás az utolsó két lezárt félév átlagáról, a szülőföldi szín- és filmművészeti képzésben résztvevők esetében az utolsó tanulmányi félév átlagáról (féléves átlag);
 • a pályázati díj befizetését igazoló csekkszelvény másolata;
 • 1 db saját részre megcímzett és felbélyegzett válaszboríték.
Csatolható mellékletek:

A csoport által közösen csatolható mellékletek:
 • a szülőföldi intézmény írásos hozzájárulása a csoport részképzős tanulmányúton való részvételéhez;
 • Az intézményközi megállapodásról szóló igazolás.
A csoport tagjai által egyenként csatolható mellékletek:
 • folyóiratban/szakkönyvben közölt szakmai dolgozatok (publikációk, szakszöveg fordítások) első oldalának, valamint az adott folyóirat/szakkönyv tartalomjegyzéknek a fénymásolata; kötet- vagy folyóirat-szerkesztések esetében a szerkesztett mű egy oldalas kivonatáról és a tartalomjegyzékéről készített fénymásolat. Figyelem! A szakfolyóiratokban megjelentetett konferencia-kivonatok publikációként nem kerülnek pontozásra! Ugyanakkor a konferencián bemutatott és megjelentetett dolgozatok publikációként elismerésre kerülnek;
 • az Országos Magyar Diákszövetség valamely tagszervezete által szervezett tudományos diákköri konferencián bemutatott dolgozatok egy oldalas kivonatáról és a megszerzett oklevélről készített fénymásolatok (ennek hiányában a versenyen való részvétel igazolására szolgáló egyéb hivatalos okirat csatolandó),
 • tudományos konferencián, szakmai versenyen bemutatott dolgozatok egy oldalas kivonatáról és a megszerzett oklevélről készített fénymásolatok (ennek hiányában a versenyen való részvétel igazolására szolgáló egyéb hivatalos okirat csatolandó). Figyelem! A középiskolai szakmai versenyeken való részvétel nem kerül pontozásra!
 • tudományos kutatóprojektekben való részvétel hitelt érdemlő igazolásai. Figyelem! A kötelező szakmai gyakorlat tudományos projektben való részvételként nem kerül pontozásra! A kutatóprojektben való részvételt bizonyító igazolásban kötelező feltűntetni, hogy a projektben való részvétel nem volt kötelező és az igazolás részképzős tanulmányútban való részvétel céljából lett kibocsátva!;
 • magyar diákszervezeti tagság igazolása (kérjük feltüntetni a tagság időtartamát!) és a diákszervezetben végzett aktív tevékenység igazolása az illető diákszervezet elnökének aláírásával és a diákszervezet pecsétjével hitelesítve. A tevékenységi beszámolóban szerepeljenek a szervezetben betöltött tisztségek (időtartammal együtt), a fontosabb szervezői tevékenységek felsorolása stb.
 • nyelvvizsga esetén a bizonyítvány fénymásolata. (Nem pontozhatóak a nyelvkurzusok elvégzéséről szóló igazolások, a román és magyar nyelvből letett nyelvvizsgák!)
A pályázati felhívás mellékletei a következők:
 • Pályázati adatlap részképzős tanulmányúthoz a 2007/2008-as tanév tavaszi szemeszterében.
 • Pályázati adatlap csoportos részképzős tanulmányúthoz a 2007/2008-as tanév tavaszi szemeszterében.
 • A 2007/2008-as tanév tavaszi szemeszterében egyéni vagy csoportos részképzős tanulmányútra meghirdetett miniszteri ösztöndíjpályázat elbírálási- és pontrendszere.
A pályázati dokumentáció összeállítása előtt kérjük, olvassa el figyelmesen az elbírálási szempontokat tartalmazó, és a pályázati felhívás mellékletét képező pontrendszert!

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy amennyiben a beérkezési határidőig
 • bármely kategóriában benyújtott pályázathoz nem kerül csatolásra a magyarországi fogadótanár aláírásával ellátott és a befogadó magyarországi felsőoktatási intézmény által hitelesített ún. fogadólevél,
 • a részképzős tanulmányútra benyújtott pályázatok esetében a pályázati adatlapon a tanulmányút pontos, a befogadó magyarországi intézmény által is elfogadott dátuma nem kerül feltüntetésre,
akkor a pályázatot az Erdélyi Magyar Ösztöndíj Tanács, mint hiányos pályázatot nem veszi figyelembe!
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok